ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Septemba 2013

Umagazini lo uzokuveza ukuthi singazenza njani iinqunto ezihlakaniphileko, uqinise ubuhlobo bethu noJehova, usizuzise neenkhumbuzweni zakaJehova.

Vumela Ukumadanisa Kukusize

UJesu bekavame ukumadanisa. Funda bona ungakusebenzisa njani ukumadanisa usize abanye bafunde iqiniso leBhayibheli.

Iinkhumbuzo ZakaJehova Zithembekile

UJehova bekasolo asebenzisa iinkhumbuzo bona anqophise abantu bakhe. Kubayini kufuze sizithembe iinkhumbuzo zakaZimu namhlanjesi?

Yenza Iinkhumbuzo ZakaJehova Zibe Ligugu Lehliziyo Yakho

Siyakuthabela na ukulandela imiyalo kaJehova, namkha siziqala njengomthwalo ophula amahlombe Singakwakha njani ukuthembela kwethu eenkhumbuzweni zaJehova?

Inga-Kghani Sewutjhugululiwe?

Kubayini woke amaKrestu kufuze akufune ukutjhugululwa? Ukutjhugululwokhu kubandakanya ini, begodu singakwenza njani ngendlela ephumelelako?

Zenze Ngokuhlakanipha Iinqunto Zakho

Singaqiniseka njani bona iinqunto esizenzako zivumelana nentando kaZimu? Khuyini okungasisiza sitjhejisise nesenza iinqunto?

Ubuphayona Buqinisa Ubuhlobo Bethu NoZimu

Cabangela iindlela ezibunane ubuphayona obungaqinisa ngazo ubuhlobo bakho noJehova. Khuyini okungakusiza uragele phambili ekonzweni ezuzisako le?

Imibuzo Evela Kubafundi

Kubayini uJesu wasikhihla isililo ngaphambi kokuvuswa kwakaLazaru njengombana kulandisa uJwanisi 11:35?