Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Yenza Ngokuvumelana Nomthandazo KaJesu Wethando

Yenza Ngokuvumelana Nomthandazo KaJesu Wethando

“Baba . . . phazimulisa iNdodanakho khona iNdodana izakukuphazimulisa.”JWA. 17:1.

1, 2. Akhe uhlathulule lokho uJesu akwenzela abapostoli bakhe abathembekileko ngemva kokugidinga iPhasika ngo-33 C.E.

KUSEBUSUKU ngomhla ka-14 kuNisan, unyaka ngu-33 C.E. UJesu nabafundi bakhe basanda ukugidinga iPhasika, elibakhumbuza mhla uZimu atjhaphulula aboyisemkhulu ebugqilini eGibhide. Kodwana abafundi bakhe basalindelwe ‘kuhlengwa okungapheliko.’ Ngak’sasa, umRholi wabo onganasono uyokubulawa manaba wakhe. Kodwana ibangamatlhuwo le izokuba sibusiso. Ukuphalaka kweengazi zakaJesu bekuzokuba sisekelo sokuhlengwa kwabo boke abantu esonweni nekufeni.Heb. 9:12-14.

2 Ukuqinisekisa bona ilungiselelo lethandweli alilitjalwa, uJesu wasungula isenzakalo saqobe mnyaka ebesizokujamiselela iPhasika. Lokho wakwenza ngokuhlephula isikwa esinganasibiliso wasidlulisela kubapostoli bakhe abathembekileko abali-11, wathi: “Lokhu kumzimbami, onikelwe nina. Yenzani lokhu ukuze ningikhumbule.” Wenza soneso nangekapho yewayini, wathi: “Ikapho le isivumelwano esitjha eengazini zami ezithululelwa nina.”Luk. 22:19, 20.

3. (a) Ngiliphi itjhuguluko elenzeka ngemva kokuhlongakala kwakaJesu? (b) Ngimiphi imibuzo esingazibuza yona nasicabanga ngomthandazo kaJesu otlolwe kuJwanisi isahluko 17?

3 Isiphelo sesivumelwano ebesihlangana noZimu no-Israyeli wendabuko besesibandamele. Besizokujanyiselelwa sivumelwano esitjha esiphakathi kwakaJehova nabalandeli bakaJesu abazesiweko. UJesu bekatshwenyeke khulu ngehlalakuhle yesitjhaba sakhe esingokomoya. U-Israyeli wamambala bekaphadlhuke phakathi ngokwekolo nangokwezehlalo, ahlazisa ibizo lakaZimu elicwengileko. (Jwa. 7:45-49; IzE. 23:6-9) Ngokuhlukileko, uJesu bekafuna abalandeli bakhe bahlale babumbene, khona bazokusebenzisana ekuphazimuliseni ibizo lakaZimu. Wenzani-ke uJesu? Watjho  umthandazo omnandi soke nje esinelungelo lokuwufunda. (Jwa. 17:1-26; qala isithombe esisekuthomeni.) Yeke, sisebujamweni bokuqala emva bese siyazibuza, “Kazi uZimu wawuphendula na umthandazo kaJesu?” Godu nathi kufuze sizihlole bese siyazibuza, “Ngenza ngokuvumelana nawo na?”

OKUZA QANGI KUJESU

4, 5. (a) Sifundani esingenisweni somthandazo kaJesu? (b) UJehova waziphendula njani iimbawo zakaJesu zengomuso lakhe?

4 UJesu ukhuluma nabafundi bakhe ebusuku njengombana abatjela ngelwazi eliligugu elivela kuZimu. Ngemva kwalokho uqala ezulwini bese uyathandaza: “Baba isikhathi sesifikile; phazimulisa iNdodanakho khona iNdodanakho izakuphazimulisa. Uyinikele amandla phezu kwawo woke umuntu, khona izakunikela ukuphila okungapheliko kibo boke obaphe yona.  . . Ngikuphazimulisile ephasini ngokuqeda umsebenzi onginikele wona bona ngiwenze. Kwanjesi Baba, ngiphazimulise phambi kwakho ngephazimulo egade nginayo kuwe iphasi lingakabi ukubonakala.”—Jwa. 17:1-5.

5 Tjheja izinto eziza qangi kuJesu endleleni avula ngayo umthandazwakhe. Okumtshwenya ngaphezu kwakho koke kuphazimulisa uYise wezulwini, begodu lokho kuvumelana kuhle nesibawo sokuthoma somthandazwakhe osibonelo: “Baba ibizo lakho alicwengiswe.” (Luk. 11:2) Okhunye okutshwenya uJesu, kubawela abafundi bakhe “ukuphila okungapheliko.” Ngemva kwalokho, uJesu unesibawo esithi “Kwanjesi Baba, ngiphazimulise phambi kwakho ngephazimulo egade nginayo kuwe iphasi lingakabi ukubonakala.” UJehova uvuza iNdodanakhe ethembekileko ngokungaphezu kwekubawileko, ngokuthiya uJesu ‘ibizo elikhu’ kunelezinye iingilozi.Heb. 1:4.

