ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Julayi 2013

Umagazini lo uphethe ukulungiswa kokuzwisisa kwethu isiphorofido sakaJesu malungana nesikhathi sezenzakalo nokuhlukanisa inceku ethembekileko nehlakaniphileko.

“Akhe Usitjhele Bona Izintwezi Zizokwenzeka Nini”

Khuyini ukuzwisisa kwethu okulungisiweko malungana nesikhathi sokwenzeka kwezinzakalo zesiphorofido sakaJesu esikuMatewu isahluko 24 no 25?

‘Nginani Njalo Bekube Sikhathi Sokuphela’

Umfanekiso kaJesu wekoroyi nekhula uhlathulula isikhathi sokutjala, ukukhula, nokuvuna. Ngikuphi ukuzwisisa okulungisiweko esinakho malungana nesikhathi sokuvuna?

Ukondla Abanengi Ngezandla Zabambalwa

UJesu wakuphakela njani ukudla okungokomoya emabandleni wekhulu lokuthoma? Inga-kghani lokho bekubeka ikambiso azoyisebenzisa namhlanjesi?

‘Ngubani Inceku Ethembekileko Nehlakaniphileko?’

Isihlokwesi silungisa ukuzwisisa kwethu malungana nenceku ethembekileko nehlakaniphileko. Cabangela bona ubujamo bethu obungokomoya busame kangangani emseleni lo.

Ilunga Elitjha LesiHlopha EsiBusako

NgoSeptemba 1, 2012, uMark Sanderson wathoma ukukhonza njengelunga lesiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova.

UMLANDO WOKUPHILA

Ukutjhisekela Ukukhonza UJehova—Kungakhathaliseki Ukuthi Kuphi

Funda ukuthi isibili seNetherlands sifunde njani ukuthembela ngokuzeleko kuJehova naphezu kobujamo obubudisi nobutjhugulukako.

“Qala Isithombe!”

Iinthombe ziyasetjenziswa eencwadini zethu ngomnqopho wokuba ziinsiza kufundisa ezisisiza sicabange begodu zithinte namazizo. Ungazuza njani esithombeni esihle?