Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Arhostosi 2013

Jehova ‘Ungithwalela Umthwalo Qobe Langa’

Jehova ‘Ungithwalela Umthwalo Qobe Langa’

Naphezu kobujamo bepilo obungakaqiniseki obungabonakala bungakghodlheleleki, ngizwe isekelo lethando lakaBabethu wezulwini othandekako ekuphileni kwami koke. Begodu eminyakeni engaphezu kwema-20 edlulileko, ngifumene ithabo elikhethekileko ngokukhonza uJehova njengephayona.

Ngabelethwa ngo-1956 ngine-spina bifida. Ngombana umsele onezinzwa emgogodlhenami zange uvaleke ngokupheleleko, ukulimala kwezinzwa kwenze kwaba budisi ngami ukukhamba, kwangibangela nobunye ubujamo bepilo obumasikizi.

Isikhathi esithileko ngaphambi kobana ngibelethwe, iinthunywa zevangeli zaboFakazi bakaJehova zathoma ukufunda iBhayibheli nababelethi bami. Nengisesemncani, bekunedlanzana laboFakazi abahlala maqalanga endaweni yekhaya i-Usakos, eNamibia. Ngalokho, ebekufundwa emihlanganweni yebandla besikufunda njengomndeni. Nengineminyaka elikhomba, ngahlinzwa ukwenzela bona kwenziwe itjhuba engingahlambuluka ngalo. Nengineminyaka eli-14, ngaphathwa sisifo sokuwa. Ngebanga lokuthi isikolo samabanga aphakemeko besikude khulu begodu ababelethi bami bekufuze bangitlhogomele ngokukhethekileko, azange ngisiqede isikolo.

Nanyana kunjalo, ngaqunta ukuziqinisa ngokomoya. Ezinengi zeencwadi zethu zobuKrestu bezingakafumaneki ngesiBhuru, ilimi engalimunyako. Ngalokho ngafunda ukufunda isiNgisi bona ngikghone ukutaditjha ezinengi zeencwadi zethu. Ngaba mrhuweleli begodu ngabhabhadiswa nengineminyaka eli-19. Eminyakeni emine eyalandelako, ngaba nemiraro yepilo neyamazizo eminengi. Ngaphezu kwalokho, emphakathini wekhethu onabantu abajayelene khulu, ukusaba abantu kwangikhandela bona ngihlanganyele ngetjiseko ekonzweni.

Nengisand’ ukudlula eminyakeni ema-20, safuduka eNamibia saya eSewula Afrika, begodu kwaba kokuthoma ngihlanganyela nebandla. Qala bona lokho bekumnandi kangangani! Nokho, kwatlhogeka ngiyokuhlinzwa godu—kwanje sekwenziwa itjhuba lokuzithuma.

Isikhathi esithileko ngemva kwalokho, ngezwa umbonisi wesifunda ademba indaba yokuphayona. Amaphuzwakhe ayithinta ihliziywami. Bengazi bona nginepilo ebogabogako, kodwana besengibonile ukuthi uJehova wangithwala njani ebudisini obunengi engaqalana nabo. Ngalokho, ngafaka isibawo sokuba liphayona lesikhathi esizeleko. Nokho, ngebanga lepilwami ebogabogako, abadala bazaza ukuphasisa isibawo sami.

Nanyana kunjalo, ngaqunta ukwenza koke engingakwenza emsebenzini wokutjhumayela ngomBuso. Ngesizo lakamma nabanye, ngakghona ukwenza ama-iri wamaphayona iinyanga ezisithandathu. Lokho kwafakazela ukuzimisela kwami ukuba liphayona begodu kwatjengisa bona imiraro yepilwami iyalawuleka. Ngafaka isibawo godu, kilokhu, isibawo sami saphasiswa. NgoSeptemba 1, 1988, ngaba liphayona lesikhathi esizeleko.

Njengephayona, bengisolo ngizwa isekelo lakaJehova. Ukufundisa abanye iqiniso kunokudzimelela ebujamweni bami kungivikele, kwangisororha, begodu kwangisiza ngakhula ngokomoya. Ngifumene ithabo elikhulu ngokusiza abantu abanengi bazinikela bebabhabhadiswa.

Ipilwami nanje isabogaboga. Kodwana uJehova ‘ungithwalela umthwalo qobe langa.’ (Rhu. 68:19, NW.) Wenza okungaphezu kokwenza ukuphila kwami kukghodlheleleke; ungenza ngikuthabele ukuphila!