Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO WOKUPHILA

Ukutjhisekela Ukukhonza UJehova—Kungakhathaliseki Ukuthi Kuphi

Ukutjhisekela Ukukhonza UJehova—Kungakhathaliseki Ukuthi Kuphi

Bengithoma ukutjhumayela ngedwa. Bengithukwe kangangobana bekubethana amadolo qobe nekufuze ngiye esimini. Ebekwenza izinto zibe zimbi khulu kukobana isimu leyo beyingatheli. Abanye abantu bebavele babhoke ngobukhali bebathusele ngokuthi bazongibeka isandla. Ngenyanga yami yokuthoma ngiliphayona, ngakhambisa incwajana yinye tere!—Markus.

LOKHO kwenzeka ngo-1949, iminyaka engaphezu kwa-60 edlulileko, kodwana indabami yathoma eminyakeni eminengi ngaphambi kwalokho. Ubaba, uHendrik, bekamlungisi wamanyathelo asebenza netonini eDonderen, ithreste elincani etlhagwini yeDrenthe, eNetherlands. Ngabelethelwa lapho ngo-1927, ngingowesine ebantwaneni abalikhomba. Indlu yekhaya beyingendleleni enethuli endaweni esemaphandleni. Abomakhelwana bethu abanengi gade babalimi, begodu bengiyithanda ipilo yemaplasini. Ngo-1947, nengineminyaka eli-19, ngezwa iqiniso ngomunye wabomakhelwana bami, uTheunis Been. Ngikhumbula ukuthi bengingamthandisisi nengithoma ukumbona, kodwana msinyana ngemva kwePi yePhasi II, waba ngomunye waboFakazi bakaJehova, begodu ngatjheja ukuthi besekanobungani khulu kunangaphambilini. Ukutjhuguluka kobuntu bakhe kwangirara, ngalokho ngamlalela nekakhuluma nami ngesithembiso sakaZimu sephasi eliyipharadesi. Ngalamukela msinyana iqiniso, begodu kusukela mhlokho mina naye saba yirhara nomncamo. *

Ngathoma ukutjhumayela ngoMeyi 1948, kwathi ngenyanga elandelako, ngoJuni 20, ngabhabhadiswa emhlanganweni wesigodi e-Utrecht. NgoJanabari 1 1949, ngathoma ukuphayona begodu ngabelwa eBorculo, epumalanga yeNetherlands, lapho bekunebandla elincani khona. Bekufuze ngikhambe amakhilomithara ayi-130 ukufika lapho, ngalokho ngaqunta ukukhamba ngomlelenjanami. Ngacabanga ukuthi kuzongithatha ama-iri asi-6, kodwana ngebanga  lezulu elikhulu nomoya onamandla, kwangithatha ama-iri ali-12, nanyana ngakhamba ngesitimela amakhilomithara ama-90 wokugcina! Emaswapheleni, ebusuku bamhlokho, ngafika lapho ebengiya khona, umuzi womndeni waboFakazi engahlala nabo nengiphayona endaweni leyo.

Ngeminyaka leyo yangemva kwepi, abantu bebanganazinto ezinengi. Mina benginesudu yinye nebhrugu linye kwaphela—isudu beyiyikulu khulu kanti ibhrugu lona lilifitjhani! Njengombana ngitjhwile ekuthomeni, inyanga yokuthoma ngiseBorculo beyibudisi, kodwana uJehova wangibusisa ngeemfundo zeBhayibheli ezinengi. Ngemva kweenyanga ezilithoba, ngabelwa e-Amsterdam.

UKUSUKA EMAPHANDLENI KUYA EDOROBHENI

Ngakhulela emaplasini, kodwana ngazifumana sengise-Amsterdam, idorobho elikhulu kunawo woke eNetherlands. Ikonzo beyithela khulu lapho. Ngenyanga yokuthoma, ngakhambisa iincwadi ezinengi ukudlula engazikhambisa eenyangeni ezilithoba ezidlulileko. Msinyana besengiraga iimfundo ezibunane kuya phezulu. Ngemva kokubekwa bona ngibe yinceku yebandla (nje ebizwa ngokuthi mthintanisi wesihlopha sabadala), ngafumana isabelo sokunikela ikulumo yami yenengi yokuthoma. Kimi, bekusisabelo esibudisi kwamanikelela leso, ngalokho ngathaba khulu nengabelwa kwelinye ibandla ngaphambi kobana ngiyinikele. Bengingazi bona njengombana iminyaka ikhamba, ngizokunikela iinkulumo ezingaphezu kwe-5 000!

