Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ZiSize Wena USize Nabanye NgokuSebenzisa ILizwi LakaZimu

ZiSize Wena USize Nabanye NgokuSebenzisa ILizwi LakaZimu

“Ngitjheje yoke imiyalo yazo zoke izinto bona ilungile.”—RHA. 119:128.

1. Kubayini kufuze silithembe ngokuzeleko iLizwi lakaZimu?

ABADALA nebacabangela bona umuntu ofundelwa iBhayibhili ukulungele na ukuhlanganyela ekonzweni yesimini, bayazibuza, ‘Inga-kghani indlela akhuluma ngayo iyatjengisa bona uyakholelwa ukuthi iBhayibhili liLizwi eliphefumulelwe nguZimu?’ * Emuntwini ofisa ukuba mrhuweleli womBuso—eqinisweni, kizo zoke iinkhonzi zakaZimu—ipendulo kufuze ibe ngu-iye ozwakalako. Kubayini? Ukuthembela kwethu eLizwini lakaZimu nekghono lethu lokulisebenzisa ekonzweni lizosisiza sikghone ukusiza abanye bazi uJehova begodu bafumane iphuluso.

2. Kubayini kufuze ‘sikakarele ezintweni esizifundileko’?

2 Umpostoli uPowula wagandelela ukuqakatheka kweLizwi lakaZimu nekatlolela uThimothi athi: ‘Kakarela ezintweni ozifundileko wakholwa ngizo.’ ‘Izinto’ uPowula akhuluma ngazo maqiniso weBhayibhili asikinya uThimothi bona abe nekholo eendabeni ezimnandi. Amaqiniso la abe nomphumela ofanako nakithi namhlanjesi, begodu aragela phambili asisiza sihlale ‘sihlakaniphile khona sizaphuluswa.’ (2 Thi. 3:14, 15) Ngokuvamileko sisebenzisa amezwi kaPowula alandelako ukutjengisa abanye bona iBhayibhili ivela kuZimu, kodwana thina ngokwethu sifumana inzuzo engeziweko emezwini aku-2 Thimothi 3:16. (Funda.) Akhe sitjheje iveselo ngokudephileko. Ukwenza njalo kuzokuqinisa ithemba lethu lokobana zoke iimfundiso zakaJehova “zilungile.”—Rha. 119:128.

‘ILUNGELE UKUFUNDISA’

3-5. (a) Isiqubuthu sasabela njani ekulumweni kaPitrosi ngePentekosi, begodu kubayini? (b) Kubayini abanengi eTesalonika bamukela iqiniso? (c) Khuyini engakara abantu namhlanjesi ngekonzwethu?

3 UJesu watjela isitjhaba sakwa-Israyeli ukuthi: “Ngizanithumela  abaporofidi, izazi nabafundisi.” (Mat. 23:34) UJesu bekakhuluma ngabafundi bakhe, abafundisa bona basebenzise imiTlolo ekonzweni yabo. NgePentekosi laka-33 C.E., omunye wabafundisabo, umpostoli uPitrosi, wanikela ikulumo esiqubuthwini esikhulu eJerusalema wadzubhula iingcenye ezimbalwa emiTlolweni yesiHebheru. Nebezwa indlela uPitrosi ahlathulula ngayo amezwi lawo, abalaleli abanengi “bahlabeka eenhliziyweni.” Batjhuguluka ezonweni zabo zangaphambilini. Abangaba ziinkulungwana eentathu babawa ukulitjalelwa nguZimu, baba maKrestu.—IzE. 2:37-41.

4 Omunye umfundisi, umpostoli uPowula, watjhumayela iindaba ezimnandi eendaweni ezikude khulu neJerusalema. Ngokwesibonelo, edorobheni leMasedoniya eTesalonika, watjhumayela kilabo ebebakhulekela esinagogeni. AmaSabatha amathathu, uPowula “[wabonisana, NW] nabantu ngemitlolo ecwengileko, ayihlathulula ababonisa kiyo bona uKrestu bekufanele atshwenywe abavuke godu ekufeni.” Waba yini umphumela? “Abanye babo [abamaJuda] bakholwa,” njengombana kwenza “nesiqubuthu esikhulu samaGirigi.”—IzE. 17:1-4.

