Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Hlala EmRhobeni KaJehova OVikelekileko

Hlala EmRhobeni KaJehova OVikelekileko

“UJehova . . . uzokulwa neentjhabezo njengelanga lokulwa kwakhe, ngelanga lokulwa.”—ZAK. 14:3.

1, 2. Ngiyiphi ipi yamambala esemnyango, begodu khuyini iinceku zakaZimu okungatlhogeki zikwenze epini le?

NGO-Oktoba 30, 1938, iingidi zabantu e-United States bezilalele umdlalo womoya odumileko. Umdlalo wentambama loyo gade ususelwa enolwaneni engokwesayensi yencwadi ethi, The War of the Worlds. Abalingiswa bebalingisa abarhatjhi beendaba abahlathulula ukusahlela kwebutho elivela kuMars ebelizokutjhabalalisa iPhasi. Nanyana kwenziwa isaziso sokuthi ihlelwelo mdlalo womoya kwaphela, abalaleli abanengi bacabanga ukuthi ukusahlelokho ngekwamambala begodu bangenwa mamanzi emadolweni. Abanye bathatha amagadango athileko balinga ukuzivikela eembunjweni ekuthiwa zivela kenye iplanethi.

2 Nanamhlanjesi kunepi yamambala ezako, esemnyango. Nokho, abantu bayabhalelwa kulalela bona iyeza. Ipi le yabikezelwa, ingasi enolwaneni engokwesayensi, kodwana eLizwini lakaZimu eliphefumulelweko, iBhayibhili. Yipi ye-Amagedoni—ipi kaZimu ejamelene nephasi lakaSathana elimbeli. (IsAm. 16:14-16) Epini le iinceku zakaZimu ephasini angekhe kutlhogeke bona zizivikele ekusahleweni ziimbujwa zakenye iplanethi. Nanyana kunjalo, zizokurarwa zizenzakalo ezimangalisako nokubonakaliswa kwamandla kaZimu athuthumelisako.

3. Ngisiphi isiporofido esizokucoca ngaso, begodu kubayini siqakathekile kithi?

3 Isiporofido seBhayibhili esitlolwe kuZakariya isahluko 14 sikhuluma ngokuza kwepi ye-Amagedoni. Nanyana satlolwa eminyakeni ezi-2 500 eyadlulako, isiporofidwesi sithinta ngokunqophileko ukuphila kwethu. (Rom. 15:4) Okunengi okutlolwe lapho kuhlobene kokubili nobujamo obuthinta abantu bakaZimu kusukela umBuso kaMesiya wahlonywa ezulwini ngo-1914,  nezenzakalo ezithabisako ezizokwenzeka esikhathini esingaphelisi ihliziyo. Iingcenye eziveleleko zesiporofidwesi zihlanganisa ukwakhiwa “komrhoba omkhulu” nokuphuma ‘kwamanzi aphilako.’ (Zak. 14:4, 8) Umrhoba lo udlala indima eqakathekileko ekuvikeleni abakhulekeli bakaJehova. Nesizwisisa lokho okutjhiwo mamanzi aphilako, angekhe sigcine nje ngokubona itlhogeko yokuwasela kodwana godu sizokufuna ukuwasela. Ngalokho, kuzuzisa thina ukulalelisisa isiporofidwesi.—2 Pit. 1:19, 20.

‘ILANGA LAKAJEHOVA’ LIYATHOMA

4. (a) Lathoma nini ‘ilanga lakaJehova’? (b) Kusasele amatjhumi weminyaka ngaphambi kuka-1914, abakhulekeli bakaJehova bamemezela ini, begodu abadosiphambili bephasi basabela njani?

4 Isahluko 14 sakaZakariya sithoma ngokuqalisela ‘elangeni lakaJehova.’ (Funda uZakariya 14:1, 2) Lilanga lani? ‘Lilanga leKosi,’ elathoma lokha “umbuso wephasi” newuba “mbuso wakaZimu noKrestu wakhe.” (IsAm. 1:10; 11:15) Ilangelo lathoma ngo-1914 nekubelethwa umBuso kaMesiya emazulwini. Kusasele amatjhumi weminyaka ngaphambi kuka-1914, abakhulekeli bakaJehova bamemezela eentjhabeni bona ukuphela ‘kweenkhathi ezibekiweko zeentjhaba’ kuzokufika ngomnyaka loyo nokobana iphasi lizokungena esikhathini semiraro eemkhulu. (Luka 21:24, NW) Iintjhaba zasabela njani? Kunokobana zilalelisise isiyelelisweso esifike ngesikhathi, bezepolotiki nabadosiphambili bekolo badelela begodu batjhutjhisa abatjhumayeli abazesiweko nabatjhisekakwabo. Ngokwenza njalo, abadosiphambilaba badelela uMninimandla woke uZimu, njengombana abazenda bomBuso abazesiweko bajamela “iJerusalema elisezulwini”—umBuso kaMesiya—abayingcenye yalo.—Heb. 12:22, 28.

