Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

BaZinikela NgokuziThandela—EMexico

BaZinikela NgokuziThandela—EMexico

KUYATHABISA ukubona inani elandako lelutjha eliboFakazi lenza ukuphila kwalo kube lula ukwenzela bona landise ikonzwalo yobuKrestu. (Mat. 6:22) Ngimaphi amatjhuguluko eliwenzako? Ngiziphi iintjhijilo eliqalana nazo? Ukufumana ipendulo, akhe silinge ukwazana nabanye babo abakhonza eMexico.

“BEKUFUZE SENZE ITJHENTJHO”

UDustin noJassa be-United States batjhada ngoJanabari 2007. Msinyana ngemva kwalokho, bakwazi ukufeza ibhudango egade banalo isikhathi eside—lokuba nesikepe begodu bahlale kiso umnyaka woke. Isikepe sabo basiphaga hlanu kwe-Astoria, e-Oregon, e-U.S.A., idorobho elihle elizonjwe mibundu enemahlathi neentaba ezimbeswe ligabhogo, elibanga elifitjhani ukusuka eLwandle lePacific. UDustin uthi: “Nanyana kukuphi lapho ebewuphosela amehlo khona, bewugajwa bubuhle bendawo!” Isibilesi besicabanga bona siphila ipilo ebulula, sithembela kuJehova. Sacabanga, ‘Vele sihlala esikepeni esimamitha abunane ubukhulu, asisebenzi isikhathi esizeleko, sisebandleni elikhuluma elinye ilimi begodu ngezinye iinkhathi siba maphayona wesigiyani.’ Kodwana ngokukhamba kwesikhathi, baphetha ngokobana bebazikhohlisa. UDustin uthi: “Kunokusekela ibandla, besimajadu silungisana nesikepe sethu. Besazi bona nesifuna ukubeka uJehova kokuthoma ekuphileni kwethu, kufuze senze itjhentjho.”

 UJassa ungezelela uthi: “Ngaphambi kokutjhada, bengihlala eMexico, ngihlanganyela ebandleni lesiNgisi. Ngakuthabela ukukhonza lapho, begodu bengilulukela ukubuyela khona.” Ekukhulekeleni komndeni, uDustin noJassa bathoma ukufunda ngeendaba zokuphila zabanakwethu nabodade abafudukela eenarheni ezinamasimu alungele ukuvunwa. (Jwa. 4:35) UDustin uthi: “Besifuna ukuba nethabo elifanako.” Nebezwa ngabangani babo beMexico bona kunesiqhema esitjha esivuliweko esitlhoga isizo, uDustin noJassa benza isiqunto. Balisa imisebenzabo, bathengisa isikepe sabo bafudukela eMexico.

“YINTO EHLE KHULU EKHE YENZEKA KITHI”

UDustin noJassa bahlala edorobheni leTecomán—eliseseduze neLwandle lePacific kodwana amakhilomitha azi-4 300 esewula ye-Astoria. UDustin uthi: “Kunokuzwa umoya opholileko neendawo ezineentaba, ilanga likhupha ihlambi ngemanzini begodu ubona iinhlahla zamaswiri bekube kude la kungafika ilihlo khona.” Ekuthomeni, bebangawufumani umsebenzi. Ngebanga lokutlhoga imali eyaneleko, bebadla ireyisi neembhontjisi kabili ngelanga, qobe veke. UJassa uthi: “Nasele ukudlokhu kuthoma ukusidina, esibafundela iBhayibhili bathoma ukusipha umengu, amabhanana, amapapaya nemigodla ezele amaswiri!” Ngokukhamba kwesikhathi, isibilesi safumana umsebenzi wokufundisa ilimu esikolweni esiku-Inthanethi esinzinze eTaiwan. Kwanje imali abayifumana emsebenzini omutjha loyo iyazinelisa iintlhogo zabo zaqobe langa.

UDustin noJassa bazizwa njani ngepilwabo etja? Bathi: “Ukufudukokhu yinto ehle khulu ekhe yenzeka kithi. Ubuhlobo bethu noJehova nebethu sobabili buqine ngendlela erarako. Qobe langa senza izinto ezinengi sisobabili—ukuya esimini, ukucoca ngeendlela esingasiza ngayo iimfundo zethu zeBhayibhili nokulungiselela imihlangano. Godu sitjhaphulukile ekugandelelekeni okuthileko egade siqalene nakho ngaphambili.” Bangezelela bathi: “Nje sazi egade singakuzwisisi ngokuzeleko ngaphambili—ukuba liqiniso kwesithembiso esikuRhalani 34:8, ‘Nambithani nibone bona uJehova muhle.’”

IINKULUNGWANA ZEENSEBENZI ZOKUZITHANDELA—KHUYINI EZITJHUKUMISAKO?

