Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Evela Kubafundi

Imibuzo Evela Kubafundi

Khuyini okwenza uJesu wakhihla isililo ngaphambi kokuvusa uLazaru njengombana kulandisa uJwanisi 11:35?

Nesihlongakalelwa mumuntu esimthandako, siyasikhihla ngebanga lokuthi angekhe sisambona. Nanyana uJesu bekamthanda uLazaru, akhenge aliliswe kukuthi uLazaru uhlongakele. Walila ngebanga lokuthi bekanesirhawu ngalabo abahlongakalelweko, njengombana kutjho ukulandisa kwakaJwanisi ngendaba le.—Jwanisi 11:36.

Kwathi bona indaba yokugula kwakaLazaru ifike eendlebeni zakaJesu, akhenge arhabele ekhabo lakaLazaru bona ampholise. Ukulandisa kuthi: “Kwathi bona [uJesu] ezwe bonyana uLazaru uyagula, wahlala lapho gade akhona amanye amalanga amabili godu.” (Jwanisi 11:6) Kubayini uJesu ariyada? Kungombana kunento ebekaphezu kwayo. Wathi: “Isiphetho sokugulokhu ayizukuba kukufa; kunalokho kuzokuletha iphazimulo kuZimu, khona indodana kaZimu izakudunyiswa ngakho.” (Jwanisi 11:4) Ukufa bekungekhe kube ‘siphetho’ namkha umphumela wokugula kwakaLazaru. UJesu bakanqophe ukusebenzisa ukufa kwakaLazaru bona kulethe “iphazimulo kuZimu.” Ngayiphi indlela? UJesu bekazokwenza umkarisomraro orarako ngokuvusa umnganakhe amthandako emalibeni.

Nekakhuluma nabafundi bakhe ngesehlakalwesi, uJesu wamadanisa ukufa nokulala. Kungebangelo-ke abatjela bona ‘bekazokukhamba ayomvusa.’ (Jwanisi 11:11) KuJesu, ukuvusa uLazaru bekuzokufana patsi nalokha umbelethi nekavusa umntwanakhe ebuthongweni. Ngalokho-ke, belingekho ibanga ebelingenza uJesu ezwe ubuhlungu ngokufa kwakaLazaru.

Alo-ke, khuyini okwenza bona uJesu akhihle isililo esingaka? Umongo wokulandiswa kwendaba le unayo ipendulo. Kwathi bona uJesu ahlangane nodadwabo likaLazaru uMariya, nokuthi abone amaJuda alila, “ihliziywakhe yakghwatheka wakhathazeka kwamambala.” Ukubabona bezwa ubuhlungu kwahlaba kwaphukela kuye, wakhathazeka. Ngilokho-ke okwenza “uJesu walila” zehla nemihlathi. Kwamphatha kabuhlungu ukubona abangani abathandako basesizini.—Jwanisi 11:33, 35.

Ukulandisokhu kutjengisa bona uJesu unamandla nekghono lokuvusa nelokupholisa labo okufuze babe sephasini elitjha. Godu kusisiza nokobana sibone bonyana uJesu uyabazwela labo abahlongakalelwe ngababathandako, abafa ukufa okwalethwa ngu-Adamu. Esinye isifundo esisifunda ekulandisenokhu kukuthi kufuze sibazwele abasebuhlungwini ngebanga lokuhlongakalelwa ngilabo ababathandako.

UJesu bekazi kuhle tle bona uzomvusa uLazaru. Nanyana kunjalo, uJesu waliliswa kuthanda abangani bakhe ngehliziywakhe yoke. Nathi-ke kufuze sizifake emanyathelwenabo, ‘silile kanye nalabo abalilako.’ (Rom. 12:15) Ukutjengisa ukuzwelana okunjalo akutjho bona umuntu akakholelwa evukweni. Qala bona kwafaneleka kangangani ngoJesu bona asibekele isibonelo sokuba nesirhawu, ngokulila ngokusuka ehliziywenakhe ngitjho nanyana bekazomvusa uLazaru.