Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO WOKUPHILA

Okwenza UkuPhila Kwethu Kube NoMnqopho WamaMbala

Okwenza UkuPhila Kwethu Kube NoMnqopho WamaMbala

MSINYANA ngemva kokubelethwa kwendodanami uGary ngo-1958, ngezwa ukuthi kunokuthileko okungakalungi. Nokho, kwathatha iinyanga ezilitjhumi bona abodorhodere bafumane umrabho wobulwelwe bakhe, godu kwadlula eminye iminyaka emihlanu ngaphambi kobana abodorhodere abakhethekileko beLondon bakuqinisekise lokho. Ngaba buhlungu kwamambala lokha indodakazami uLouise, eyabelethwa ngemva kweminyaka elithoba ngibelethe uGary, itjengisa amatshwayo athuwelele khulu kunewakhe.

Ngomusa abodorhodere bathi kimi, “Bobabili abantwabakho bane-LMBB syndrome, * begodu ayilapheki.” Ngesikhatheso, kuncani khulu ebekwaziwa ngesifo esingakandesi esifumaneka ngefuzo. Amatshwaywaso ajayelekileko abandakanya ukungaboni kuhle okugcina kubangele ukuphophala, ukuzimuka ngokweqileko, ukuba nemino namkha iinzwani ezingeziweko namtjhana kokubili, ukukhula kabuthaka, ukungasebenzisani kwezitho zomzimba, i-diabetes mellitus, i-osteoarthritis, nokungasebenzi kuhle kweziso. Ngalokho, bekuzokuba budisi kwamanikelela ukutlhogomela abantwabami. Kokhunye ukuhlola kwamva nje, umuntu munye kwaba-125 000 eBritain unesifwesi, kukulapho abangeziweko banehlobo laso elibuthaka.

UJEHOVA UBA “SIPHEPHELO” SETHU

Ngakhuluma nomunye waboFakazi bakaJehova msinyana ngemva kokutjhada kwami, begodu khonokho ngalemuka ukuthi bafundisa iqiniso. Kodwana ubabakwami azange abe nekareko. Ngebanga lomsebenzakhe, besifudukela butjhilweni, ngalokho bengingakghoni ukuzihlanganisa nebandla. Nanyana kunjalo, ngaragela phambili ngifunda iBhayibhili begodu ngithandaza kuJehova. Bekutjhiriya kwamambala ukufunda ukuthi “[uJehova] usiphephelo sabagandelelweko, iye usiqongolo ngeenkhathi zokubandezelwa” nokuthi ‘angeze abafulathele abamfunako’!—Rhu. 9:9, 10.

UGary bekangaboni kuhle, ngalokho nekaneminyaka esithandathu, wayokufunda esikolweni esikhethekileko ekuhlalwa kiso eligwini elisesewula ye-England. Bekahlala angifowunela ngeendaba ezimtshwenyako, begodu ngeengcoco zefownwezo bengimsiza azwisise iinkambisolawulo zeBhayibhili ezisisekelo. Ngemva kweminyaka embalwa ngibelethe uLouise, nami ngaphathwa yi-multiple sclerosis ne-fibromyalgia. Nekaneminyaka eli-16, uGary wabuya esikolweni okuhlalwa kiso wazokuhlala ekhaya. Nokho, ukungaboni kwakhe kwathuwelela, begodu ngo-1975 waba siphofu ngokusemthethweni. Ngo-1977 indodakwami yasihloboka.

Msinyana ngemva kokubuya kwakaGary, sazibandakanya nebandla elinethando, begodu ngabhabhadiswa ngo-1974. Ngathokoza khulu lokha umdala asiza uGary aqalane netjhentjho emzimbenakhe phakathi neminyaka yobutjha. Abanye aboFakazi bangisiza ngemisebenzi yangendlini, begodu emaswapheleni, abasemagunyeni wendawo baqatjha abahlanu babo bona basisize ngokusemthethweni. Qala bona lokho kwaba sibusiso esingangani!

UGary waragela phambili athuthuka eqinisweni bewabhabhadiswa ngo-1982. Njengombana bekabeke ihliziywakhe ekubeni liphayona lesigiyani. Ngalokho ngaqunta ukukhamba naye nekaya esimini, ngenza njalo iminyaka eminengi. Indodanami yathaba khulu lokha ngemva kwesikhathi esithileko umbonisi wethu wesifunda nekayibuzako athi, “Gary, kubayini ungabi yiphayona lesikhathi esizeleko?” Sikhuthazo uGary  ebekasitlhoga leso, ngo-1990 waba liphayona lesikhathi esizeleko.

