Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uzowuvuselela Na ‘Umphefumulo Odiniweko’?

Uzowuvuselela Na ‘Umphefumulo Odiniweko’?

U-Angela, * udade ongakatjhadi oseminyakeni ema-30, uthukiwe. Ulindele abadala. Bazokuthini kuye? Liqiniso, akhenge abekhona emihlanganweni embalwa, ngombana adiniwe ngemva kokusebenza ngabantu abakhulileko ilanga loke. Ukungezelela emirarweni yakhe yaqobe langa, utshwenyeke ngokudephileko ngepilo kammakhe.

Nabewungavakatjhela u-Angela, bewungawuvuselela njani ‘umphefumulo odiniweko lo’? (Jor. 31:25) Kokuthoma, bewungazilungiselela njani bona ube ngumelusi okhuthazako?

CABANGA NGOBUJAMO BABANAKWENU

Ngezinye iinkhathi, soke siyadinwa ngomsebenzi wethu waqobe langa nofana imithwalo yefanelo engokwezulwini. Ngokwesibonelo, umphorofidi uDanyela ‘wazizwa aqobekile’ nekafumana umbono angawuzwisisiko. (Dan. 8:27) Wasizeka lokha ingilozi uGabhariyela neyibonakala kuye. Isithunywa sakaZimu sanikela uDanyela ukuzwisisa, samqinisekisa bona uJehova uyizwile imithandazo yakhe, begodu samtjela bona usese ‘ngothandwa khulu.’ (Dan. 9:21-23) Kamva, amagama akhethwe kuhle akhulunywe ngenye ingilozi amqinisa umphorofidi odiniweko lo.—Dan. 10:19.

Ngaphambi kokuvakatjha, cabanga ngobujamo bokholwa naye

Ngokufanako, ngaphambi kokuvakatjhela okholwa naye okungenzeka udiniwe nofana udanile, cabangisisa ngobujamo bakhe. Uqalene namiphi imiraro? Imiraro le kungenzeka imqeda njani amandla? Ngiziphi iimfanelo ezihle azitjengisako?  URichard, oneminyaka engaphezu kwa-20 amdala uthi, “Ngidzimelela kilokho abanakwethu abakwenza kuhle.” Uyangezelela, “Ngokucabangisisa kuhle ngobujamo babo ngaphambi kokubavakatjhela, kuba bulula ukufumana iindlela zokubakhuthaza ezifanelana neentlhogo zabo.” Nengabe uzokuphekelelwa ngomunye umdala, kubayini ningacabangeli ndawonye ubujamo bomnakwenu?

YENZA ABANAKWENU BATJHAPHULUKE

Pheze ungavuma bona ukuveza amazizo womuntu mathupha kungakuphathisa iinhloni. Ngokwesibonelo: Umnakwenu angakufumana kubudisi ukuvulela abadala abamvakatjheleko isifuba. Ungamenza njani atjhaphuluke? Ukumomotheka kwakho namezwi akhuthazako kungaba nomphumela omuhle. UMichael, oneminyaka ema-40 amdala, ngokujayelekileko uthomisa ivakatjho lakhe ngamezwi anjengokuthi: “Okhunye kwamalungelo amnandi womdala kuvakatjhela abazalwana emakhaya wabo ubazi ngcono. Ngalokho bengiqale phambili evakatjhweni lethu namhlanjesi.”

Ungakhetha ukuthandaza ngokusuka ehliziyweni ekuthomeni kwevakatjho. Emthandazwenakhe umpostoli uPowula wakhuluma ngekholo, ithando, nokukghodlhelela kwabanakwabo. (1 Thes. 1:2, 3) Ngokuveza indlela ozizwa ngayo ngeemfanelo ezihle zabanakwenu, wenza bona ihliziywakho neyomnakwenu ilungele ikulumiswano eyakhako. Amezwakho nawo angaba ngaduduzako. URay umdala onokuhlangabezanwe nakho uthi, “Ngezinye iinkhathi, soke siyakulibala okuhle esikufezako. Ngalokho omunye nekasikhumbuza ngakho, kuyaqabula emoyeni.”

