Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Apreli 2013

Umagazini lo uzokuhlathulula indlela esingataditjha ngayo iBhayibhili bona sisebenzise ukuhlakanipha kwakaZimu ekonzweni nekuphileni kwethu mathupha.

BaZinikela NgokuziThandela—EMexico

Funda ngendlela ilutjha elinengi elihlule ngayo iintjhijilo bona landise ikonzwalo yobuKrestu.

Zuza NgokuZeleko EkuFundeni IBhayibhili

IBhayibhili lizosisiza kwaphela nesilitaditjhako begodu sisebenzise iimfundiso zalo. Funda indlela yokwenza ukufunda kwakho iBhayibhili kuzuzise khudlwana.

ZiSize Wena USize Nabanye NgokuSebenzisa ILizwi LakaZimu

Inga-kghani uqala iBhayibhili njengeliqakathekileko? Ukutaditjha u-2 Thimothi 3:16 kuzokwakha ikholo lakho esiphwenesi esivela kuJehova.

UMLANDO WOKUPHILA

ImiNyaka EmaTjhumi AmaHlanu YeKonzo YesiKhathi EsiZeleko Hlanu Kwe-Arctic Circle

Funda ngomlando wokuphila ka-Aili no-Annikki Mattila, abafunda ukuthembela kuJehova kukulapho bakhonza njengamaphayona etlhagwini eFinland.

“Qiniseka Ngezinto Eziqakatheke Khulu”

Sinelungelo lokuba yingcenye yehlangano kaZimu yendawo yoke. Singawusekela njani umsebenzi ewenzako namhlanjesi?

“UngaDinwa”

Yini ezosisiza sikhambisane nehlangano kaJehova begodu sibulunge itjisekwethu ekonzweni kaZimu?

Bewazi?

UJesus wabikezela bona itempeli lakaJehova lizokutjhatjalaliswa ngokupheleleko. Kghani itempeli leJerusalema lakhe lakhiwa kabutjha ngemva kwaka-70 C.E.?