Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kilabo AbaThanda UJehova, “AkunasiKhubekiso”

Kilabo AbaThanda UJehova, “AkunasiKhubekiso”

“Ukuthula okukhulu kungekwalabo abathanda umthethwakho begodu akunasikhubekiso kibo.”—RHA. 119:165.

1. Indlela yokucabanga yomgijimi othileko ingafaniswa njani nokuzimisela kwethu ukungalahli ithemba?

KUSUKELA ebutjheni bakhe, uMary Decker bekadume ngokuba mgijimi osezingeni eliphezulu. Gade kunguye okulindeleke bona uzokuthumba imedali yegolide ephaliswaneni lamaswaphela lamamitha azi-3 000 kuma-Olympics weHlobo wango-1984. Nokho, akhenge afike entambeni. Wararejwa mlenze womunye umgijimi wawa angakafiki. Alimele begodu alila, kwafuze asuswe ekundleni yokugijima. Nokho uMary khenge alahle itewu. Kungakapheli umnyaka, wabuyela ekugijimeni begodu waphula irekhodi lephasi labantu bengubo lebanga elide ngo-1985.

2. Kungamuphi umqondo amaKrestu weqiniso asemjarhweni, begodu kufuze ube yini umnqophwethu?

2 NjengamaKrestu, sisemjarhweni—umjarho wokugijima ongokomfanekiso. Umnqopho wethu kufuze kube kugijima bona sithumbe. Umjarho wethu awutlhogi bona sigijime ngebelo elikhulu bonyana siphumelele. Awutlhogi nokobana sigijime kancani nofana sijame ngezinye iinkhathi. Kunalokho, ungafaniswa nomjarho webanga elide otlhoga ukukghodlhelela bona uphumelele. Umpostoli uPowula wasebenzisa isingathekiso somgijimi osemjarhweni encwadinakhe ayitlolela amaKrestu ahlala eKorinte, umuzi ogade udume ngamaphaliswano wezemidlalo. Watlola: “Niyazi bona lapho kuphikiswana ngebelo, phele badundubale boke, kodwana ngoyedwa kwaphela ozaba nomvuzo. Gijimani njalo, ze nizuze umvuzo!”—1 Kor. 9:24.

3. Kungenzeka njani bona boke abagijimi bafumane umtlomelo wokuphila okungapheliko?

3 IBhayibhili isitjela ukuthi sigijime emjarhweni ongokomfanekiso lo. (Funda 1 Korinte 9:25-27.) Umvuzo ukuphila okungapheliko, kungaba sezulwini kumaKrestu azesiweko namtjhana ephasini kibo boke abanye abasemjarhweni. Ngokungafani namaphaliswano wokugijima, emjarhweni lo boke abawugijimako begodu bakghodlhelele bekube sekupheleni  bathumba unongorwana. (Mat. 24:13) Abagijimi abawufumani unongorwana kwaphela nebabhalelwa kugijima ngokuvumelana nemithetho namtjhana bangafiki entambeni. Ngaphezu kwalokho, lo kuphela komjarho onikela umvuzo wokuphila okungapheliko.

4. Khuyini okwenza umjarho wokufumana ukuphila okungapheliko ube sitjhijilo?

4 Akusilula ukuqeda umjarho lo. Kutlhoga ukuzimisela nokuqiniseka ngomnqopho. Munye kwaphela umuntu—nguJesu Krestu—owakghona ukuwuqeda ngaphandle kokukhubeka ngitjho nakanye. Kodwana umfundi wakhe uJakobosi watlola bona abalandeli bakaKrestu ‘boke baneemphoso ezinengi.’ (Jak. 3:2) Qala bona lokho kuliqiniso kangangani! Soke asikapheleli begodu kufuze akghodlhelele nokungapheleli kwabanye. Ngezinye iinkhathi singakhutjwa bese siyatherezela siphelelwe mamandla. Singawa nokuwa; kodwana siyavuka begodu siragele phambili sigijime. Abanye bakhe bawa kabuhlungu kangangobana kwatlhogeka bonyana basizwe ukwenzela bona basikime bagijime godu baqale entanjeni. Ngalokho, kungenzeka bona siwe nofana sikhubeke kwesikhatjhana namtjhana ngokubuyelelweko.—1 Kho. 8:46.

