“Alo-ke, kufanele nibe babantu abanjani epilweni yokucwengeka [ngokuziphatha, NW] nekumesabeni uZimu na?”—2 PIT. 3:11.

1, 2. ‘Kufanele sibe babantu abanjani’ nesifuna ukwamukelwa nguZimu?

KUVAMILE ukutshwenyeka ngalokho abantu abakucabangako ngathi. Nokho, njengamaKrestu, akukafuzi sitshwenyeke ngokobana uJehova ucabangani ngathi na? Phela umumuNtu omkhulu ukudlula boke ephasini nezulwini begodu ukuye ‘umthombo wokuphila.’—Rhu. 36:10 [36:9, NW.]

2 Nekagandelela bona ‘kufanele sibe babantu abanjani’ ngokombono kaJehova, umpostoli uPitrosi usikhuthaza bonyana ‘sicwengeke [ngokuziphatha] sisabe noZimu.’ (Funda 2 Pitrosi 3:11.) Bona samukeleke kuZimu, ‘ipilwethu’ kufuze icwengeke, okutjho ukuhlwengeka—ngokuziphatha, ngokwengqondo nangokomoya. Ngaphezu kwalokho, kufuze ‘sicwengeke [ngokuziphatha]’ kukhambisane nokusaba uZimu okunehlonipho nokunamathela kuye ngokuthembeka. Ngalokho ukufuna ukwamukelwa nguye akuthinti ukuziphatha kwethu kwaphela kodwana nomuntu esinguye ngaphakathi. Njengombana uJehova ‘ahlola ihliziyo,’ uyazi bona sicwengekile ngokokuziphatha nofana akusinjalo nokobana sizinikele kuye kwaphela nofana awa.—1 Kron. 29:17.

3. Ngimiphi imibuzo ekufuze siyicabangele nekuziwa ebuhlotjeni bethu noJehova?

3 USathana uDeveli akafuni sifune ukwamukeleka kuZimu. Eqinisweni, wenza koke angakwenza bona asilisise ubuhlobo bethu noJehova. USathana akacabangi kabili nekufuze asebenzise amala nokukhohlisa ukusiyenga nokusitjhidisela kude kuZimu esimkhulekelako. (Jwa. 8:44; 2 Kor. 11:13-15) Ngalokho-ke, kukuhlakanipha ukuzibuza bona: ‘USathana ubakhohlisa njani abantu? Kufuze ngenzeni ukuvikela ubuhlobo bami noJehova?’

 USATHANA UBAKHOHLISA NJANI ABANTU?

4. Khuyini uSathana ayisahlelako bona onakalise ubuhlobo bethu noZimu begodu kubayini?

4 Umfundi uJakopo utlola athi: “Loyo naloyo ulingwa, adoswe ziinkanuko zakhe abe ayengeke. Yeke ikanuko nasele ibambile, izala isono, kuthi isono nasele sikhulile sizale ukufa.” (Jak. 1:14, 15) Emzamweni wakhe wokonakalisa ubuhlobo bethu noZimu, uSathana usahlela umthombo weenkanuko zethu—ihliziywethu.

5, 6. (a) Khuyini uSathana ayisebenzisako ukusisahlela? (b) Ngiziphi iinlingo uSathana azisebenzisako ukuzama ukonakalisa iinkanuko zehliziywethu, begodu unokuhlangabezanwe nakho okungangani ekuzisebenziseni?

5 Khuyini uSathana ayisebenzisako ukusahlela iinhliziyo zethu? IBhayibheli ithi: “Iphasi loke lisemandleni womumbi.” (1 Jwa. 5:19) Iinkhali zakaSathana zibandakanya “izinto zephasi.” (Funda 1 Jwanisi 2:15, 16.) Sekuziinkulungwana zeminyaka uDeveli alisebenzisa ngobuthakgha iphaseli. Njengombana siphila kilo, kufuze sihlale siwavulele amehlo amaqhingakhe afihlekileko.—Jwa. 17:15.

6 USathana usebenzisa iindlela ezitlanyelwe ukonakalisa iinkanuko zehliziyo. Umpostoli uJwanisi uveza iindlela eentathu zokuyenga ezisetjenziswa nguSathana: (1) ‘iinkanuko zenyama,’ (2) “iinkanuko zamehlo,” (3) ‘nokuzigqaja ngezinto zepilo.’ USathana wazisebenzisela ukulinga uJesu emangweni. Njengombana sele kuminyaka asebenzisa iinthiyo ezinjalo, nanamhlanjesi uSathana usazisebenzisa ngokuphumelelako, uvumelanisa indlela ahlasela ngayo kilokho umuntu atjhigamele kikho. Ngaphambi kobana sicoce ngeendlela esingazivikela ngazo, akhe sibone iindlela uSathana azisebenzisa ngayo ukuyenga u-Eva ngokuphumelelako kodwana zabhalelwa eNdodaneni kaZimu.

