Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Oktoba 2013

Indalo Yembula UZimu Ophilako

Indalo Yembula UZimu Ophilako

Ufanele wena Somnini Zimethu, ukwamukela idumo . . . nguwe owabumba koke.”ISAM. 4:11.

1. Ikholo lethu nelizakuhlala liqinile, kufuze senzeni?

ABANTU abanengi bomakholwa ngokubona. Singabasiza njani-ke abanjalo bakholelwe kuJehova? Ngaphezu kwakho koke, iBhayibheli lithi akakho “noyedwa owakhe wabona uZimu.” (Jwa. 1:18) Nakunjalo, singenza njani bona sihlale sinekholo eliqinileko ‘kuZimu ongabonakaliko’ uJehova? (Kol. 1:15) Igadango lokuthoma, kulemuka iimfundiso ezifihla iqiniso ngoJehova. Yeke, kufuze sisebenzise iBhayibheli bona sigubulule nanyana ngimiphi imibono ‘ejamelene nelwazi lakaZimu.’2 Kor. 10:4, 5.

2, 3. Ngiziphi iimfundiso ezimbili eziphambukisa abantu ekwazini iqiniso ngoZimu?

2 Kunefundiso emamala erhagele indawo le yoke nje, ephophaza abantu ekulemukeni iqiniso lakaZimu—ifundiso yokuzitjhugulukela kwemvelo. Imibono enjalo, ayikhambisani neBhayibheli, begodu iliya nethemba labantu. Nayitjhoko, ifundiso yokuzitjhugulukela kwemvelo ileya bona ukuphila kwazivelela; okutjho bona ukuphila komuntu akunamnqopho.

3 Ngakwelinye ihlangothi, ifundiso-sisekelo yeSingabukrestu ifundisa bona indawo yoke, kuhlanganise nephasi nakho koke okuphilako kilo, kuneenkulungwana ezimbalwa kwaphela zeminyaka kukhona. Labo abafundisa ifundiso yokukholelwa endalweni, eyazizwa njengejamelene nokuzitjhugulukela kwemvelo, bangalihlonipha khulu iBhayibheli, kodwana bajame kwelokuthi uZimu wenza zoke izinto ngamalanga asithandathu wamambala eenkulungwaneni eziimbalwa zeminyaka egadungileko. Abavumelani nobufakazi obungokwesayensi obuphikisana nemibono yabo. Ngokwalokho-ke, nayo ifundiso engavumelani nokuzitjhugulukela kwemvelo le ilibophela phasi iBhayibheli, ilenze libonakale lingavumelani. Abantu ababhebhedlhisa imibono enjalo, bangasikhumbuza labo abaphila ngesikhathi sakade, ‘ebebanetjisakalo kuZimu, kodwana banganawo umkhanyo.’ (Rom. 10:2) Singalisebenzisa njani-ke iliZwi lakaZimu bona simenule ifundiso yokuzitjhugulukela kwemvelo  neyokukholelwa endalweni, okuziimfundiso ezenjelwe zatjhinga? * Lokho singakwenza nengabe silinga ngamandla ukuzuza ilwazi elinembileko lalokho okufundiswa yiBhayibheli.

IKHOLO LAKHIWA BUFAKAZI NEMIBONO EZWAKALAKO

4. Kufuze lisekelwephi ikholo lethu?

4 IBhayibheli lisifundisa ukuthanda ilwazi. (IzA. 10:14) UJehova ufuna sikholelwe kuye ngokusekelwe ebufakazini obuzwakalako, ingasi emibonweni yabantu namkha emasikweni wekolo. (Funda amaHebheru 11:1.) Nesizakuba nekholo eliqinileko kuZimu, kufuze sithome ngokukholwa bona uJehova ukhona. (Funda amaHebheru 11:6.) Isiphetho asisifinyeleli ngokwemicabango engakaqiniseki, kodwana ngokuhlolisisa amaqiniso nangokusebenzisa “amandla wokucabanga.Rom. 12:1NW.

5. Ngiliphi ibanga elingasenza sikholwe bona uZimu ukhona?

5 Umpostoli uPowula usinikela ibanga elingasiqinisekisa bona uZimu ukhona, nanyana singekhe sambona nje. Nekatlola ngoJehova, wathi: “Soloko kwangesikhathi sokudalwa kwephasi, amandlakhe angapheliko kanye nemvelo yakhe yobuZimu, nananyana ingabonakali ngokwayo, phezu kobana ikhona, beyiseze izwisiswa begodu ibonwa ezintweni azidalileko.” (Rom. 1:20) Ungamsiza bunjani-ke umuntu ozaza ukuba khona kwakaZimu abone ukuqakatheka kwamezwi kaPowula aphefumulelweko? Ungacabangela obunye bobufakazi bendalo, obuveza amandla nokuhlakanipha komBumbi wethu.