Nekungenzeka uwe, yamukela isizo bese uyavuka!

NEWUKHUTJWAKO, HLALA USEMJARHWENI

5, 6. (a) Kungamuphi umqondo ‘kunganasikhubekiso’ kumKrestu begodu yini ezomsiza “avuke”? (b) Kubayini abanye bangakghoni ukuvuka ngemva kokukhutjwa?

5 Mhlamunye wakhe wasebenzisa igama elithi “ukukhubeka” nelithi “ukuwa” ngendlela efanako bona uhlathulule ubujamo obungokomoya. Amagama weBhayibhili la angatjho into efanako, kodwana awanawo umqondo ofanako ngaso soke isikhathi. Ngokwesibonelo, tjheja amezwi akuzAga 24:16 athi: “Olungileko angawa ngitjho nakalikhomba, kodwana ngokuqinisekileko uzokuvuka; kodwana abambi bazokukhutjwa yihlekelele.”

6 UJehova ngeze avume bona labo abamthembako bakhutjwe namtjhana bawiswe yinto—kungaba budisi nofana umraro ekukhulekeleni kwabo—engabenza bangasakghoni ukuvuka. Siyaqiniseka bona uJehova uzosisiza ‘sivuke’ ukwenzela bona siragele phambili simnikela ukuzinikela okuphakemeko. Qala bona kududuza kangangani ngalabo abathanda  uJehova ngokusuka ehliziyweni! Abantu abambi abanaso isifiso esinjalo sokusukuma. Abalifuni isizo lomoya kaZimu ocwengileko nelabantu bakhe, namtjhana abalamukeli isizo elinjalo nebanikelwa lona. Ngokuphambene nalokho, kilabo ‘abathanda umthetho kaJehova,’ akunasikhubekiso esingabakhipha unomphela emjarhweni wokuphila.—Funda iRhalani 119:165.

7, 8. Kungenzeka njani bona ‘siwe’ kodwana samukelwe nguZimu?

7 Abanye bawele ezonweni ezincani—ngitjho nangokubuyelelweko—ngebanga lokubogaboga okuthileko. Kodwana basesenobujamo obulungileko emehlweni kaJehova nebaragela phambili ‘bavuka,’ okukuphenduka kwamambala nokulwela ukuragela phambili ekambweni yekonzo yokuthembeka. Singakubona lokho endleleni uZimu asebenzelana ngayo no-Israyeli wekadeni. (Isa. 41:9, 10) IzAga 24:16 okukhulunywe ngazo ngaphambili, kunokobana zigandelele ubumbi—‘ukuwa’ kwethu—zidzimelela khulu kokuhle, ‘ukuvuka’ kwethu ngesizo lakaZimethu onomusa. (Funda u-Isaya 55:7.) UJehova uZimu noJesu Krestu batjengisa ukusithemba kwabo, basikhuthaza ngomusa bona ‘sivuke.’—Rha. 86:5; Jwa. 5:19.

8 Ngitjho nanyana umgijimi akhubeka namtjhana awe emjarhweni webanga elide, angaba nesikhathi sokululama, aqede umjarho nekangathatha amagadango ngokurhabako. Emjarhwenethu wokuphila, asilazi ‘isuku nesikhathi’ sokuphela komjarho. (Mat. 24:36) Nanyana kunjalo, nesibalekela ukukhubeka, siba sethubeni elingcono lokuragela phambili sigijima kuhle, lokuhlala sisemjarhweni, nelokuwuqeda ngokuphumelalako. Ngalokho singakubalekela njani ukukhubeka?

