Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kazi Ungabayelelisa Khudlwana Na, Abanye?

Kazi Ungabayelelisa Khudlwana Na, Abanye?

Ifilimu elitjhisa amadamu anamanzi elithi, A Trip Down Market Street elidlala buthule, ladosa amehlo wababukeli naliveza iinthombe zebekwenzeka ngamalanga e-San Francisco, U.S.A., ngekhulu lama-20 leminyaka. Abosomafilimu bebabophelela ikhamera ngaphambili ekoloyaneni ekhambako, bayiqalise ngebantwini. Efiliminelo bekuneenkoloyana zeempera ezimodzileko, kunye neenkoloyi zemihlobo yakade nabantu ebebazikhambela endleleni.

Okwenza ifilimeli lithuse khulu, yindawo elafodelwa kiyo ngo-Apreli 1906 ngemva kwesehlakalo sokusikinyeka kwephasi nesomlilo ezenzeka ngomhla ka-18 Apreli, zabulala iingidi zabantu, zamotjha nengcenye yedorobhelo, kangangobana abanye babantu abafodwa efiliminelo bebazokuphila amalangana kwaphela. UScott Miles osizukulu somunye wabosomafilimu uthi, “Abantu engababona lapho, bebangazi ukuthi bazokwehlakalelwa yini. Bekunganandlela ongabasiza ngayo ngaphandle kokubatlhuwela.”

Ukusikinyeka kwephasi kwango-1906 okwenzeka kungakalindeleki eSan Francisco kwamotjha indawo ekulu edorobhenelo

Lokhu kufana patsi nokwenzeka namhlanjesi. Nathi angekhe sabasiza, kodwana singabatlhuwela labo esakhelene nabo. Baphasi phezulu nemisebenzi yabo yangamalanga, abasilemuki nokusilemuka isigemegeme esingeenhloko zabo—ukubhujiswa kwephaseli neendlela zabo zokuphila. Nokho, ngokungafani nesehlakalo sokusikinyeka kwephasi esivele senzeke esithaleni, lisesekhona ithutjana lokuyelelisa abomakhelwana bethu ngelanga lakaJehova lesahlulelo. Kungenzeka kunesikhathi osibekele eqadi qobe veke bona uhlanganyele ekonzweni yomuzi nomuzi, kodwana ungabayelelisa khudlwana na abanye?

UJESU AZANGE KHEKAPHUMULE

UJesu, kuphela komuntu esingafunda kuye ngombana azange khekaphumule. Bekatjhumayeza nanyana ngubani ahlangana naye, kungakhathaliseki bona mthelisi odlula ngendlela namkha mfazi ahlangene naye ngesikhathi sekhefu. (Luk. 19:1-5; Jwa. 4:5-10, 21-24) Nanyana bekanaso isikhathi sokuzigedla, uJesu bekadela nanyana yini ayenzako nasekuziwa endabeni yokufundisa. Indlela ebekabarhawukela ngayo abomakhelwana bakhe yamenza wabafakazela ngakho koke okusemandlenakhe. (Mar. 6:30-34) Isibonelo sakaJesu sokuphaphamesi silingiswa njani-ke namhlanjesi?

AKUNATHUBA ELIBAPHUNDAKO

UMelika uhlala endaweni evikelwe ngokusezingeni eliphakemeko. Inengi labomakhelwana bakhe, bantwana besikolo abavela ngaphandle, abasebenzisa  abofunjathwako, namabizo wabo awakatlolwa encwadini yabahlala lapho. Uyalithabela ithuba elikhethekileko lokukhuluma nabantwabo ngeendaba ezingokomoya nebahlangana eliftini namkha ngekumbeni yokungena. Uthi, “Ngandlelathize, leyo yisimu yami.” UMelika uphatha iincwadi zamalimi ahlukahlukeneko, begodu inengi liyabamukela abomagazini namaphetjhana. Ubathumela nakuZinzolwazi lethu i-jw.org. Sekaze ufunda nabambalwa iBhayibheli.

USonia naye utjhumayeza nanyana ngubani ahlangana naye. Usebenza etlinigi, begodu umnqophwakhe kutjhumayeza boke asebenza nabo. Uthome ngokuzipha isikhathi sokwazi ukuthi ngamunye wabo uthandani. Ngebangelo, usebenzisa isikhathi sakhe sokudla, afune ngamunye wabo, acoce naye ngeendaba ezingokomoya. Ngokukhamba kwesikhathi uSonia wathoma iimfundo zeBhayibheli ezimbili. Uhlela nokuya endaweni yokulinda etlinigapho ngesikhathi sakhe sokudla, khona azokucoca nalabo abasalindileko.

SEBENZISA AMATHUBA OWATHOLAKO

Owasinda ekusikinyekeni kwephasi kwango-1906 uthi, “leyo bekuyihlekelele etlhuwisa khulu eyakhe yenzeka endaweni leyo.” Nokho, kungasi kade zoke iinhlekelele kuzokuba kwanga azisililitho nazimadaniswa nelanga lepi ezokwehlela boke “abangamaziko uZimu.” (2 Thes. 1:8) UJehova ukhanuka ngathana abantu bangatjhugulula iingqondo neenhliziyo zabo bese balalele iinyeleliso azitjhoko ngaboFakazi bakhe.2 Pit. 3:9; IsAm. 14:6, 7.

Unelungelo lokuphandlulula abantu esikhathini esiphila kiswesi, ubasize bafulathele ubumarhamaru bese bafune uJehova. (Zef. 2:2, 3) Ungalisebenzisa na ithuba elivelako lokufakaza kowakhelene nabo, kunye nalabo ohlangana nabo ngamalanga? Kazi ungabayelelisa khudlwana na, abanye?

Ungalisebenzisa na ithuba elivelako lokufakaza ngitjho nanyana umajadu emisebenzinakho yangamalanga?