Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

UngaliLahli IThemba!

UngaliLahli IThemba!

Inga-kghani bewulokhu unguFakazi kaJehova iminyaka eminengi begodu bewusolo ufisa bona umlinganakho womtjhado ahlanganyele nawe ekulotjheni uJehova?

Namtjhana khewazizwa uphelelwa mamandla lokha isifundo sakho seBhayibhili, egade sibonakala sinekareko khulu, sibhalelwa kujamela iqiniso?

 Okuhlangabezanwe nakho okumbalwa okuvela eBritain kuzokusiza ubone ukuthi kubayini kufuze ungalilahli ithemba. Godu uzokubona ukuthi ‘ungabuthumela njani uburotho bakho phezu kwamanzi,’ bonyana usize labo abangakasabeli eqinisweni.—Mtj. 11:1.

UKUBEKEZELA—YIFANELO EQAKATHEKILEKO

Enye yeemfanelo eziqakatheke khulu ekufuze ube nayo kuphikelela. Utlhoga ukunamathela eqinisweni nokukakarela kuJehova. (Dut. 10:20) Ngilokho uGeorgina akwenzako. Nekathoma ukufunda iBhayibhili naboFakazi bakaJehova ngo-1970, indodakwakhe, uKyriacos, yakwata khulu. Yalinga ukumlisisa ukufunda, beyingabavumeli aboFakazi bangene kwayo, begodu beyilahla zoke iincwadi zaboFakazi bakaJehova ebeyizifumana.

UGeorgina nekathoma ukuya emihlanganweni yebandla, uKyriacos wakwata khulu ukudlula phambilini. Ngelinye ilanga waya eWolweni lomBuso anqophe ukuthoma ipikiswano. Alemuka ukuthi uKyriacos ukhuluma isiGirigi ngcono kunesiNgisi, udade othileko wadosela umtato umzalwana omGirigi okelinye ibandla bona eze azokusiza. UKyriacos wasabela kuhle endleleni yomusa umzalwana akhuluma naye ngayo, begodu eenyangeni ezimbalwa bafunda ndawonye iBhayibhili. Kodwana uKyriacos walisa ukufunda.

UGeorgina waragela phambili aqalana nokuphikiswa iminyaka emithathu engeziweko. UKyriacos wathi uzomtlhala nekangabhabhadiswa. Ngelanga abhabhadiswa ngalo, uGeorgina wathandaza ngetjiseko kuJehova bona uKyriacos angamtlhali. AboFakazi nebazokuthatha uGeorgina bona baye naye emhlanganweni, uKyriacos wathi kibo: “Khambani. Sizonilandela ngekoloyethu.” Waba khona ehlelweni lekuseni wabukela umkakhe abhabhadiswa!

Pheze eminyakeni ema-40 ngemva kokuhlangana naboFakazi, uGeorgina wabona indodakwakhe ibhabhadiswa

Ngemva kwalokho ukuphikisa kwakaKyriacos kwancipha, begodu kancani kancani wenza amatjhuguluko amakhulu. Pheze iimnyaka ema-40 ngemva kobana ahlangene kokuthoma naboFakazi, uGeorgina wabona indodakwakhe ibhabhadiswa! Khuyini eyasiza uKyriacos? Uthi: “Ngathabiswa khulu kubona ukuzimisela kwakaGeorgina.” UGeorgina uthi: “Naphezu kokuphikiswa yindodami, bengingekhe ngilise ukukhonza uZimami. Soke isikhatheso, bengilokhu ngithandaza kuJehova begodu azange ngililahle ithemba.”