AMANDLA KAZIMU ABONAKALA ENDALWENI

6, 7. Amandla kaJehova abonakala njani ezintweni ezimbili ezisivikelako?

6 Amandla kaJehova abonakala ezintweni ezimbili ezisivikelako—umoya ozombe iphasi nerherho lakazibuthe. Ngokwesibonelo, umoya ozombe iphasi wenza okungaphezu kokusisiza siphefumule. Uyasivikela nakwamanye amatje awubawuba ngaphandle kwephasi. Imirhirirhiri yamatje leyo engabanga umonakalo omkhulu, iyatjha nayilalamela umoya ozombe iphasi, bese yenza umkhanyo omuhle emkayi ebusuku.

7 Irherho lakazibuthe lephasi nalo liyasivikela. Isivikwesi umrabhu waso usekabeni yephasi. Ingaphandle lekaba yephasi evame ukuba yidaka lesimbi elivuthako, ngiyo eyenza irherho lakazibuthe elinamandla lisigubuzese beliyokufika nangaphandle kwephasi, emthaleni. Lokhu kusivikela emtjhisweni ovela emisebeni yelanga nezintweni ezithuthumbako eendaweni ezimagega nelanga. Siyathokoza ngerherho lakazibuthe elivikela koke okuphilako ephasini. Kunokobana izintwezo zisilimaze, ziyaphambuka. Ubufakazi bokuba khona kwerherho lakazibuthe sibubona emkhanyweni omibalabala ovame ukubonakala emaqintelweni weTlhagwini neSewula. Asikungabazi-ke ukuthi uJehova, “amandlakhe makhulu.”Funda u-Isaya 40:26.

UKUHLAKANIPHA KWAKAZIMU KUBONAKALA EMVELWENI

8, 9. Ukuhlakanipha kwakaJehova kubonakala njani emzombeni osekela ukuphila?

8 Ukuhlakanipha kwakaJehova kubonakala emizombeni esekela ukuphila ephasini. Ngokwesibonelo: Akhesithi uhlala endaweni ebibheleneko, okunganandlela yokufaka amanzi ahlanzekileko neyokukhipha iinsila. Akunakuzaza bona endaweni leyo kungasikade kuzabe kuduma unombhonge, abantu bayitjhiyile ngebanga leensila. Iphasi lethweli nalo lithi alifane nendawo evalekileko. Linamanzi anele ahlanzekileko, begodu akunasila esingayilahlela ngaphandle kwalo. Kodwana “indawo evalekileko” le ikwazi ukusekela iingidigidi zeembunjwa, isizukulwana  nesizukulwana. Kubayini? Kungebanga lekghono layo eliyikarisomraro lomzombe osekela ukuphila.

9 Khewucabange nangomzombe womoya wokuphila. Iimbunjwa ezinengi zamukela umoya wokuphila bese zikhipha isikhunta. Nanyana kunjalo, umoya wokuphila awupheli, begodu akwenzeki bona umoya ozombe iphasi wonakaliswe mumoya “osilapheleko,” osikhunta. Kubayini kunjalo? Ipendulo yalokho isekambisweni erarako ebizwa ngefothosinthesisi. Iintjalo ezihlaza zisebenzisa ikambiso le ukwamukela isikhunta, amanzi, umkhanyo welanga, nezakhamzimba bese zona zikhiqiza amakhabhohayidreyiti nomoya wokuphila. Thina nesidosa umoya wokuphila, sisuke siphelelisa umzombe loyo. Ekhabolakhona, uJehova usebenzisa iintjalo ezatlanywa nguye bona ziphe “koke okuphilako ipilo.” (IzE. 17:25) Lokhu kuhlakanipha kwamambala!

10, 11. Iviyaviyani le-monarch nesipelede zikwembula njani ukuhlakanipha kwakaJehova?

10 Ukuhlakanipha kwakaJehova kubonakala neembunjweni ezinengi ezihlala eplanethini yethu le eyikarisomraro. Ngokwesilinganiso, iinlwana eziphila ephasini zimihlobohlobo ebalwa kusukela eengidini ezimbili ukuya kwezimakhulu. (Funda iRhubo 104:24.) Ubufakazi bokuhlakanipha bubone endleleni iimbunjwezi ezitlanywe ngayo.

