Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Yelela IinHloso ZeHliziyo

Yelela IinHloso ZeHliziyo

IBhayibhili ithi, “Ihliziyo ikhohlisa ngaphezu kwananyana yini enye, begodu yenza ngokuphelelwa lithemba.” (Jer. 17:9) Ihliziyo yethu neyifisa ngamandla okuthileko, siyawafumana na amabanga wokuliselela iminqopho yayo?

ImiTlolo iyasiyelelisa: ‘Ngombana ngehliziyweni kuvela izinto ezimbi ezenza umuntu abulale, ahlobonge, enze ubufebe, agalaje, akhulume amala, ahlambalaze abanye.’ (Mat. 15:19) Ihliziywethu engokomfanekiso ingasikghaphela begodu isirholele ekunikeleni amabanga wokuthethelela ikambo ephambene nentando kaZimu. Godu ngeze sakuyelela lokho okwenzekileko bekube kulapho sesenze ngobudlhayela. Yini engasisiza sibone iinhloso zehliziywethu ngaphambi kobana sithathe ikambo engakalungi?

UNGAZIBONA NJANI IINHLOSO ZAKHO?

Ukufunda kwethu iBhayibhili qobe kuyithinta njani ihliziywethu engokomfanekiso?

Funda iBhayibhili qobe begodu uzindle ngalokho elikutjhoko.

Umpostoli uPowula watlola, “Ilizwi lakaZimu liphilile linamandla libukhali kunazo zoke iinsabula ezisika mahlangothi womabili. Lihlaba lingene beliyofika ehlanganweni yomphefumulo nomoya.” Umlayezo kaZimu ofumaneka eBhayibhilini ‘ukghona ukwahlulela iintjisakalo zomuntu nemizindlo esehliziyweni yakhe.’ (Heb. 4:12) Ukuzibona sisemkhanyweni walokho imiTlolo ekutjhoko kungaba lisizo elikhulu kwamambala ekuboneni iinhloso zehliziyo. Qala bona kuqakatheke kangangani ngathi bona sifunde iLizwi lakaZimu qobe begodu sizindle ngalokho elikutjhoko, ngalokho sizokwazi ukungenisa imicabango nemibono kaJehova!

Ukwamukela isiluleko esisemTlolweni nokusebenzisa iinkambisolawulo zeBhayibhili kuzokuba nomthelela esazelweni sethu—ikghono lethu langaphakathi ‘elinikela ubufakazi.’ (Rom. 9:1) Isazelo sethu  njengelizwi elingaphakathi kithi singasivimbela ekwenzeni amabanga wokuthatha ikambo engakalungi. Ngokungeziweko, iBhayibhili ineembonelo ezingaba ‘silemukiso kithi.’ (1 Kor. 10:11) Ukufunda kizo kungasivimbela ekuthatheni amagadango angakalungi. Khuyini ngamunye wethu okufuze ayenze?

Imithandazwethu isisiza sazi umuntu wangaphakathi

Thandaza kuZimu bona akusize ubone iinhloso zehliziywakho.

UJehova “umhloli wehliziyo.” (1 Mil. 29:17) ‘Mkhulu kunesazelo sethu begodu wazi koke.’ (1 Jwa. 3:20) UZimu angeze akhohliseka. Nesiveza ngokutjhaphulukileko amatshwenyeko wethu, amazizo, neemfiso zethu ngomthandazo, uJehova angasisiza bona silemuke iinhloso zehliziywethu. Singabawa uZimu bona ‘abumbe ihliziyo emsulwa ngaphakathi kwethu.’ (Rha. 51:10) Ngalokho, nesele silemuka ukutjhigamela kwehliziywethu, sizokufumana bona imithandazo yethu ayeqiselwa amehlo.

Imihlangano yobuKrestu ingasisiza sibone iinhloso zehliziywethu

Lalelisisa ngesikhathi semihlangano yobuKrestu.