UKUQAKATHEKA KOBUNTU OBUTJHA

Okhunye okungasiza umlinganakho kuhlawulela kwakho ubuntu bobuKrestu. Umpostoli uPitrosi wakhuthaza abafazi abamaKrestu wathi: “Thobelani amadoda wenu, khona nakukhona amadoda angakholwako lilizwi, nawo azuzeke ngaphandle kwekulumo, azuzwe kuzithoba kwabafazi bawo.” (1 Pit. 3:1) UChristine waphila ngesilulekwesi, kodwana kwamthatha iminyaka eminengi ukuzuza indodakwakhe. Nekaba nguFakazi eminyakeni engaphezu kwama-20 edlulileko, indodakwakhe, uJohn, beyicabanga bona ayimtlhogi uZimu. UJohn akhenge afune ukuzibandakanya kwezekolo, kodwana bekabona bona ikolo etja kaChristine iqakatheke kangangani kuye. Uthi, “Bengibona ukuthi iyamthabisa. Waba namandla wokujamelana nobudisi begodu wathembeka, lokhu kwangisiza khulu eenkhathini ezibudisi.”

UChristine akhenge akatelele indodakwakhe bona yamukele ikolwakhe, uJohn uthi: “UChristine walemuka kwekuthomeni bona kungcono angakateleli ukukhuluma nami ngekolwakhe, ngesineke wangilisa ngazifundela ngesikhathi sami nangedlelami.” UChristine nekabona iinhloko ze-Sithalasokulinda namkha i-Phaphama! ezikhuluma ngeendaba aziko bona uJohn uzozithabela, njengezikhuluma ngesayensi nemvelo, bekamtjengisa zona athi, “Ngicabanga bona uzokuthabela ukufunda lokhu.”

Ngokukhamba kwesikhathi, uJohn wathatha umhlalaphasi begodu wenza umsebenzi wengadi. Njengombana ingqondwakhe itjhaphulukile bona acabange ngemibuzo edephileko yokuphila, wathoma ukucabangisisa, ‘Inga-kghani sibe khona ngengozi, nofana sabunjwa ngehloso?’ Langelinye, umzalwana othileko obekacoca noJohn wambuza, “Kungaba njani ngesifundo seBhayibhili?” UJohn uthi, “Njengombana besele ngithome ukukholelwa kuZimu, ngasivuma isibawo sakhe.”

Qala bona bekuqakatheke kangangani ngoChristine ukungalahli ithemba! Ngemva kobana athandaze iminyaka ema-20 bona uJohn amukele amaqiniso, wabhabhadiswa. Nje balotjha uJehova ndawonye ngetjiseko. UJohn uthi: “Kunezinto ezimbili ngokukhethekileko ezangizuzako—mumusa nobungani baboFakazi. Godu nawutjhade nomunye waboFakazi bakaJehova, unomlingani uthembekileko nozidelako.” Kwamambala, uChristine, wawasebenzisa amezwi akwe-1 Pitrosi 3:1, begodu aba nomphumela!

 IMBEWU IVEZA IINTHELO NGEMVA KWEMINYAKA

Kuthiwani ngeemfundo zeBhayibhili eziphelelwa yikareko ngamabanga athileko? IKosi uSolomoni yatlola, “Tjala imbewu yakho ekuseni bekube sebusuku ungavumeli isandla sakho siphumule; ngombana awazi bona izokuphumelela kuphi, kungaba kulapha nofana lapha, nofana bona zombili zizokuba zihle ngokufanako.” (Mtj. 11:6) Ngezinye iinkhathi imbewu yeqiniso ingathatha iminyaka eminengi bona imile. Nanyana kunjalo, umuntu angagcina alemuka ukuqakatheka kokutjhidela kuZimu. (Jak. 4:8) Nokho, langelinye ungazibona uthatjiswe yinto ongakayilindeli.

Cabanga ngo-Alice, owafuduka e-India waya e-England. Wathoma ukufundelwa ngo-1974. Bekakhuluma isiHindi kodwana bekafuna ukuthuthukisa isiNgisi sakhe. Isifundo saraga iminyaka ethileko, begodu u-Alice waya emihlanganweni eembalwa ebandleni lesiNgisi. Bekazi bona akufundako kuliqiniso kodwana bekakuqala njengento yokuzilibazisa. Ngaphandle kwalokho, bekayirhuluphela khulu imali athanda nokuya emaphathini. Emaswapheleni, u-Alice wasijamisa isifundo.