Ukuhlakanipha kwakaJehova kubonakala endleleni amehlo wesipelede atlanywe ngayo; isithombesi sitjhidezwe eduze (Qala isigaba 11)

11 Ngokwesibonelo, iviyaviyani le-monarch linobuqhopho obulingana nepente yepeni yokutlola. Kodwana iviyaviyanelo likwazi ukukhamba amakhilomitha angaba yi-3 000 lisuka eCanada lifudukele ehlathini leMexico, lisebenzisa ilanga njengehlahlandlela. Likghona njani ukwenza njalo, kukulapho ilanga lingakajami ndawo yinye? UJehova watlama ubuqhotjhana balo obuncanobo ukuthi bukwazi ukuvumelana nokujika kwelanga. Khewucabange nangelihlo lesipelede. Ingogwana le ibona ngamehlo amabili aburhanyarhanya. Ilihlo ngalinye linamehlwana amancani angaba yi-30 000. Nanyana kunjalo, ubuqhotjhana besipelede bukghona ukulemuka nanyana ngimuphi umnyakazo obonwa mamehlo lawo, bebulemuke neminye iminyakazo eyenzeka eqadi.

12, 13. Khuyini okukwenza usale ubambe ongenzasi ngendlela uJehova atlame ngayo amaseli womzimbakho?

12 Okhunye okusitjhiya sibambe ongenzasi, yindlela uJehova atlame ngayo iseli elenza iimbunjwa eziphilako. Ngokwesibonelo, umzimbakho wenziwe ngamaseli angaba yi-100 trillion. Ngaphakathi kweseli ngalinye kunomakhiwo onjengomrobhoso owaziwa nge-DNA (deoxyribonucleic acid). Umakhiwo lo, ungamumatha imininingwana yomzimbakho woke.

13 Ingamumatha imininingwana engangani i-DNA? Akhesimadanise isikhala sokumumatha esiyigremu linye le-DNA nesikhala sediski (CD). I-CD lingathwala iminingwana yesihlathululi-magama, okuyinto erarako ngombana i-CD limane lisidekiselo  seplastiki esimatsikani. Nokho, igremu linye le-DNA lingamumatha imininingwana engafakwa kuma-CD ayi-1 trillion! Nasiyibeka ngenye indlela, i-DNA elonyisiweko elilingana nesigobho setiye, lingamumatha imininingwana eyaneleko yokubumba boke abantu abaphilako namhlanjesi ngokuphindwe kayi-350!

14. Okuvunjululwe bososayensi kukwenza uzizwe njani ngoJehova?

14 IKosi uDavidi yakhuluma ngemininingwana etlhogekako nekwenziwa umzimba womuntu njengaleyo etlolwe encwadini engokomfanekiso. Wakhuluma ngoJehova uZimu, wathi: “Amehlwakho angibona ngisese lihlwili. Koke ukubunjwa kwami kwatlolwa encwadinakho, iye, azange kwatjhiywa nalinye ilanga lakhona.” (Rhu. 139:16) Kuyatjho ukuthi uDavidi watjhukumiseleka bona adumise uJehova nekacabanga indlela adalwe ngayo. Okuvunjululwe bososayensi mhlapha nje, kumane kungezelela emazizweni wethu nasicabanga ngendlela uJehova asenze ngayo. Okuvunjululiwekokho kusinikela amanye amabanga wokuvumelana nomrhubi owathi ngoJehova: “Ngiyakudumisa ngesimangaliso esesabekako sokuba khona kwami! Iye, imisebenzakho iyamangalisa; lokho ngikwazi kuhle khulu.” (Rhu. 139:14) Kuyarara-ke ukuthi abantu babhalelwa kubona uZimu ophilako nabaqala indalo!

SIZA ABANYE BAPHAZIMULISE UZIMU OPHILAKO

15, 16. (a) Iincwadi zethu zisenze njani sathabela ikghono lakaJehova lokutlama? (b) Ngisiphi isihloko esikukara ngokukhethekileko kwezithi, “Ingabe Saklanywa?”

15 Sematjhumi amanengi weminyaka, i-Phaphama! isiza iwomakazi labantu lithokoze ngendalo eyembula uZimu ophilako. Isibonelo salokho ngumagazini wangoSeptemba 2006, ebewunesihloko esithi,“Ingabe Ukhona Umdali?” Bewenzelwe ukuphandlulula labo abaphandlwe yifundiso yokuzitjhugulukela kwemvelo neyokukholelwa endalweni. Malungana nomagazini okhethekileko loyo, omunye udade wabe watlolela negatja le-United States, wathi: “Ijima lokukhambisa umagazini okhethekileko lo beliphuma phambili. Omunye umma wabawa amakhophi ama-20. Ufundisa isayensi yezamaphilo, yeke bekafuna ukuwanikela abantwana beklasi lakhe.” Omunye umzalwana yena wathi: “Solo kwangabo-1940 ngitjhumayela, kanti-ke ngilalamela iminyaka ema-75 ngiphila, kodwana akhange khengithabele isimu ngendlela engiyithabele ngayo ngokukhambisa i-Phaphama! ekhethekileko le.”

