Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Zuza NgokuZeleko EkuFundeni IBhayibhili

Zuza NgokuZeleko EkuFundeni IBhayibhili

“Ngiyawuthakasela umthetho wakaZimu.”—ROM. 7:22.

1-3. Ngiziphi iinzuzo ezifumaneka ngokufunda iBhayibhili nokusebenzisa iimfundiso zalo?

“QOBE ekuseni ngithokoza uJehova ngokungisiza ngizwisise iBhayibhili.” Udade okhulileko otlole amezwi la sekafunde iBhayibhili loke amahlandla angaphezu kwa-40, begodu usaragela phambili. Udade osesemutjha watlola ukuthi ukufunda iBhayibhili kumsize wabona ukuthi uJehova mumuntu wamambala. Ngebanga lalokho, utjhidele eduze kwakaYise wezulwini. Wathi, “Azange khengithabe kangaka ekuphileni kwami!”

2 Umpostoli uPitrosi wakhuthaza boke bona ‘bomele ibisi lakamoya.’ (1 Pit. 2:2) Labo abanelisa ukomokho ngokutaditjha iBhayibhili nokusebenzisa iimfundiso zalo banonembeza ohlwengileko nomnqopho ekuphileni. Bakha ubungani obuqinileko nabanye abathanda begodu bakhonze uZimu weqiniso. Koke lokhu kumabanga azwakalako ‘wokuthakasela umthetho kaZimu.’ (Rom. 7:22) Kodwana kunezinye iinzuzo ezingeziweko. Ngiziphi ezinye zazo?

3 Newufunda ngokungeziweko ngoJehova neNdodanakhe, kulapho ithando lakho ngabo nangabanye abantu lizokukhula khona. Ukuba nelwazi lemiTlolo elinembileko kukusiza ubone indlela uZimu msinyana azokuphulusa ngayo abantu ephasini elifakweli. Unomlayezo okhuthazako weendaba ezimnandi ongazihlanganyela nabantu ekonzweni yakho. UJehova uzokubusisa njengombana ufundisa abanye izinto ozifunde ngokufunda iLizwi lakhe.

FUNDA UZINDLE

4. Kutjho ukuthini ukufunda iBhayibhili “ngelizwi eliphasi”?

4 UJehova akafuni iinceku zakhe zifunde iLizwi lakhe ngokurhaba. Watjela uJoshuwa wekadeni: “Incwadi yomthetho le kufuze ingasuki emlonyeni wakho, begodu kufuze uyifunde ngelizwi eliphasi imini nobusuku.” (Josh. 1:8; Rha. 1:2) Inga-kghani isinqophiswesi sitlhoga  bona umuntu awafunde ngelizwi eliphasi kwamambala woke amezwi akuGenesisi kuya kusAmbulo? Awa. Sitjho ukuthi kufuze ufunde ngebelo elikuvumela bona uzindle. Ukufunda iBhayibhili “ngelizwi eliphasi,” kuzokusiza udzimelele eengcenyeni zeBhayibhili ezilisizo nezikhuthaza ngokukhethekileko kuwe ngesikhatheso. Newufumana imitjho, amavesi, namkha ukulandisa okunjalo, kufunde kabuthaka, mhlamunye usikinye neendebe. Newenza njalo iphuzu lomTlolo loyo lingakukghwatha ngokudephileko. Kubayini lokhu kuqakathekile? Ngombana ukufumana umqondo ozeleko wesiluleko uZimu akunikela sona kungaba sihlohlomezelo esinamandla sokobana usisebenzise.

5-7. Tjengisa ukuthi ukufunda iLizwi lakaZimu ngelizwi eliphasi kungakusiza njani (a) uhlale uhlwengekile ngokokuziphatha; (b) uphathe abanye ngesineke nangomusa; (c) wakhe ukuthembela kuJehova ngitjho nangeenkhathi ezibudisi.

5 Ukufunda ngelizwi eliphasi kulisizo newufunda iincwadi zeBhayibhili ongakazijayeli. Ngokomfanekiso, cabangela ubujamo obubili. Kokuthoma, cabanga ngomzalwana osesemutjha omKrestu osekafunda isiporofido sakaHosiya ehlelweni lesifundo sakhe somuntu mathupha. Kusahluko 4, ujama kancani ngemva kokufunda ngelizwi eliphasi amavesi 11 kuya 13. (Funda uHosiya 4:11-13.) Kubayini? Amavesi lawo amkghwatha ngokukhethekileko ngombana unobudisi bokulwisana negandelelo lokuziphatha okumbi esikolweni. Uzindla ngeveselo bese uyacabanga: ‘UJehova ubona izinto ezimbi abantu abazenzako ngitjho nemsithelweni. Angifuni ukumzwisa ubuhlungu.’ Umzalwana lo uqunta ukuhlala ahlwengekile ngokokuziphatha phambi kwakaZimu.

