Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“Qala Isithombe!”

“Qala Isithombe!”

Wawatjho kangakhi amezwi la kuwe namtjhana kwabanye nawuvula ISithalasokulinda esitjha? Iinthombe nemigwalo emihle eyenziwe ngobuthakgha ifakwe ngehloso. Ziinsiza kufundisa ezisenza sicabange begodu zithinte amazizo. Zingaba lisizo ngokukhethekileko nasilungiselela begodu sihlanganyela esifundweni se-Sithalasokulinda.

Ngokwesibonelo, cabanga bona kubayini isithombe esisekuthomeni kwesihloko ngasinye esifundwako sikhethelwe isihlokweso. Sitjengisani? Sihlobana njani nesihloko nofana umtlolo isihloko esisekelwe kiwo? Kwesinye nesinye isithombe, cabanga bona sihlobana njani nesihloko okucocwa ngaso nepilo yakho mathupha.

Umragi wesiFundo se-Sithalasokulinda uzokufuna ukunikela ibandla ithuba lokobana liveze lobubodlhana ngesithombe ngasinye, litjho bona sihlangana njani nesifundo nokobana sibathinta njani ngokomuntu mathupha. Kobunye ubujamo, kunikezwa isaziso emagameni akhambisana nesithombe ahlobanisa isithombeso nesigaba esithileko. Kezinye iinthombe, umragi angakhetha bona ngisiphi isigaba ekungaba kuhle ukucoca ngesithombe ngasinye kiso. Ngendlela le, boke bazokuzuza ngokuzeleko kokwenziweko ukusiza umfundi abe nesithombengqondo seemfundo ezifumaneka eliZwini lakaZimu.

Omunye umzalwana wayibeka ngendlela le, “Ngemva kokufunda isihloko esitlolwe kuhle iinthombe zingezelela ubumnandi.”