5, 6. (a) Ngiliphi igadango elabikezelwako elithathwa ziintjhaba ngokujamelene ‘nomuzi’ ‘nezakhamuzi zawo’? (b) Bobani “abaseleko ebantwini”?

5 UZakariya wabikezela ngegadango ebeliyokuthathwa ziintjhaba, uthi: “Umuzi [iJerusalema] lizokuthunjwa.” “Umuzi” ufanekisela umBuso kaZimu wobuMesiya. Ephasini ujanyelwe ‘zizakhamuzi zawo,’ abaseleko bamaKrestu azesiweko. (Fil. 3:20) Hlangana nePi yePhasi I, amalunga aveleleko ayingcenye yehlangano kaJehova yephasini ‘athunjwa,’ namtjhana abotjhwa, begodu avalelwa ejele e-Atlanta, eGeorgia, e-U.S.A. ‘Izindlu zaphangwa’ ngomqondo wokuthi iinkhonzezi nezinye ezithembekileko zaqalana nokungabikhona kobulungiswa nokutlhoriswa ngelunya. Abasahleli bathikazisa umthelela omkhulu wabaseleko ngokuvimbela iincwadi zabo begodu bakhandela nomsebenzabo wokutjhumayela ngomBuso.

6 Nanyana abantu bakaZimu gade bambalwa, baphathwa kumbi, baphikiswa begodu batjhutjhiswa ezandleni zabasahleli, ukukhulekela kweqiniso khenge kupheliswe unomphela. ‘Bebangabaseleko ebantwini,’ okutjho ukuthi, abaseleko babazesiweko ababhala ngokuthembeka bona “bapheliswe emzini.”

7. Ikambo yaboFakazi bakaJehova abazesiweko ibabekela siphi isibonelo boke abakhulekeli beqiniso namhlanje?

7 Kghani isiporofidwesi sazaliseka ngokupheleleko ekupheleni kwePi yePhasi I? Awa. Bekusazokuba nokusahlela okungeziweko okuvela eentjhabeni kuqaliswe kwabazesiweko abaseleko nabangani babo abanethemba lephasini. (IsAm. 12:17) IPi yePhasi II ibufakazi balokho. Ikambo yokubulunga ukuthembeka yaboFakazi abazesiweko ikatelela iinceku zakaZimu namhlanje bona zikghodlhelele nanyana ngikuphi ukulingwa eziqalana nakho, kuhlanganisa nokuphikiswa ziinhlobo ezingakholwako,  abantu abasebenza nazo namtjhana ezifunda nabo esikolweni abazihlekako ngebanga lekholo lazo. (1 Pit. 1:6, 7) Kunganandaba bona bahlalaphi, abakhulekeli beqiniso bazimisele khulu kunangaphambili bona ‘badzimelele entweni yinye,’ ‘bangawasabi amanaba wabo.’ (Fil. 1:27, 28) Nanyana kunjalo, abantu bakaJehova bazokufumanaphi ukuphepha ephasini elibahloyakweli?—Jwa. 15:17-19.

UJEHOVA WAKHA “UMRHOBA OMKHULU KHULU”

8. (a) Iintaba zifanekiselani eBhayibhilini? (b) Ijameleni ‘intaba yemithi ye-oliva’?

8 Njengombana iJerusalema—“umuzi”—lifanekisela iJeruselema lezulwini, “intaba yemithi ye-oliva, ephambi kweJerusalema,” nayo kufuze ibe ngokomfanekiso. Ijameleni intaba leyo? ‘Izokuhlukaniseka phakathi’ ibe ziintaba eembili ngayiphi indlela? UJehova nekaqalise kizo, kubayini athi ‘ziintaba zakhe’? (Funda uZakariya 14:3-5) EBhayibhilini, iintaba zingajamela imibuso, nofana aborhulumende. Godu, iimbusiso nesivikelo zihlobaniswa nentaba kaZimu. (Rha. 72:3; Isa. 25:6, 7) Ngalokho, intaba yemithi ye-oliva uZimu ajame kiyo ngepumalanga yeJerusalema elisephasini ijamele ubukhosi bakaJehova bendawo yoke, ububusi bakhe obuphakemeko.

