Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“Qiniseka Ngezinto Eziqakatheke Khulu”

“Qiniseka Ngezinto Eziqakatheke Khulu”

“Qiniseka ngezinto eziqakatheke khulu.”—FIL. 1:10, NW.

1, 2. Ngisiphi isiporofido esimalungana namalanga wokuphela ekufuze bona sakara abafundi bakaJesu, begodu kubayini?

EKUGCINENI uPitrosi, uJakobosi, uJwanisi no-Andrisi babodwa neKosabo. Batshwenywa mamezwi kaJesu awakhulume phambilini amalungana nokutjhatjalaliswa kwetempeli. (Mar. 13:1-4) Ngalokho bambuza: “Sitjela bona lokhu kuzakwenzeka nini. Sizaba yini isitjengiso bona isikhathi sesifikile sokwenzeka kweentwezi na?” (Mat. 24:1-3) UJesu wathoma ukubatjela ngezenzakalo, namtjhana ubujamo, obebungekhe bulethe kwaphela amatjhuguluko amakhulu ekuphileni kodwana godu nebuzokutjengisa amalanga wokuphela kwephasi lakaSathana elimbi. Kunesiye isenzakalo okufuze bona sakara abafundi bakaJesu. Ngemva kokubatjela ngezinto ezigandelelako njengezipi, ukutlhayela kokudla, nokwanda kokungabi namthetho, uJesu wabikezela nokuthileko okuhle ebekuzokutshwaya amalanga wokuphela. Wathi: ‘Iindaba ezimnandi ngombuso kaZimu zizatjhunyayelwa ephasini loke, kube bufakazi eentjhabeni zoke ngaphambi kobana kufike ukuphela.’—Mat. 24:7-14.

2 Abafundi bakaJesu bakuthabela ukutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso bakunye noKrestu. (Luka 8:1; 9:1, 2) Kungenzeka bakhumbula bona wathi kibo: “Sinengi isivuno, kodwana balilitjhwana abasivunako. Bawani ekosini yesivuno bona ithumele abantu bazobuthelela isivuno sayo.” (Luka 10:2) Kodwana bebazokutjhumayela njani “ephasini loke” begodu banikele ‘ubufakazi eentjhabeni zoke’? Zizakuvelaphi iinsebenzi? Ngathana bebangaqala engomusweni lokha nebahleli noJesu! Akunakuzaza bona bakarwa kubona ukuzaliseka kwamezwi ambalwa lawo kwanje esiwafunda kuMatewu 24:14.

3. Uzaliseke njani uLuka 21:34 namhlanjesi, begodu ngikuphi ukuzihlola okufuze sikwenze?

3 Siphila esikhathini sokuzaliseka kwesiporofido sakaJesu.  Iingidi zabantu zimunye ekuzaliseni iphasi ngokutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso. (Isa. 60:22) Nokho, uJesu watjengisa bona abanye bazokufumana kubudisi ukubulunga ukudzimelela kwabo eenkhathini ezibudisezi. Bazokuthikaziseka begodu ‘badisibezwe.’ (Funda uLuka 21:34, NW.) Siyakubona ukuzaliseka kwamezwi lawo. Abanye hlangana nabantu bakaZimu bayathikaziswa. Lokhu kungabonakala eenquntweni abazenzako malungana nomsebenzi wokuziphilisa, ifundo ephakemeko, ukubuthelela izinto eziphathekako kunye nesikhathi abasisebenzisa kwezemidlalo nakwezokuzithabisa. Abanye bayadinwa ngebanga lokugandeleleka namatshwenyeko waqobe langa. Zibuze: ‘Ngenza njani kilokhu? Iinqunto zami zitjengisa bona ukuphila kwami kudzimelelephi?’

4. (a) Khuyini uPowula ayithandazela malungana namaKrestu weFilipi, begodu kubayini? (b) Khuyini esizokucoca ngayo esihlokwenesi nakwesilandelako, begodu sinamuphi umnqopho?

4 AmaKrestu egade aphila ngekhulwini lokuthoma kwatlhogeka bona enze imizamo bonyana abulunge izinto ezingokomoya ziza mantanzi. Umpostoli uPowula wabona kutlhogeka ukuthandazela bona labo abaseFilipi ‘baqiniseke ngezinto eziqakatheke khulu.’ (Funda uFilipi 1:9-11.) Njengompostoli uPowula, abantu abanengi ngesikhatheso ‘bebatjengisa isibindi sokutjhumayela ilizwi lakaZimu ngaphandle kokusaba.’ (Fil. 1:12-14) Ngendlela efanako, inengi lethu namhlanjesi litjhumayela iLizwi lakaZimu ngesibindi. Nanyana kunjalo, ukucabangela lokho esele kwenziwe yihlangano kaJehova namhlanjesi ngekhe kusisize na bona sidzimelele khulu emsebenzini wokutjhumayela oqakatheke kinayo yoke? Kwamambala kungenzeka! Esihlokwenesi, akhe sicabange ngelungiselelo elenziwe nguJehova bona anqophise ukuzaliseka kwakaMatewu 24:14. Ihlanganwakhe idzimelele kuphi begodu ukwazi lokho kungasitjhukumisa njani thina nemindenethu? Esihlokweni esilandelako, sizokucoca ngalokho okungasisiza bona sikghodlhelele begodu sihlale sikhambisana nehlangano kaJehova.

