Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Tjhiriywa—UTjhiriye Nabanye

Tjhiriywa—UTjhiriye Nabanye

Njengombana sibabantu abangakapheleli, soke sakhe saqalana nokugula, abanye bagulela ngitjho nokufa. Khuyini esingayenza nesiqalene nobujamo obunjalo obubudisi?

Elinye isizo lokuqalana nobujamobo yinduduzo esiyifumana emndenini, ebanganini, nakumakholwa esikunye nawo.

Amezwi womngani anomusa nethando angaba njengamafutha athobako alaphako naqabulako. (IzA. 16:24; 18:24; 25:11) Kodwana amaKrestu weqiniso awatshwenyeki ngokufumana ukutjhiriywa kwaphela. Athatha amagadango ‘wokusiza abanye ngendlela leyo asizwa begodu akhuthazwa ngayo nguZimu.’ (2 Kor. 1:4; Luka 6:31) U-Antonio, umbonisi wesigodi weMexico, ungomunye wabakhe bakuzwa lokhu.

U-Antonio nekatjelwa bona une-lymphoma, ihlobo elithileko lekankere yeengazi, wagandeleleka khulu. Nanyana kunjalo, walinga ngamandla ukulawula indlela egade azizwa ngayo. Njani? Bekalinga ukukhumbula iingoma zomBuso, azivume azindle nangamezwi wazo. Ukuthandaza ngokuzwakalako nokufunda iBhayibhili nakho kwaba yinduduzo ekulu.

Nokho, kwanje u-Antonio uyalemuka bona isizo elikhulu lavela kilabo akholwa nabo. Uthi: “Mina nomkami nesizizwa sitshwenyekile, besibawa isihlobo sethu esimdala ebandleni bona sisivakatjhele begodu sizokuthandaza nathi. Lokhu kwasitjhiriya begodu kwasenza sehlisa umoya. Eqinisweni, isekelo esalifumana emndeninethu nakubanakwethu abangokomoya, ngesikhatjhana lasisiza bona sihlule indlela ebesizizwa ngayo.” Qala bona sathaba kangangani ngokuba nabangani abanethando nabatlhogomelako!

Elinye isizo hlangana neenkhathi zokugandeleleka mumoya ocwengileko othenjisiweko. Umpostoli uPitrosi wathi umoya kaZimu ocwengileko ‘usisipho sesihle.’ (IzE. 2:38) Lokho kwabonakala kuliqiniso ngokuzeswa kwabanengi ngePentekosi laka-33 C.E. Kodwana ngokunabileko,umoya ocwengileko sisipho esingafunyanwa ngithi soke. Njengombana umthombo waso ungaphelelwa, kubayini singawubawi ngobunengi?—Isa. 40:28-31.

TJENGISA IKAREKO EDEPHILEKO KILABO ABATLHAGAKO

Umpostoli uPowula wakghodlhelela ubudisi obunengi, kesinye isikhathi waqalana ngitjho nokufa. (2 Kor. 1:8-10) Nanyana kunjalo, uPowula khenge atshwenyeke ngokudluleleko asabele ukuphila kwakhe. (2 Kor. 1:3, 4). Bekatjhiriyeka ngokwazi bona unesekelo lakaZimu. Watlola: “Asimthokozeni uZimu uYise weKosi yethu uJesu Krestu, uBaba osenzele isisa, uZimu okuvela kuye yoke induduzo! Kiwo woke amatshwenyeko esinawo uyasisiza.” (2 Kor. 1:3, 4) UPowula khenge avumele imirarwakhe imqede amandla. Kunalokho, iinlingo azikghodlhelelako zamsiza wahlawulela isirhawu esamenza wakuhlomela ukutjhiriya abanye nebasesizini.

Ngemva kokululama ekuguleni kwakhe, u-Antonio, wakghona ukubuyela emsebenzini wokubhoda. Bekabatjengisa ikareko qobe labo ebekakholwa nabo, kodwana nje yena nomkakhe benza umzamo okhethekileko wokuvakatjhela abagulako nokubakhuthaza. Ngokwesibonelo, ngemva kokuvakatjhela umKrestu obekalwa nokugula okubuhlungu, u-Antonio, wezwa bona umzalwana lo bekangafuni ukuya emihlanganweni. U-Antonio uyahlathulula, “Akutjho bona bekangamthandi uJehova namtjhana abazalwana, kodwana ukugula kwathikazisa amazizo wakhe kangangobana wazizwa angasililitho.”

Into u-Antonio ayenzako bona akhuthaze umzalwana ogulako lo bekukumbawa bona athandaze embuthanweni egade bakiwo. Nanyana umzalwana bekazizwa angafaneleki, wavuma ukuthandaza. U-Antonio uyalandisa: “Wenza umthandazo umuhle khulu, begodu ngemva kwalokho, wazizwa ngasuthi amumuntu ohlukileko. Wazizwa alisizo godu.”

Kwamambala, ngokwezinga elikhulu nofana elincani, soke sakhe sakghodlhelela ihlobo elithileko lomtlhago. Kodwana njengombana kwatjho uPowula, lokhu kungasihlomisela bona siduduze abanye nebatlhogako. Ngalokho, asitjengise isirhawu lokha amaKrestu esikunye nawo asesizini begodu silingise uZimethu uJehova ngokuba mthombo wenduduzo kwabanye.