ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Novemba 2013

Singatjengisa njani ukuthi simlinde ngesineke uJehova njengombana azolithathela igadango iphasi elimbeli? UJehova noJesu uwulusa njani umhlambi namhlanjesi?

‘Phaphamelani Ukuthandaza’

Kubayini amaKrestu weqiniso kufuze ahlale athandaza? Ngubani ozuzako nawuthandazela abanye?

Indlela Esingaba Nesandla Ngayo Ekusizeni Abanye

Fumana ukuthi abanye banikela njani emsebenzini wephasi loke waboFakazi bakaJehova malungana nokusiza ekunakekeleni iintlhogo ezingokwenyama nezingokomoya zabanye.

Singakghona Na Ukuhlala Silindile?

Ngiziphi izenzakalo ezitjengisa bona isikhathi esisilindileko sokobana uJehova athathele iphaseli amagadango sesitjhidele? Singakuthokoza njani ukubekezela kwakaZimu?

UMLANDO WOKUPHILA

Ukukhonza UZimu Kuyipengu Yakhe!

U-Onesmus wabelethwa anobulwelwe bamathambo i-osteogenesis imperfecta obaziwa nange-brittle bone disease. Zamkhuthaza njani-ke iinthembiso zakaZimu ezitlolwe eBhayibhelini?

Abelusi Abalikhomba, Abarholi Ababunane—Lokho Abangikho Eenkhathini Zethu

UHezekhiya, u-Isaya, uMikha, neenkhulu zeJerusalema baziveza njani njengeenkhulu ezihlakaniphileko? Bobani abajamelela abelusi abalikhomba nabarholi ababunane namhlanjesi?

Lalelani Abelusi BakaJehova

Ababonisi abamaKrestu babekwe mumoya ocwengileko bona beluse ibandla lakaZimu. Kubayini izimvu kufuze zibalalele?

Belusi, Lingisani Abelusi Abakhulu Kunabo Boke

Abadala bangalisiza njani ilunga lebandla elibogabogako ngokomoya? Abadala bangamlingisa njani “umelusi omkhulu,” uJesu Krestu?

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

“Benginjengekghuru Eqepheni Layo—Bengisolo Ngikhamba Nendlwami”

Ngekupheleni komnyaka ka-1929 umnotho wephasi wawa bhu phasi wafaka inengi ekuGandelelekeni okuKhulu. Abatjhumayeli besikhathi esizeleko, bakghona njani ukuqalana netlharararha yezomnotho leyo?