‘UKWAZI WENA WEDWA ZIMU WEQINISO’

6. Khuyini ebekufuze kwenziwe bapostoli nebazakuzuza ukuphila okungapheliko, begodu sazi njani ukuthi baphumelela?

6 UJesu uthandaza nangalokho thina njengezoni okufuze sikwenze, khona sizakuzuza isipho somusa sokuphila okungapheliko. (Funda uJwanisi 17:3.) Uthi kufuze sihlale sifaka ilwazi ngoZimu nangoKrestu. Ukwenza njalo kuhlanganisa nokusebenzisa amehlo neendlebe zethu bona sifunde ngoJehova nangeNdodanakhe. Kanti-ke enye indlela yokufaka ilwazi ngoZimu, kusebenzisa lokho esikufundako ngaye. Abapostoli bayilandelile ikambiso le yokuphila, njengombana uJesu araga nomthandazo: “Ngibaphe umlayezo onginikele wona, bawamukela.” (Jwa. 17:8) Kodwana nebazakuzuza ukuphila okungapheliko, bekufuze bahlale phezu kwalokho okutjhiwo nguZimu, bazindle ngakho bebakusebenzise nangamalanga emaphilwenabo. Kazi baphumelela na abapostoli ekwenzeni njalo bekwaba semaphethelweni wokuphila kwabo kwephasini? Iye baphumelela. Lokhu sikutjho ngombana amabizo wabo atshidzelwe isiphelani ematjeni ali-12 wesisekelo seJerusamela eliTjha lezulwini.IsAm. 21:14.

7. Kutjho ukuthini ‘ukwazi’ uZimu, begodu kubayini kuqakatheke kangaka?

7 Ngokweenthakgha zekulumo yelimi lesiGirigi, ibizo lesiGirigi elithi ‘ukwazi’ lingatjhugululwa nangokuthi “ukuhlala wazi” namkha “ukuragela phambili nokwazi.” Yomibili imitjho le iyavumelana, begodu iqakathekile. Umtlolo waphasi kaJwanisi 17:3, ku-Reference Bible uyibeka nangenye indlela nawuthi “ukubazi kwakho.” Yeke, ‘ukwazi’ kuqalisela esenzweni esiragela phambili ‘sokwazi’ uZimu. Nokho, ukwazi uMuntu omkhulu kunabo boke ephasini kubandakanya okungaphezu kokucabanga ngeemfanelo nomnqopho kaZimu.  Ukwazi uJehova kubandakanya isibopho sethando esiphakathi kwethu naye kunye nesikholwa nabo. IBhayibheli lithi, “Loyo onganathando akamazi uZimu ngombana uZimu ulithando.” (1 Jwa. 4:8) Yeke, ukwazi uZimu kuhlanganisa nokumlalela. (Funda 1 Jwanisi 2:3-5.) Qala bona sinelungelo elingangani lokubalwa nalabo abazi uJehova! Kodwana njengombana kwenzeka kuJudasi Isikariyodi, ubuhlobo obuhlobu bungasilahlekela. Asikulweleni-ke ukuhlala sinabo. Nasenza njalo, sizokufanelekela kuhle ukuzuza ukuphila okungapheliko.Mat. 24:13.

“EBIZWENI LAKHO”

8, 9. Bewuyini umnqopho kaJesu oyihloko phakathi nekonzwakhe yephasini, begodu ngiliphi isiko lekolo okungenzeka bona wajamelana nalo ngokuqinileko?

8 Ngemva kokufunda umthandazo kaJesu otlolwe kuJwanisi isahluko 17, ukhona na ongazaza ithando elidephileko uJesu analo ngabafundi bakhe bangesikhatheso nebanamhlanjesi? (Jwa. 17:20) Ngesikhathi esifanako, kufuze sikhumbule nokuthi ukuhlengwa kwethu akusiyinto ebeyimtshwenya ngokuyihloko uJesu. Solo kwekuthomeni bekube semaphethelweni wokuphila kwakhe ephasini, umnqopho wakhe oyihloko bewukuphazimulisa nokucwengisa ibizo lakaYise. Ngokwesibonelo, nekakhuluma ngesabelo sakhe esinagogini leNazaretha, uJesu wafunda umtlolo ka-Isaya: “Umoya kaSomnini [“uJehova, NW”] uphezu kwami ngombana ungizesile kobana ngilethe iindaba ezimnandi kabadududu.” Akusirari-ke ukuthi uJesu walimemezela kwezwakala ibizo lakaZimu nekafunda umtlolo loyo.Luk. 4:16-21.