Abazalwana nabodade abangaphezu kwe-2 900—abatjhadileko nabangakatjhadi, abanengi babo bahlangana neemnyaka ema-20 nama-30—bafudukele ukuyokukhonza eemfundeni zeMexico la ekusese netlhogeko ekulu yabatjhumayeli bomBuso. Kubayini aboFakazaba benza umsebenzi ositjhijilo kangaka lo? Lokha esinye isiqhema sabo sibuzwa umbuzo lo, sanikela iinzathu eentathu eziyihloko. Ngiziphi?

ULeticia noHermilo

 Ukutjengisa ithando ngoJehova nabomakhelwana. ULeticia wabhabhadiswa nekaneminyaka eli-18. Uthi: “Ngesikhathi ngizinikela kuJehova, ngazwisisa bona lokhu kutjho ukumkhonza ngehliziyo nangomphefumulo wami woke. Ngalokho bona ngitjengise ithando lehliziywami yoke ngoJehova, bengifuna ukusebenzisa isikhathi sami esingeziweko namandla ekonzwenakhe.” (Mar. 12:30) UHermilo, nje otjhade noLeticia, bekaqeda ukuhlanganisa iminyaka ema-20 nekafudukela ukuyokukhonza lapho kutlhogeka khona abatjhumayeli bomBuso abangeziweko. Uthi: “Ngayelela bona ukusiza abantu banelise ukutlhoga kwabo ngokomoya bekuzokuba yindlela engcono khulu yokutjengisa ithando lami ngabomakhelwana.” (Mar. 12:31) Ngalokho watjhiya idorobho elijame kuhle leMonterrey, la bekasebenza khona ebhanga begodu athabela ukuphila okumabothobotho, wafudukela edorobheni elincani.

U-Essly

Ukuzwa ithabo lamambala nelingapheliko. Msinyana ngemva kokubhabhadiswa kwakhe, uLeticia waphekelela udade oliphayona onokuhlangabezanwe nakho edorobheni eliseqajana, lapho batjhumayela khona inyanga yoke. ULeticia uyakhumbula: “Bengirarekile. Ukubona indlela ehle abantu abasabela ngayo emlayezweni womBuso kwangenza ngathaba kwamambala. Nekuphela inyanga leyo, ngazitjela bona, ‘Lokhu ngikho engifuna ukukwenza ngokuphila kwami!’” No-Essly, udade osesemutjha oqeda ukuhlanganisa iminyaka ema-20, warhorhwa lithabo alizwako bona angenele ikonzo le. Nekasese sesikolweni samabanga aphakemeko wahlangana naboFakazi abatjhisekako ebebakhonza la kunetlhogeko ekulu khona. Uthi: “Ukubona ithabo labazalwana nabodadabo kwangenza ngafuna ukuba nokuphila okunjengekwabo.” Banengi abodade abenze njengo-Essly. Eqinisweni, eMexico kunabodade abangakatjhadi aba-680 abakhonza la kunetlhogeko ekulu khona. Qala bona basibonelo esihle kangangani kokubili kwabasesebatjha nakwabadala!

Ukuphila ipilo enomnqopho neyanelisako. Ngemva kokuqeda esikolweni samabanga aphakemeko, u-Essly wanikelwa umfundalize weyunivesithi. Iintanga zakhe zamkhuthaza bona awamukele begodu aphile ukuphila “okuvamileko”—afumane idigri, ibizelo, ikoloyi begodu akhambe iinarha. Nanyana kunjalo, akhenge asisebenzise isikhuthazo sabo. U-Essly uthi: “Abatjha abambalwa ababangani bami abamaKrestu bazilandela iintwezi, ngatjheja bona iimbagana ezingokomoya besele zingasese yinto eza qangi ekuphileni kwabo. Godu ngabona nendlela abagcina bahlangahlangene ngayo ngebanga lemiraro abaqalana nayo njengombana bangena ngehloko eentweni zephaseli. Bengifuna ukusebenzisa ubutjha bami ngikhonza uJehova ngokuzeleko.”

URacquel noPhillip

 U-Essly wenza ibizelo elamenza wakwazi ukufumana umsebenzi wokuzitlhogomela ngokweemali kukulapho aphayona, ngokukhamba kwesikhathi wafudukela endaweni la kutlhogeka khona abarhuweleli bomBuso ngokurhabako. Wazimisela ukuqalana nesitjhijilo sokufunda amalimi wendabuko akhulunywa babantu abama-Otomi namaTlapaneco. Nje nekaqala emva eminyakeni emithathu yokutjhumayela eendaweni ezimaqalanga, uthi: “Ukukhonza la kunetlhogeko ekulu khona kungilethele ukwaneliseka nomnqopho wamambala epilwenami. Ngaphezu kwakho koke, kudephise ubuhlobo bami noJehova.” Isibili esiqeda ukuhlanganisa iminyaka ema-30 uPhillip noRacquel be-United States, sivumelana naye. Sithi, “Iphasi litjhentjha msinyana khulu kangangombana abanengi bacabanga bona ukuphila kwabo akukanzinzi. Kodwana ukukhonza la sisafumana khona abanengi abalalela umlayezo weBhayibhili kusenza sibe namazizo anamandla wokuba nomnqopho ekuphileni. Kwanelisa kwamambala!”

