Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Arhostosi 2013

Tjhejanani Begodu Nikhuthazane

Tjhejanani Begodu Nikhuthazane

“Asitjhejeni bona singakhuthazana njani ethandweni nemisebenzini emihle.”—HEB. 10:24.

1, 2. Khuyini eyasiza aboFakazi bakaJehova aba-230 basinda ematjhini yokufa ekupheleni kwePi yePhasi II?

NJENGOMBANA ukubusa kwamaNazi kufadalala ekupheleni kwePi yePhasi II, kwanikelwa umyalo wokobana kutjhatjalaliswe iinkulungwana zabantu ebezisemakampeni wokutlhoriswa. Iimbotjhwa ebezisekampeni yeSachsenhausen bekufuze ziyiswe ngedoyelweni lemikhumbi, zikhwezwe emkhunjini bese ziyokucwiliswa elwandle. Lokho bekuyingcenye yeqhinga kamva elaziwa ngokobana yimatjhi yokufa.

2 Iimbotjhwa ezizinkulungwana ezimatjhumi amathathu nantathu zekampeni yokutlhoriswa yeSachsenhausen bekufuze zimatjhe amakhilomithara ama-250 ziyokufika eLübeck, idorobho elinedoyelo lemikhumbi eGermany. Hlangana nazo bekunaboFakazi bakaJehova aba-230 abavela eenarheni ezisithandathu, abanikelwa umyalo wokobana bamatjhe ndawonye. Boke bebarhwahlaphaliswe yindlala nokugula. Abanakwethwaba bebazokusinda njani ematjhini le? Omunye wabo wathi, “Besisolo sikhuthazana bona siragele phambili.” Kunye “namandla amakhulu” kaZimu, ithando labo ngomunye nomunye labasiza basinda ebangeni matlhuwo leyo.—2 Kor. 4:7.

3. Kubayini kutlhogeka sikhuthazane?

3 Namhlanjesi, asikho ematjhini yokufa enjalo, kodwana siyaqalana neentjhijilo ezinengi. Ngemva kokuhlonywa komBuso kaZimu ngo-1914, uSathana waqothwa ezulwini begodu usephasinapha, “ugcwele ilaka uyadlhabhaza ngombana uyazi bona isikhathi sakhe sifitjhani.” (IsAm. 12:7-9, 12) Njengombana iphaseli litjhidela e-Arimagedoni, uSathana usebenzisa iinlingo nokugandeleleka njengamano wokusibogabogisa ngokomoya. Ukungezelela kilokho kunamatshwenyeko wokuphila kwangamalanga. (Job. 14:1; UmTj. 2:23) Ngezinye iinkhathi umphumela opakeleneko weentjhijilo zethu  ungasigandelela kangangobana nanyana ngimaphi amandla angokwamazizo nangokomoya esiziqinisa ngawo kungenzeka anganeli ukusisiza siqalane nokudana. Cabangela indaba yomunye umzalwana osize abantu abanengi ngokomoya amatjhumi weminyaka. Ekuluphaleni kwakhe, yena nomkakhe baba nepilo ebogabogako, begodu wathoma ukudana khulu. Njengomzalwana lo, soke sitlhoga “amandla amakhulu” avela kuJehova nesikhuthazo esivela komunye nomunye wethu.

4. Nengabe sifuna ukukhuthaza abanye, ngisiphi iseluleko sompostoli uPowula ekufuze sisitjheje?

4 Nengabe sifuna ukuba mthombo wesikhuthazo kwabanye, kufuze sisithathele ehloko isikhuthazo umpostoli uPowula asinikela amaKrestu amaHebheru. Wathi: “Asitjhejeni bona singakhuthazana njani ethandweni nemisebenzini emihle; singakudeli ukuhlangana njengombana kunjalo kwabanye; kodwana asikhuthazaneni omunye nomunye, khulukhulu njengombana nibona bonyana ilanga selitjhidele.” (Heb. 10:24, 25) Singasisebenzisa njani iseluleko esisemezwini la?

