Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO WOKUPHILA

ImiNyaka EmaTjhumi AmaHlanu YeKonzo YesiKhathi EsiZeleko Hlanu Kwe-Arctic Circle

ImiNyaka EmaTjhumi AmaHlanu YeKonzo YesiKhathi EsiZeleko Hlanu Kwe-Arctic Circle

Satjela umnganethu ebekasekonzweni yesikhathi esizeleko sathi: “Kubulula kuwe ukuphayona. Ababelethi bakho bobabili baseqinisweni, bangakghona ukukusekela.” Yena waphendula ngokuthi: “Lalelani-ke! Soke sinoBaba munye.” Ipendulwakhe leyo beyinesifundo esiqakatheke khulu: UBabethu wezulwini uyazitlhogomela bekaziqinise iinceku zakhe. Kwamambala, esahlangabezana nakho epilweni kwawafakazela amaqiniso la.

 SABELETHELWA eplasini leTlhagwini ye-Ostrobothnia, eFinland, simndeni onabantwana abalitjhumi. Ukukhula kwethu kwathikaziswa yiPi yePhasi yesibili. Nanyana indawo ebesihlala kiyo beyilibanga elimakhilomitha angaba likhulu nalapho kulwelwa khona, izinto ezithusako ebesizibona zatjhiya ibala elingasukiko eengqondweni zethu. Nekuthuthunjiswa amadorobho we-Oulu neweKalajoki, ebusuku bamhlokho sabona esibhakabhakeni kumeruza umkhanyo obovu be! Ababelethi bethu bathi kufuze sibhace msinyana nesibona iimphaphamtjhini zepi zitjhagala emoyeni. Ngebangelo-ke, umnakwethu omkhulu uTauno, wasitjela ngeparadeyisi elingananturhu, lokho kwazithinta inhliziyo zethu.

UTauno wafunda amaqiniso weBhayibhili aneminyaka eli-14 eencwadini zabaFundi beBhayibhili. Nekuqubuka iPi yePhasi yesibili, walandula ukungenela zepi ngebanga lesazelo esibandulwe ngeBhayibhili, ngalokho-ke walilelwa ziinsimbi. Lapho, watlhoriswa kabuhlungu khulu. Lokho kwavele kwaqinisa isiqunto sakhe sokukhonza uJehova, ngemva kokutjhatjululwa wavutha amalangabi ekonzweni. Isibonelo esihle esasibekelwa mnakwethu sasikhuthaza bona siye emihlanganweni yaboFakazi ebeyisendaweni esakhelene nayo. Saya nemihlanganweni emikhulu, ngitjho nanyana bekufuze senze umzamo omkhulu wokubeka imali yekhambo. Besithungela abomakhelwana iimpahla, sitjala ama-anyanisi, siburuja nama-berry. Njengombana besinemisebenzi eminengi eplasini, besingakghoni ukuya emihlanganaweni emikhulu sisoke, yeke besidlhegana.

Kusukela ngesinceleni: uMatti (ubaba), uTauno, uSaimi, uMaria Emilia (umma), uVäinö (umntwana), u-Aili, no-Annikki ngo-1935

Amaqiniso esawafunda ngoJehova nangomnqopho wakhe adephisa ithando lethu ngaye, besaqunta bona sizinikele kuye. Ngo-1947 sobabili satjengisa ukuzinikela kwethu ngokubhabhadiswa emanzini—u-Annikki aneminyaka eli-15 u-Aili eli-17. Udadwethu uSaimi naye wabhabhadiswa ngomnyaka loyo. Safundela nodadwethu uLinnea, ebesekatjhadile. Yena nomndenakhe baba boFakazi bakaJehova. Ngemva kokubhabhadiswa, sazibekela imbagana yokuphayona, sinande sikhonza njengamaphayona wesigiyani.

UKUNGENELA IKONZO YESIKHATHI ESIZELEKO

Kusukela ngesinceleni: U-Eeva Kallio, uSaimi Mattila-Syrjälä, u-Aili, u-Annikki, noSaara Noponen ngo-1949

Ngo-1955, safudukela eKemi, idorobho letlhagwini. Nanyana sobabili besisebenza, besisolo sifuna ukuba maphayona kodwana besisaba ukudosa emhlweni. Sanyula ukuzibekela imadlana. Kulapho-ke sakhuluma khona nodade oliphayona, otjhiwo ngehla. Lokho kwasisiza sabona ukuthi ukukhonza uJehova isikhathi esizeleko akukayami kilokho esinakho nofana kilokho umndenethu ongasisekela ngakho. Okuqakatheke kunakho koke kusama kuBabethu wezulwini.

