“Othobekileko emoyeni uzokuzuza idumo.”—IZA. 29:23.

1, 2. (a) Litjho ukuthini ibizo lelimi lokuthoma elithi “idumo”? (b) Ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo esihlokwenesi?

NEWUZWA ibizo elithi “iphazimulo” namkha “idumo,” khuyini efika qangi emkhumbulwenakho? Kghani ucabanga ngobuhle bendalo? (Rha. 19:1) Ucabanga ngokudunyiswa nephazimulo enikelwa abaregileko, abahlakaniphileko namkha abanepumelelo erarako? EmiTlolweni, ibizo lelimi lokuthoma elithi “idumo,” lidlulisela umqondo wento ebudisi. Eenkhathini zekadeni—lapho imali beyenziwa ngamatje aligugu—ihlamvu yemali neyinobudisi obukhudlwana nokuqakatheka kwayo bekuba kukhulu. Amezwi egade asetjenziselwa ukudlulisela umqondo wokuba nobudisi athoma ukuzwisiseka ngokomfanekiso njengatjho into eligugu, ehle ngokurarako nofana ekarisako.

2 Nanyana singakarwa mamandla, sikhundla namtjhana idumo lomunye umuntu, yini uZimu ayiqalako ebantwini? Eqinisweni imiTlolo ikhuluma ngephazimulo uZimu ayinikela abantu. Ngokwesibonelo, izAga 22:4 zithi: “Umphumela wokuthobeka nokusaba uJehova burego nephazimulo nokuphila.” Umfundi uJakobosi watlola: “Zithobeni phambi kweKosi [uJehova], yona-ke izaniphakamisa.” (Jak. 4:10) Ngiyiphi iphazimulo uJehova ayinikela abantu? Khuyini engasikhandela bona siyifumane? Begodu singabasiza njani abanye bona bazuze iphazimulo le?

3-5. Ngiyiphi iphazimulo uJehova angasisa kiyo?

3 Umrhalani waveza bona bekaqiniseka bonyana uJehova uzombamba ngesandla sokudla begodu amdosele ephazimulweni yamambala. (Funda iRhalani 73:23, 24.) UJehova ukwenza njani lokhu? UJehova udosela iinceku zakhe ezithobekileko ephazimulweni ngokuzidumisa ngeendlela ezinengi. Uzibusisa ngokwazi intando yakhe. (1 Kor. 2:7) Labo abalalela ilizwi lakhe begodu bamthobele ubanikela idumo lokuba nobuhlobo obutjhideleneko naye.—Jak. 4:8.

 4 Godu uJehova uphathise iinceku zakhe igugu eliphazimulako lekonzo yobuKrestu. (2 Kor. 4:1, 7) Ikonzo le idosela ephazimulweni. Kilabo abasebenzisa ilungelo labo lekonzo bona bamdumise begodu kuzuze nabanye, uJehova uyathembisa: “Ngizobadumisa abangidumisako.” (1 Sam. 2:30) Abantu abanjalo badunyiswa ngokuba nebizo elihle noJehova begodu pheze ezinye iinceku zakaZimu zikhuluma kuhle ngabo.—IzA. 11:16; 22:1.

5 Kuthiwani ngengomuso lalabo ‘abathemba uJehova begodu bahlale endlelenakhe’? Bayathenjiswa: “[UJehova] uzokuphakamisa bona udle ilifa lephasi. Lokha abantu abambi batjhatjalaliswa, uzokubona.” (Rha. 37:34) Baqale phambili ekuthabeleni idumo elingeze lamadaniswa lokufumana ukuphila okungapheliko.—Rha. 37:29.

“ANGIFUNI UKUDUNYISWA MUMUNTU”

6, 7. Kubayini abanengi bebangakazimiseli ukubeka ikholo kuJesu?

6 Khuyini engasikhandela bona sifumane iphazimulo uJehova azimisele ukusinikela yona? Enye into kuhlonipha khulu imibono yabantu abanganabujamo obuhle noZimu. Cabanga ngalokho okwatlolwa mpostoli uJwanisi malungana nabathileko abasegunyeni ngesikhathi sakaJesu: ‘Abaphathi bamaJuda abanengi bakholwa kuJesu; kodwana ngebanga labaFarisi azange bakhulume ngaye tjhatjhalazi, khona bangazukuqothwa ngesinagogeni. Ngombana bebathanda ukudunyiswa babantu kunokudunyiswa nguZimu.’ (Jwa. 12:42, 43) Qala bona bekuzokuba ngcono kangangani ngathana ababusabo bebangakhange batjheje khulu lokho egade kucatjangwa baFarisi.

7 Ngaphambilini ekonzwenakhe, uJesu watjho ngokukhanyako bona kubayini abanengi bebangekhe bamamukele begodu babeke ikholo kuye. (Funda uJwanisi 5:39-44.) Besele kumakhulu weminyaka isitjhaba sakwa-Israyeli silindele ukufika kwakaMesiya. UJesu nekathoma ukufundisa, kungenzeka bona abanye bazwisisa ngokwesiporofido sakaDanyela bona isikhathi esibekiweko sokuvela kwakaKrestu sifikile. Eenyangeni ezingaphambili uJwanisi umBhabhadisi nekatjhumayelako, abanengi bebathi: “Mhlamunye nguKrestu na?” (Luka 3:15) Kwanje uMesiya ogade sele kusikhathi eside alindelwe bekaphakathi kwabo afundisa. Kodwana labo egade banelwazi lomThetho azange bamamukele. Atjengisa ibanga lalokho, uJesu wababuza: “Niyathanda ukudumisana nodwa, kodwana anilingi ukuzuza idumo elivela kuZimu. Nje-ke mina ningangikholwa njani na?”