‘TJHEJANANI’

5. Kutjho ukuthini ‘ukutjhejana’ begodu kutlhoga muphi umzamo?

5 ‘Ukutjhejana’ kutjho “ukucabangela iintlhogo zabanye, ukucabanga ngabo.” Singazicabangela ngokudephileko na iintlhogo zabanye nengabe sigcina ngokubalotjhisa sirhabile eWolweni lomBuso namkha ngokucoca nabo ngezinto ezingakaqakatheki kangako? Awa. Khona kufuze siyelele bona ‘sitjheje iindaba eziqalene nathi’ begodu asifuni ukuba ‘ngabathanda iindaba zabanye.’ (1 Thes. 4:11; 1 Thim. 5:13) Nanyana kunjalo, nesifuna ukukhuthaza abanakwethu, kutlhogeka sibazi kwamambala—sazi ubujamo bamaphilo wabo, ubuntu babo, ingokomoya labo, izinto abanobukghoni kizo nababogaboga kizo. Kutlhogeka basiqale njengabangani babo begodu baqiniseke ngokobana siyabathanda. Lokhu kutlhoga bona siziphe isikhathi sokuba nabo—ingasi kwaphela nebaqalene nemiraro begodu badanile kodwana nangezinye iinkhathi.—Rom. 12:13.

6. Khuyini ezokusiza umdala ‘atjheje’ labo abatlhogomelako?

6 Amadoda amadala ebandleni akhuthazwa bona ‘aluse umhlambi kaZimu awuphathisiweko,’ enze lokho ngokuzithandela nangetjiseko. (1 Pit. 5:1-3) Angawenza njani umsebenzi wokwelusa ngokuphumelelako ngaphandle kokuzazi kuhle izimvu azitlhogomelako? (Funda IzAga 27:23.) Nengabe abadala bazenza bafumaneke kubakhulekeli abakunye nabo begodu bakuthabela ukuba nabo, pheze izimvu zizozizwa zitjhaphulukile ukubawa isizo ezilitlhogako. Godu abanakwabo nabodadwabo bazokutjhigamela khudlwana ekwembuleni amazizwabo wamambala nalokho okubatshwenyako, lokho kwenze abadala ‘batjheje’ ababatlhogomelako babanikele nesizo abalitlhogako.

7. Kufuze siyiqale njani ‘ikulumo engazisiko’ ekhulunywa ngabadanileko?

7 Akhuluma nebandla leThesalonika, uPowula wathi: “Nisize ababogabogako.” (Funda 1 Thesalonika 5:14.) Abagandelelekileko ‘baneenhliziyo ezibuthakathaka’ ngomqondo othileko, ngalokho badanile. IzAga 24:10 zithi: “Nawunyefako ngesikhathi sokubandezelwa, umkhawulo wamandlakho uyabonakala.” Amezwi womuntu odane khulu angaba “yikulumo engazisiko.” (Job. 6:2, 3, NW) ‘Nesitjheja’ abanjalo, kufuze sikhumbule bona abakutjhoko kungenzeka kungavezi lokho abangikho kwamambala ehliziyweni. URachelle, ummakhe owagandeleleka khulu ngokwamazizo, wakufunda lokho kokuhlangabezanwe nakho kwakhe mathupha. URachelle uthi: “Iinkhathi ezinengi uMma bekatjho izinto ezitjengisa ihloyo embi khulu. Kwezinengi zeenkhathezo, ngalinga ukuzikhumbuza  bona eqinisweni uMma umumuntu onjani—unethando, unomusa, begodu uyaphana. Ngafunda ukuthi abantu abagandelelekileko bangatjho izinto ezinengi abangakanqophi ukuzitjho. Into embi kwamanikelela umuntu angayenza kibo kubuyisela amezwi namkha izenzo ezimbi.” IzAga 19:11 zithi: “Ohlakaniphileko ubuthaka ekusilingekeni, ukunganaki isikhubekiso kulidumo lakhe.”

8. Bobani ngokukhethekileko ekutlhogeka ‘sibonakalise’ ithando lethu kibo, begodu kubayini?

8 ‘Singamtjheja’ njani othileko osacobeke amathambo ngebanga leenhloni nokuphelelwa lithemba okumphumela womtjhapho wesikhathi esidlulileko, ngitjho nanyana sekathethe amagadango wokulungisa iindaba? Malungana nomenzi wokumbi eKorinte, umpostoli uPowula watlola: “Kumele nimlibalele benimduduze ukuze angabhudungelwa lisizi elidluleleko. Ngalokho ngiyanincenga bonyana nibonakalise ithando lenu kuye.” (2 Kor. 2:7, 8) Ngeze sivele siphethe ngokuthi umuntu uyazi bona siyamthanda begodu siyamkhathalela. Kutlhogeka akubone ekucabangeni nezenzweni zethu.