6 Ebujamweni besibili, udade ufunda isiporofido sakaJuweli begodu ufika kusahluko 2, ivesi 13. (Funda uJuweli 2:13.) Njengombana afunda iveselo ngelizwi eliphasi, ucabanga ngokuthi angamlingisa njani uJehova, ‘onomusa nesirhawu, othathela kude ukukwata ozele umusa wethando neqiniso.’ Uqunta ukuqeda itshimo namezwi ahlabako anokuwasebenzisa nekukhuluma nendodakwakhe nabanye.

7 Kwesithathu, cabanga ngobaba omKrestu ophelelwe msebenzi begodu otshwenyeke ngehlalakuhle yomkakhe nabantwabakhe. KuNahumi 1:7, ufunda ngelizwi eliphasi ukuthi uJehova “uyabazi labo abafuna isiphephelo kuye” begodu ubavikela ‘njengesiphephelo ngesikhathi sokugandeleleka.’ Iphuzwelo liyamtjhiriya. Uzwa itjhejo lethando lakaJehova begodu ulisa ukutshwenyeka ngokudluleleko. Ngemva kwalokho ufunda ivesi 15 ngelizwi eliphasi. (Funda uNahumi 1:15.) Umzalwanethu ubona ukuthi ngokutjhumayela iindaba ezimnandi ngeenkhathi ezibudisi, utjengisa ukuthi kwamambala, uqala uJehova njengesiphephelo sakhe. Njengombana umzalwana asafuna umsebenzi, utjhukumiseleka ukusekela ikonzo yesimini yaphakathi neveke.

8. Ngokurhunyeziweko hlanganyela nathi igugu olifumene ekufundeni kwakho iBhayibhili.

8 Amaphuzu azuzisako okuqedwa ukukhulunywa ngawo avela eencwadini zeBhayibhili abanye abangaziqala njengezibudisi ukuzizwisisa. Njengombana uhlolisisa iincwadi ezinjengekaHosiya, uJuweli, noNahumi unesifiso sokufunda, uzokufuna ukufunda amanye amavesi akizo ngelizwi eliphasi. Cabanga bona kuhlakanipha nenduduzo engangani ozoyifumana emitlolweni yabaporofidabo! Kuthiwani ngeBhayibhili liloke? ILizwi lakaZimu linjengemayini yedayimani ekhiqizako. Sebenza ngokuzimisela emayinini leyo! Kwamambala, funda iBhayibhili loke unomnqopho wokufumana amagugu asinqophiso nesikhuthazo esivela kuZimu.

LWELA UKUZWISISA

9. Singakwandisa njani ukuzwisisa kwethu intando kaZimu?

9 Iye khona kuqakathekile ukufunda indima  ethileko yeBhayibhili qobe langa, kodwana ufuna ukuyizwisisa nokuba nelemuko. Ngalokho, zisebenzise kuhle iincwadi zehlangano kaJehova ukwenza irhubhululo ngabantu, iindawo, nezenzakalo ofunda ngazo. Namkha nekungenzeka uzibuza ukuthi ifundiso yeBhayibhili ethileko ikuthinta njani ukuphila kwakho, ungabawa isizo kumdala webandla namkha komunye umKrestu ovuthiweko. Ukutjengisa ukuqakatheka kokwandisa ukuzwisisa kwethu, asicabangele isibonelo somunye umKrestu wangekhulu lokuthoma owalwela ukwenza lokho kanye. Ibizo lakhe ngu-Apolosi.

10, 11. (a) U-Apolosi wasizwa njani bona athuthuke njengesikhonzi seendaba ezimnandi? (b) Singafundani endabeni ka-Apolosi? (Qala ibhoksi elithi “IFundiso Yakho IKhambisana NesiKhathi Na?”)

10 U-Apolosi bekamKrestu omJuda ‘onelwazi ngemitlolo ecwengileko’ begodu ‘bekanokuzimisela okukhulu.’ Incwadi yezEnzo ilandisa okulandelako ngaye: “Wakhuluma bewafundisa kuhle ngeqiniso ngoJesu. Nje-ke gade asazi ngombhabhadiso kaJwanisi kwaphela.” Angakatjheji, u-Apolosi bekafundisa ngebhabhadiso esele lidlulelwe sikhathi. Ngemva kokumuzwa afundisa e-Efesu, isibili esimaKresu u-Akhwila noPeresila, samhlathululela ‘kuhle ngendlela kaZimu.’ (IzE. 18:24-26) Lokho kwamzuzisa njani u-Apolosi?