16 Eminyakeni eyalandela, abomagazini abanengi be-Phaphama! bathoma ukuba nesihloko esithi, “Ingabe Saklanywa?” Iinhlokwanezi zikhanyisa umkarisomraro womtlamo obonakala endalweni, bese ziveza neendlela umuntu alinge ngazo ukulingisa umTlami oyiKutana. Okhunye okusisiza siphazimulise uZimu, yincwajana eyakhitjhwa ngo-2010, ethi, Ukuphila Kwabunjwa Na Nofana Kwazivelela? Iinthombe ezihle nemigwalo yokufundisa esencwadini leyo, kutlanyelwe ukuthuthukisa indlela esilithabela ngayo ikghono lakaJehova lokutlama. Imibuzo esemaphethelweni wehlandla ngalinye, isiza umfundi acabangisise ngasanda ukukufunda. Wakhe wayisebenzisa na newutjhumayela endlini ngendlu, etjhatjhalazini namkha ngokungakahlelwa?

17, 18. (a) Babelethi, ningabasiza njani abantwana benu bakghone ukuvikela ikholo labo? (b) Nizisebenzise njani iincwajanezi ekukhulekeleni kwenu komndeni?

17 Bazali, khenacoca nabantwana benu ngencwajana enemibala emihle le, ekukhulekeleni komndeni? Nenenza njalo, nizobasiza bamthande uZimethu ophilako. Mhlamunye bakhona nabasafunda isikolo samabanga aphezulu. Labo-ke ngibo ababongazimbi bokufundiswa ifundiso emamala yokuzitjhugulukela kwemvelo. Abososayensi, abotitjhere, amahlelo akhuluma ngezemvelo, nephasi elizele ngezokuzithabiseli, namahlelo  walo we-TV kunye namabhayisikobho, kuthuthukisa indaba yokuthi ukuzitjhugulukela kwemvelo kuliqiniso. Ningabasiza-ke abantwabenu balwisane nefundiso le ngokusebenzisa enye incwajana ethi, The Origin of Life—Five Questions Worth Asking, nayo eyakhitjhwa ngo-2010. Njengethi, Ukuphila Kwabunjwa Na?, nayo ikhuthaza abatjha bathuthukise “ikghono lokucabanga.” (IzA. 2:10, 11, NW.) Ibafundisa indlela yokuhlolisisa abakufundiswa esikolweni ukuthi kunengqondo na.

Babelethi, sizani abantwana benu bavikele ikholo labo (Qala isigaba 17)

18 Ethi, Origin of Life yenzelwe ukusiza abantwana besikolo bahlolisise ukuthi imibiko yezwangobatjho yokuthi abososayensi bafumene amathambo asekela ukuzitjhugulukela kwemvelo iliqiniso na. Ibakhuthaza bona bazihlukanisele ngokwabo ukuthi imibiko enjalo vele iqinisekisa bona umuntu uvela esilwaneni na. Ibafundisa nokuthi bangayiphendula njani ibatjho yokuthi abososayensi bakuhlolisise bebakuqinisekisa ukuthi ipilo yazivelela. Babelethi, nengabe niyazisebenzisa iincwajanezi, ningenza likhulu ekusizeni abantwana benu bakghone ukuphendula labo ababafundekela ngamabanga wokukholelwa kwabo kumBumbi.Funda 1 Pitrosi 3:15.

19. Ngiliphi ilungelo soke esinalo?

19 Imininingwana ehlolisiswe kuhle esiyifumana ngehlangano kaJehova, isisiza sikghone ukuzibonela ngokwethu iimfanelo ezihle ezisibhodileko ephasini. Lobu bufakazi obusenza sibhembese ngokudumisa uZimethu. (Rhu. 19:1, 2) Qala bona sinelungelo elingangani lokudumisa uJehova, umBumbi wakho koke, simnikele idumo nephazimulo emfaneleko!1 Thim. 1:17.

^ isig. 3 Malungana nelwazi elinabileko lokubonisana nalabo abasekela ifundiso yokukholelwa endalweni, qala amakhasi 24-28 wencwanjana ethi, Ukuphila Kwabunjwa Na Nofana Kwazivelela?

Funda Okungeziweko

Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?

Liyini Iqiniso NgoZimu?

IINCWADI NEENCWAJANA

Ukuphila Kwabunjwa Na?

Okukholelwako ngokuthi ukuphila kwathoma njani kuqakatheke kwamambala.