UKUKHUTJWA OKUTHIKAZISA ITUTHUKO

9. Ngiziphi izinto ezingasikhubekisa esizokufunda ngazo?

9 Akhe asifunde ngeenkhubekiso ezihlanu—ubuthakathaka bomuntu mathupha, iimfiso zenyama, ukuphathwa ngokungabi nabulungiswa bakhulekeli okunye nabo, isizi namkha ukutjhutjhiswa, nokungapheleli kwabanye. Khumbula ukuthi nekungenzeka sikhutjhwe, uJehova unesineke khulu. Akarhabi ukusihloboka, asiqale njengabantu abangakathembeki.

10, 11. Ngibuphi ubuthakathaka bomuntu mathupha uDavidi alwisana nabo?

10 Ubuthakathaka bomuntu mathupha bungafaniswa namatje asendaweni okugijinywa kiyo. Nesiqala okwenzeka ekuphileni kweKosi uDavidi nompostoli uPitrosi, singabona ubuthakathaka obubili obunjalo—ukubhalelwa kuzibamba nokusaba abantu.

11 IKosi uDavidi yatjengisa ubuthakathaka bokubhalelwa kuzibamba, njengombana kufakazelwa zizenzo zakhe ezibandakanya uBhadisheba. Godu nekathukwa nguNabali, uDavidi wapheze wenza ngamawala. Liqiniso, ukuzibamba kwakhe kwabogaboga, kodwana azange alise ukulinga ukuthabisa uJehova. Ngesizo labanye, wakwazi ukubuyela ebujamweni obuhle obungokomoya.—1 Sam. 25:5-13, 32, 33; 2 Sam. 12:1-13.

12. Kwenzeka njani bona uPitrosi ahlale asemjarhweni naphezu kokukhubeka?

12 UPitrosi watjengisa ukusaba abantu, okwamenza wakhutjwa kabuhlungu ngezinye iinkhathi; kodwana wahlala athembekile kuJesu nakuJehova. Ngokwesibonelo, waphika iKosakhe tjhatjhalazi, ingasi kanye, kodwana kathathu. (Luka 22:54-62) Ngokukhamba kwesikhathi, uPitrosi wabhalelwa kuziphatha ngendlela yobuKrestu, waphatha amakholwa angasimaJuda njengokungathi angaphasi kwamaKrestu amaJuda asokiweko. Nokho, umpostoli uPowula wayibona kuhle indaba le—ibandla alisiyindawo yokuqalela abanye phasi. Ukucabanga kwakaPitrosi bekukumbi. Ngaphambi kobana ukucabanga kwakhe konakalise ibandla lobuKrestu, uPowula wamluleka ngokunqophileko, wamtjela emehlweni. (Gal. 2:11-14) Inga-kghani uPitrosi ngokuzikhukhumeza, wezwa ubuhlungu kangangobana walisa ukugijima emjarhweni wokuphila? Awa. Wacabangisisa ngokudephileko ngesiluleko sakaPowula, wasisebenzisa, waragela phambili nomjarho.

13. Ukubogaboga ngokwepilo kungakubangela njani ukukhubeka?

 13 Ngezinye iinkhathi ukubogaboga komuntu mathupha kuba yindaba yezepilo. Nakho kungaba sikhubekiso. Kungasithikazisa emjarhwenethu ongokomoya bekusenze sitherezele siphelelwe namamandla. Ngokwesibonelo, udade othileko weJapani waqalana nokugula okumabhombo ngemva kweminyaka eli-17 abhabhadisiwe. Watshwenyeka khulu ngepilwakhe kangangobana wabogaboga ngokomoya. Ngokukhamba kwesikhathi, waphola ngokomoya. Abadala ababili bamvakatjhela. Akhuthazwe mamezwabo anomusa, wathoma ukuya esifundweni godu. Uyakhumbula, “Ngatshega iminyembezi ngombana abazalwana bangilotjhisa ngefudumalo.” Sikhuluma nje, udadwethu ubuyile umjarhweni.

14, 15. Ngimaphi amagadango aqinileko atlhogekako nesifikelwa ziimfiso ezimbi? Fanekisa.