INGCENYE ESEZULWINI YEHLANGANO KAJEHOVA IRAGELA PHAMBILI

5, 6. (a) Kubayini uJehova asinikela imibono yengcenye yezulwini yehlanganwakhe? (b) Khuyini u-Ezekiyeli ayibona embonweni?

5 Kunezinto ezinengi uJehova akhethe ukungazifaki eLizwini lakhe elitloliweko. Ngokwesibonelo, khenge anikele imininingwana ngendlela ingqondo namtjhana indalo yoke isebenza ngayo, ngitjho nanyana imininingwana enjalo beyizoba ngekarisa khulu! Kunalokho, uJehova usinikele ukwaziswa esikutlhogako bona sizwisise umnqophwakhe begodu siphile ngokuvumelana nawo. (2 Thi. 3:16, 17) Qala bona kukarisa kangangani bona iBhayibhili inikela amabalengwe wengcenye engabonakaliko wehlangano kaJehova! Siyathaba nesifunda amezwi atlolwa ngu-Isaya, u-Ezekiyeli, uDanyela nencwadi yesAmbulo eyatlolwa nguJwanisi, ahlathulula ilungiselelo lakaJehova lezulwini. (Isa. 6:1-4; Eze. 1:4-14, 22-24; Dan. 7:9-14; IsAm. 4:1-11) Kunjengokungathi uJehova uvule irharideni begodu wasivumela bona sihlole emazulwini. Kubayini anikela ngelwazeli?

6 UJehova bekangafuni silibale bona siyingcenye yehlangano yendawo yoke. Kunengi okwenzekako ekusekeleni umnqopho kaJehova kunalokho esingakubona. Ngokwesibonelo, u-Ezekiyeli wabona ingcenye yehlangano kaJehova engabonakaliko efanekiselwa yikoloyana ekulu yezulwini. Ikoloyana le beyikhamba ngokurhaba okukhulu begodu ikwazi ukutjhentjha indlela ngokuphazima kwelihlo. (Eze. 1:15-21) Ngokuphenduka kunye kwamavili wayo, ikoloyana beyikghona ukukhamba ibanga elide. Embonweni, u-Ezekiyeli wakghona  ukumbona kancani umKhweli wekoloyana. Wathi: “Ngabona okuthileko okunjengokubenyezela kwehlanganisela yegolide nesiliva, egade kubonakala kunjengomlilo mazombe ngaphakathi kwalo . . . Gade kubonakala kufana nephazimulo kaJehova.” (Eze. 1:25-28) Kufuze bona warareka khulu u-Ezekiyeli nekabona umbono lo! Wabona uJehova alawula ngokupheleleko ihlanganwakhe, anqophisa ukusebenza kwayo ngomoyakhe ocwengileko. Qala bona mboniso orara kangangani wengcenye yehlangano kaJehova yezulwini eragela phambili!

7. Umbono owanikelwa uDanyela usinikela njani ithemba?

7 UDanyela naye wabona okunengi okusinikela ithemba. Wavunyelwa ukubona uJehova avezwe ‘njengoMdala wamaLanga’ ahleli esihlalweni sobukhosi esivutha umlilo. Isihlalo sobukhosi besinamavili. (Dan. 7:9) UJehova bekafuna bona uDanyela abone ukuthi ihlanganwakhe iragela phambili, ifeza umnqophwakhe. Godu uDanyela wabona “onjengendodana yomuntu,” uJesu, anikelwa ububusi phezu kwengcenye yephasini yehlangano kaJehova. Ukubusa kwakaKrestu okupheleleko akusingokweminyaka embalwa. Kunalokho, “ububusi bakhe bubusi obungapheliko obungeze badlula, nombuso wakhe mbuso ongeze watjhatjalaliswa.” (Dan. 7:13, 14) Sitjhukumiseleka bona sithembe uJehova nokutjheja akwenzileko. Wanikela uJesu, iNdodanakhe evivinyiweko, neziveze ifaneleka “ububusi nesithunzi nombuso.” UJehova uyayithemba iNdodanakhe. Ngalokho, singathembela nekubuseni kwakaJesu.

