Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Thokozela Ukuthembeka Nokulibalela KwakaJehova

Thokozela Ukuthembeka Nokulibalela KwakaJehova

“Mbala, wena Somandla ulungile begodu uyacolela, ukwethembeka kwakho kukhulu kibo boke abalila kuwe.”—RHU. 86:5.

1, 2. (a) Kubayini sikuthabela ukuba nabangani abathembekileko nabalibalelako? (b) Ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo?

UNGAMHLATHULULA njani umngani weqiniso? U-Ashley, udade omKrestu uthi, “Kimi, umngani weqiniso mumuntu okusekela ngaso soke isikhathi nokulibalelako newonileko.” Soke siyakuthabela ukuba nabangani abathembekileko nabalibalelako. Bayasisiza sizizwe sivikelekile begodu sithandwa.—IzA. 17:17.

2 UJehova uMngani othembeke nolibalela ukubadlula boke esingaba nabo. Kunjengombana umrhubi atjho: “Mbala, wena Somandla ulungile begodu uyacolela, ukwethembeka kwakho kukhulu kibo boke abalila kuwe.” (Rhu. 86:5) Kutjho ukuthini ukuba ngothembekileko nolibalelako? UJehova uzitjengisa njani iimfanelo ezihlezo? Singasilingisa njani isibonelo sakhe? Iimpendulo zemibuzo le zizosisiza sidephise ithando lethu ngoMngani wethu omkhulu, uJehova. Godu zizosisiza siqinise ubungani bethu nabanye.—1 Jwa. 4:7, 8.

UJEHOVA UTHEMBEKILE

3. Kutjho ukuthini ukuba ngothembekileko?

3 Ukuthembeka yifanelo efuthumeleko ebandakanya ukuzinikela, ukuba neqiniso, nokusekela okungatjhugulukiko. Umuntu othembekileko akatjhentjhatjhentjhi. Kunalokho, uzinamathelisa ngethando kothileko (namtjhana kokuthileko), atjhidele eduze nomuntu loyo (namtjhana into) ngitjho nebujamweni obubudisi. Kwamambala, uJehova “[ungoThembekileko, NW]” ophakemeko.—IsAm. 16:5.

4, 5. (a) UJehova ukutjengisa njani ukuthembeka? (b) Singawafumana njani amandla ngokuzindla ngezenzo zakaZimu zokuthembeka?

4 UJehova ukutjengisa njani ukuthembeka? Angeze abalahla abakhulekeli bakhe abathembekileko. IKosi uDavide, omunye wabakhulekeli abanjalo, wakufakazela ukuthembeka kwakaJehova. (Funda 2 Samyela  22:26.) Ngesikhathi uDavide aqalene neenlingo, uJehova ngokuthembeka wamqophisa, wamvikela, begodu wamphulusa. (2 Sam. 22:1) UDavide bekazi bona ukuthembeka kwakaJehova kuhlanganisa okungaphezu kwamezwi kwaphela. Kubayini uJehova atjengisa ukuthembeka kuDavide? Ngombana uDavide naye ‘bekathembekile.’ UJehova uyabathanda abakhulekeli bakhe abathembekileko, begodu uthembekile kibo.—IzA. 2:6-8.

5 Ukuzindla ngezenzo zakaJehova zokuthembeka kungasiqinisa. UReed, umzalwana othembekileko uthi, “Ngasizakala kwamambala nengifunda ngendlela uJehova asebenzelana ngayo noDavide ngeenkhathi zokugandeleleka. Ngitjho nalokha uDavide abaleka, aphuma angena ngemirhobeni, uJehova wamtlhogomela. Lokho kungikhuthaza khulu! Kungikhumbuza bona kungakhathaliseki bona ngiqalene nabuphi ubujamo, kungakhathaliseki bona ubujamo bubonakala bugandelela kangangani, uJehova uzokuba nami nengihlala ngithembekile kuye.” Akunakuzaza bona nawe uzizwa ngendlela efanako.—Rom. 8:38, 39.

6. UJehova ukutjengisa ngaziphi iindlela ukuthembeka, begodu kubazuzisa njani abakhulekeli bakhe?

6 UJehova ukutjengisa ngaziphi iindlela ukuthembeka? Uhlala athembekile emithethwenikambiso yakhe. Uyasiqinisekisa, “Bekube sekuluphaleni nginguye owenza lokho.” (Isa. 46:4) Ngaso soke isikhathi wenza iinqunto ezisekelwe emithethwenikambiso yakhe engatjhugulukiko yokulungileko nokungakalungi. (Mal. 3:6) Ukungezelela, uJehova utjengisa ukuthembeka ngokuhlala athembekile elizwini lakhe lesithembiso. (Isa. 55:11) Ngalokho ukuthembeka kwakaJehova kuzuzisa boke abakhulekeli bakhe abathembekileko. Njani? Nesenza okusemandlenethu bona silandele imithethokambiso kaJehova, singaqiniseka bona uzosizalisa isithembiso sakhe sokusibusisa.—Isa. 48:17, 18.