Ukulalelisisa lokho okutjhiwo emihlanganweni yobuKrestu kungasisiza bona sibuhlole ngokuthembeka ubuntu bethu bangaphakathi—ihliziywethu. Nanyana singeze sifumane ilwazi elitjha kiyo yoke imihlangano, ngokuba khona kiyo sikghona ukuzwisisa ngcono iinkambisolawulo zeBhayibhili kunye neenkhumbuzo eziqakathekileko ezisisiza sihlahlube iinhloso zehliziyo. Ekuhlanzeni ubuntu bethu bangaphakathi, iimpendulo zabanakwethu nabodadwethu nazo ziqakathekile. (IzA. 27:17) Ukuzihlukanisa kunokuthabela ubuzalwana bobuKrestu baqobe emihlanganweni kungasilimaza. Kungasirholela ‘ekufuneni iinzuzo zethu mathupha.’ (IzA. 18:1) Ngalokho-ke kukuhlakanipha ukuzibuza, ‘Mumukghwami na ukuba khona kiyo yoke imihlangano begodu ngizuze kiyo?’—Heb. 10:24, 25.

IZOSIRHOLELAPHI IHLIZIYWETHU?

Ihliziywethu ekhohlisako ingasiphambukisa eengcenyeni ezinengi zokuphila. Akhe sihlolisise ezine zazo: ukugijimisa izinto eziphathekako, ukusebenzisa utjwala, abangani esibakhethako, nalokho esikwenzako kwezokuzithabisa.

Ukugijimisa izinto eziphathekako.

Isifiso sokwanelisa iintlhogo zethu ezingokwenyama singokwemvelo. Nokho, uJesu wanikela isibonelo esisiyeleliso malungana nokunaka khulu ukuqakatheka kwezinto eziphathekako ngokungatlhogeki. Komunye wemifanekiswakhe, uJesu usimema bona sicabange ngendaba yendoda enothileko egade ineenlulu ezizele swi. Ngalokho-ke beyingasanandawo yokubeka umkhiqizo wesivuno sayo. Indoda le beyihlose ukugiriza iinlulu zayo begodu yakhe ezikulu. Yathi: “Ngizabeka amabele wami nenye ipahla yami. Alo-ke ngizazitjela ngithi: ‘Ndoda enetjhudu! Unazo zoke izinto ezihle egade uzifuna iminyaka eminengi. Thatha ipilo lula, goma, sela, uzitike!’” Nokho, indoda enothileko le yabhalelwa kulemuka iqiniso elingeze labalekelwa lokuthi: Ukuphila kwayo kungatjhabalala ngobusukobo.—Luka 12:16-20.

Njengombana sikhula, singatshwenyeka khudlwana ngokufumana ivikeleko lezinto eziphathekako nesele sikhulile kangangobana singathoma sibeke amabanga wokusebenza isikhathi eseqileko ngobusuku bomhlangano nofana sithome siliselele imithwalo yethu yefanelo yobuKrestu ngenye  indlela. Akukafuzi sikutjheje na ukutjhigamela okunjalo? Nofana kungenzeka siseminyakeni yethu yobutjha begodu siyalemuka bona akunabizelo elidlula ikonzo yesikhathi esizeleko. Nanyana kunjalo, ingakghani sibekela ubuphayona eqadi bese sibeka amabanga wokobana kufuze sithole qangi isivikelo esingokweemali? Akukafuzi na senze koke esingakwenza nje bona sibe ngabanothileko kuZimu? Ngubani owaziko bona sizabe sisaphila kusasa?

Ukusela utjwala.

IzAga 23:20 zithi, “Ungabi hlangana kwabasela khulu iwayini.” Nengabe umuntu unesifiso esinamandla sokusela utjwala, angabeka amabanga wokusela kanengi. Angathi uselela ukuphumula ingasi ukudakwa. Nengabe sitlhoga utjwala bona siphumule, kungaba sikhathi sokuhlahluba ngokuthembeka ukutjhigamela kwehliziywethu.

Abangani esibakhethako.

Liqiniso, ukuzihlanganisa okuthileko nabangakholwako—njengesikolweni, emsebenzini, nalokha sisekonzweni—akugegedeki. Nokho, ukuzithabisa nabo kungenye into, ngitjho nokuhlawulela ubungani obutjhideleneko nabo. Sibeka amabanga anjalo na wokuzihlanganisa nabo ngokuthi baneemfanelo ezinengi ezihle? IBhayibhili iyayelelisa, ‘Ningakhohliswa. Ukujayelana nabantu bemikhuba emimbi kusilaphaza isimilo esihle.’ (1 Kor. 15:33) Njengombana ukusilaphala okuncani kungasilaphaza amanzi ahlwengekileko, ubungani nalabo abangatjengisi ukuzinikela kokuhlonipha uZimu kungasilaphaza ingokomoya lethu begodu kusirholele ekulandeleni imibono yephasi, imbatho, ikulumo, nokuziphatha.