8. Imibono evela kuJehova yaba namuphi umphumela ku-Ezekiyeli naku-Isaya, begodu kufuze isithinte njani?

8 Kufuze usithinte njani umbono lo wengcenye  engabonakaliko yehlangano kaJehova? Njengo-Ezekiyeli, ngokuqinisekileko izinto uJehova azenzileko zisenza simhloniphe begodu sizithobe. (Eze. 1:28) Ukuzindla ngehlangano kaJehova kungasitjhukumisela esenzweni, njengombana kwenza u-Isaya. Nekuvela ithuba lokuthi atjele abanye ngalokho uJehova akwenzako, walamukela ngaphandle kokuzaza. (Funda u-Isaya 6:5, 8.) U-Isaya bekaqiniseka bona ngesizo lakaJehova, angakghona ukuqalana ngokuphumelelako nananyana ngisiphi isitjhijilo. Ngokufanako, amabalengwe wengcenye yehlangano kaJehova engabonakaliko la kufuze asenze sibe nehlonipho begodu asitjhukumisele esenzweni. Qala bona kukhuthaza kangangani ukucabanga ngehlangano leyo, ehlale iragela phambili begodu idzimelele ngokupheleleko ekufezeni iminqopho kaJehova!

INGCENYE YEPHASINI YEHLANGANO KAJEHOVA

9, 10. Kubayini kutlhogeka ingcenye yehlangano kaJehova ebonakalako?

9 NgeNdodanakhe, uJehova wathomisa ihlelo ephasini elisebenza ngokuvumelana nengcenye yehlangano engabonakaliko. Kubayini kutlhogeka ihlelo elibonakalako bona kufezwe umsebenzi ohlathululwe kuMatewu 24:14? Cabangela amabanga amathathu.

10 Kokuthoma, uJesu wathi umsebenzi wokutjhumayela uzokusa abalandeli bakhe ‘emaqintelweni akude wephasi.’ (IzE. 1:8) Kwesibili, kuzokutlhogeka kwenziwe amalungiselelo wokunikela ukudla okungokomoya nokutlhogomela labo abahlanganyela emsebenzini lo. (Jwa. 21:15-17) Kwesithathu, kufuze kwenziwe amalungiselelo bona labo abatjhumayela iindaba ezimnandi babuthane ndawonye bonyana bakhonze uJehova begodu bafundiswe ukwenza umsebenzi. (Heb. 10:24, 25) Ukufikelela iminqopho le angekhe kuzenzakalele. Bona abalandeli bakaKrestu baphumelele, umsebenzi kuzokufuze uhlelwe kuhle.

11. Sitjengisa njani bona siyawasekela amalungiselelo enziwe yihlangano kaJehova?

11 Sitjengisa njani bona siyawasekela amalungiselelo enziwe yihlangano kaJehova? Enye indlela eqakathekileko kuhlala sithemba labo uJehova noJesu abababeke bona basidose phambili emsebenzini wokutjhumayela. Kunemisebenzi nofana izinto ezinengi enarheni namhlanjesi ezingasithikazisa ekulaleleni labo abarholako phakathi kwethu. Nokho, ingcenye ebonakalako yehlangano kaJehova bayidzimelele kuphi?

DZIMELELA ‘EZINTWENI EZIQAKATHEKE KHULU’

12, 13. Abadala abamaKrestu bangasifeza njani isabelo sabo, begodu kubayini lokhu kukukhuthaza?

12 Abadala abamaKrestu ephasini mazombe babekwe bona bangamele begodu bafake umfutho emsebenzini wokutjhumayela ngomBuso eenarheni abakhonza kizo. Bona akhambisane nehlangano kaJehova efana nekoloyana, amadoda athembekileko nathobekileko la afuna isinqophiso sakaJehova noJesu bona azi ukuthi yini etlhogekako endaweni akiyo. Ngalokho, njengombana abazalwanaba benza iinqunto, bafuna isinqophiso eLizwini lakaZimu begodu bathandazela isinqophiso sakaJehova ngetjiseko.—Rha. 119:105; Mat. 7:7, 8.

13 Njengalaba egade badosa phambili ngekhulu lokuthoma, abadala abamaKrestu abangamela umsebenzi wokutjhumayela namhlanjesi bazinikele ‘eemsebenzini wokutjhumayela.’ (IzE. 6:4) Bathaba khulu ngetuthuko eyenziwako ekutjhunyayelweni kweendaba ezimnandi endaweni abakiyo nephasini loke. (IzE. 21:19, 20) Ababeki imithetho eminengi neenkambiso. Kunalokho, balandela imiTlolo nokunqotjhiswa mumoya ocwengileko njengombana benza amalungiselelo atlhogekako  wokusiza ekurageliseni phambili umsebenzi wokutjhumayela. (Funda IzEnzo 15:28.) Ngokwenza njalo, abazalwana abanomthwalo wefanelwaba bababekela isibonelo esihle boke abasemabandleni abakiwo.—Efe. 4:11, 12.