5 Indlela iinceku zakaZimu ezisebenzisa ngayo iBhayibhili namhlanjesi iyabakara abanengi. Ngemva kobana umninimuzi othileko eSwitzerland alalele omunye wabodadwethu afunda umtlolo, wambuza: “Ungowayiphi ihlangano?” Waphendula: “Mina nomkhambisanami siboFakazi bakaJehova.” Umninimuzi wathi: “Ngazile. Ngaphandle kwaboFakazi bakaJehova, bobani abangeza kwami bazokufunda iBhayibhili?”

6, 7. (a) Labo abafundisa ebandleni bangalisebenzisa njani ngokunenzuzo iBhayibhili? (b) Kubayini ukusebenzisa imiTlolo ngokuphumelelako eemfundweni zeBhayibhili zekhaya kuqakatheke kangaka?

6 Singalisebenzisa njani iBhayibhili ngokungeziweko ekufundiseni kwethu? Newunelungelo lokufundisa ibandla usesithaleni, sebenzisa iinkhombo zeBhayibhili ezinqophileko. Esikhundleni sokukhulumela imitlolo eyihloko namkha uyifunde ephepheni eliphrinthiweko nofana uyifunde esisetjenzisweni se-elekthroniki, vula iBhayibhili, ufunde kilo ngokunqophileko, ukhuthaze nabalaleli bona benze okufanako. Godu, ziphe isikhathi sokuhlathulula amavesi ngendlela esiza abalaleli batjhidele eduze kwakaJehova. Esikhundleni sokusebenzisa imifanekiso ehlangahlangeneko nokuhlangabezanwe nakho okunandisako kwaphela, sebenzisa isikhatheso uhlathulula iLizwi lakaZimu.

7 Ngikuphi ekufuze sikukhumbule nesiraga iimfundo zeBhayibhili zekhaya? Njengombana sisebenzisa iincwadi zethu zobuKrestu, kufuze sitjheje bona singazeqi iinkhombo zeBhayibhili. Kufuze sikhuthaze umfundi bona afunde imitlolo eveziweko begodu azwisise ukuthi itjho ukuthini. Singakwenza njani lokho? Ngokuthi singabi siqeda mlozi, kodwana sikhuthaze umfundi bona aveze amazizwakhe. Esikhundleni sokumtjela ukuthi kufuze akholelwe ini namkha enzeni, singambuza imibuzo ecatjangelwe kuhle ezomsiza afikelele esiphethweni esifaneleko. *

‘ILUNGELE . . . UKUKHALIMA’

8. Ngiliphi irarano langaphakathi uPowula alwisana nalo?

8 Sijayele ukuqala ‘ukukhalima’ njengomsebenzi wabadala abamaKrestu. Iye khona, ababonisi banomthwalo ‘wokukhuza labo abaphele benze isono.’ (1 Thi. 5:20; Tit. 1:13) Kodwana ukuzikhalima nakho kuqakathekile. UPowula bekamKrestu osibonelo onesazela esihlwengileko. (2 Thi. 1:3) Nanyana kunjalo, watlola: “Emzimbeni wami ngibona omunye umthetho olwa nomqondo wami, ungenza ngibe sibotjhwa ngaphasi komthetho wesono obusa umzimba wami.” Ngokufundisisa umongo wamezwi lawo, sizokuzwisisa  ukuthi ngiyiphi ipi uPowula ebekufuze ayilwe ukwenzela bona alawule ukutjhigamela kwakhe esonweni.—Funda uRoma 7:21-25.

9, 10. (a) Kungenzeka ngibuphi ubuthakathaka uPowula alwisana nabo? (b) Pheze uPowula walwisana njani nesono?