Esikwenzako kwezokuzithabisa.

Itheknoloji yanje yenze kwaba lula bona sithole yoke imihlobo yokuzithabisa, okunengi kwakho kuyasolisa begodu akukamfaneli umKrestu. UPowula watlola, ‘Koke ukusilaphala, akungaphathwa nakanye hlangana nani.’ (Efe. 5:3) Kuthiwani nengabe ihliziywethu idoseleke ekulaleleni nofana ekubukeleni izinto ezisilapheleko? Singabeka amabanga wokobana woke umuntu uyakutlhoga ukuphumula okuncani nofana ukuzithabisa, bona ukuthola njani yindaba yomuntu mathupha leyo. Kodwana akhe silalele isiluleko sakaPowula begodu singabukeli namtjhana silalele nanyana yini esilapheleko.

SINGAWENZA AMATJHUGULUKO

Nengabe sibe bongazimbi behliziyo ekhohlisako begodu sajayela ukubeka amabanga wokuziphatha okungakalungi, singenza amatjhuguluko. (Efe. 4:22-24) Cabangela iimbonelo ezimbili zesikhathi sanje.

UMiguel * kwafuze alungise ukucabanga kwakhe malungana nezinto eziphathekako. Uthi: “Mina nomkami nendodanethu sivela enarheni la ukufumana izinto zamva nje nezetheknoloji eziphuma phambili nokuhlala kamnandi kuqalwa njengento eqakatheke khulu. Kokhunye, ngazinikela ekufumaneni koke engingakufumana ephasini, ngicabanga bona ngingakwenza koke lokhu ngaphandle kobana ngithande izinto eziphathekako. Msinyana ngabona ukuthi ukusala ngemva izinto eziphathekako yindlela engapheliko. Ngathandaza kuJehova ngemibonwami nangeenhloso zehliziywami. Ngamazisa bona njengomndeni, sifuna ukumkhonza ngokuzeleko. Sikghonile ukwenza isiqunto sokwenza bulula ukuphila kwethu besathuthela la kunetlhogeko ekulu khona. Msinyana sakghona ukuphayona. Sibonile bona asitlhogi izinto ezinengi eziphathekako bonyana sibe nepilo enelisako nethabisako.”

Okuhlangabezanwe nakho kwakaLee kutjengisa indlela ukuzihlola ngokuthembeka okwamsiza ngayo bona alise ukuzihlanganisa nabangani abambi. ULee uthi, “Ngebanga lomsebenzami, bengihlangana qobe nabosomabhizinisi bangaphandle. Bengazi bona emihlanganweni enjalo kuzokuselwa ngokweqileko, kodwana ukuya kiyo bekungithabisa. Eenkhathini ezinengi, ngapheze ngadakwa, kodwana ngemva kwalokho bengizisola. Bekufuze ngenze ukuzihlahluba okuthembekileko kwehliziyo yami. Isiluleko seLizwi lakaZimu sangisiza ngalemuka bona lokho ebengikufuna bekukuzihlanganisa nabantu abangamthandiko uJehova. Okwanje kunokobana ngiyokuhlangana nabosomabhizinisabo ngithintana nabo ngomtato.”

Kufuze sithembeke kithi begodu sibone iinhloso zehliziywethu. Njengombana senza njalo kufuze sifune isizo lakaJehova ngomthandazo, sikhumbule bona “uyazazi iimfihlo zehliziyo.” (Rha. 44:21) UZimu usinikele iLizwi lakhe elingaba njengesiboniboni sethu. (Jak. 1:22-25) Ziqakathekile iinkhumbuzo neenluleko esizithola eencwadini zobuKrestu nemihlanganweni yethu! Ngamalungiselelo anjalo, singatjheja iinhliziyo zethu silokhu sikhamba endleleni elungileko.

^ isig. 18 Amabizo atjhentjhiwe.