ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Juni 2013

Isihlokwesi sizokudephisa ukuthokozela kwethu ngemfanelo zakaJehova ezimbalwa ekungafundwa ngazo khulu.kunemfanelo eziyihloko.

UMLANDO WOKUPHILA

Ukulalela UJehova Kungilethele Iimbusiso Ezinengi

Funda indaba yokuphila ka-Elisa Piccioli. Wabulunga umkhumbulo omuhle naphezu kweentjhijilo, ukuzidela, nokulahlekelwa.

Zithokozele Ngokuzeleko Iimfanelo ZakaJehova

Kutjho ukuthini ukungeneka nokungakhethi? Ukuhlola isibonelo sakaJehova uZimu sizosisiza sitjengise iimfanelwezo.

Thokozela Ukuphana Nokubonelela KwakaJehova

UJehova ubeka isibonelo esipheleleko sokupha nokubonelela. Ukutaditjha isibonelo sakhe kuzosisiza sitjengise iimfanelo ezifanako.

Thokozela Ukuthembeka Nokulibalela KwakaJehova

Ukuthembeka nokulibalela ziimfanelo ezithandekako ezilitshwayo lomngani weqiniso. Ukulingisa isibonelo sakaJehova kuzosisiza sihlawulele iimfanelo eziqakathekilekwezi.

Imibuzo Evela Kubafundi

Bekubobani ‘amadodana kaZimu weqiniso’ ‘nemimoya ebotjhiweko’ ekukhulunywa ngayo eBhayibhelini?

Vumela UJehova Akubumbe

UJehova, “uMbumbi wethu,” sekabumbe abantu ngitjho neentjhaba. Singafundani kilokho, begodu singazuza njani ekubunjweni nguye namhlanjesi?

Uzowuvuselela Na ‘Umphefumulo Odiniweko’?

Umdala ongumKrestu angazilungiselela njani ekwenzeni ivakatjho lakhe libe ngeliqabulako? Abadala banga khuthaza umuntu odiniweko nodanileko ngokupha ‘isipho esingokomoya.’

Uyakhumbula?

Uwafunde kuhle amagadangiso weSithalasokulinda wamva nje? Zihlole, ubune ukuthi ukhumbulani.