‘SIKHUTHAZANE ETHANDWENI NEMISEBENZINI EMIHLE’

9. Kutjho ukuthini ‘ukukhuthazana ethandweni nemisebenzini emihle’?

9 UPowula watlola wathi: “Asitjhejeni bona singakhuthazana njani ethandweni nemisebenzini emihle.” Kufuze sikhuthaze abakhulekeli esikunye nabo bona batjengise ithando nemisebenzi emihle. Nengabe umlilo uyafadalala, kungatlhogeka siwuvuselele ngokuwuphemba nokukhwezela iinkuni. (2 Thim. 1:6) Ngendlela efanako, ngethando singakhuthaza abanakwethu bona batjengise ithando labo ngoZimu nangabomakhelwana. Ukubuka okufaneleko kuqakathekile ekukhuthazeni abanye emisebenzini emihle.

Hlanganyela nabanye ekonzweni yesimini

10, 11. (a) Bobani hlangana nathi abatlhoga ukubukwa? (b) Tjengisa bona ukubuka kungamsiza njani umuntu ‘obhajwe esonweni.’

10 Soke siyakutlhoga ukubukwa, kungakhathaliseki bona sidanile namkha awa. Omunye umdala watlola ukuthi, “Ubaba azange khe angibuke. Ngalokho ngakhula ngizinyaza. . . . Nanyana sengineminyaka ema-50, ngisakuthokozela ukubukwa  bangani bami ngokuthi ngenza umsebenzi omuhle njengomdala. . . . Okuhlangabezanwe nakho kwami mathupha kungifundise ukuthi kuqakatheke kangangani ukukhuthaza abanye, begodu ngenza koke engingakwenza bona ngikhuthaze.” Ukubuka kungatjhukumisa woke umuntu—kubandakanye amaphayona, abalupheleko, nalabo okungenzeka badanile.—Rom. 12:10.

11 Nengabe ‘labo abaneemfanelo ezingokomoya bafaka endleleni umuntu obhajwe esonweni,’ iseluleko sethando nokubuka okufaneleko kungatjhukumisa umenzi wobumbi bona abuyele ekambweni yemisebenzi emihle. (Gal. 6:1) Ngilokho okwenzeka kudade onguMiriam. Utlola uthi: “Ngaqalana nesikhathi esibudisi ekuphileni kwami lokha abangani bami abaseduze balisa ukuhlanganyela, begodu ngesikhathi esifanako, ubaba waphathwa sisifo sokopha ebuqhotjheni. Ngagandeleleka khulu. Ngilinga ukulwisana nokugandeleleka kwami, ngathandana nesokana elingasinguFakazi.” Lokho kwamenza wazizwa angakafanelwa lithando lakaJehova, begodu wacabanga ukulisa ukuhlanganyela. Umdala nekamkhumbuza ngekonzwakhe yokuthembeka yesikhathi esidlulileko, wathinteka khulu. Wanikela abadala ithuba lokumqinisekisa ngethando lakaJehova. Ngalokho, ithando lakhe lavuseleleka. Watlhala umuntu ongakholwako loya begodu waragela phambili akhonza uJehova.

Khuthazanani ethandweni nemisebenzini emihle

12. Kungathiwani ngokusebenzisa ukuphathisa umuntu iinhloni, ukumsola, namkha ukumenza azizwe amlandu nasimkhuthazako?

12 Ukuphathisa umuntu iinhloni ngokummadanisa nabanye ngokungakafaneli, ukumsola ngokubeka imithethokambiso eqine ngokudluleleko, namkha ngokumenza azizwe amlandu ngokungenzi okungeziweko kungamenza abe netjiseko enjengomlilo wamaphepha. Ngakelinye ihlangothi, ukubuka umkhulekeli esikunye naye nokutjhukumisa ithando lakhe ngoZimu kungaba nomphumela omuhle, ohlala isikhathi eside.—Funda uFilipi 2:1-4.

‘NIKHUTHAZANE’

13. Ukukhuthaza abanye kubandakanyani? (Qala isithombe esisekuthomeni kwesihloko.)

13 Kutlhogeka ‘sikhuthazane, khulukhulu njengombana sibona bonyana ilanga selitjhidele.’ Ukukhuthaza abanye kubandakanya ukubatjhukumisela bona baragele phambili nekonzwabo kuZimu. Njengombana ukukhuthazana ethandweni nemisebenzi emihle kungafana nokuphemba umlilo ofadalalako, ukukhuthaza abanye kungafaniswa nokufaka iimbaseli emlilweni bona uragele phambili uvutha namkha ukwandisa ubukhali bawo. Ukukhuthaza abanye kubizela bona siqinise begodu sitjhiriye abanomoya ophukileko. Nesinikelwe ithuba lokukhuthaza umuntu onjalo, kufuze sikhulume ngendlela enefudumalo nomusa. (IzA. 12:18) Ngaphezu kwalokho, ‘asirhabeni ukuzwa’ kodwana ‘singaphenduli msinya.’ (Jak. 1:19) Nesilalela ngomusa, singakwazi ukuzwisisa ubujamo obudanise umKrestu esikunye naye begodu sitjho okuthileko okuzomsiza aqalane nobujamobo.