“IINKANUKO ZENYAMA”

Ukuwa kwaka-Eva kwabangelwa ‘ziinkanuko zenyama’ (Qala isigaba 7)

7 Abantu banefuneko esisekelo yokutjheja imizimbabo—itlhogakalo yokudla. UmBumbi watlama iphasi bona ukhiqize ukudla okunengi. USathana angalinga ukusebenzisa isifiso esingokwemvelo sokudla ukusilisisa ukwenza intando kaZimu. Cabangela indlela akwenza ngayo ku-Eva lokho. (Funda uGenesisi 3:1-6.) USathana watjela u-Eva bona angawudla ‘umuthi wokwazi okuhle nokumbi’ angafi, wathi ngelanga ayokudla ngalo emthini loyo, uzokuba njengoZimu. (Gen. 2:9) Ngokutjho lokho, uDeveli bekathi akutlhogeki u-Eva alalele uZimu bona aphile. Qala bona bekumamala amambi kangangani! Kuthe lokha nasele utjaleke engqondweni ka-Eva umbono loyo, bekufuze akhethe ezintweni eembili: Bekangawala umcabango loyo, namtjhana acabange ngawo, avumele  isifiso sakhe sokudla isithelweso sikhule. Nanyana bekatjhaphulukile bona angadla eminye imithi egade iphambi kwamehlwakhe, wakhetha ukudzimelela kilokho okwatjhiwo nguSathana ngomuthi ophakathi naphakathi nesivande, begodu “wakha iinthelo kiwo wadla.” Ngalokho, uSathana wenza bona akhanuke lokho umBumbi agade akuvimbele.

UJesu akhenge avumele litho bona limthikameze (Qala isigaba 8)

8. USathana wazama njani ukuyenga uJesu asebenzisa ‘ikanuko yenyama,’ kubayini isilingwesi singakhenge siphumelele?

8 USathana wasebenzisa iqhinga elifanako lokha nekalinga uJesu emangweni. Ngemva kobana uJesu azile ukudla amalanga ama-40 nobusuku obuma-40, uSathana walinga ukubamba uJesu ngekanuko yokudla. USathana wathi: “Nakube uyindodana kaZimu, tjela amatje la aphenduke isikwa.” (Luk. 4:1-3) UJesu bekufuze akhethe ezintweni eembili: Bekangakhetha ukungawasebenzisi amandlakhe wokwenza iimangaliso bona anelise indlala namtjhana bekangakhetha ukuwasebenzisa. UJesu bekazi bona bekungafaneleki ukusebenzisa amandla layo ukwanelisa iinkanuko zokuba marhamaru. Nanyana bekalambile, ukusutha bekungasiyo into eqakatheke ngaphezu kokubulunga ubuhlobo bakhe noJehova. UJesu waphendula wathi: “Kutloliwe kwathiwa, ‘Umuntu akaphili ngesikwa kwaphela.’”—Luk. 4:4.

“IINKANUKO ZAMEHLO”

9. Amezwi athi “iinkanuko zamehlo” atjho ukuthini, begodu uSathana wayisebenzisa njani ikanuko le endabeni ka-Eva?

9 Godu uJwanisi wakhuluma ‘ngeenkanuko zamehlo’ njengezisilingo. Amezwi atjho bona umuntu angathoma ukukhanuka okuthileko ngokuqala kwaphela. Endabeni ka-Eva, uSathana wasebenzisa ikanuko leyo, wathi: “Amehlwenu azokuvuleka.” Lokha u-Eva aragela phambili aphosa amehlwakhe emthini, kulapho isithelo esivinjelweko sakhanukeka khulu kuye. U-Eva wabona iinthelo “ezihle neziyengako.”