14 Iimfiso zenyama zikhube abanengi. Nesilingwa ngendlela le, kutlhogeka sithathe amagadango aqinileko wokuhlala sihlwengile ngokwengqondo, ngokokuziphatha, nangokomoya. Khumbula isiluleko sakaJesu ‘sokulahla’ ngokomfanekiso nanyana yini engasikhubekisa, ngitjho kungaba lilihlo namkha sisandla sethu. Inga-kghani lokho angekhe kwabandakanya imicabango nokuziphatha okumbi esekwenze abanye baphuma emjarhweni?—Funda uMatewu 5:29, 30.

15 Omunye umzalwana owakhulisela emndenini wamaKrestu watlola ukuthi kusukela esikhathi akhumbula ngaso, bekasolo alwisana nomukghwa wokuba sitabani. Uthi: “Bengisolo ngizizwa masikizi. Kwabonakala kwanga bekungekho lapho ngifaneleka khona.” Nekaneminyaka ema-20, besekaliphayona lesikhathi esizeleko begodu ayinceku ekhonzako ebandleni. Kodwana wakhubeka kumbi, wayalwa ngokomTlolo, begodu wafumana isiluleko sabadala. Ngokuthandaza, ukutaditjha iLizwi lakaZimu, nokudzimelela ekusizeni abanye, wavuka wazithintitha, waragela phambili nomjarho ongokomoya. Eminyakeni eminengi eyalandela, wavuma: “Ngezinye iinkhathi ngisaba nawo amazizo lawo, kodwana angiwavumeli angihlule. Ngifundile bona uJehova ngeze akuvumela ulingwe ngaphezu kwalokho ongakuthwala. Ngalokho ngikholelwa bona uZimu ucabanga ukuthi ngingaphumelela.” Umzalwana lo uphetha ngokuthi: “Koke ukukghodlhelela kwami kuzokuvuzwa ephasini elitjha. Ngilokho engikufunako! Bekube kulapho, ngizokuragela phambili ngilwa.” Uzimisele ukuhlala asemjarhweni.

16, 17. (a) Khuyini okwasiza omunye umzalwana owazizwa kwanga ungungazimbi wokungabi nabulungiswa? (b) Nesizakubalekela isikhubekiso, khuyini okufuze sidzimelele kiyo?

16 Ukuphathwa ngokungabi nabulungiswa bakhulekeli okunye nabo kungaba sikhubekiso. EFrance, umzalwana egade amdala bekaqiniseka bona ungungazimbi wokungabi nabulungiswa, begodu waba munyu. Ngebanga lalokho, walisa ukuhlanganyela nebandla bewaphola ngokomoya. Abadala ababili bamvakatjhela bamlalela ngomusa ngaphandle kokumngena emlonyeni njengombana alandisa indaba ngokwendlela yena ayibona ngayo. Bamkhuthaza bona aphosele umthwalakhe kuJehova bagandelela nokuthi into eqakatheke ukuzidlula zoke, kuthabisa uZimu. Wasabela kuhle begodu msinyana besekabuyile emjarhweni, amajadu eendabeni zebandla.

17 Woke amaKrestu kutlhogeka adzimelele eHlokweni yebandla, uJesu Krestu, ingasi ebantwini abanesono. UJesu, onamehlo “aphazima njengomlilo,” ubona yoke into njengombana injalo, begodu ubona okungaphezu khulu kwalokho thina ebesingakubona. (IsAm. 1:13-16) Ngokwesibonelo, uyatjheja ukuthi lokho okungabonakala kukungabi nabulungiswa kithi kungabangelwa kungazwisisi ehlangothini lethu. UJesu uzokutjheja iintlhogo zebandla ngokupheleleko nangesikhathi esifaneleko. Ngalokho, kufuze singavumeli izenzo namkha iinqunto zananyana ngimuphi umKrestu esikunye naye zisikhubekise.