LINGISA UKUTHEMBEKA KWAKAJEHOVA

7. Ngiyiphi enye indlela esingalingisa ngayo ukuthembeka kwakaZimu?

 7 Singakulingisa njani ukuthembeka kwakaJehova? Enye indlela esingamlingisa ngayo kuthatha amagadango wokusiza labo abaqalene nobujamo obubudisi. (IzA. 3:27) Ngokwesibonelo, kukhona na okholwa naye omaziko odanileko, mhlamunye ngebanga lemiraro yepilo, ukuphikiswa mndeni, namtjhana ukubogaboga komuntu mathupha? Kubayini ungathathi amagadango wokutjho “amezwi amahle naduduzako” emntwini loyo? (Zak. 1:13) * Ngokwenza njalo uzibonakalisa umngani weqiniso nothembekileko, ‘osekela ngcono kunomfo.’—IzA. 18:24.

8. Singakulingisa njani ukuthembeka kwakaJehova, ngokwesibonelo, emtjhadweni?

8 Godu singalingisa ukuthembeka kwakaJehova ngokuhlala sithembekile kilabo esibathandako. Ngokwesibonelo, nesitjhadileko, siyazi bona kufuze sihlale sithembekile kubalingani bethu bomtjhado. (IzA. 5:15-18) Ngalokho asithathi negadango lokuthoma lendlela engasirholela ekuphingeni. (Mat. 5:28) Ukungezelela, sitjengisa ukuthembeka kilabo esikholwa kunye nabo ngokwala ihlebo elimazako, ngokwala ukurhatjha iinkulumo ezingakalungi ngitjho nokuzilalela.—IzA. 12:18.

9, 10. (a) Bobani ngokukhethekileko esifuna ukuhlala sithembekile kibo? (b) Kubayini ukulalela imiyalo kaJehova kungekhe kube lula ngaso soke isikhathi?

9 Ngaphezu kwakho koke, sifuna ukuhlala sithembekile kuJehova. Singakwenza njani lokho? Ngokulwela ukuqala izinto ngendlela aziqala ngayo—sithande akuthandako begodu sihloye akuhloyako—ngemva kwalokho siziphathe ngendlela emthabisako. (Funda IRhubo 97:10.) Nesenza imicabango namazizwethu kuvumelane nemicabango namazizo  kaJehova, kuba kulapho sizokutjhigamela khulu ekulaleleni imiyalwakhe.—Rhu. 119:104.

10 Kuyavunywa bona angekhe kuhlale kulula ukulalela imiyalo kaJehova. Kungatlhogeka sikulwele ukuhlala sithembekile. Ngokwesibonelo, amanye amaKrestu angakatjhadi angakuthabela ukutjhada, kodwana akakamfumani umlingani ofanelekako hlangana nabakhulekeli bakaJehova. (1 Kor. 7:39) Udade ongakatjhadi angabona abantu abangakholwako asebenza nabo balinga ngaso soke isikhathi ukumfumanela umuntu angathandana naye. Kungenzeka udade loyo ulwisana namazizo wokuba nesizungu. Nanyana kunjalo, wenza imizamo yokuhlala athembekile kuJehova. Qala bona sizithokozela kangangani iimbonelo ezitjhukumisako zokuthembeka ezinjalo! Ngokuqinisekileko uJehova uzobavuza boke abahlala bathembekile kuye naphezu kobudisi.—Heb. 11:6.

“Kunomngani wamambala osekela ngcono kunomfo.”—IzA. 18:24 (Qala isigaba 7)

‘Nilibalelane.’—Efe. 4:32 (Qala isigaba 16)

UJEHOVA UYALIBALELA

11. Kutjho ukuthini ukuba ngolibalelako?

11 Hlangana neemfanelo zakaJehova ezithandeka khulu kuzimisela kwakhe ukulibalela. Kutjho ukuthini ukuba ngolibalelako? Ngokuyihloko, kuhlanganisa ukulibalela okonileko nekunesisekelo esizwakalako sokwenza njalo. Lokho akutjho bona olibaleleko ukwenza kube yinto encani okwenziweko namtjhana uyakuphika bona khe kwenzeka. Kunalokho, ukhetha ukungakwati. ImiTlolo ifundisa bona uJehova ‘uyabacolela’ labo abaphenduka ngeqiniso.—Rhu. 86:5.

12. (a) UJehova ukutjengisa njani ukulibalela? (b) Kutjho ukuthini ‘ukusulwa kwezono’ zomuntu?

