ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Arhostosi 2013

Umagazini lo udemba indlela esingahlala ngayo sicwengile begodu sisebenziseka emsebenzini kaZimu, nendlela esingakubalekela ngayo ukusola uJehova ngemirarwethu, nokuthi singalwa njani nokudaniswa.

Nicwengisiwe

Hlola izinto ezine ezingasisiza sihlale scwengile sinanobubhadekelo ekonzweni kaZimu.

Imibuzo Evela Kubafundi

Kuyafaneleka na ngababelethi abamaKrestu bona bahlale nomntwana osusiweko ekuhlanganyeleni nebasemihlanganweni yebandla?

UMLANDO WOKUPHILA

Jehova ‘Ungithwalela Umthwalo Qobe Langa’

Ngaphezu kobujamo bepilo obubogabogako, yini eyasiza udade weNamibia bona akhonze ngokuthaba njengephayona iminyaka engaphezu kwema-20?

‘Ungalwisani NoJehova’

Abanye basilingekela uZimu eenhliziyweni zabo. Bayamsola ngemirarwabo. Singasibalekela njani isithiywesi?

Babelethi—Bandulani Abantwabenu Kusukela Basesebancani

Ukubandula umntwana kufuze kuthome nini? Kufuze kubandakanye ini?

Tjhejanani Begodu Nikhuthazane

Singasizana njani bona siragele phambili sikhonza uZimu ngokuthembeka nanyana sinemiraro?

Cabanga Ngehlobo Lomuntu Ekufuze Ube Ngilo

USathana akafuni samukeleke kuZimu. Khuyini esingayenza bona sivikele ubuhlobo bethu noZimu?

U-Elitjha Wabona Iinkarana Zomlilo—Kghani Nawe Uyazibona?

U-Elitjha waba nekholo eliqinileko begodu wathembela ngokupheleleko kuJehova. Khuyini esingayifunda esibonelweni sakhe?

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

Ikosi Beyithabe Kwamambala!

Funda bona ikosi yeSwaziland ikuthokozele njani ukufunda amaqiniso weBhayibheli.