9. Ihlukana ngamuphi umqondo ‘iNtaba yama-Oliva’?

9 Kutjengisani ukuhlukana kweentaba eembili zemithi ye-oliva? Intaba, engepumalanga yeJerusalema, ihlukana ngomqondo wokobana uJehova uhloma obunye ububusi, kodwana obungaphasana. Ububusi besibili mBuso kaMesiya osezandleni zakaJesu Krestu. Kungakho uJehova akhuluma ngeentaba eembili eziba mphumela wokuhlukana “kweNtaba yama-Oliva” ‘njengeentaba zakhe.’ (Zak. 14:4) Zombili zingezakhe.

10. “Umrhoba omkhulu khulu” ohlangana neentaba eembili ufanekiselani?

10 Intaba engokomfanekiso neyihlukanako, ingcenye ngetlhagwini nengcenye ngepumalanga, iinyawo zakaJehova zijama phezu kweentaba zombili. Kuba ‘nomrhoba omkhulu khulu’ ngaphasi kweenyawo zakaJehova. Umrhoba lo ongokomfanekiso ujamela isivikelo sakaZimu, iinceku zakaJehova zifumana isiphephelo ngaphasi kobukhosi bakhe bendawo yoke nomBuso kaMesiya weNdodanakhe. UJehova uzokuqinisekisa bona ukukhulekela okuhlwengileko akutjhabalali. Ukuhlukanisokhu kwentaba yemithi ye-oliva kwenzeke nini? Kwenzeke lokha umBuso kaMesiya uhlonywa nekuphela Iinkhathi zeenTjhaba ngo-1914. Ukubalekela kwabakhulekeli beqiniso emrhobeni okungokomfanekiso kwathoma nini?

UKUBALEKELA EMRHOBENI KUYATHOMA!

11, 12. (a) Kwathoma nini ukubalekela emrhobeni ongokomfanekiso? (b) Yini etjengisa bona amandla kaJehova amakhulu anabantu bakhe?

11 UJesu wayelelisa abafundi bakhe: “Boke abantu bazanihloya ngebanga lami.” (Mat. 24:9) Hlangana namalanga wokuphela wephaseli, kusukela ngo-1914, ihloyo leyo irhagele khulu. Naphezu kokusahlelwa ngelunya kwabaseleka babazesiweko hlangana nePi yePhasi I, isiqhema sabathembekilekwabo akhenge sibulawe. Ngo-1919 satjhutjhululwa egandelelweni leBhabhiloni leDumo—umbuso wephasi wekolo yamala. (IsAm. 11:11, 12) * Kulapho kwathoma khona ukubalekela emrhobeni weentaba zakaJehova.

12 Kusukela ngo-1919 umrhoba kaZimu osivikelo uragela phambili uvikela abakhulekeli beqiniso ephasini mazombe. Hlangana namatjhumi weminyaka, eengcenyeni  ezinengi zephasi, aboFakazi bakaJehova bavinjelwa begodu babekelwa iimbandela ekonzweni yesimini neencwadi zabo zeBhayibhili zakhandelwa. Ukuvinjelwa okunjalo kusesekhona eenarheni ezithileko. Nokho, nanyana aborhulumende babantu bangenzani, ngeze baphumelele ekutjhabalaliseni ukukhulekela kweqiniso! UJehova uzokuragela phambili asebenzisa amandlakhe amakhulu bona avikele abantu bakhe.—Dut. 11:2.

13. Singahlala njani emrhobeni kaJehova osivikelo, begodu kubayini nje kuqakathekile ukwenza njalo kunanini ngaphambili?

13 Nesinamathela kuJehova begodu sijame ngokuqinileko eqinisweni, yena neNdodanakhe, uJesu Krestu bazokufeza indimabo, begodu uZimu angeze avumele nanyana ngubani nofana yini bona ‘kusihluthule kuye.’ (Jwa. 10:28, 29) UJehova usinikele isizo esilitlhogako bona sikghone ukumlalela njengomBusi weNdawo Yoke begodu sihlale siziinkhonzi ezithembekileko zomBuso kaMesiya. Kuqakathekile bona sihlale emrhobeni osivikelo, ukuba semrhobeni loyo kuzokutjho okukhulu ngabakhulekeli beqiniso hlangana neentlayiseko ezikulu ezitjhidelako.

‘ILANGA LOKULWA’ LIYAFIKA

14, 15. ‘Ngelanga [lakaZimu] lokulwa’ namanabakhe, buzokubayini ubujamo balabo abangaphandle komrhoba?

14 Njengombana iphaseli litjhidela ekupheleni, uSathana uzokuqinisa ukusahlela kwakhe iinceku zakaJehova. Bese kufika ‘ilanga [lakaZimu] lokulwa’ namanabakhe. UJehova uzokuqinisekisa bona ukusahlela kwakaSathana kuzokuba ngokwamaswaphela. Ngelangelo, umBusi wendawo yoke uzoziveza ayiKutani ephumelelako ukudlula nanyana ngiliphi ‘ilanga lokulwa’ laphambilini.—Zak. 14:3.