18. Singajamelana njani neenlingo namtjhana ubujamo obutshwenyako?

18 Ezinye iinkhubekiso eembili, yisizi namkha ukutjhutjhiswa nokungapheleli kwabanye  ebandleni. Emfanekisweni womhlwanyeli, uJesu wathi “ubudisi namtjhana amatshwenyeko” ngebanga lelizwi kuzokwenza abanye bakhubeke. Kungakhathaliseki bona buvelaphi—kungaba semndenini, kibomakhelwana, namkha kiborhulumende—bungamthinta khulu loyo iqiniso ‘elingakatjhingi ngehliziyweni yakhe,’ onganalo ingokomoya elidephileko. (Mat. 13:21) Nokho, nesibulunga ubujamo behliziyo obulungileko, imbewu yomBuso izosisiza bona sibe nemirabho edephileko eqinisa ikholo lethu. Newuqalene nemiraro, lwela ukuzindla ngezinto ezifanelwe yidumo ngesizo lomthandazo. (Funda uFilipi 4:6-9.) Ngamandla kaJehova, singakghona ukujamelana neenlingo, singavumeli ubujamo obutshwenyako bona bube sikhubekiso.

Ungavumeli litho likukhandele bona uqede umjarho!

19. Singakukhandela njani ukuphathwa kumbi bona kube sikhubekiso?

19 Ngokudanisako, eminyakeni edlulileko abanye bavumela ukungapheleli kwabanye kubakhuphe emjarhweni. Ukuhluka ngokwemibono eendabeni ezithinta isazelo kube sikhubekiso kibo. (1 Kor. 8:12, 13) Nekungenzeka umuntu asikhube, sizokuvumela lokho kube sitjhijilo esikhulu? IBhayibhili ikhuthaza amaKrestu bona alise ukwahlulela, alibalele abanye, begodu abalekele ukukatelela imibono yawo mathupha. (Luka 6:37) Newuqalane nento engaba sikhubekiso, zibuze: ‘Inga-kghani ngahlulela abanye ngokusekelwe kilokho mina engikuthandako? Njengombana ngazi ukuthi abanakwethu abakapheleli, ngizokuvumela na ukungapheleli kwabanakwethu kungikhuphe emjarhweni wokuphila?’ Ithando ngoJehova lingasisiza sizimisele ukungavumeli litho elenziwa ngomunye umuntu lisivimbele bona siqede umjarho.

GIJIMA NGOKUKGHODLHELELA—BALEKELA UKUKHUBEKA

20, 21. Khuyini ozimisele ukuyenza emjarhweni wokuphila?

20 Inga-kghani uzimisele ‘ukuligijima be uliqede ibanga’? (2 Thi. 4:7, 8) Nekunjalo, kufuze ube nesifundo somuntu mathupha nakanjani. Sebenzisa iBhayibhili nezinye iincwadi zobuKrestu ukukusiza wenze irhubhululo, uzindle, begodu ubone ezinye izinto ezingakukhubekisa. Bawa bona umoya ocwengileko ukunikele amandla angokomoya owatlhogako. Khumbula, akunamgijimi osekabhalelwe unomphela emjarhweni wokuphila ngebanga lokukhutjwa namkha ukuwa ngezinye iinkhathi. Angasikima, avuke azithathe abuyele emjarhweni. Angasebenzisa ngitjho nezinto ezingaba sikhubekiso bona afunde iimfundo eziqakathekileko malungana neentjhijilo zekholo lakhe.

21 IBhayibhili ihlathulula ukuhlanganyela emjarhweni njengokuba majadu, ingasi ukungenzi litho. Akusinjengokukhwela ibhesi etjhingisa abakhweli bayo epumelelweni. Kufuze siwugijime thina mathupha umjarho wokuphila. Njengombana senza bunjalo, “ukuthula okukhulu” okuvela kuJehova kuzokuba njengomoya osisunduzako. (Rha. 119:165) Singaqiniseka ngokuthi uzokuragela phambili asibusisa nje, nangomlisatewu weembusiso ezizokufunyanwa ngibo boke abawuqedileko umjarho.—Jak. 1:12.