Thabela ubudlelwana obakhako

14. Omunye umzalwana odanileko wasizwa njani?

 14 Cabangela indlela omunye umdala onomusa asiza ngayo umzalwana obesekaphole iminyaka eminengi. Njengombana umdala amlalela, kwakhanya bona umzalwana lo usesenethando elidephileko ngoJehova. Bekasifunda ngekuthalo ISithalasokulinda ngasinye begodu bekenza umzamo wokuba khona qobe emihlanganweni. Nokho, izenzo zabanye ebandleni zamdanisa begodu zamenza waba munyu. Umdala walalela ngomusa ngaphandle kokumahlulela wazwakalisa nokumkhathalela ngethando yena nomndenakhe. Kancani kancani, umzalwana lo wabona ukuthi bekavumela okuhlangabezanwe nakho kwesikhathi esidlulileko kumkhandele ekhonzeni uZimu amthandako. Umdala wammema bona akhambe naye emsebenzini wokutjhumayela. Ngesizo lomdala, umzalwana wathoma ukuya esimini godu bewafaneleka ukuphinde akhonze njengomdala.

Mlalele ngesineke umuntu otlhoga isikhuthazo (Qala iingaba 14, 15)

15. Singafundani kuJehova ngokukhuthaza abadanileko?

15 Umuntu odanileko kungenzeka angabi ngcono khonokho namtjhana angasabeli msinyana esizweni esimnikela lona. Kungatlhogeka siragele phambili simsekele. UPowula wathi: “Ragelani phambili nibambe ababogabogako, yibani nesineke nabo boke.” (1 Thes. 5:14, An American Translation) Kunokurhabela ukuliselela ababogabogako, kufuze ‘siragele phambili sibabambile,’ sibasekela. Esikhathini esidlulileko, uJehova wasebenzelana ngesineke neenceku zakhe ezaqalana nokudana ngezinye iinkhathi. Ngokwesibonelo, uZimu waba nomusa khulu ku-Elija, acabangela amazizwakhe. UJehova wanikela u-Elija lokho ebekakutloga bona aragele phambili nekonzwakhe. (1 Kho. 19:1-18) Ngombana uDavidi watjhuguluka kwamambala, uJehova wamlibalela ngomusa. (Rhu. 51:9, 19 [51:7, 17,NW]) Godu uZimu wasiza umtloli weRhubo 73, owapheze walisa umkumkhonza. (Rhu. 73, 13, 16, 17) UJehova unesirhawu nomusa kithi, khulukhulu nesiphukileko emoyeni begodu sidanile. (Eks. 34:6) Isirhawu sakhe “siba sitjha njalo ekuseni” begodu ‘asipheli.’ (IsiL. 3:22, 23) UJehova ulindele bona silandele isibonelo sakhe begodu siphathe abagandelelekileko ngomusa.

KHUTHAZANANI BONA NIHLALE ENDLELENI YOKUPHILA

16, 17. Njengombana ukuphela kwephaseli kutjhidela, kufuze sizimisele ukwenzani, begodu kubayini?

16 Kwahlongakala iinkulungwana ezinengi hlangana kweembotjhwa ezi-33 000 ezasuka ekampeni yokutlhoriswa eSachsenhausen. Nokho, zange kuhlongakale namunye kiboFakazi bakaJehova abama-230 abaphuma ekampeni ngematjhi leyo. Isekelo nesikhuthazo abasifumana komunye nomunye sadlala indima eqakathekileko ekutjhugululeni imatjhi yokufa yaba yimatjhi yokuphuluka kibo.

17 Namhlanjesi, ‘sisendleleni eya ekuphileni.’ (Mat. 7:14) Kungasikade, boke abakhulekeli bakaJehova bazokukhambisana ngobunye bangene ephasini elitjha lokulunga. (2 Pit. 3:13) Kwanga singazimisela ukusizana endleleni eyisa ekuphileni okungapheliko.