15 Ngelanga lakaZimu lokulwa, buzokuba njani ubujamo balabo abangaphandle kwesivikelo ‘somrhoba omkhulu’? Angekhe bakufumane ‘ukukhanya okuligugu’ komusa kaZimu. Ngelanga elizakwelo lokulwa, “ipera, imeyila, ikamela nodumbana omduna, neenlwana zoke ezifuywako”—amatshwayo weenkhali zepi zeentjhaba—zizokuthinteka. Iinkhali zepi ezinjalo ‘zizokuqina khulu,’ zingasasebenzi njengokungathi zomiswe makhaza. UJehova godu uzokusebenzisa amalwelwe angalapheki ‘njengesijeziso.’ Kungakhathaliseki bona lokho kungokwamambala nofana awa, isijezisweso sizokuqeda ukuthusela kwabo. Ngelangelo, “amehlo womuntu . . . nelimi lakhe kuzokubola” ngomqondo wokuthi abasahleli bazokulwa basebumnyameni begodu ikulumwabo yokudelela izokuthuliswa. (Zak. 14:6, 7, 12, 15) Ukutjhabalalisokho kuzokwenzeka ephasini loke. Amabutho angehlangothini lakaSathana epini uzokuba manengi khulu. (IsAm. 19:19-21) “Labo ababulewe nguJehova ngelangelo ngokuqinisekileko bazokusuka komunye umkhawulo wephasi bekube komunye umkhawulo wephasi.”—Jer. 25:32, 33.

16. Njengombana sibona ukutjhidela kwelanga lakaZimu lokulwa, ngimiphi imibuzo okufuze sicabange ngayo, begodu khuyini okufuze siyenze?

16 Ipi ihlale iletha umtlhago, ngitjho nakulabo abaphumelelako. Ukudla kungatlhayela. Abantu kungenzeka balahlekelwe zizinto zabo. Izinga lokuphila lingehla. Itjhaphuluko yomuntu kungenzeka ibe nemibandela. Nengabe iinkhathi ezibudisi ezinjalo ziyasehlela, sizokusabela njani? Kghani sizokuthukwa? Sizokutjhiya ikholo lethu nesingaphasi kwegandelelo? Sizokulahla ithemba begodu sidzimelele ekudaneni? Qala bona kuzokuqakatheke kangangani hlangana neentlayiseko ezikulu bonyana sibulunge ikholo lethu emandleni kaJehova wokuphulusa begodu sihlale sithembekile!—Funda uHabakuki 3:17, 18.

 “AMANZI APHILAKO AZOKUPHUMA”

17, 18. (a) Ayini “amanzi wokuphila”? (b) “Ilwandle elingepumalanga” “nelwandle elingetlhagwini” lifanekiselani? (c) Njengombana uqale phambili engomusweni, khuyini ozimisele ukuyenza?

17 Ngemva kwe-Amagedoni, “amanzi aphilako” azokuragela phambili ageleza aphuma esihlalweni somBuso kaMesiya. “Amanzi aphilako” la, amalungiselelo kaJehova wokuphila. “Ilwandle elingepumalanga” liqalisele eLwandleni eliFileko, “nelwandle elingetlhagwini” liqalisele eLwandleni leMedithera. Zombili ziqalise ebantwini. ILwandle eliFileko lizokujamela kuhle labo abasemathuneni avamileko wesintu soke. Njengombana iLwandle leMedithera lizele izinto eziphilako lingasifanekisela kuhle “isiqubuthu esikhulu” esizabe siphuluke e-Amagedoni. (Funda uZakariya 14:8, 9; IsAm. 7:9-15) Ngalokho, zombili iinqhemezi zizokuzuza ngokutjhatjhululwa ekubotjhweni kukufa okwabangelwa ngu-Adamu njengombana ziqeda ukoma kwazo ngamanzi wokuphila angokomfanekiso, nofana “umlambo wamanzi wokuphila.”—IsAm. 22:1, 2.

Zimisele ukuhlala emrhobeni kaJehova osivikelo

18 Ngaphasi kwesivikelo sakaJehova sizokuphuluka ekupheleni kwephasi lakaSathana elimbi bese singena ephasini elitjha lakaZimu lokulunga. Nanyana sizizinto zokuhloywa ziintjhaba zoke, asibeni nomnqopho wokuhlala siziinkhonzi ezithembekileko zomBuso kaZimu, sizimisele ukuhlala emrhobeni kaJehova osivikelo.

^ isig. 11 Qala incwadi ethi IsAmbuloUmvuthwandaba Waso Omkhulu Useduze! amakhasi 169-170.