14, 15. (a) Ngimaphi amalungiselelo akhona wokusekela umsebenzi wokutjhumayela ephasini mazombe? (b) Uzizwa njani ngengcenye onayo ekusekeleni umsebenzi wokutjhumayela ngomBuso?

14 Kunemisebenzi eyenziwako yokulungiselela ukudla okungokomoya esikufumana eencwadini zethu ebonwa babantu abanengi, emihlanganweni yebandla nemihlanganweni emikhulu. Iinkulungwana zeensebenzi zokuzithandela zisebenza ngokuzimisela zitjhugulula ukudla okungokomoyokhu ngeenlimi ezingaba ma-600 ukwenzela bona abanengi ngendlela okungakghoneka ngayo bakwazi ukufunda ‘ngezinto ezikulu uZimu azenzileko.’ (IzE. 2:7-11) Kunabazalwana nodade abasesebatjha abasebenza ngemitjhini yokugadangisa nokuhlanganisa iincwadi ngebelo elikhulu bona kukhiqizwe iincwadi zethu. Ngemva kwalokho iincwadezi zisiwa emabandleni ngitjho neendaweni ezikude.

15 Kunamalungiselelo amanengi enziweko wokusisiza sidzimelele ekutjhumayeleni iindaba ezimnandi nebandla esihlanganyela kilo. Ngokwesibonelo, kuneenkulungwana zeensebenzi zokuzithandela ezisiza ekwakhiweni kwamaWolo womBuso namaWolo womHlangano, ezisiza labo abaqalene neenhlekelele zemvelo nalabo abaqalene nobujamo bepilo oburhabekileko, ezihlela imihlangano emincani nemikhulu nezifundisa eenkolweni ezingokwezulwini, nesibala imisebenzi embalwa eyenziwako engabonwa yinengi. Uyini umnqopho wawo woke umsebenzi lo? Kusiza emsebenzini wokutjhumayela iindaba ezimnandi, kuthuthukisa ihlalakuhle engokomoya yalabo abenza umsebenzi lo, begodu kuragelisa phambili ukukhulekela kweqiniso. Kghani ingcenye yehlangano kaJehova yephasini idzimelele eentweni eziqakathekileko? Kwamambala yenze njalo!

LANDELA ISIBONELO SEHLANGANO KAJEHOVA

16. Yini engaba sifundo seBhayibhili esihle kuwe nofana emndeninakho?

16 Inga-kghani siyazipha isikhathi sokucabanga ngomsebenzi wehlangano kaJehova? Abanye bakhethe ukubandakanya isikhathi sokwenza irhubhululo nokuzindla malungana nalokhu ekukhulekeleni kwabo komndeni nofana esifundweni somuntu mathupha. Kuyakarisa ukufunda ngemibono eyanikelwa u-Isaya, u-Ezekiyeli, uDanyela noJwanisi. Incwadi ethi OFakazi BakaJehova—Abamemezeli BoMbuso KaNkulunkulu nezinye iincwadi nofana ama-DVD afumaneka ngelimi lakho anikela ilwazi elithabisako nelemuko ngehlangano.

17, 18. (a) Isifundwesi sikuzuzise njani? (b) Ngimiphi imibuzo ekufuze siyicabangele?

17 Ukucabangisisa ngalokho uJehova akwenzileko ngehlanganwakhe kusilungele. Kunye nehlangano ehle le, kwanga singazimisela ukubulunga ukudzimelela eentweni eziqakatheke khulu. Ukwenza njalo kuzosiqinisa sibe nomnqopho ofana nowakaPowula, owatlola wathi: “Njengombana kungomusa kaZimu bona sibe nekonzo le, asililahli ithemba.” (2 Kor. 4:1) Godu wakhuthaza iinsebenzi ezikunye naye: “Asingadinwa ukwenza okulungileko, ngombana ngesikhathi esifaneleko sizavuna.”—Gal. 6:9.

18 Inga-kghani kunamatjhuguluko ekufuze siwenze njengabantu mathupha nofana njengemindeni bona siqiniseke ngezinto eziqakatheke khulu ekuphileni kwethu kwaqobe langa? Singakwenza na ukuphila kwethu kube bulula nofana sinciphise iinthikamezo bona senze okungeziweko emsebenzini oqakathekileko wokutjhumayela? Esihlokweni esilandelako, sizokucoca ngezinto ezihlanu ezizosisiza bona sikhambisane nehlangano kaJehova.