Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 BEWAZI?

Bewazi?

Kghani itempeli leJerusalema lakhiwa kabutjha ngemva kwaka-70 C.E.?

UJESU wathi alikho ilitje elisetempelini kaJehova elizokutjhiywa phezu kwelinye—isiporofido esazaliseka lokha amabutho wamaRoma angaphasi kwakaTitus atjhabalalisa iJerusalema ngo-70 C.E. (Mat. 24:2) Kwamva, umBusi uJulian wahlela ukwakha kabutjha itempeli.

UJulian bekabizwa ngokobana mbusi weRoma wamaswaphela omrhedeni. Umtjhana kaConstantine omKhulu lo wafumana lokho obekuthiwa yifundo yobuKrestu. Nokho, ngemva kokubekwa bona abe mbusi ngo-361 C.E., wayinina tjhatjhalazi ifundo leyo nehlobo elonakeleko lobuKrestu bangesikhathi sakhe wakhetha uburhedeni. Iincwadi zomlando zimbiza ngokuthi “siHlubuki.”

UJulian bekabuhloya ubuKrestu. Elinye ibanga kungaba kukobana nekaneminyaka esithandathu ubudala, wabona abajameli babo babulala uyise neenhlobo zakhe zembaji. Ngokwabosomlando bamasondo, uJulian wakhuthaza amaJuda bona akhe kabutjha itempeli lawo, anethemba lokobana lokhu kuzokuveza bona uJesu bekamporofidi wamala. *

Akunakuzaza bona uJulian wahlela ukwakhiwa kabutjha kwetempeli. Abosomlando baphikisana ngokobana nengabe wawuhlela umsebenzi wokwakha kabutjha wawuthoma na nokobana yini eyabangela bonyana uliswe. Nokho, kunento yinye okuqinisekwa ngayo. UJulian wabulawa ingapheli iminyaka eembili ngemva kobana anikelwe ukubusa, nomsebenzi egade awenza watjhabalala naye.

Itempeli ngendlela okungenzeka beliqaleka ngayo ngesikhathi sakaJesu, ligwalwe phezu kwendawo yanamhlanjesi

^ isig. 5 UJesu khenge atjho bona itempeli ngeze lakhiwe kabutjha kodwana lizokutjhatjalaliswa, okuyinto eyenzeka ngo-70 C.E.