UGary wahlinzwa inyonga kabili, kokuthoma ngo-1999,kwesibili ngo-2008, kodwana imiraro yepilo kaLouise beyimabhombo khulu kunalokho. Wabelethwa asiphofu, begodu ngathi nengibona izwani elingeziweko kwelinye leenyawo zakhe, ngalemuka ukuthi naye une-LMBB syndrome. Msinyana ngemva kwalokho ukuhlola kwatjengisa ukukhubazeka okukhulu kwezinengi zezitho zakhe zangaphakathi. Njengombana kukhamba iminyaka, ube nokuhlinzwa okukhulu okunengi, kubandakanye nokuhlinzwa iziso kahlanu. NjengoGary, naye unesifo setjhukela.

Njengombana ayazi imiraro engavela nekutlhogeka ahlinzwe, uLouise ukhuluma nabodorhodere abahlinzakho nezinye iinsebenzi zokwelapha, nabaphathi besibhedlela kusesenesikhathi ahlathulule iinqunto zakhe malungana neenkambiso zokulapha ezibandakanya iingazi. Ngebanga lalokho, unobuhlobo obuhle nabo boke abamtlhogomela kuhle epilwenakhe ebogabogako.

UKUPHILA KWETHU KUNOMNQOPHO

Ikhaya lethu lihlala limajadu, siyatinazela senza izinto ezidzimelele ekukhulekeleni uJehova. Ngaphambi kobana kube nezinto zesimanje ze-elekthroniki bengisebenzisa ama-awara amanengi ngifundela uGary noLouise. Nje ama-CD, ama-DVD, nokulalelwako okufumaneka ku-www.jw.org kwenza soke sithabele ihlelo lokufunda iBhayibhili qobe veke ngeenkhathi ezingafaniko, sikghone nokuhlanganyela ngeempendulo emihlanganweni yobuKrestu.

Qala bona sithokoza kangangani ngamaqiniso aligugu aseLizwini lakaJehova eliphefumulelweko!

Ngezinye iinkhathi uGary uzibamba ngehloko iimpendulo zakhe, begodu nekanekulumo esiKolweni seKonzo esingokweZulwini, uyakghona ukuyinikela ngamezwakhe. Wabekwa bona abe yinceku ekhonzako ngo-1995 begodu uhlala amajadu eWolweni lomBuso, amukela amalunga webandla asize nangemitjhini yomdumo.

AboFakazi esikunye nabo bakhamba noGary esimini, ngokuvamileko bamtjhova ngesihlalo sabarholopheleko ngombana ane-arthritis. Omunye uFakazi umsize waraga isifundo seBhayibhili nomuntu onekareko. Godu uGary ukhuthaze umKrestu obesekaphole iminyaka ema-25. Bobabili abantwabo nje babakhona emihlanganweni yobuKrestu.

Nekaneminyaka elithoba, uLouise ugogwakhe wamfundisa ukuluka kanti omunye wabatlhogomeli bakhe wamfundisa ukukghabisa ngokuthunga. Njengombana akuthanda kangaka ukuthunga, uthungela abantwana namalunga amadala webandla iingubo ezihle. Wenza namakarada asebenzisa iinthombe ezincani ezinamatheliswako. Boke abafumana amakarada lawo bawaqala njengaligugu. Nekangena eminyakeni yobutjha, uLouise wafunda ukuthayipha. Nje, ngesizo lekhomphyutha ekhethekileko ekhulumako, uhlala athintana nabangani nge-e-mail. ULouise wabhabhadiswa nekaneminyaka eli-17. Nekunamajima wokutjhumayela akhethekileko, sithabela ukuba maphayona wesigiyani ndawonye. NjengoGary, uLouise ubamba imitlolo ngehloko ukwenzela bona azwakalise ikholo lakhe esithembisweni sakaZimu sephasi lapho “amehlo weemphofu azakubona” begodu ‘kungekhe kube nomhlali ozokuthi “ngiyagula.”’—Isa. 33:24; 35:5.

Qala bona sithokoza kangangani ngamaqiniso aligugu aseLizwini lakaJehova eliphefumulelweko! Iinhliziyo zethu zizele ukuthokoza ngesekelo lethando esilifumana ebandleni lethu, ngaphandle kwalo okunengi esikwenzako ebandleni bekungekhe kukghonakale. Khulukhulu ngebanga lesizo lakaJehova, ukuphila kwethu kunomnqopho wamambala.

^ isig. 5 I-Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrome ithiyelelwe ngabodorhodere abane abatshwaya isifwesi esifumaneka ngokuthi umuntu azuze izakhi zefuzo ezisibangelako kubabelethi bakhe bobabili. Namhlanjesi, sivame ukubizwa ngokuthi yi-Bardet-Biedl syndrome. Asilapheki.