9 Ngokwesiko lamaJuda, ngaphambi kobana uJesu eze ephasini, abarholi bekolo bebabhala bona abantu basebenzise ibizo lakaZimu. Singaqiniseka bonyana uJesu wajamelana ngokuqinileko nesiko ebelingasi ngokomtlolwelo. Wathi kilabo abamphikisako: “Ngize ebizweni lakaBaba, kodwana azange ningamukele; njeke-ke omunye nezako ebizweni lakhe, nizamamukela.” (Jwa. 5:43) Kwathi ngamalanga ambalwa ngaphambi kokuhlongakala kwakhe, wathandaza ngalokho ebekumtshwenya khulu epilweni: “Baba, phazimulisa ibizo  lakho!” (Jwa. 12:28) Yeke, akungasirari-ke ukuthi okutshwenya uJesu khulu emthandazweni esikhuluma ngawo lo, libizo lakaYise.

10, 11. (a) Bekuhlanganisa nani ukwenza kwakaJesu ibizo lakaYise laziwe? (b) Abalandeli bakaJesu kufuze basebenze banamuphi umnqopho?

10 UJesu wathandaza wathi, “Ngilazisile ibizo lakho kilabo ongiphe bona ephasini. Bebavele bangebakho wangipha bona; begodu balilondile ilizwi lakho. Kwanjesi angisesekho ephasini, kodwana basesesephasini mina sengiza kuwe. Ngalokho Baba oCwengileko, balonde ebizweni lakho, iye, ibizo owangipha lona, khona bazakuba munye njengami nawe.”Jwa. 17:6, 11.

11 Ukwenza ibizo lakaYise laziwe bafundi bakhe bekuhlanganisa okungaphezu kokuliphimisela. UJesu wabasiza nokobana bazi ukuthi ibizo lakaZimu litjho iimfanelo zakhe eziyikarisomraro neendlela asebenzelana nathi ngazo. (Eks. 34:5-7) Ngaphezu kwalokho, nanyana sekasesikhundleni sakhe esiphazimulako ezulwini, uJesu usaragela tjhubelo nokusiza abalandeli bakhe basabalalise ibizo lakaJehova ephasini mazombe. Ngamuphi umnqopho? Ngomnqopho wokuthi kufuze kuthi nakufika isiphelo, kibe banengi abafundi ababuthelelweko. Ngesikhatheso-ke, uJehova uzoliphazimulisa ibizo lakhe njengombana ahlwenga abofakazi bakhe abathembekileko!—Hez. 36:23.

“KHONA IPHASI LIZAKUKHOLWA”

12. Ngiziphi izinto ezintathu esizitlhogako nesizakuphumelela emsebenzinethu osindisa ukuphila?

12 Nekasese sephasini, uJesu wazikhandla ekusizeni abafundi bakhe bona balwisane nobuthakathaka babo. Lokho bekuzobasiza baphethe umsebenzi ebesekawuthomile. Wathandaza, “Njengombana ungithumele ephasini, nami ngibathumela ephasini.” Ukwenzela bona baphumelele emsebenzini osindisa ukuphila lo, uJesu ugandelela izinto ezintathu eziqakathekileko abazitlhogako. Kokuthoma, uthandazela bona abafundi bakhe bangabi nesandla ephasini lakaSathana elingakacwengeki. Kwesibili, uthandazela bona bacwengiswe ngokuzinikela eqinisweni leliZwi lakaZimu. Kwesithathu, uJesu uthandaza ngokubuyelelweko malungana nobunye bethando abubawela abafundi bakhe, njengombana kunjalo ngaye noYise. Lokhu kwenza sizihlole. Omunye nomunye kufuze azibuze, ‘Kazi ngenza ngokuvumelana neembawo zakaJesu ezintathu na?’ Ngokutjheja izintwezi, uJesu bekaqiniseka ukuthi “iphasi lizakukholwa bona ungithumile.”Funda uJwanisi 17:15-21.

