Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“UngaDinwa”

“UngaDinwa”

“Asingadinwa ukwenza okulungileko, ngombana ngesikhathi esifaneleko sizavuna.”—GAL. 6:9.

1, 2. Ukuqiniseka kwethu kuqiniswa njani ngokuzindla ngehlangano kaJehova yendawo yoke?

KUYATHABISA ukucabanga ukuthi siyingcenye yehlangano kaJehova yendawo yoke. Imibono etlolwe ku-Ezekiyeli isahluko 1 noDanyela isahluko 7 iveza ngokukhanyako ukuthi uJehova unqophisa izinto bona zifike esitlhorini. UJesu udosa phambili ekunqophiseni ingcenye yephasini yehlangano kaJehova bona idzimelele ekutjhumayeleni iindaba ezimnandi, itlhogomele ngokomoya labo abenza umsebenzi loyo, ithuthukise nokukhulekela uJehova kweqiniso. Qala bona lokho kusenza siyithembe kangangani ihlangano kaJehova!—Mat. 24:45.

2 Ngokomuntu mathupha, siyakhambisana na nehlangano ekarisako le? Itjiseko yethu ngeqiniso iyanda, namkha iyancipha? Nesicabangela imibuzo enjalo, singalemuka ukuthi sesiyadinwa namkha siphelelwa yitjiseko. Lokho kungenzeka. Ekhulwini lokuthoma, umpostoli uPowula kwatlhogeka akhuthaze amaKrestu akunye naye bona acabangele isibonelo sakaJesu setjiseko. UPowula wathi lokho kuzowasiza bona ‘iinhliziyo zawo zingadani ziphelelwe lithemba.’ (Heb. 12:3) Ngendlela efanako, ukufunda ngokutjhejisisa isihloko esigadungileko, esitjengisa lokho okwenziwa yihlangano kaJehova, kufuze kusisize khulu bona sihlale sinetjiseko begodu sikghodlhelele.

3. Kutlhogekani bona singadinwa, begodu khuyini esizoyicabangela?

3 Nokho, uPowula watjengisa ukuthi kutlhogeka okungaphezu kwalokho nengabe asifuni ukudinwa. Wathi kufuze sisebenzele ukwenza “okulungileko.” (Gal. 6:9) Ngalokho, kutlhogeka senze okuthileko. Asicabangele izenzo ezihlanu ezingasisiza sidzimelele begodu sikhambisane nehlangano kaJehova. Ngokwenza njalo, singaqunta ukuthi zikhona na iindawana okutlhogeka bona thina namkha iimndenethu izitjheje.

 UKUHLANGANA BONA SIKHUTHAZANE BEGODU SIKHULEKELE

4. Kubayini singathi ukuhlangana ndawonye kuyingcenye eqakathekileko yokukhulekela kweqiniso?

4 Ukuhlangana ndawonye bekusolo kusisenzo esiqakathekileko eencekwini zakaJehova. Endaweni engabonakali, iimbunjwa zomoya zikhonjelwa bona zihlangane phambi kwakaJehova ngeenkhathi ezifaneleko. (1 Kho. 22:19; Job. 1:6; 2:1; Dan. 7:10) Kwa-Israyeli wekadeni, isitjhaba bekufuze sihlangane “bona silalele begodu sifunde.” (Dut. 31:10-12) AmaJuda wekhulu lokuthoma bekanekambiso yokuya emasinagogeni ayokufunda imiTlolo. (Luka 4:16; IzE. 15:21) Ukuhlangana ndawonye kwaragela phambili nekuhlonywa ibandla lobuKrestu, begodu kuseseyingcenye eqakathekileko yokukhulekela kwethu. AmaKrestu weqiniso ‘ayatjhejana bona akhuthazane ukuthi abe nethando nemisebenzi emihle.’ Kutlhogeka siragele phambili ‘sikhuthazane khulukazi ngombanyana sibona bonyana ilanga [lakaJehova] liyabandamela.’—Heb. 10:24, 25.

5. Singakhuthazana njani emihlanganweni yethu?

5 Enye indlela eqakathekileko esikhuthazana ngayo kukuba nengcenye emihlanganweni. Singazwakalisa ikholo lethu tjhatjhalazi ngokuphendula umbuzo otloliweko, ngokutjho ukuthi umtlolo usebenza njani, ngokulandisa okuhlangabezanwe nakho okutjengisa ukuhlakanipha kokulandela iinkambisolawulo zeBhayibhili, namkha ngezinye iindlela. (Rha. 22:22; 40:9) Ngokuqinisekileko uzokuvuma ukuthi kungakhathaliseki ukuthi uneminyaka engangani uya emihlanganweni, kuhlala kukhuthaza ukulalela iimpendulo ezivela eenhliziyweni zabanakwethu nabodade—abatjha nabadala.