UMarkus (ongemaswapheleni kwesokudla) atjhumayela endleleni e-Amsterdam ngo-1950

NgoMeyi 1950, ngabelwa eHaarlem. Ngemva kwalokho, ngabelwa emsebenzini wokubhoda. Kwadlula amalanga amathathu ngingabunuki ubuthongo. Ngatjela uRobert Winkler, omunye wabazalwana ebebasebenza e-ofisini legatja, ukuthi bengizizwa ngingafaneleki, kodwana wathi: “Mane uzalise amaphepha. Uzokufunda.” Msinyana ngemva kwalokho, ngabandulwa inyanga yinye begodu ngathoma ukukhonza njengenceku (umbonisi) wesifunda. Ngathi nengivakatjhele kwelinye ibandla, ngahlangana noJanny Taatgen, iphayona elitjha elizithabeleko elinethando elidephileko ngoJehova nomoya wokuzidela. Satjhada ngo-1955. Kodwana ngaphambi kobana ngiragele phambili ngendabami, uJanny uzokuhlathulula ukuthi ube njani liphayona nokuthi sikhonze njani ndawonye ngemva kokutjhada.

UKUKHONZA NJENGESIBILI ESITJHADILEKO

UJanny: Umma waba nguFakazi ngo-1945 ngineminyaka eli-11 ubudala. Khonokho wabona ukuqakatheka kokutaditjha iBhayibheli nabantwabakhe, kodwana ubaba bekaphikisana neqiniso, ngalokho umma bekasifundisa ubaba nekangekho ekhaya.

Umhlangano wokuthoma engaya kiwo bekumhlangano wesigodi ebewubanjelwe e-The Hague ngo-1950. Ngemva kweveke, ngaya emhlanganweni webandla kokuthoma eWolweni lomBuso langekhaya e-Assen (Drenthe). Ubaba wakwata wazala ipoto bewangiqotha ekhaya. Umma wathi, “Uyazi ukuthi ungahlalaphi.” Bengazi ukuthi utjho abanakwethu nabodadwethu abangokomoya. Ekuthomeni ngayokuhlala  nomndeni waboFakazi abahlala eduze, kodwana ubaba bakasenza ukuphila kwami kube budisi, ngalokho ngathuthela ebandleni leDeventer (Overijssel), ebelikude ngamakhilomitha ama-95. Nanyana kunjalo, bengisesemncani, ngalokho ubaba waba semrarweni nebasemagunyeni emphakathini ngokungiqotha kwakhe ekhaya. Ngebanga lalokho, wathi kimi ngingabuyela ekhaya. Nanyana kunjalo ubaba akhenge alamukele iqiniso, emaswapheleni wangivumela bona ngiye kiyo yoke imihlangano begodu ngiyokutjhumayela.

UJanny (ongemaswapheleni kwesokudla) aliphayona lesigiyani ngo-1952

Msinyana ngemva kokubuyela ekhaya, umma wagula khulu begodu kwafuze ngenze yoke imisebenzi yekhaya. Naphezu kwalokho, ngaragela phambili ngithuthuka ngokomoya begodu ngabhabhadiswa ngo-1951 nengineminyaka eli-17. Ngo-1952, ngemva kobana uMma alulamile ekuguleni, ngakhonza iinyanga eembili njengephayona lesigiyani nabodade abathathu abamaphayona. Besihlala esikepeni esiyindlu begodu sitjhumayele emadorobheni amabili eDrenthe. Ngo-1953 ngaba liphayona lesikhathi esizeleko. Ngemva komnyaka, umbonisi wesifunda osesemutjha wavakatjhela ibandla lethu. BekunguMarkus. Satjhada ngoMeyi 1955, ngombana sacabanga bona singakhonza uJehova ngcono njengesibili.—UmTj. 4:9-12.

Ngelanga lethu lomtjhado ngo-1955

UMarkus: Ngemva komtjhadwethu, ekuthomeni sabelwa ukuyokukhonza njengamaphayona eVeendam (Groningen). Besihlala ekamurweni elincani elingamedwa pheze ngamamitha amabili aphindwe kathathu. Ngitjho nanyana kunjalo, uJanny wenza ikamuro laba lihle begodu laba yindawo efuthumeleko. Qobe ebusuku, bekufuze sitjhidise itafulethu neentulo ezimbili ezincani ukwenzela bona sikghone ukulalisa umbhedethu webodeni.

Ngemva kweenyanga ezisithandathu, samenyelwa emsebenzini wokubhoda eBelgium. Ngo-1955, bekunabarhuweleli abangaba zi-4 000 enarheni leyo. Kwanje inanelo selibuyelelwe kasithandathu! EFlanders, etlhagwini yeBelgium, abantu bakhona bakhuluma ilimi elifanako neleNetherlands. Nokho, indlela abantu beBelgium abakhuluma ngayo ihlukile, ngalokho bekufuze sihlule imikhawulo yelimi.