12 UJehova ukutjengisa njani ukulibalela? UJehova nekalibalelako, ukwenza “ngezinga elikhulu”; ulibalela kokubili ngokupheleleko nasafuthi. (Isa. 55:7, NW.) Sazi njani bona uJehova ulibalela ngokupheleleko? Cabangela isiqinisekiso esifumaneka kuzEnzo 3:19. (Funda.) Umpostoli uPitrosi wakhuthaza abalaleli bakhe bona ‘batjhuguluke begodu babuyele kuZimu.’ Isoni nesitjhuguluka ngeqiniso, siyazisola ngekambwaso engakalungi. Siyazimisela ukungabuyeleli isono saso. (2 Kor. 7:10, 11) Ngaphezu kwalokho, ukuphenduka kweqiniso kutjhukumisela  isoni bona ‘sibuyele kuZimu’ silahle ikambwaso engakalungi begodu silwele ukuphila ngendlela ethabisa uZimu. Nengabe abalaleli bakaPitrosi bebatjengisa ukutjhuguluka okunjalo kweqiniso, bewuzokuba yini umphumela? UPitrosi wathi izono zabo ‘zizakusulwa.’ Ngalokho uJehova nekalibalelako, uyazisula izono zethu. Ulibalela ngokupheleleko.—Heb. 10:22; 1 Jwa. 1:7.

13. Amezwi athi “ngingasakhumbula izono zabo” asiqinisekisa ngani?

13 Sazi njani ukuthi ukulibalela kwakaJehova ngekwasafuthi? Cabangela isiporofido sakaJoromiya esimalungana nesivumelwano esitjha, esakhiwa maKrestu azesiweko, esenza kukghoneke ukulitjalelwa kweqiniso kwalabo abatjengisa ikholo esihlengweni. (Funda uJoromiya 31:34.) UJehova uthi: “Ngizacolela icala labo ngingasakhumbula izono zabo.” Ngalokho uJehova uyasiqinisekisa ukuthi nekalibalelako, ngekhe asasijezisa esikhathini esizako ngebanga lezonwezo. Akakhulumi godu ngezono zethu ukwenzele bona asimangalele namtjhana asijezise kanenginengi. Kunalokho, uJehova uyazilibalela izonwezo begodu azitjhiye emva kwakhe—safuthi.—Roma 4:7, 8.

14. Singaduduzeka njani ngokuzindla ngokulibalela kwakaJehova? Nikela isibonelo.

14 Singaduduzeka ngokuzindla ngokulibalela kwakaJehova. Cabanga ngesibonelo esilandelako. Eminyakeni eminengi edlulileko, udade esizombiza ngokuthi ngu-Elaine wasuswa ekuhlanganyeleni. Ngemva kweminyaka eminengi, wabuyiselwa. U-Elaine uthi, “Nanyana ngazitjela mina nabanye ukuthi ngiyakholwa bona uJehova ungilibalele, bengihlala ngizizwa kwanga ukude nami namtjhana abanye batjhidelene khulu naye nokuthi ungowamambala kibo ukudlula mina.” Nokho, u-Elaine wafumana induduzo ngokufunda nangokuzindla ngamezwi iBhayibheli eliwasebenzisako ukuhlathulula ukulibalela kwakaJehova. U-Elaine uyangezelela, “Ngezwa ithando lakaJehova kimi ngendlela engingakhenge ngiyitjheje ngaphambilini.” Watjhukunyiswa mamezwi la ngokukhethekileko: “UJehova nekasilibalela izono zethu, akukafuzi sizizwe kwanga sizokuba nebala lezono ukuphila kwethu koke.” * U-Elaine uthi: “Ngalemuka bona bengingakholelwa bonyana uJehova angangilibalela ngokupheleleko, begodu bengicabanga bona ngizokuthwala umthwalo lo ukuphila kwami koke. Ngiyazi bona kuzokuthatha isikhathi, kodwana sengithoma ukuzizwa ngingatjhidela kuJehova, begodu ngizizwa ngithulwe umthwalo emahlombami.” Qala bona sikhonza uZimu onethando nolibalela kangangani!—Rhu. 103:9.

LINGISA UKULIBALELA KWAKAJEHOVA

15. Singakulingisa njani ukulibalela kwakaJehova?

15 Singalingisa ukulibalela kwakaJehova ngokukhetha ukulibalela abanye qobe nekunesisekelo sokwenza lokho. (Funda uLukasi 17:3, 4.) Khumbula bona uJehova nekalibalelako, uyazikhohlwa izono zethu ngomqondo wokobana akasigwebeli zona ngokukhamba kwesikhathi. Nesilibalela abanye, nathi singakhohlwa ngokukutjhiya emva okwenzekileko begodu singakubuyisi ngokuzako.