9 Ngibuphi ubuthakathaka uPowula alwela ukubuhlula? Nanyana angakhenge abutjho ngokunqophileko, watlolela uThimothi ukuthi ‘bekamumuntu otshwenyako.’ (1 Thi. 1:13) Ngaphambi kobana atjhuguluke, bekanelaka elivuthako ngamaKrestu. Malungana namazizo wakhe ngabalandeli bakaKrestu, wavuma: “Bengibukhali kwamambala kibo.” (IzE. 26:11) UPowula wafunda ukulawula ilaka lakhe, nokho kungenzeka ngezinye iinkhathi bekuba budisi ukulawula amazizo namezwakhe. (IzE. 15:36-39) Khuyini eyamsiza waphumelela?

10 Nekatlolela amaKrestu weKorinte, uPowula wahlathulula iqhinga alisebenzisako bona azikhalime. (Funda 1 Korinte 9:26, 27.) Bekadula ukungapheleli kwakhe kobuntu ngamadubulo angokomoya anqotjhiswe kuhle. Pheze bekafuna amaphuzu wesiluleko emiTlolweni, abawe uJehova amsize bona awasebenzise, bese asebenze budisi bona athuthuke. * Singazuza esibonelweni sakhe ngombana sisepini efanako yokulwa nokutjhigamela kwethu kwesono.

11. Singahlala njani ‘sizihlolisisa’ bona sisakhamba endleleni yeqiniso?

11 Singathomi sidose iinyawo ekukhulekeleni kwethu. Kunalokho, kutlhogeka sihlale ‘sizihlolisisa’ ukuqinisekisa bona kwamambala sikhamba endleleni yeqiniso. (2 Kor. 13:5) Nesifunda imitlolo enjengoKholose 3:5-10, kufuze sizibuze: ‘Ngisebenza budisi na ukubulala ukutjhigamela kwami esonweni namkha ngiyabogaboga ngokokuziphatha? Nengisebenzisa i-Inthanethi, ngenzani nekuvela izinzolwazi eliveza ukuziphatha okumbi, ngiyaphuma kilo, namkha ngiyawarhubhulula amazinzolwazi angafaneleki?’ Ukusebenzisa kwethu mathupha isiluleko seLizwi lakaZimu kuzosisiza “sihlale siphapheme sizibambe.”—1 Tes. 5:6-8.

‘ILUNGELE . . . UKUNQOPHISA IMITJHAPHO’

12, 13. (a) Kufuze ube yini umnqopho wethu ‘wokulungisa imitjhapho,’ begodu singasilandela njani isibonelo sakaJesu nesenza njalo? (b) Ngimuphi umhlobo wekulumo ongafaneleki ‘ekulungiseni imitjhapho’ nabanye?

12 Ikulumo yesiGirigi etjhugululwa ngokuthi ‘ukunqophisa imitjhapho’ itjho “ukwenza kube kuhle, ukulungisa, ukubuyisela kokulungileko, ubujamo obulungileko.” Ngezinye iinkhathi, kufuze sithathe amagadango wokulungisa izinto nabanye okungenzeka bangasizwisisi namkha bangazwisisi esikwenzako. Ngokwesibonelo, abarholi bekolo yamaJuda banghonghoyila ngokuthi uJesu unomusa “kubathelisi nezoni.” UJesu waphendula wathi: ‘Abantu abangaguliko abamfuni udorhodere, kodwana ufunwa ngilabo abagulako kwaphela. Khambani niyofunisisa bona umtlolo uthini lokha usithi: “Ngifuna isirhawu, angifuni umhlabelo.”’ (Mat. 9:11-13) Ngesineke nangomusa wahlathulula amezwi kaZimu kibo boke. Ngalokho, abathobekileko bazi uJehova ‘njengoZimu onomusa nesirhawu, othathela kude ukukwata ozele umusa wethando neqiniso.’ (Eks. 34:6) Basabela emizamweni yeNdodana kaZimu ‘yokunqophisa imitjhapho,’ abanengi baba nekholo eendabeni ezimnandi.

13 Isibonelo sakaJesu sisifundisa bona kufuze sibasize njani abanye. Umuntu okwatileko angatjho ngokuwalazela athi, ‘Ngizokulungisa wena.’ Kodwana lokho akukhambisani nesinqophiso esiku-2 Thimothi 3:16. “Koke okusemtlolweni” akusinikeli ilungelo lokutjela abanye iindaba zabo. “Njengokuhlaba kwesabula,” ukusola okuhlabako kuvame  ukubangela ubuhlungu obukhulu begodu kanengi akuzuzisi.—IzA. 12:18.

