Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uyakhumbula?

Uyakhumbula?

Uwafunde kuhle amagadangiso weSithalasokulinda wamva nje? Nekunjalo, hlola bonyana ungayiphendula na imibuzo elandelako:

Khuyini ukuthukula ngeBhayibheli, begodu umKrestu kufuze akuqale njani?

Mumukghwa wokuvula iBhayibheli nanyana kukuphi ngombana umuntu akholelwa ukuthi ivesi azolifunda qangi lizomsiza ngeentlhogo zakhe. AmaKrestu weqiniso awafuni amabika. Kunalokho, ataditjha iBhayibheli bona afumane ilwazi elinembileko nesinqophiso esivela kuZimu.—12/15, ikhasi 3..

Liyini “iphasi” elizokudlula?

“Iphasi” elizokudlula ngibo boke abantu abasephasini abaphila ngendlela engavumelani nentando kaZimu. (1 Jwa. 2:17) Iplanethi eyiphasi nabantu abathembekileko bazokuphuluswa.—1/1, amakhasi 5-7..

Nanyana ahlongakele, u-Abela ukhuluma njani nathi? (Heb. 11:4)

Ukhuluma nathi ngekholo. Singafunda ekholweni lakhe begodu silwele ukulilingisa. Isibonelo sakhe sisaphila.—1/1, ikhasi 12..

Ngiziphi izinto ekufuze sizitjheje kizo bona singatjhidiselwa kude noZimu?

Ezinye zazo ngilezi: Umsebenzethu wokuziphilisa namkha ibizelo, zokuzithabisa esizikhethako, ukutjhebisana nesihlobo esisusiweko ekuhlanganyeleni, ukusebenzisa izinto zetheknoloji zamva, ukutshwenyeka ngepilo yethu, umbono omumbi ngemali, nokuqala imibono yethu namkha isikhundla sethu njengesiqakatheke khulu.—1/15, amakhasi 12-21.

Singafundani ekuthobekeni kwakaMosi?

Kunokuvumela igunya limenze azikhukhumeze, uMosi wathembela kuZimu, zange azithembe yena. Asifuni ukuvumela amandla, igunya, namkha amakghono wemvelo asibalekele ehloko; kunalokho, sifuna ukuthembela kuJehova. (IzA. 3:5, 6)—2/1, ikhasi 5.

Abavusiweko bazokuphila kuphi?

Inani elilinganiselweko labazi—144 000—lizokuphila ezulwini. Nokho, abanengi abavusiweko bazokubuyiselwa ekuphileni ephasini, banethemba lokuphila ngokungapheliko.—3/1, ikhasi 6.

Bekutjho ukuthini ukuthi ama-Israyeli ‘awakasoki ehliziyweni’? (Jor. 9:26)

Bekavukela ngekani begodu bekutlhogeka akhuphe lokho ebekwenza iinhliziyo zawo zingasabeli—ukucabanga kwawo, izinto azithandako, namkha iinhloso zawo ebezingavumelani nezakaZimu. (Jor. 5:23, 24)—3/15, amakhasi 9-10..

UJesu bekasibonelo njani somuntu onokuphila okunomnqopho?

Bekanomnqopho ekuphileni, wokwenza intando kaZimu. Bekanethando elidephileko ngoYise, begodu bekathanda abantu. Ngalokho, uJesu bekazi ukuthi bekamukelela begodu athandeka kuYise. Lezo ziinlodlhelo zokuphila okunomnqopho.—5/1, amakhasi 4-5.

Ibandakanyani ingcenye yephasini yehlangano kaZimu?

Ibandakanya isiHlopha esiBusako, amakomidi wegatja, ababonisi abakhambako, iinhlopha zabadala, amabandla, noFakazi ngamunye.—4/15, ikhasi 29.

‘Intaba yemithi ye-oliva’ ihlukana ngamuphi umqondo?

‘Intaba yemithi ye-oliva,’ efanekisela ukubusa kwakaJehova kwendawo yoke, ihlukana ngomqondo wokuthi uJehova uhloma obunye obukhosi obuphasana. Ubukhosi besibilobu mBuso kaMesiya osezandleni zaJesu Krestu. (Zak. 14:4)—2/15, ikhasi 19.

Inga-kghani ama-Israyeli bewabulala iinlelesi ngokuziphanyeka eengodweni?

Awa. Ezinye iintjhaba zekadeni bezikwenza lokho kodwana ingasi ama-Israyeli. Abenzi bokumbi bebabulawa mantanzi, mhlamunye ngokukghadlwa ngamatje. (Lev. 20:2, 27) Ngemva kwalokho isidumbu sabo besingaphanyekwa esigodweni bona sibe siyeleliso kwabanye.—5/15, ikhasi 13.

Kubayini kubudisi kangaka ukufumana ukuthula ephasini?

Nanyana abantu bafikelele okunengi, abanalo ikghono lokunqophisa amagadango wabo. (Jor. 10:23) Godu uSathana ulawula iphaseli, ngalokho abantu angekhe bakghona ukuletha ukuthula ephasini. (1 Jwa. 5:19)—7/1, ikhasi 16.