10. USathana wazisebenzisa njani “iinkanuko zamehlo” ukulinga uJesu, uJesu wasabela njani?

10 Kuthiwani-ke endabeni kaJesu? USathana “watjengisa [uJesu] yoke imibuso yephasi ngokuphazima kwelihlo. Wathi kuye: ‘Ngizakunikela boke ubuphaziphazi bayo kanye nawo woke amandla.’” (Luk. 4:5, 6) UJesu bekangekhe abone yoke imibuso ngamehlwakhe wenyama khonokho, kodwana uSathana wacabanga bona ubuphaziphazi bemibuso leyo, njengombana ambonise yona embonweni, bebuzomyenga uJesu. Anganazo ngitjho neenhloni, uSathana wathi: “Newungangilotjha, koke lokhu kuzakuba ngekwakho.” (Luk. 4:7) Ngitjho nanyana gade kungenzekani, uJesu bakangafuni ukuba mumuntu uSathana abekafuna abe nguye. Wamphendula khonokho. Wathi: “Kutloliwe kwathiwa, ‘Thandaza [uJehova] uZimakho ulotjhe yena yedwa.’”—Luk. 4:8.

 ‘NOKUZIGQAJA NGEZINTO ZEPILO’

11. USathana wamyenga njani u-Eva?

11 Nekakhuluma ngezinto zephasi, uJwanisi wabala ‘nokuzigqaja ngezinto zepilo.’ Ngesikhathi u-Adamu no-Eva kungibo kwaphela abantu abebaphila ephasini, bengekhe bakwazi ‘ukuzigqaja ngezinto zepilo’ kwabanye abantu. Kodwana bazigqaja. Nekayenga u-Eva, uSathana wathi kunokuthileko okuhle uJehova amfihlele khona. USathana wamtjela bona ngelanga azokudla ngalo ‘emthini wokwazi okuhle nokumbi,’ ‘bazokwazi koke njengoZimu.’ (Gen. 2:17; 3:5) Ngokutjho lokho uSathana bekathi u-Eva uzokutjhaphuluka ekulawulweni nguJehova. Ukuzigqaja ngikho okwabangela bona alalele amala layo. Wasidla isithelo esivinjelweko, acabanga bona angekhe afe. Qala bona wazikhohlisa kangangani!

12. Ngiyiphi enye indlela uSathana ayisebenzisako ukuyenga uJesu, kodwana uJesu wasabela njani?

12 Ngokungafani no-Eva, qala bona uJesu wabeka isibonelo esihle kangangani sokuthobeka! USathana wazama ukumyenga ngenye indlela, kodwana uJesu akhenge ngitjho nakancani acabange ukulinga uZimu ngokwenza into egade izomdosela amehlo. Bekuzokuba sisenzo sokuzigqaja leso! Kunalokho, uJesu waphendula ngokukhanyako nangokunqophileko: “Kutloliwe kwathiwa, ‘Ungamlingi [uJehova] uZimakho’”—Funda uLukasi 4:9-12.

SINGABUVIKELA NJANI UBUHLOBO BETHU NOJEHOVA?

13 Nanamhlanjesi uSathana usasebenzisa iinlingo ezifana nalezo azisebenzisa ku-Eva nakuJesu. Asebenzisa ‘iinkanuko zenyama,’ uSathana usebenzisa iphasi lakhe ukuthuthukisa ukuziphatha okumbi nokweqisa ekudleni nekuseleni. Asebenzisa iinthombe zomseme, khulukhulu ku-Inthanethi, angabamba labo abangena kiyo abangatjheji ngokusebenzisa “iinkanuko zamehlo.” Begodu qala indlela isilingo sokuthanda izinto eziphathekako, isikhundla nedumo esinamandla ngayo kilabo abazigqajako nakilabo abatjhigamele ‘ekuzigqajeni ngezinto zepilo’!

Ngiziphi iinkambisolawulo zeBhayibheli ekufuze uzikhumbule ebujamweni obunjengalobu? (Qala iingaba 13, 14)

13, 14. Hlathulula indlela uSathana asebenzisa ngayo iinlingo ezithileko namhlanjesi.

14 “Izinto zephasi” zinjengokudla okusetjenziswa mthiyi weemfesi. Ziyakarisa, kodwana kwenye nenye yazo kufihleke iwugu. USathana usebenzisa lokho abantu abakuthatha njengeentlhogo ezivamileko zaqobe langa ukubenzisa izinto ezitjhayisana nemithetho kaZimu. Nokho, iinlingo  ezibhaqilekwezo zitlanywe ngendlela yokobana zibe nomthelela eenkanukweni zethu bezonakalise nehliziyo yethu. Kwamambala ziimzamo wokusenza sikholelwe bona ukutjheja iintlhogo zethu nokuphila mabothobotho zizinto eziza qangi kunokwenza intando kaZimu. Iinlingwezi zizosibamba na?