Sisekhambweni eliya emhlanganweni omkhulu eKuopio ngo1952. Kusukela ngesinceleni: U-Annikki, u-Aili, u-Eeva Kallio

Ngesikhatheso, besinemali eyaneleko ebeyingasitlhogomela iinyanga eembili. Ngebangelo-ke, ngoMeyi 1957, nanyana besingazithembi, safaka isibawo sokuphayona iinyanga eembili ePello, engumasipalada weLapland ngaphezu kwe-Arctic Circle. Ngemva kwenyanga eembili, besisesenayo njengombana  injalo imali leyo, safaka isibawo sokuphayona godu iinyanga embili. Nangemva kweenyanga eembilezo, imali leyo besisesenayo. Nje-ke besele siqiniseka bona uJehova uzositlhogomela. Nanje, njengombana sekudlule iimnyaka ema-50 siphayona, sisesenayo imali eseleko! Nesiqala emuva, siyabona ukuthi uJehova bekasolo abambe izandla zethu athi kithi: ‘Ningasabi mina ngokwami ngizanisiza.’—Isa. 41:13.

Nangemva kweminyaka ema-50 siphayona, sisesenayo imali eseleko!

U-Kaisu Reikko no-Aili ekonzweni yesimini

Ngo-1958, umbonisi wethu wesifunda waphakamisa bona kungaba njani nasingafudukela eSodankylä, eLapland, siyokukhonza khona njengamaphayona akhethekileko. Ngesikhatheso, bekunoFakazi munye tere endaweni leyo, ongudade. Iyakarisa indlela afunda ngayo amaqiniso. Indodanakhe beyikhambe nesikolo, baye eHelsinki eyihlokodorobho yeFinland. Njengombana isiqhema sabo besiyaluka nedorobho, omunye udade ebesekakhulile wanikela umsana lo ISithalasokulinda, wambawa bona anikele unina. Umsana lo wenza njalo, ngobunjalo unina wathola amaqiniso.

Saqatjha indawo yokufihla ihloko engehla kwefekthri yamaplanka. Imihlangano besiyibambela khonapho. Ekuthomeni, bekungithi sobabili ebesihlanganyela kunye nodade loyo nomntazanakhe. Besiraga isifundo sisoke. Ngokukhamba kwesikhathi, kwafika wembaji ebekafundelwa boFakazi ebebasebenza efekthri yamaplanka. Yena nomndenakhe bathoma ukuhlanganyela nathi. Ngokukhamba kwesikhathi babhabhadiswa. Nguye ebekadosa phambili ekurageni imihlangano. Ukungezelela kilokho, abanye bembaji abasebenza emaplankeni nabo bathoma ukuhlanganyela, bamukela amaqiniso weBhayibhili. Eminyakeni eyalandela, isiqhema sethu sakhula sakha ibandla.

UBUJAMO OBUSITJHIJILO

Ukukhamba ibanga elide bekuba sitjhijilo emsebenzini wokutjhumayela. Ehlobo, besikhamba ngeenyawo, ngemilelenjana, besithaye nangeenkepe bona sifikelele abantu esiminethu. Imilelenjana leyo beyilisizo kwamambala. Besiyisebenzisela ukuya emihlanganweni emikhulu nokukweriyela ababelethi bethu ebebahlala kude ngamakhilomitha amakhulu. Ebusika, besibamba ibhesi ekuseni, sisebenze umuzi nomuzi ethrestini lendawo leyo. Nasele siliqedile ithresti, besidlulela kwelilandelako. Igabhogo belirhagala kangangobana ngezinye iinkhathi neendleleni bekungakhambeki. Besikhamba emitlhaleni elinywa ziinkoloyana zeempera. Ngasikhathi, igabhogo belivala imitlhala yalapho kudlule khona abantu, kuthi nekuthoma isilimela libe mabothobotho belithambe kangangobana bekufuze sigagayile nasikhamba kilo.

Sisoke esimini ekhazeni lebusika elikghadzisa umongo

 Amakhaza akghadzisa umongo negabhogo kwasifundisa ukumbatha izembatho ezifuthumeleko. Besithi rhiya ngemikheyiza yevolo singezelele nangamapara amabili nofana amathathu wamakowusu, sibethe nangamabhudzi afika emadolweni. Nanyana kunjalo igabhogo belitholakala selingemabhudzini. Njengombana silalamela eentepisini zomuzi, besihlubula amabhudzethu siwathintithe igabhogo. Nemiphetho yamajasi wethu webusika beyiba manzi chi ngokurhurhuba kwayo egabhogweni. Njengombana amakhaza athuwelela imiphetho beyikghadza beyiqine njengesenke. Omunye umma wabe wathi: “Kuyatjho bona ninekholo lamambala, bona ningaze nifahle ubujamo bezulu obumbi kangaka!” Besikhambe amakhilomitha angaba li-11 ukuya emzini loyo.

Ngebanga lekhambo elide, besilala emizini yabantu balapho. Nekuthoma ukurhwalala, besibawa amalalo. Emizinabo bekubonakala bona badosa emhlweni, kodwana abantu bakhona bebanobungani bamukela nabayeni, begodu bebangasinikeli indawo yokulala kwaphela, kodwana bebasinikela nokuya ngethunjini. Eenkhathini ezinengi, besilala phezu kwesikhumba sebhalabhala, sepunzi ngitjho nesebhere. Ngezinye iinkhathi, besimukelwa emakhayeni wabadla kusale. Ngokwesibonelo, omunye umma ebekanendlu ekulu wasiyisa ekamurweni eliphezulu labayeni, silindelwe mbhede omuhle ondlalwe ngamalageni omhlophe twa! Kanengi besikhuluma ngeBhayibhili nomninimuzi beliyokutjhinga. Kenye indawo, isibili ebesihlala lapho besilala kelinye ihlangothi lekamero thina silale kelinye. Besicoca nabo ngemiTlolo ubusuku boke bekuse. Indoda leyo nomkayo bebadlhegana ngokusibuza imibuzo.