14-16. (a) Abadala ‘bangayilungisa njani imitjhapho’ ngendlela esiza abanye bararulule imiraro yabo? (b) Kubayini kuqakatheke kangaka ‘ukulungisa imitjhapho’ ngendlela engokomTlolo ekukhuliseni abantwana?

14 Alo-ke, singasisebenzisa njani isineke nomusa ‘nesilungisa imitjhapho’? Khesithi isibili esitjhadileko sibawa umdala omKrestu bona asisize malungana nokuphikisana kwaso qobe. Angenzani umdala? Ngaphandle kokuthatha ihlangothi, angabonisana nesibilesi ngeenkambisolawulo zeBhayibhili, mhlamunye ezifumaneka kusahluko 3 sencwadi ethi Ifihlo Yethabo Lomndeni. Njengombana umdala araga ingcoco, indoda nomfazi bangalemuka ukuthi ngisiphi isiluleko ngamunye wabo okufuze asisebenzise ngokuzeleko. Ngokukhamba kwesikhathi, umdala angabuza ukuthi izinto zikhamba njani emndenini anikele nesizo elitlhogekako.

 15 Ababelethi ‘bangayilungisa njani imitjhapho’ ngendlela eqinisa abantwababo ngokomoya? Zicabange ufuna ukusiza indodakazakho eseminyakeni yobutjha bona igegede abangani abambi. Thoma ngokufumana amaqiniso. Ngemva kwalokho, nengabe kunebanga lokutshwenyeka, ungakhuluma naye, mhlamunye usebenzisa amaphuzu asencwadini ethi Intsha Iyabuza—Izimpendulo Ezisebenzayo, Umqulu 2. Emalangeni alandelako, sebenzisa isikhathi esingeziweko unayo. Ungatjheja nokucabanga kwayo njengombana ihlanganyela ekonzweni namkha ekuzithabiseni nomndeni. Newutjengisa isineke nomusa, indodakazakho izokuzwa ukuyikhathalela kwakho ngethando. Pheze izokutjhukumiseleka bona isebenzise isiluleko sakho ibalekele nehlekelele ekuphileni kwayo.

Ngokusebenzisa iBhayibhili bona ‘balungise imitjhapho’ nabantwababo, ababelethi bangabasiza babalekele ubuhlungu obunengi (Qala isigaba 15)

16 Ngendlela efanako yesineke nomusa, singakhuthaza abatshwenyeke ngepilo yabo, abadanileko ngebanga lokuphelelwa msebenzi, namkha bararwa yifundiso  engokomTlolo ethileko. Ukusebenzisa iLizwi lakaZimu ‘ukulungisa imitjhapho’ kuletha iinzuzo ezikulu ebantwini bakaJehova.

‘ILUNGELE . . . UKUYALA MALUNGANA NOKULUNGA’

17. Kubayini kufuze samukele isiyalo ngokuthokoza?

17 ‘Nesiyalwako phele kuqaleke khonokho sengathi ukuyalwa kwethu kuyinto engathokozisiko, kodwana eletha ukudana. Nokho, emva kwalokho, labo abalungisisiweko ngendlela le bazuza umvuzo wokuthula nokulunga.’ (Heb. 12:11) AmaKrestu amanengi akhulileko ayavuma ukuthi isiyalo asifumana ebabelethini babo abamaKrestu sabasiza. Godu ukwamukela isiyalo esivela kuJehova, njengombana sinikelwa badala abamaKrestu, kusibulunga sisendleleni yokuphila.—IzA. 4:13.

18, 19. (a) Kubayini isiluleko esifumaneka kuzAga 18:13 siqakatheke khulu ‘ekuyaleni ngokulunga’? (b) Abadala nebatjengisa umusa nethando lokha nebasebenzelana nabantu abonileko, ngokujayelekileko uba yini umphumela?