11 Ngemva kokutjhumayela e-Efesu, u-Apolosi waya e-Akhaya. “Kuthe bona afike, waba lisizo elikhulu kilabo abathe ngomusa kaZimu baba makholwa. Ngokuphikisana kwakhe okukhulu wahlula amaJuda ekukhulumeni, atjengisa ngemitlolweni ecwengileko bona uJesu unguKrestu.” (IzE. 18:27, 28) Ngesikhatheso, u-Apolosi bekangahlathulula kuhle ukuthi kutjho ukuthini ukubhabhadiswa kobuKrestu. Ngokuzwisisa kwakhe okwandisiweko, “waba lisizo elikhulu” kwabasand’ ukukholwa bona bathuthuke ekukhulekeleni kweqiniso.  Singafundani ekulandisenokhu? Njengo-Apolosi, silwela ukuzwisisa lokho esikufunda eBhayibhilini. Nokho, nengabe umkhulekeli esikunye naye onokuhlangabezanwe nakho aveza indlela esingafundisa ngayo ngokuphumelelako, kungaba kuhle simukele isizwelo ngokuthobeka nokuthokoza. Nesenza njalo, izinga lekonzwethu ecwengileko lizokuthuthuka.

SIZA ABANYE NGALOKHO OKUFUNDAKO

12, 13. Nikela isibonelo sendlela ukusebenzisa imiTlolo ngokuhlakanipha okungasiza ngayo umfundi weBhayibhili bona athuthuke.

12 NjengoPeresila, u-Akhwila, no-Apolosi, nathi singaba sibusiso kwabanye. Nengabe isikhuthazo sakho sisiza umuntu onekareko ahlule isiqabo setuthuko yakhe engokomoya, uzizwa njani? Namkha njengomdala, uzizwa njani nengabe umkhulekeli okunye naye akuthokoza ngesiluleko esingokomTlolo esimsizileko nekasebudisini? Akubuzwa, ukusebenzisa iLizwi lakaZimu ukusiza abanye bathuthukise amaphilo wabo kumthombo wokwaneliseka nethabo. * Tjheja ukuthi ungawufikelela njani umgomo lowo.

13 Malungana nokukhulekela kweqiniso nekwamala, ama-Israyeli amanengi wangesikhathi saka-Elija bekangapha nangapha. Isiluleko saka-Elija ebantwinabo singasiza umfundi weBhayibhili odosa iinyawo ekwenzeni ituthuko engokomoya. (Funda 1 AmaKhosi 18:21.) Cabangela obunye ubujamo: Nengabe umuntu onekareko usaba indlela abangani namkha umndeni ozosabela ngayo, ungaqinisa ukuzimisela kwakhe ukukhonza uJehova ngokubonisana naye ngo-Isaya 51:12, 13.Funda.

14. Khuyini ezokusiza ukhumbule imitlolo newuyitlhogako bona usize abanye?

14 Ngokukhanyako, iBhayibhili inamezwi amanengi angakhuthaza, alungise, begodu aqinise abafundi balo. Kodwana ungabuza, ‘Ngingayifumana njani bulula imitlolo nengiyitlhogako?’ Funda iBhayibhili bese uzindla ngemicabango kaZimu qobe langa. Ngokwenza njalo, unganothisa ibulungelo lakho lamezwi kaZimu, umoya kaJehova ongakusiza bona uwakhumbule newuwatlhogako.—Mar. 13:11; funda uJwanisi 14:26. *

15. Khuyini ezokusiza uzwisise iLizwi lakaZimu ngokungeziweko?

15 NjengeKosi uSolomoni, thandazela ukuhlakanipha kuJehova newenza imisebenzi engokwezulwini. (2 Mil. 1:7-10) Njengombana kwenza abaporofidi bekadeni, ‘phendlisisa’ eLizwini lakaZimu bona ufumane ilwazi elinembileko ngoJehova nentando yakhe. (1 Pit. 1:10-12) Umpostoli uPowula wakhuthaza uThimothi bona azondle “emoyeni ngalokho okufunyanwa ekolweni yethu nefundisweni elungileko.” (1 Thi. 4:6) Ngokwenza kwakho njalo, uzozibeka ethubeni elihle lokusiza abanye ngokomoya. Ngesikhathi esifanako, uzokwakha ikholo lakho.

ISIVIKELO ESIQINISEKISIWEKO MALUNGANA NELIZWI LAKAZIMU

16. (a) ‘Ukuhlolisisa imiTlolo malanga woke’ kwabazuzisa njani beBheriya? (b) Kubayini kuqakatheke kangaka kithi namhlanjesi ukufunda iBhayibhili qobe langa?