6. Imihlangano yethu isisiza njani sihlale siphapheme ngokomoya?

6 Ngimaphi amanye amabanga enza uZimethu aqale ukuhlangana kwethu qobe njengento eqakatheke kangaka? Imihlangano yebandla, yesifunda, neyesigodi isisiza sibe nesibindi sokukhuluma nokuqalana netjhutjhiso namkha ukungatjhejwa esimini. (IzE. 4:23, 31) Iingcoco zemiTlolo ziyasiqinisa ekholweni. (IzE. 15:32; Rom. 1:11, 12) Ifundo nokukhuthazana esikufumana emihlanganweni yokukhulekela kwethu isisiza sibe nethabo lamambala isinikela ‘nokuthula ngeenkhathi zehlekelele.’ (Rha. 94:12, 13) IKomidi yokuFundisa yesiHlopha esiBusako yengamela ukulungiselelwa kwawo woke amahlelo wefundo engokomoya wabantu bakaJehova ephasini loke. Qala bona sithokoza kangangani ngamalungiselelo enzelwe bona sithabele ifundo eyakhako emihlanganweni yethu yaqobe veke!

7, 8. (a) Uyini umnqopho oyihloko wemihlangano yethu yebandla? (b)Imihlangano ikusiza njani ngokomoya?

7 Nanyana kunjalo kunokuthileko okuqakatheke khulu, okudlula iinzuzo zomuntu mathupha esizifumana emihlanganweni. Ihloso eyihloko yokuhlangana ndawonye ikulotjha uJehova. (Funda IRhalani 95:6.) Qala bona sinelungelo elingangani lokuthi sidumise uZimethu omuhle! (Khol. 3:16) UJehova ufanelwe kukobana simdumise ngokuba khona qobe emihlanganweni nokuhlanganyela emibuthanweni engokwezulwini. (IsAm. 4:11) Akurari-ke, bona, silulekwa ukuthi ‘singabalingisi labo; abajayele ukungezi emabandleni’!—Heb. 10:25.

8 Inga-kghani sibona imihlangano yethu yobuKrestu njengelungiselelo elisisiza bona sikghodlhelele bekube kula uJehova athatha amagadango wokutjhabalalisa iphasi elimbeli? Nekunjalo, imihlangano izokuba ngenye ‘yezinto eziqakatheke’ khulu esizenzela indawo ekuphileni kwethu okumajadu. (Fil. 1:10) Kufuze kube yinto eqakatheke khulu engasenza siphundwe lithuba lokuhlangana nabanakwethu ekulotjheni uJehova.

 FUNA ABANEENHLIZIYO EZITHEMBEKILEKO

9. Sazi njani bona umsebenzi wokutjhumayela uqakathekile?

9 Ukuhlanganyela ngokuzeleko emsebenzini wokutjhumayela kusisiza sikhambisane nehlangano kaJehova. UJesu wenza umsebenzi lo ngendlela etjhukumisako nekasephasini. (Mat. 28:19, 20) Solo kwalokho, ukutjhumayela nokwenza abafundi kube msebenzi oyihloko wayo yoke ihlangano kaJehova. Okuhlangabezanwe nakho kwamva nje, kunikela ubufakazi bokuthi iingilozi ziyawusekela umsebenzi wokutjhumayela begodu zisinqophisa kilabo ‘abakhetha ukuphila okungapheliko.’ (IzE. 13:48; IsAm. 14:6, 7) Namhlanjesi kunengcenye yephasini yehlangano kaJehova ehlelelwe ukusekela umsebenzi oqakathekileko lo. Inga-kghani nakuwe ikonzo iza qangi epilwenakho?

10. (a) Tjengisa bona singakubulunga njani ukudzimelela kwethu eqinisweni. (b) Ikonzo ikusize njani bona ungadinwa?