18 Ukunikela isiyalo esiphumelelako likghono. UJehova watjela amaKrestu bona asinikele ‘ngokulunga.’ (2 Thi. 3:16) Ngalokho, kufuze sisebenzise iinkambisolawulo zeBhayibhili njengesinqophiso sethu. Enye yeenkambisolawulo ezinjalo ifumaneka kuzAga 18:13, ithi: “Nanyana ngubani ophendula indaba ngaphambi kobana ayizwe, lokho kubudlhadlha nehlazo kuye.” Ngalokho, abadala nekutlhogeka bakhulume nomuntu osolwa ngokwenza isono esimabhombo, kufuze bayirhubhulule kuhle indaba begodu bafumane woke amaqiniso. (Dut. 13:14) Kukwenza njalo kwaphela okuzobenza banikele isiyalo ‘ngokulunga.’

19 Ngaphezu kwalokho, iLizwi lakaZimu liyala abadala abamaKrestu bona balungise abanye ‘ngomusa.’ (Funda yesi-2 Thimothi 2:24-26.) Liqiniso, umuntu angahlambalaza uJehova alimaze nabanye abantu abanganamlandu. Nanyana kunjalo, abadala abakwatako nebaluleka umuntu onjalo angeze bamsize. Nokho, abadala nebalingisa “umusa kaZimu,” bangatjhukumisela umuntu owonileko bona atjhuguluke.—Rom. 2:4.

20. Ngiziphi iinkambisolawulo ababelethi okufuze bazisebenzise nebayala abantwababo?

20 Nebakhulisa abantwababo ‘ngokubayala, nokubafundisa ngoKrestu,’ ababelethi kufuze basebenzise iinkambisolawulo zeBhayibhili. (Efe. 6:4) Ubaba kufuze abalekele ukujezisa indodanakhe ngokusekelwe ehlangothini elilodwa lendaba emalungana nokuziphatha kwayo. Inturhu ayinandawo emndenini wamaKrestu. “USokulunga [uJehova] unesisa nesirhawu,” begodu boke abanomthwalo wefanelo wokuyala abantu abatjha kufuze balwele ukutjengisa iimfanelo ezifanako zethando.—Jak. 5:11.

ISIPHO SAKAJEHOVA SESIHLE ASIPHA SONA

21, 22. Ngimaphi amezwi afumaneka kuRhalani 119:97-104 ahlathulula kuhle indlela ozizwa ngayo ngeLizwi lakaJehova?

21 Indoda esaba uZimu yakhe yembula bona kubayini ithanda umthetho kaJehova. (Funda iRhalani 119:97-104.) Ngokuwufunda, yafumana ukuhlakanipha, ilemuko nokuzwisisa. Ukubulunga isiluleko sawo kwayisiza yagegeda iindlela zamala ezizwisa ubuhlungu kwabanye. Ukutaditjha imiTlolo bekuyithabisa begodu kuyanelisa. Beyizimisele ukulalela uZimu loyo iinqophiso zakhe beziyisiza ekuphileni.

22 Inga-kghani uyayazisa ‘yoke imiTlolo’? Ngayo, wakha ikholo lakho ekutheni uZimu uzowuzalisa umnqopho wakhe. Isiluleko salo esiphefumulelweko sisivikela emiphumelweni yesono esisa ekufeni. Begodu ngokuyihlathulula ngekghono, ungasiza abanye babe sendleleni eyisa ekuphileni begodu bahlale kiyo. Kwanga singayisebenzisa ngokuzeleko ‘yoke imiTlolo’ njengombana sikhonza uZimethu ohlakaniphileko nonethando, uJehova.

^ isig. 1 Qala Ukuhlelelwa Ukwenza Intando KaJehova, ikhasi 79.

^ isig. 7 Nekafundisako uJesu bekajayele ukubuza ukuthi: “Nicabangani?” Bese alindela ipendulo.—Mat. 18:12; 21:28; 22:42.

^ isig. 10 Iincwadi zakaPowula zineenkhuthazo ezinengi malungana nokuhlula ukutjhigamela esonweni. (Rom. 6:12; Gal. 5:16-18) Kunengqondo ukuphetha ngokuthi naye wasisebenzisa isiluleko asinikela abanye.—Rom. 2:21.