Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Evela Kubafundi

Imibuzo Evela Kubafundi

Kungaba ngokulungileko na ngababelethi abamaKrestu bona bahlale nomntwana osusiweko ekuhlanganyeleni emihlanganweni yebandla?

Akakho unobangela wokutswenyeka khulu ngokuhlala kwabantu abasusiweko eWolweni lomBuso. Umagazini lo wenze yoke imizamo bona ukhuthaze ababelethi abamaKrestu basize abantwababo abasusiweko ekuhlanganyeleni ngokomoya abasahlala nabo ekhaya nakufaneleka ukwenza njalo. Njengombana kutjengisiwe emakhasini 19 no-20 weSithalasokulinda sakaNovemba 15, 1988, ababelethi bangafunda nabantwababo abasusiweko abancani abasahlala nabo. Kuthenjwa bona umntwana loyo uzokufumana isikhuthazo esitlhogekako.

Nekuziwa emalungiselelweni wokuhlala eWolweni lomBuso, kungaba kucabangela bona umntwana osusiweko ngokuthula ahlale nababelethi bakhe. Njengombana kungasiyifuneko bona umuntu osusiweko ahlale emva, akukafuzi kube nomraro lokha umntwana nekahlala hlanu kwababelethi bakhe, kungakhathaliseki bona bahlezi kuphi. Njengombana ababelethi batlhogomela umntwanabo ngokomoya, bangafuna ukuqinisekisa bona uyazuza emhlanganweni. Ukuhlala nomntwana kunokobana azihlalele yedwa angatjhejwa kungaba lisizo endabeni le.

Kuthiwani-ke nengabe umntwana osusiweko akasahlali nababelethi bakhe? Ubujamobo bungawenza na umahluko? Esikhathini esidlulileko, umagazini lo wakuveza kwakhanya ukucabanga umKrestu ekufuze alwele ukukubulunga nakuziwa ekuzihlanganiseni nesihlobo esisusiweko esingahlali ekhaya. * Nokho, ukuhlala buthule komuntu osusiweko ekuhlanganyeleni hlanu kweenhlobo zakhe ngesikhathi semihlangano kuhluke khulu kunokufuna ukuba naye nokuzihlanganisa naye ngokungatlhogekiko. Nengabe amalunga womndeni athembekileko anombono olungileko malungana nesihlobo sawo esisusiweko begodu azimisele ukuhlonipha isiyalo esingokomTlolo esimalungana nokuzihlanganisa naye kungenzeka kungabi nesizathu sokutshwenyeka.—1 Kor. 5:11, 13; 2 Jwa. 11.

Kungakhathaliseki bona umuntu osusiweko uhlala hlanu kweenhlobo zakhe nofana hlanu kwananyana ngiliphi ilunga lebandla akukafuzi kube mraro, kwaphela nengabe uziphethe kuhle. Ukulinganisela bona umuntu ahlale kuphi kungabangela imiraro eminengi, kuye ngobujamo. Nengabe boke abakhona, kuhlanganise neenhlobo ezithembekileko, bazimisele ukuhlonipha iinkambisolawulo zeBhayibheli ezimalungana nokususwa ekuhlanganyeleni, begodu kungasi sikhubekiso ebazalwaneni, ayikho itlhogakalo yokutswenyeka ngamalungiselelo wokuhlala walabo abeze emihlanganweni yobuKrestu. *

^ isig. 5 Qala ISithalasokulinda, sakaSeptemba 15, 1981, amakhasi 29 no-30.

^ isig. 6 Lokhu kulungisa okwagadangiswa ku-Sithalasokulinda sango-Apreli 1, 1953, ikhasi 223.