10 Ukuba netjiseko ekonzweni kusisiza sibulunge itjiseko yethu ngeqiniso. Cabanga ngokwatjhiwo nguMitchel, umdala osele anesikhathi eside noliphayona lesikhathi esizeleko. Uthi: “Ngiyakuthanda ukutjela abantu ngeqiniso. Ngicabanga ngesihloko esitjha ku-Sithalasokulinda nofana ku-Phaphama! bese ngikarwe kuhlakanipha nelwazi nokulinganisela okufumaneka kumagazini ngamunye. Ngifuna ukuphuma ngiye ekonzweni ngiyokubona ukuthi abantu basabela njani, nokuthi ngingayivusa njani ikareko yabo. Ikonzwami ingenza ngihlale nginzinzile. Ngikatelela nanyana  yini bona ibe ngaphambi nofana ngemva kwesikhathi engisibekele ikonzo.” Ngokufanako ukuba majadu ekonzwenethu ecwengileko kungasisiza bona sidzimelele emihleni yokuphela le.—Funda 1 Korinte 15:58.

SEBENZISA AMALUNGISELELO ANGOKOMOYA

11. Kubayini kufuze sikusebenzise ngokuzeleko ukudla okungokomoya esikufumana kuJehova?

11 UJehova usilungiselele ukudla okunengi okungokomoya okutloliweko bona kusinikele amandla. Akunakuzaza ukuthi ungakhumbula isikhathi okwathi ngemva kokufunda enye yeencwadi zethu, wacabanga: ‘Ngilokho ebengikutlhoga! Kunjengokungathi uJehova uyitlolele mina!’ Lokho akusikho ukuthomana kwezinto. Ngamalungiselelo la, uJehova uyasifundisa begodu asinqophise. Uthe: “Ngizakufundisa indlela ofanele ukhambe ngayo.” (Rha. 32:8) Inga-kghani silwela ukudla koke ukudla okungokomoya esikufumanako begodu sizindle ngakho? Ukwenza njalo kuzosisiza siragele phambili sithela iinthelo, singatjhwabi ngokomoya emalangeni wokuphela abudisi la.—Funda IRhalani 1:1-3; 35:28; 119:97.

12. Yini engasisiza bona singakuthathi lula ukudla kwethu okungokomoya?

12 Kuyasisiza ukucabanga ngomsebenzi obandakanyekileko ekuqinisekiseni bona sikufumana qobe ukudla okunepilo okungokomoya. IKomidi yokuTlola yesiHlopha esiBusako yengamela ukwenziwa kwerhubhululo, ukutlolwa, ukufundwa, ukucatjangelwa kweenthombe ezizokusetjenziswa kunye nokutjhugululwa kweencwadi zethu ezigadangiswako nokwaziswa okufakwa kuzinzolwazi yethu. Amagatja agadangisako athumela iincwadi emabandleni aseduze nakude. Kubayini kwenziwa woke umsebenzi lo? Bona abantu bakaJehova bondliwe ngokomoya. (Isa. 65:13) Kwanga singakukhuthalela ukudla koke ukudla okungokomoya esikufumana ngehlangano kaJehova.—Rha. 119:27.

SEKELA AMALUNGISELELO WEHLANGANO

13, 14. Bobani abasekela amalungiselelo kaJehova emazulwini, begodu singawasekela njani ngendlela efanako ephasini?

13 Embonweni owanikelwa umpostoli uJwanisi, uJesu wabonakala akhwele ipera emhlomphe ayokuhlula labo abavukela uJehova. (IsAm. 19:11-15) Kuqinisa ikholo kwamambala ukwazi bona uJesu ukhambisana neengilozi ezithembekileko kunye nabazesiweko abahlulileko ephasini, esele bamukele umvuzo wabo wezulwini! (IsAm. 2:26, 27) Qala bona basibonelo esihle kangangani sokusekela amalungiselelo kaJehova!

14 Ngendlela efanako, isiqubuthu esikhulu sisekela ngokuzeleko umsebenzi wabanakwabo kaKrestu abasesephasini begodu abadosa phambili ehlanganweni namhlanjesi. (Funda uZakariya 8:23.) Singatjengisa njani njengabantu ngabanye bona siyawasekela amalungiselelo kaJehova? Enye indlela kuzithoba kilabo abadosaphambili. (Heb. 13:7, 17) Lokhu kuthoma emabandlenethu. Kghani izinto esizitjhoko ngabadala zikhuthaza ukuba nehlonipho ngabo nangomsebenzi wabo wokwengamela? Siyabakhuthaza na abantwabethu bona bawahloniphe amadoda athembekileko la begodu babawe kiwo isiluleko esingokomTlolo? Ukungezelela kilokhu, kghani siyacoca njengomndeni ukuthi singayisebenzisa njani imalethu ekusekeleni umsebenzi wephasi mazombe ngeminikelo? (IzA. 3:9; 1 Kor. 16:2; 2 Kor. 8:12) Siliqala njengeliqakathekileko ilungelo lokuhlanganyela ekubulungeni iWolo lomBuso lisebujamweni obuhle? Umoya kaJehova ugeleza ngokutjhaphulukileko nekunehlonipho nobunye obunjalo. Ngomoya loyo, sifumana isizo eliragela phambili lokobana singadinwa emihleni yokuphela le.—Isa. 40:29-31.