UJanny: Umsebenzi wokubhoda utlhoga umoya wokuzidela kwamambala. Besivakatjhela amabandla ngeemlelenjanethu begodu sihlala emizini yabanakwethu nabodade. Ngombana besinganayo indawethu nesisuka kelinye ibandla, besihlala bekube ngoMvulo, siye ebandleni elilandelako ngeLesibili ekuseni. Kodwana besisolo siqala ikonzwethu njengesibusiso esivela kuJehova.

UMarkus: Ekuthomeni besingabazi abazalwana nabodade emabadleni, kodwana bebanomusa begodu bangenisa iinkhambi. (Heb. 13:2, ftn.) Eminyakaneni, savakatjhela woke amabandla akhuluma isiDatjhi eBelgium iinkhathi ezinengi. Lokhu kwasilethela iimbusiso ezinengi. Ngokwesibonelo, sakghona ukwazi pheze boke abazalwana nabodade esifundeni sesiDutch, begodu basithanda khulu. Sibone amakhulu wabatjha bakhulela ekuvuthweni ngokwenyama nangokomoya begodu bazinikela kuJehova,  ngokubeka iinkareko zomBuso qangi ekuphileni kwabo. Kulithabo lamambala ukubona abanengi babo bakhonza uJehova ngokwethembeka ekonzweni yesikhathi esizeleko. (3 Jwa. 4) ‘Ukukhuthazana ekukholweni’ kwenza kwaba lula ngathi ukuragela phambili ngehliziyo yoke ezabelweni zethu.—Rom. 1:12.

ISITJHIJILO ESIKHULU NESIBUSISO SAMAMBALA

UMarkus: Kusukela ngelanga esatjhada ngalo, saba nesifiso sokuya esiKolweni seGiliyadi. Qobe langa, besifunda isiNgisi okunganani i-awara linye. Nokho, bekungasilula ukufunda isiNgisi encwadini, ngalokho saqunta ukuya e-England hlangana nevakatjho lethu bona siphrakthise nesilapho. Ekugcineni, ngo-1963 safumana imvilobhu evela emzimkhulu weBrooklyn. Beyineencwadi eembili, enye kungeyami enye kungekaJanny. Incwadami beyingimema bona ngiye eklasini letjhumi leGiliyadi. Isifundwesi besidzimelela ekubanduleni abazalwana nokubanikela iinqophiso zehlangano. Ngalokho ebafundini aba-100 ebamenyelwa eklasineli, aba-82 bekubazalwana.

UJanny: Encwadini engayifumana ngelangelo, bangibawa bona ngikucabangele ngomthandazo bona ngizokukghona na ukuhlala eBelgium uMarkus nekaye eGiliyadi. Ekuthomeni ngadana khulu. Kubonakala ngasuthi imizamwami yokufikelela abantu khenge uJehova ayibusise. Nanyana kunjalo, ngazikhumbuza ngomnqopho wesiKolo seGiliyadi—kusiza labo abeze esikolweni bona benze umsebenzi wokutjhumayela iindaba ezihle ephasini mazombe. Ngavuma ukusala begodu ngabelwa ukuyokukhonza njengephayona elikhethekileko edorobheni leBelgian Ghent no-Anna noMaria Colpaert, amaphayona amabili akhethekileko anokuhlangabezanwe nakho.

UMarkus: Ngombana bekufuze ngithuthukise isiNgisi sami, ngamenywa bona ngiye eBrooklyn iinyanga ezihlanu ngaphambi kobana kuthome isikolo. Ngasebenza emnyangweni weKonzo newokuThumela iincwadi. Ukukhonza emzimkhulu nokusiza ekulungiseleleni ukukhambisa iincwadi ziye e-Asia, e-Europe, neSouth America kwangenza ngabutjheja khulu ubudlelwana bephasi loke. Ngakhumbula ngokukhethekileko uMzalwana A. H. Macmillan, ogade ali-pilgrim (umbonisi obhodako) obekasebenza ngesikhathi sakaMzalwana u Russell. Bekamdala ngesikhatheso begodu angezwa endlebeni, nanyana kunjalo waya kiyo yoke imihlangano yebandla ngokuthembeka. Lokho kwangenza ngaba nokwazisa okudephileko begodu kwangifundisa bona akukafuzi sibuthathe lula ubudlelwana bethu bobuKrestu.—Heb. 10:24, 25.