PHANA NGESIPHO ESINGOKOMOYA

NjengoPowula, ungaphana “ngesipho esingokomoya” ngokwabelana amaphuzu angokomTlolo, nanyana kungaba livesi linye. (Rom. 1:11) Ngokwesibonelo, umzalwana ogandelelekileko angazizwa angasililitho, njengomrhubi owazifanisa ‘nesikhumba  sewayini esitjhwabeneko emuleni.’ (Rhu. 119:83, 176) Ngemva kokunikela ihlathululo efitjhani ngamezwi lawo, ungatjengisa ithemba bona umnakwenu ‘akakayikhohlwa’ imithetho kaZimu.

Ngokufanako, kghani umfanekiso wesipaparwana esilahlekileko semali ungathinta udade ozihlukanise nebandla namtjhana opholileko ngokomoya? (Luk. 15:8-10) Isipaparwana esilahlekileko singaba yingcenye eqakathekileko yomncamo wentanyeni owenziwe ngeempaparwana ezinengi zesilivere. Ngokucoca naye ngomfanekiso loyo, angasizwa abone ukuthi uyingcenye eqakathekileko yebandla lobuKrestu. Ngemva kokucoca ngalokho, ungakhuluma ngendlela uJehova amkhathalela ngayo njengelamjana lakhe.

Esikholwa kunye nabo ngokuvamileko bayakuthabela ukuveza abakucabangako ngeBhayibheli. Ngalokho, ungabi siqedamlozi! Ngemva kokufunda ivesi elisebenzako ebujamweni babo, ungakhetha ibizo eliyihloko nofana umutjho begodu ubabawe batjho okuthileko ngalo. Ngokwesibonelo, ngemva kokufunda ye-2 Korinte 4:16, umdala angabuza, “Wakhe wazizwa iindlela uJehova akuvuselele ngazo wena mathupha?” Indlela le ingarholela ‘ekukhuthazaneni’ kwamambala.—Rom. 1:12.

Esikholwa kunye nabo ngokuvamileko bayakuthabela ukuveza abakucabangako ngeBhayibheli

Godu ungamvuselela okholwa naye ngokucoca ngabantu abaseBhayibhelini abanobujamo obungafana nebakhe. Umuntu ophelelwe lithemba angazuza esibonelweni esinjengesakaHana namkha u-Ephafrodithu, ngezinye iinkhathi abazizwa bagandelelekile kodwana bahlala baligugu emehlweni kaZimu. (1 Sam. 1:9-11, 20; Flp. 2:25-30) Kubayini ningacoci ngeembonelo ezihle eziseBhayibhelini ubujamo nebunivumelako?

QINISEKA BONA UYALANDELELA

Ungatjengisa ukubakhathalela kwamambala abanakwenu nabodadwenu ngokuhlala ubavakatjhela. (IzE. 15:36) Newuqeda ivakatjho lakho, uzokufumana kulisizo ukwenza amalungiselelo wokusebenza nabo ekonzweni. Lokha umdala onokuhlangabezanwe nakho uBernard, nekabuyela kumzalwana namkha udade asand’ ukumvakatjhela, ngokuhlakanipha ubuza ngesiluleko esanikelwako, “Ngitjela, sisebenze kuhle?” Ngokutjengisa ikareko enjalo, uzokghona ukubona ukuthi isizo elingeziweko liyatlhogeka na.

Abanakwethu nabodade batlhoga ukutlhogonyelwa, ukuzwisiswa, nokuthandwa kunanini ngaphambilini. (1 Thes. 5:11) Ngalokho, ngaphambi kokwenza ivakatjho lokwalusa, ziphe isikhathi sokucabangisisa ngobujamo bomnakwenu. Kucabangele ngomthandazo lokho. Khetha imitlolo efanelekako. Ngalokho uzokufumana amezwi afaneleko wokuvuselela ‘umphefumulo odiniweko’!

^ isig. 2 Amabizo atjhentjhiwe.