IKONZO EYANELISAKO

ILapland yindawo engamili litho, kodwana ehle kwamanikelela, ubuhle bayo buyahlukahluka kuye ngesikhathi somnyaka. Nanyana kunjalo, ebekukuhle khulu kithi, babantu bakhona ebebathanda uJehova. Hlangana nabantu abathembekileko esafakaza kibo, kunabathezi beenkuni ebebahlala emafekthri weLapland. Ngezinye iinkhathi, bekunesiqhema samadoda ebekahlala kwenye indlwana esangena kiyo. Iinkakaramba zamadodezi zawamukela ngethabo umlayezo weBhayibhili bezathatha neencwadi.

Sahlangabezana nezinto ezinengi ezikarisako. Ngelinye ilanga, saladelwa ngemizuzu emihlanu, yeke satjhiywa yibhesi. Saqunta bona sithathe ibhesi eya kwelinye ithresti. Indawo leyo besithoma ukuyisebenza. Emzini wokuthoma, sahlangana nentombi eyathi kithi: “Ngini bantazana, benginilindile.” Besifunda nodadwabo. Intombi leyo yabawa udadwabo bona asibawe simkweriyele ngelangelo. Nanyana kunjalo, khenge siwuthole umlayezo loyo. Sathoma ukuraga naye isifundo seBhayibhili kunye neenhlobo zakhe ebezihlala hlanu kwakwakhe. Khenge kuthathe isikhathi eside, sahlanganisa  iimfundwezi zaba sifundo sinye ebesinabantu abangaba litjhumi nambili. Kusukela mhlokho, abanengi emndenini loyo baba boFakazi bakaJehova.

Ngo-1955 sabuyela ebandleni esikilo nje eKuusamo, engehla kwe-Arctic Circle. Ngesikhatheso, ibandleli belinabarhuweleli abambalwa. Ekuthomeni, isimu yakhona beyibonakala ilikhuni. Abantu bebathanda ikolo khulu begodu bebasibandlulula. Nanyana kunjalo, abanengi bebayihlonipha iBhayibhili, lokho bekuba sisekelo sekulumiswano yethu nabo. Kancani kancani salinga ukubajayela, ngemva kweminyaka emibili, besele kubulula ukuthoma isifundo seBhayibhili.

SISAYIRAGA IKONZO

Abanye esafunda nabo

Namhlanjesi, amandla laya ebesinawo wokusebenza isikhathi eside esimini sekaphela, kodwana nanyana kunjalo sisaya esimini pheze qobe langa. Ukurhatjha iindaba ezimnandi ebantwini abahlala esiminethu ekulu kwaba bulula, ngesikhathi u-Aili, akhuthazwe mzukulwethu, athatha iimfundo zokutjhayela begodu afumana ilayisensi ngo-1987 aneminyaka ema-56. Sasizeka namhlana kwakhiwa iWolo lomBuso elitjha, besafudukela nendlini ekilo.

Ituthuko endaweni esafakaza kiyo isilethela ithabo elikhulu. Nesithoma ikonzo yesikhathi esizeleko etlhagwini yeFinland, bekunabarhuweleli abambalwa ebebarhatjheke endaweni ekulu leyo. Nje sekunamabandla ambalwa akha isifunda sinye. Kuyenzeka eenkhathini ezinengi emihlanganweni yesifunda neyesigodi kufike umuntu azazise asibuze nokuthi sisambona na. Ngezinye iinkhathi, kufumaneke bona khesaraga isifundo seBhayibhili ekhabo yena asesemncani. Imbewu esayitjala amatjhumi weminyaka edlulileko seyiveze iinthelo!—1 Kor. 3:6.

Sisakuthabela ukuya esimini ngitjho nanyana lithela izulu

Ngo-2008, besihlanganisa iimnyaka ema-50 sisekonzweni ekhethekileko yesikhathi esizeleko. Sithokoza uJehova ngokukhuthazana bona siwukghodlhelelele umsebenzi oqakathekileko lo. Besiphila ipilo elula, kodwana khenge sitlhoge litho. (Rha. 23:1) Kwamambala, ukuzaza kwethu kwekuthomeni bekungatlhogeki! Siyakuthabela ukutjho bona kiyo yoke iimnyaka le, uJehova usiqinisile ngokuvumelana nesithembiso esiku-Isaya 41:10: “Ngizokuqinisa. Ngizokusiza kwamambala. Ngokuqinisekileko ngizokubamba ngokuqinileko ngesandla sami sokudla sokulunga.”