Pheze ngemva kweminyaka ema-30, uStella, ogade afundela u-Alice, wafumana incwadi evela kuye. Ithi: “Ngiyaqiniseka bona uzokuthaba ukwazi ukuthi isifundo sakho seBhayibhili sango-1974 sibhabhadisiwe emhlanganweni wesigodi wamva nje. Wadlala indima eqakatheke khulu epilwenami. Watjala imbewu yeqiniso kimi, begodu nanyana bengingakakulungeli ukuzinikela kuZimu ngesikhatheso, ngayibulunga emkhumbulweni nehliziywenami imbewu leyo.”

Incwadi uStella ayifumana ivela ku-Alice ifundeka bunjesi: “Ngiyaqiniseka bona uzokuthaba ukwazi ukuthi isifundo sakho seBhayibhili sango-1974 sibhabhadisiwe emhlanganweni wesigodi wamva nje”

Kwenzekani? U-Alice wahlathulula ukuthi wagandeleleka khulu ngemva kokuhlongakala kwendodakwakhe ngo-1997. Wathandaza kuZimu. Kungakapheli nemizuzu elitjhumi, aboFakazi ababili abakhuluma isiPunjabi bakokoda kwakhe bamnikela iphetjhana elithi Liyini Ithemba Ngabathandekayo Abafile? U-Alice wezwa bona umthandazwakhe uphenduliwe begodu waqunta bona kufuze azihlanganise naboFakazi bakaJehova. Kodwana bekazobafumana kuphi? Wafumana idayari yakade enesiphande sebandla lesiPunjabi uStella amnikela sona. U-Alice wavakatjhela eWolweni lomBuso begodu wamukelwa ngefudumalo bazalwana nabodade abakhuluma isiPunjabi. U-Alice uthi, “Ithando ebengitjengiswa lona bengilizwa nanyana sengikhambile begodu langisiza ngafumana ipumuzo ekugandelelekeni kwami.”

“Ngithokoza khulu ngokuhlwanyela kimi imbewu leyo eminyakeni ema-29 edlulileko nangokungibekela isibonelo esihle bona ngisilandele.”—Alice

Wathoma ukuba khona qobe emihlanganweni yobuKrestu begodu wathomisa nesifundo sakhe seBhayibhili, wafunda ukukhuluma nokufunda isiPunjabi ngokutjhelelako. Ngo-2003 wabhabhadiswa. Incwadakhe ayitlolela uStella yaphetha ngokuthi, “Ngithokoza khulu ngokuhlwanyela kimi imbewu yeqiniso eminyakeni ema-29 edlulileko nokungibekela isibonelo esihle bona ngisilandele.”

Ungafundani kokuhlangabezanwe nakhoku? Kungathatha isikhathi eside kunalokho ebewukulindele, kodwana nengabe umuntu ulambile ngokomoya, uthembekile, begodu uthobekile, uJehova uzokuvumela iqiniso likhule ehliziywenakhe. Khumbula amezwi asemfanekisweni kaJesu athi: “Uyalala ebusuku, avuke emini nembewu iyararha, ikhule, kodwana akazi bona kwenzeka bunjani. Ihlabathi ngokwayo ikhulisa imbewu ithele. Qangi kuvela umkhwani, isiqwambi, iinthoro ngesiqwanjini.” (Mar. 4:27, 28) Ukukhula okunjalo kwenzeka kancani kancani begodu kuzenzakalele ‘ngokwakho.’ Ekuphileni kwamambala, umrhuweleli womBuso ngamunye akazi bona lokhu kuzokwenzeka njani. Ngalokho ragela phambili utjala khulu. Ungavuna khulu.

Begodu ungalibali ukuqakatheka komthandazo. UGeorgina noChristine bahlala bathandaza kuJehova. ‘Newuphikelela emthandazweni’ begodu ungalilahli ithemba, ‘ngemva kwamalanga amanengi,’ ungafumana “uburotho” obuthumele phezu kwamanzi.—Rom. 12:12; Mtj. 11:1.