16 AmaJuda weMasedoniya edorobheni leBheriya bekajayele ‘ukuhlolisisa imiTlolo malanga woke.’ UPowula nekatjhumayela iindaba ezimnandi emaJudeni lawo, bekamadanisa amezwakhe nelwazi lawo lemiTlolo. Waba yini umphumela? Inengi labo lakholwa bona bekafundisa iqiniso, begodu ‘laba makholwa’. (IzE. 17:10-12) Lokhu kutjengisa bona ukufunda iBhayibhili qobe langa kungaqinisa ikholo kuJehova. Ikholo elinjalo,  ‘ukuba neqiniso ngalokho okuqalwe ngethemba’ liqakathekile bona siphuluke singene ephasini elitjha lakaZimu.—Heb. 11:1.

17, 18. (a) Ikholo eliqinileko nethando kuyivikela njani ihliziyo yomKrestu engokomfanekiso? (b) Ikholo lisivikela njani engozini?

17 Ngesizathu esihle, uPowula watlola: “Kodwana thina singebemini, kufanele sihlale siphapheme sizibambe, sambathe ikolo nethando njengesivikelo sesifuba, sithwale ithemba lethu lephuluso njengomnqwazi ovikela ihloko.” (1 Tes. 5:8) Ihliziyo yejoni itlhoga ukuvikelwa enabeni. Ngokufanako, ihliziyo yomKrestu engokomfanekiso itlhoga ukuvikelwa emandleni wesono. Kwenzekani lokha inceku kaJehova inekholo eliqinileko eenthembisweni zakaZimu begodu inethando ngaYe nangabanye abantu? Inceku enjalo yembatha isivikelo sesifuba esingokomoya esisezingeni eliphezulu. Pheze ngeze yenza nanyana yini ezoyilahlekisela umusa kaZimu.

18 Godu uPowula wakhuluma ngomnqwazi, “ithemba lethu lephuluso.” Ngaphandle kokuvikela ihlokwalo, isotja langeenkhathi zeBhayibhili belingabulawa lula epini. Kodwana nelithwele umnqwazi ofaneleko, lingakghona ukuphuluka emiswibeleni enqotjhiswe ehlokwalo lingalimali khulu. Sakha ithemba ezenzweni zakaJehova zokuphulusa ngokufunda iLizwi lakhe. Ithemba eliqinileko lingasenza sikghone ukujamelana neenhlubuki kunye ‘neenkulumo zazo ezililize’ ezinjengesilonda esibhibhidlhako. (2 Thi. 2:16-19) Godu ithemba lethu lizokuqiniswa bona sikghone ukwala lokha abanye basirholela ekuziphatheni uJehova akwalako.

ISILODLHELO SOKUPHULUKA

19, 20. Kubayini silihlonipha khulu iLizwi lakaZimu, begodu sikutjengisa njani ukulithokozela kwethu? (Qala ibhoksi elithi, “UJehova UngiNikela Lokho EngikuTlhogako.”)

19 Njengombana sitjhidela khulu esikhathini sokuphela, sitlhoga khulu ukuthembela eLizwini lakaJehova. Isiluleko esisifumana kilo sisisiza bona silungise imikghwa emimbi begodu silawule ukutjhigamela kwethu esonweni. Ngesikhuthazo nangenduduzo yalo, sizokuphumelela esivivinyweni uSathana nephasi lakhe abasilethela sona. Ngesinqophiso uJehova asinikela ngeLizwi lakhe, sizokuhlala endleleni eya ekuphileni.

20 Khumbula bona intando kaZimu kukobana “boke abantu baphuluswe.” Iinceku zakaJehova zihlangana ‘nayo yoke imihlobo yabantu.’ Kunjalo nangalabo esingabasiza ngomsebenzethu wokutjhumayela nokufundisa. Kodwana boke abafisa ukufumana iphuluso kufuze “balazi iqiniso.” (1 Thi. 2:4) Ngalokho, ukuphuluka emalangeni wokuphela kukhambisana nokufunda iBhayibhili nokusebenzisa iinqophiso zalo. Kuliqiniso, ukufunda kwethu iBhayibhili qobe langa kutjengisa indlela esihlonipha ngayo iLizwi lakaJehova eliligugu leqiniso.—Jwa. 17:17.

^ isig. 12 Liqiniso, asisebenzisi isiluleko se Bhayibhili ukugandelela nokwahlulela abanye. Kufuze sibe nesineke nomusa emfundini weBhayibhili njengombana noJehova anjalo kithi.—Rha. 103:8.

^ isig. 14 Kuthiwani nengabe ukhumbula amezwi ayihloko womtlolo othileko, kodwana awukhumbuli incwadi, isahluko, nevesi? Ngokuhlola amezwi lawo esikhombweni esingemva kweBhayibhili, ku-Watchtower Library, namkha kukhonkhodensi ye-New World Translation, pheze uzowufumana umtlolo loyo.