AmaKrestu wekhulu lokuthoma azivumelanisa nomoya ocwengileko ngokuhlala anobunye (Qala isigaba 13)

13. Waphendulwa njani umthandazo kaJesu ngekhulu lokuthoma C.E.?

13 Ukuthi umthandazo kaJesu waphendulwa, singakubona nesifunda incwadi yeBhayibheli elandela amaVangeli amane, izEnzo zabaPostoli. Khewucabange ngamathuba wokungathelelani amanzi ebekungenzeka abe khona emaKrestwini wekadeni, ebekumaJuda nabaTjhili, iinkhumukani nabadosa emhlweni, amakhoboka nabanikazi bawo. Nanyana kunjalo, boke nje abantwaba babumbana kangangobana baze bafaniswa namalunga womzimba womuntu, ihlokwakhona enguJesu. (Efe. 4:15, 16) Lokhu kusitjhiya sibambe ongenzasi nasicabanga ukuthi izintwezi zenzeka ephasini lakaSathana eliphadlhuke kangaka! Loke idumo lalokhu liya kuJehova, okwenze kwakghonakala ngomoyakhe ocwengileko.1 Kor. 3:5-7.

Abantu bakaJehova babumbene ephasini loke (Qala isigaba 14)

14. Namhlanjesi umthandazo kaJesu uphendulwa njani?

14 Ngokudanisako, ubunye obuyikarisomrarobo, bakhamba nabapostoli. Njengombana kwabikezelwa, iSingabukrestu yabhebhedlhisa ukuphikisa okuvela  eenqhemeni zayo eziphadlhukileko. (IzE. 20:29, 30) Kodwana ngo-1919, uJesu watjhaphulula abalandeli bakhe abazesiweko ekuthunjweni yikolo yamala, wabahlanganisa ‘wababopha boke ndawonye ngokuzwana.’ (Kol. 3:14) Umsebenzabo wokutjhumayela wadlala yiphi indima ephasini loke? ‘Bezinye izimvu’ abangaphezu kweengidi ezilikhomba abavela “kizo zoke izizwe, iinkoro, abantu neenlimi” babuthelelwe ndawonye baba mhlambi munye nabazesiweko bakaZimu. (Jwa. 10:16; IsAm. 7:9) Leyo yipendulo yomthandazo kaJesu kobana, “iphasi lazi bona ungithumile begodu ubathandile njengombana ungithandile mina.”—Jwa. 17:23.

ISIPHETHO ESIFANELEKAKO

15. UJesu wenza siphi sibawo esikhethekileko malungana nabalandeli bakhe abazesiweko?

15 Entambama yangoNisan 14, uJesu waphazimulisa abafundi bakhe ngokwenza nabo isivumelwano sokuthi bazokubusa naye emBuswenakhe ezulwini. (Luk. 22:28-30; Jwa. 17:22) Yeke, maqondana nabo boke ebebazokuba balandeli bakhe abazesiweko, uJesu wathandaza wathi: “Baba, bengithanda bonyana labo ongiphe bona babe nami lapha ngikhona, khona bazakubona iphazimulwami. Iye, iphazimulo ongiphe yona ngombana wangithanda iphasi lingakabi ukubakhona.” (Jwa. 17:24) Lokhu akusimumona kodwana kulithabo ngehlangothini lezinye izimvu zakaJesu kunye nobufakazi bobunye obukhona kiwo woke amaKrestu weqiniso ephasini namhlanjesi.

16, 17.(a) Ngikuphi ukuqiniseka uJesu ebekanakho emaphethelweni womthandazwakhe? (b) Kufuze sizimisele ukwenzani?

16 Ngebanga lethonya labarholi bekolo, inengi labantu ephasini namhlanjesi liyabulandula ubufakazi bokuthi uJehova uzibuthele abantu abamazi kwamambala, wabahlanganisa ngobunye. Bekunjalo nangemihla yokuphila kwakaJesu. Yeke uphetha ngamezwi aqinisekisako la: “Baba olungileko, iphasi akhange likwazi kodwana mina ngikwazile begodu laba bayazi bona ungithumile. Ibizo lakho ngilazisile kibo, ngizasolo ngiraga ngokwenza njalo ukuze ithando onalo kimi libe nakibo nokobana nami ngibe kibo.”Jwa. 17:25, 26.

17 Ngubani-ke ongalandula bona uJesu wenza ngokuvumelana nomthandazwakhe? NjengeHloko yebandla, uragela phambili nokusisiza senze ibizo nomnqopho kaYise kwaziwe. Kwanga singazinikela ebuhlokweni bakhe ngokuyilalela ngetjisakalo imiyalo yakhe yokutjhumayela nokwenza abafundi. (Mat. 28:19, 20; IzE. 10:42) Kwanga singalwela nokuhlala sinobunye. Ngokwenza izintwezi, sizabe sivumelana nomthandazo kaJesu wokuphazimulisa ibizo lakaJehova, okuzosilethela ithabo lesiphelani.