15. Singamlingisa njani uJesu ekujamelaneni neenlingo zakaSathana?

15 Nanyana u-Eva awela eenlingweni zakaSathana, uJesu wathumba. Qobe, bekaphendula asebenzisa umtlolo athi: “Kutloliwe kwathiwa.” Nengabe sibafundi beBhayibheli abakhutheleko, sizoyazi kuhle imiTlolo bese sikwazi ukukhumbula amavesi angasisiza bona sidzimelele nesiqalana nesilingo. (Rhu. 1:1, 2) Ukukhumbula iimbonelo ezisemiTlolweni zalabo abathembeka kuZimu kuzosisiza bona sibalingise. (Rom. 15:4) Ukusaba uJehova okunehlonipho nokuthanda lokho akuthandako sihloye akuhloyako, kuzosivikela.—Rhu. 97:10.

16, 17. ‘Amandlethu wokucabanga’ angaba namuphi umthelela ehlobeni lomuntu esingilo?

16 Umpostoli uPowula usikhuthaza bona sisebenzise ‘amandlethu wokucabanga’ bona sibe mhlobo womuntu obunjwa kucabanga kwakaZimu ingasi kwephasi. (Rom. 12:1, 2) Agandelela itlhogakalo yokulawula izinto esicabanga ngazo, uPowula wathi sitjhabalalisa ukuphikisana “kanye nazo zoke iinqabo ezizikhukhumezako ezijanyiswa kobana zijamelane nelwazi lakaZimu begodu yoke imikhumbulo siyithumbela ekuthobeleni uKrestu.” (2 Kor. 10:5) Imicabango yethu inomthelela onamandla ehlobeni lomuntu esinguye, ngalokho kufuze ‘sizindle’ ngezinto ezakhako.—Flp. 4:8.

17 Angekhe silindele bona sicwengeke nengabe sihlala sicabanga ngezinto ezingakalungi neenkanuko ezimbi. Kufuze sithande uJehova ‘ngehliziyo emhlophe.’ (1 Thim. 1:5) Kodwana ihliziyo iyakhohlisa, begodu kungenzeka singaboni indlela “izinto zephasi” ezinomthelela omkhulu ngayo kithi. (Jor. 17:9) Ngalokho-ke, akukafaneli na ‘sizihlolisise bona sisaphila ekukholweni,’ sizivivinye ngokuzihlola ngokuthembeka ngokuvumelana nalokho esikufunda eBhayibhelini?—2 Kor. 13:5.

18, 19. Kubayini kufuze sizimisele ukuba lihlobo lomuntu uJehova afuna sibe ngilo?

18 Enye into esisiza bona sijamelane ‘nezinto zephasi’ kukobana sigcina amezwi kaJwanisi aphefumelelweko engqondwenethu: “Iphasi neenkanuko zalo kuyadlula; kodwana loyo owenza intando kaZimu unokuphila okungapheliko.” (1 Jwa. 2:17) Iphasi lakaSathana libonakala lingeze laphela begodu linokuthenjelwa. Nokho, ngelinye ilanga lizokudlula. Ayikho into evela ephasini lakaSathana engapheliko. Ukukhumbula iqiniswelo kuzosisiza kwamambala bona singayengwa ziinlingo zakaSathana.

19 Umpostoli uPitrosi usikhuthaza bona sibe lihlobo labantu elamukelwa nguZimu njengombana ‘silindele besirhabele ukufika kwelanga lakaJehova ngombana amazulu azakuthungelwa ngomlilo apheliswe nakho koke kuzakuncibilikiswa ngomlilo!’ (2 Pit. 3:12) Esikhathini esingaphelisi ihliziyo, ilangelo lizokuba la, begodu uJehova uzokutjhabalalisa koke okuyingcenye yephasi lakaSathana. Bekube sikhatheso, uSathana uzokuragela phambili asebenzisa “izinto zephasi” ukusilinga, njengombana alinga u-Eva noJesu. Akukafuzi sibe njengo-Eva sifune ukwanelisa iinkanuko zethu. Nesingenza njalo kuzokufana nokobana siyavuma bona uSathana unguZimethu. Kufuze sibe njengoJesu sijamelane nokuyenga okunjalo, kungakhathaliseki bona kuphazimula begodu kudosa kangangani. Kwanga omunye nomunye wethu angazimisela ukuba lihlobo lomuntu uJehova afuna sibe ngilo.