16. (a) Kghani ukulibalela kutjho ukwamukela ukoniwa namtjhana ukuvumela abanye bona basiphathe ngendlela enganabulungiswa? Hlathulula. (b) Bona silibalelwe nguZimu, khuyini okufuze siyenze?

 16 Ukuba ngabalibalelako akutjho bona siyakwamukela okwenzekileko namtjhana sivumele abanye bona basiphathe ngendlela enganabulungiswa. Kunalokho, ngokuyihloko kutjho bona sikhetha ukubalekela ukukwata. Nokho, okuqakatheke khulu kukuthi, bona silibalelwe nguZimu, kufuze silingise ukulibalela kwakaJehova ekusebenzelaneni kwethu nabanye. (Mat. 6:14, 15) Ngaphezu kwalokho, isirhawu sitjhukumisela  uJehova bona akhumbule bonyana “silithuli.” (Rhu. 103:14) Alo-ke, akukafuzi na bona nathi isirhawu sisitjhukumisele ekubeni silibalele imitjhapho yabanye, sibalibalele ngokutjhaphulukileko ngokusuka ehliziyweni?—Efe. 4:32; Kol. 3:13.

Kwanga imithandazwethu yokulibalela ingaba ngesuka ehliziyweni (Qala isigaba 17)

17. Yini engasisiza nesoniwe ngesikholwa kunye naye?

 17 Kuliqiniso, akusilula ngaso soke isikhathi ukulibalela. Ngitjho namaKrestu azesiweko wangekhulu lokuthoma kubonakala akufumana kusitjhijilo ukulungisa ukungazwani kwawo. (Flp. 4:2) Nesilimazwe ngesikholwa kunye naye, khuyini engasisiza? Cabangela uJobho. Wezwa ubuhlungu obukhulu lokha “abangani” bakhe—u-Elifasi, uBhilidadi, noTsofara—bammangalela ngokunganasisekelo. (Job. 10:1; 19:2) Ekugcineni, uJehova wabasola abamangaleli bamala labo. UZimu wabanqophisa bona baye kuJobho begodu benze umnikelo wezono zabo. (Job. 42:7-9) Kodwana uJehova wafuna nokuthi uJobho enze okuthileko. Khuyini lokho? UJehova wayala uJobho bona athandazele amadoda la ebekamphare ngomlandu. UJobho wenza ngokwesinqophiso sakaJehova, begodu uJehova wambusisa ngokutjengisa kwakhe umoya wokulibalela. (Funda uJobho 42:10, 12, 16, 17.) Sifundani kilokhu? Ukumthandazela ngokusuka ehliziyweni umuntu osonileko kungasisiza singabi munyu.

RAGELA PHAMBILI UTHOKOZELA IIMFANELO ZAKAJEHOVA NGOKUZELEKO

18, 19. Singaragela phambili njani sidephisa ukuthokozela ubuntu bakaJehova obuthandekako?

18 Kube ngokuqabulako ukucabangela kwethu iingcenye ezihlukahlukeneko zobuntu bakaJehova obuthandekako. Sibonile bona uyangeneka, akakhethi, uyaphana, uyacabangela, uthembekile, begodu uyalibalela. Liqiniso kusesenokunengi khulu ekusafuze sikufunde. Singafumana ithabo ngokufunda okungeziweko ngoJehova bekube nini nanini. (UmTj. 3:11) Sivumelana nompostoli uPowula, owatlola wathi: “Maye, uzike kangangani umnono wokuhlakanipha kanye nelwazi lakaZimu”—lingasaphathwa ithando neemfanelo ezisithandathu esicoce ngazo.—Rom. 11:33.

19 Kwanga soke singaragela phambili sidephisa ukuthokozela kwethu ubuntu bakaJehova obuthandekako. Singakwenza lokho ngokujwayelana neemfanelo zakhe, sizindle ngazo, begodu ngemva kwalokho sizilingise ekuphileni kwethu. (Efe. 5:1) Nesenza njalo, ngokunganakuzaza sizokuvumelana khulu nomrhubi owabhina wathi: “Kodwana nakungimi, kuhle ukuba seduze noZimu.”—Rhu. 73:28.

^ isig. 7 Bona ufumane iimphakamiso ezilisizo malungana nalokhu, qala isihloko esithi “Ingabe Ukhona Oye Wamkhuthaza Muva Nje?” ku-Sithalasokulinda sakaJanabari 15, 1995, nesithi “Vuselelani Uthando Nemisebenzi Emihle—Kanjani?” kwesaka-Apreli 1, 1995.

^ isig. 14 Qala isigaba 10 esahlukweni 26 sencwadi ethi Sondela KuJehova.