UJanny: SinoMarkus besitlolelana iincwadi kanengi ngeveke. Besihlulukelana khulu! Nokho, uMarkus bekayithabela ibandulo ebekayifumana eGiliyadi, begodu bengifumana ithabo lamambala ekonzwenami. Ngesikhathi uMarkus abuya e-United States, bengiraga iimfundo zeBhayibheli ezi-17! Ngokuqinisekileko ukuhlukaniswa iinyanga ezi-15 bekubudisi khulu, kodwana ngabona ukuthi uJehova wasibusisa ngokuzidela esakwenzako. Ngelanga uMarkus abuya ngalo, isiphaphamtjhini sariyada ngama-iri ambalwa, emaswapheleni nekafikako, salila emahlombe womunye nomunye. Kusukela mhlokho, asihlukani.

UKUTHOKOZELA NANYANA NGILIPHI ILUNGELO LEKONZO

UMarkus: Nengibuya eGiliyadi ngoDisemba 1964, sabelwa ukuyokhonza eBethel. Nanyana besingazi ngesikhatheso, leso bekungekhe kube sisabelo sethu sasafuthi. Ngemva kweenyanga eentathu kwaphela,  sabelwa emsebenzini wesigodi eFlanders. Lokha u-Aalzen no-Els Wiegersma bathunyelwa bona babe ziinthunywa zevangeli eBelgium, babelwa emsebenzini wesigodi, thina sabuyela eBethel, ngakhonza eMnyangweni Wekonzo. Kusukela ngo-1968 kuya ku-1980, isabelo sethu satjhentjha kanengi hlangana kokukhonza eBethel nokukhonza emsebenzini wokubhoda. Emaswapheleni, kusukela ngo-1980 kuya ku-2005, ngakhonza godu njengombonisi wesigodi.

Nanyana isabelo sethu besihlala sitjhuguluka, zange silikhohlwe iqiniso lokuthi sinikele ngokuphila kwethu bona sikhonze uJehova ngomphefumulo woke. Besisithabela kwamambala esinye nesinye isabelo esisifumanako, siqiniseka bona umnqopho welinye nelinye itjhentjho ekonzwenethu kuthuthukisa iinkareko zomBuso.

UJanny: Ngalithabela ngokukhethekileko ilungelo lokuphekelela uMarkus eBrooklyn ngo-1977 nePatterson ngo-1997 nekayokufumana ifundo bandulo engeziweko njengelunga leKomidi yeGatja.

UJEHOVA UYAZAZI IINTLHOGO ZETHU

UMarkus: Ngo-1982, uJanny wahlinzwa kodwana walulama. Ngemva kweminyaka eemthathu, ibandla leLouvain ngomusa lasinikela ifledzi elingaphezu kweWolo lomBuso lalo. Kokuthoma ngemva kweminyaka ema-30, saba nendawana ethi thina. NgeLesibili, nesibhincela ukukhambela ibandla, bekutlhogeka ngiye phasi naphezulu iintebhisi ezi-54 amahlandla ambalwa ukwehlisa umthwalo wethu! Ngokuthabisako, ngo-2002 kwenziwa amalungiselelo wokobana indlwethu ibe phasi. Ngemva kokuhlanganisa iminyaka ema-78, sabelwa ukuba maphayona akhethekileko edorobheni leLokeren. Sithabe khulu bona sisengakhonza ngalendlela begodu sisakghona ukuya esimini qobe langa.

“Besikholelwa ngokuqinileko ukuthi akukaqakatheki ukuthi sikhonzaphi namkha kuliphi ilungelo, kodwana kunalokho, ukuthi ngubani esimkhonzako”

UJanny: Nesihlanganisa iminyakethu sobabili sesikonzweni yesikhathi esizeleko ingaphezu kwe-120! Sizibonele mathupha ukuba liqiniso kwesithembiso sakaJehova sokuthi ‘angekhe asitjhiye’ nokuthi nasimkhonza ngokuthembeka, angekhe ‘siswele litho.’—Heb. 13:5; Dut. 2:7.

UMarkus: Nesisesebatjha, sazinikela kuJehova. Azange sizifunele izinto ezikulu. Besilokhu sizimisele ukwamukela nanyana ngisiphi isabelo esinikelwa sona ngombana besikholelwa ngokuqinileko ukuthi akukaqakatheki ukuthi sikhonzaphi namkha kuliphi ilungelo, kodwana kunalokho, ukuthi ngubani esimkhonzako.

^ isig. 5 Njengombana iminyaka ikhamba, ubaba, umma, udadwethu omkhulu, nabanakwethu ababili baba boFakazi.