ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Meyi 2013

Umagazini lo uhlathulula indlela esingafeza ngayo indimethu njengabatjhumayeli begodu uveza neemfanelo ezingasisiza sikhulumisane kuhle emndenini.

Yenza INdimakho NjengomVangeli

Kubayini kuqakathekile ngabantu ukuzwa iindaba ezimnandi namhlanjesi? Singayiphetha njani ngokuphumelelako indima leyo njengabavangeli?

‘UyayiTjhisekela ImiSebenzi Emihle’?

Isihlokwesi sicoca ngendlela itjiseko yethu yomsebenzi wokutjhumayela nokuziphatha kwethu okungadosela ngayo abantu kuZimu.

ImiBuzo EVela KubaFundi

Ngeenkhathi zakade iintjhaba ezinengi bezibulala iinlelelesi ngokuziphanyeka esigodweni namtjhana epalini. Kuthiwani ngesitjhaba sakwa-Israyeli sakadeni?

Qinisa UmTjhadwakho NgokuKhulumisana Okuhle

Ukukhulumisana okuhle kuyingcenye eqakatheke khulu yomtjhado ophumelelako. Isihlokwezi siveza iimfanelo ezingasisiza sikhulumisane kuhle.

Babelethi NabaNtwana—Khulumisanani NgeThando

Ngiziphi ezinye izinto ezikhandela ukukhulumisana okuhle? Zingahlulwa njani?

UMLANDO WOKUPHILA

Okwenza UkuPhila Kwethu Kube NoMnqopho WamaMbala

UPatricia unabantwana ababili abanesifo esingakajayeleki esifumaneka ngefuzo. Funda ukuthi bawufumene njani umnqopho ekuphileni naphezu kobudisi abaqalana nabo.

Vikela IliFa Lakho NgokwEnza Iinqunto EziHlakaniphileko

Ngiliphi ilifa elingokomoya elibekwe phambi kwamaKrestu, begodu yini esingayifunda esibonelweni saka-Esewu esisiyeleliso?

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

BaDzimelela ‘NgesiKhathi SokuLingwa’

Funda ngendlela ukurhagala kwePi yePhasi I ngo-1914 ekwabadosela amehlo ngayo abaFundi beBhayibhili ephasini ngokukhamba kwesikhathi ngebanga lokungathathi ihlangothi kwabo.