 PHILA NGOKUVUMELANA NOMLAYEZO WETHU

15. Kubayini kufuze sihlale silwela ukuphila ngokuvumelana nomnqopho kaJehova ophakemeko?

15 Ekugcineni, bona sikghodlhelele begodu sihlale sikhambisana nehlangano kaJehova, kufuze sibulunge ukuphila kwethu kukhambisana nesigijimi esisimemezelako ‘ngokulemuka lokho okufunwa yiKosi.’ (Efe. 5:10, 11) Ngebanga lokungapheleli kwethu nemizamo kaSathana nephasi elimbeli, silwa nemithelela emimbi ekuphileni kwethu. Abanye benu banakwethu nabodade abathandekako kutlhogeka balwe khulu qobe langa bonyana babulunge ubuhlobo babo noJehova. Lokhu kunenza nithandeke khulu kuye. Ningapheli amandla! Ukuphila ngokuvumelana nomnqopho kaJehova kuzosenza saneliseke begodu siqiniseke bona ukukhulekela kwethu akusililize.—1 Kor. 9:24-27.

Siza abanye ngokuzimisela bona bakuthokozele ukobana nabo bangaba yingcenye yehlangano kaJehova ekulu

16, 17. (a) Kufuze senzeni nesenze isono esikhulu? (b) Singazuza njani esibonelweni saka-Anne?

16 Nokho, kufuze senzeni nesenze isono esikhulu? Fumana isizo msinyana. Ukufihla izono kuzokwenza izinto zibe zimbi khulu. Khumbula, uDavidi wathi nekafihla izono zakhe, ‘amathambakhe aluphala ngebanga lokunghonghoyila kwakhe ilanga loke.’ (Rha. 32:3) Iye, ukufihla izono kuzosibangela bona sidinwe ngokwamazizo nangokomoya, kodwana “ozivumako begodu azitjhiye uzokufumana isirhawu.”—IzA. 28:13.

17 Cabangela isibonelo saka-Anne. * U-Anne nekaseminyakenakhe yobutjha, wakhonza njengephayona lesikhathi esizeleko. Nokho, wathoma ukuphila ipilo ekabili. Lokhu kwamlimaza khulu. Uthi: “Isazelo sami esiseleko sangenza ngazizwa ngimlandu. Bengingakathabi begodu ngigandelelekile ngaso soke isikhathi.” Wenzani ngalokho? Uthi ngelinye ilanga emhlanganweni, kwacocwa ngoJakobosi 5:14, 15. U-Anne walemuka bona utlhoga isizo begodu wayolifuna kubadala. Aqala emuva, uthi: “Imitlolo leyo isihlahla esitlolwe nguJehova bona silaphe ngokomoya. Isihlahlesi akusilula ukusisela, kodwana siyalapha. Ngasilalela isiluleko esifumaneka emitlolweni leyo, begodu sasebenza.” Kwadlula iminyaka, ngamandla avuselelweko u-Anne waba netjiseko ekukhonzeni uJehova ngonembeza omuhle.

18. Khuyini okufuze sizimisele ukuyenza?

18 Qala bona kulilungelo elingangani ukuphila emihleni yokuphela le nokuba yingcenye yehlangano kaJehova emangalisako! Asizimiseleni ukungakuthathi lula lokho esinakho. Kunalokho, asisebenzeni ndawonye njengomndeni bona sibe khona qobe emihlanganweni bonyana sikhulekele nebandla, sifune ngetjiseko labo abaneenhliziyo ezithembekileko esiminethu, begodu siwathokozele amalungiselelo waqobe wokudla okungokomoya esiwafumanako. Godu asibasekeleni labo abadosaphambili begodu siphile ngokuvumelana nomlayezo esiwuphetheko. Nesingenza njalo, ngeze sagcina ngokukhambisana nehlangano kaJehova kwaphela kodwana ngeze sadinwa ekwenzeni okuhle!

^ isig. 17 Amabizo atjhentjhiwe.