NTJHIJILO—INDELA YOKUQALANA NAZO

UVerónica

Liqiniso bona ukukhonza la kunetlhogeko yabarhuweleli bomBuso kuneentjhijilo zakhona. Enye yazo kuzisekela ngokweemali. Bona ukwazi ukuzitjheja, kufuze uzimisele ukuzivumelanisa nobujamo bendawo okhonza kiyo. UVerónica iphayona elinokuhlangabezanwe nakho uhlathulula uthi: “Kwenye indawo ebengikhonza kiyo, bengithengisa ukudla okuphekiweko okungabizi khulu. Kwenye, ngathengisa iimpahla ngakera neenhluthu. Nje ngihlanza indlu begodu ngifundisa abasand’ ukuba babelethi indlela yokukhulumisana nabantwababo.”

Ukujayela elinye isiko nemikhuba ehlukileko kungaba budisi khudlwana newuhlala nabantu bendabuko eendaweni ezimaqalanga. Bekunjalo ngoPhillip noRacquel nebakhonza esimini yabantu abakhuluma isiNauati. UPhillip uthi: “Umehluko wamasiko bewumkhulu.” Yini eyabasiza bona bajayele? “Sadzimelela eentweni ezihle ebesizibona ebantwini abakhuluma isiNahuatl—ukutjhidelana kwemindenabo, ukuthembeka kwabo komunye nomunye nokuba kwabo nesandla esivulekileko.” URacquel ungezelela uthi: “Kunengi esikufunde ngokuhlala lapho nekukhonzeni nabanakwethu nabodade emphakathini wabantu bendabuko loyo.”

INDLELA ONGAZILUNGISELELA NGAYO

Nengabe ufuna ukuyokukhonza eendaweni ezimaqalanga la kutlhogeka khona isizo, khuyini ongayenza njenganje ukuzilungiselela? Abanakwethu nabodade abanokuhlangabezanwe nakho ekonzweni le bathi: Ngaphambi kokufuduka, thoma ngokwenza ukuphila kwakho kube bulula ufunde nokwaneliseka. (Fil. 4:11, 12) Yini enye ongayenza? ULeticia uthi: “Bengingayithathi imisebenzi efuna bona ngizibophe isikhathi eside ngokuhlala endaweni yinye. Bengifuna kube bulula ukufuduka nanyana kunini begodu ngiye nanyana kukuphi.” UHermilo uthi: “Ngafunda ukupheka, ukuvasa noku-ayina.” UVerónica uthi: “Nengisahlala ekhaya nababelethi nabantwana bekhaya, bengisiza ngokuhlwengisa, ngafunda nokwenza ukudla okungabizi khulu kodwana okunomsoco. Ngafunda nokubeka imali.”

U-Amelia noLevi

ULevi no-Amelia be-United States abaneminyaka ebunane batjhadile batjho indlela imithandazo enqophileko eyabasiza ngayo ukulungiselela ukuyokhonza eMexico. ULevi uthi: “Sabala bona sizokutlhoga malini ukuyokukhonza kwenye inarha umnyaka bese sathandaza kuJehova simbawa bona asisize sifumane inani elinqophileko lemali leyo.” Ngeenyanga ezimbalwa bakghona ukubeka inani lemali abayibawileko nebathandazako, begodu bafuduka ngaphandle kokumorosa isikhathi. ULevi uthi: “UJehova usiphendulile isibawo sethu esingagegedekiko, nje bekusikhathi sokwenza ingcenye yethu.” U-Amelia ungezelela uthi: “Besicabanga bona besingahlala umnyaka munye kwaphela, kodwana sesineminyaka elikhomba sila, begodu asicabangi ukukhamba! Ukuhlala la kusenza sibone isizo lakaJehova ngokunqophileko. Qobe langa, sibona ubufakazi bobuhle bakhe.”

U-Adam noJennifer

Umthandazo waba nendima eqakathekileko ku-Adam noJennifer isibili se-United States esikhonza eMexico ebandleni lesiNgisi. Bakhuthaza bathi: “Ungalindi bekube nobujamo obunganamraro. Thandaza ngesifiso sakho sokukhonza kwenye inarha bese wenze ngokuvumelana nemithandazwakho. Yenza ukuphila kwakho kube bulula, tlolela igatja lalapho ofuna ukuyokukhonza khona, begodu ngemva kokubala iindleko, fuduka!” * Newungenza njalo, uzoyifumana ikulindile ipilo ethabisako nenothileko ngokomoya.

^ isig. 21 Ukufumana imininingwana engeziweko, qala isihloko esithi “Ungaya Na ‘EMasedoniya?’” ku-Konzwethu YoMbuso ka-Arhostosi 2011.