8, 9. Usebenzisa umfanekiso wokukhanya, tjengisa indlela iphazimulo yabantu engasitha ngayo iphazimulo kaZimu.

8 Bona iphazimulo yomuntu ingasithwa njani yiphazimulo kaZimu kungatjengiswa ngokumadanisa iphazimulo nokukhanya. Indawo yethu yoke izele iphazimulo. Usakhumbula ukugcina kwakho ukuqala phezulu isibhakabhaka ngobusuku obunganalitho begodu wazifumana ubhodwe ziinkulungwana zeenkwekwezi? ‘Iphazimulo yeenkwekwezi’ iyamangalisa. (1 Kor. 15:40, 41) Nokho, siba njani isibhakabhakeso newusiqala usendleleni enamalampa? Amalampa wedorobheni enza kungakghoneki ukubona ukukhanya okuvela eenkwekwezini ezikude! Kghani lokhu kungebanga lokobana ukukhanya kwamalampa weendleleni, eenkundleni zemidlalo, nemakhiweni kunamandla begodu kuhle kunokukhanya kweenkwekwezi? Awa! Lokhu kwenzeka ngombana amalampa wedorobheni aseduze nathi ngalokho athikazisa lokho esingakubona endalweni kaJehova. Bona sibone ubuhle besibhakabhaka ebusuku, kufuze ngendlela ethileko sisuse nanyana yini nofana sibalekele isithikamezo sokukhanya okwenziwe mumuntu.

9 Ngokufanako, nengabe ihlobo elingakalungi lephazimulo beliseduze khulu neenhliziyo zethu, belingasikhandela bona sithande begodu sifune iphazimulo engapheliko uJehova azimisele ukusinikela yona. Abanengi babhalelwa kukwamukela umlayezo womBuso  ngombana basaba lokho okungacatjangwa malunga womndeni ngabo. Kghani isifiso sokufumana iphazimulo evela ebantwini singathinta ngitjho neenceku zakaZimu ezizinikeleko? Akhe sithi isokana elithileko labelwa ukuyokutjhumayela endaweni lapho laziwa khona khulu kodwana alaziwa njengoFakazi kaJehova. Lizokusaba ukuyokutjhumayela lapho? Kuthiwani nengabe othileko uhlekwa ubudlhayela ngokulwela kwakhe ukufikelela iimbagana ezingokwezulwini? Kghani uzokuvumela abantu abanganawo umbono okhanyako ngokomoya bona babe nomthelela eenquntweni zakhe? Mhlamunye umKrestu wenze isono esikhulu. Uzokufihla ukona kwakhe ngombana asaba ukulahlekelwa mithwalo yefanelo anayo ebandleni nofana ngombana angafuni ukudanisa abantu abathandako? Endabeni yomuntu owenze isono, nengabe into eyihloko acabanga ngayo ikulungisa ubuhlobo bakhe noJehova, ‘uzokubiza amadoda amadala webandla’ begodu afune isizo lawo.—Funda uJakobosi 5:14-16.

10. (a) Ukutshwenyeka ngokweqileko ngokuthi abanye bacabangani ngathi kungakufiphaza njani ukwahlulela kwethu? (b) Singaqiniseka ngani nesenza ngokuthobeka?

10 Kungenzeka bona sithuthukela ekuvuthweni kobuKrestu kodwana esikholwa kunye naye usinikela isiluleko. Izinto aziphawulileko ngokuthembeka zingasisiza nesingalingi ukuzivikela ngebanga lokuzikhakhazisa, ukubalekela ukudana, nofana ukulingeka ekubekeni amabanga ngesikwenzileko. Mhlamunye wenza umsebenzi othileko okholwa kunye naye. Kghani ukusebenza kwenu ndawonye kuzokuthintwa kukobana ngubani ozokufumana idumo ngemibonwakho emihle nangokusebenza kwakho ngamandla? Nengabe uzifumana usebujamweni obunjalo, qiniseka bona “othobekileko emoyeni uzokuzuza idumo.”—IzA. 29:23.

11. Kufuze sisabele njani nesibukwako, begodu kubayini?

11 Ababonisi nalabo ‘abalangaza’ umsebenzi onjalo ngokufanako kufuze bayelele ukuzifunela idumo ebantwini. (1 Thi. 3:1; 1 Tes. 2:6) Umzalwana kufuze asabele njani nekabukwako ngomsebenzi omuhle awenzileko? Pheze ngeze akhambe azibetha isifuba njengombana kwenza iKosi uSawulu. (1 Sam. 15:12) Nanyana kunjalo, uyalemuka na bona akufikeleleko kwenzeke ngebanga lomusa kaJehova ongakafaneli nokuthi nanyana ngiliphi ithemba lepumelelo yangomuso lisame eembusisweni zakaZimu nesizweni lakhe? (1 Pit. 4:11) Ukusabela kwethu kwangaphakathi kuveza bona ngiyiphi iphazimulo esiyifunako.—IzA. 27:21.

‘NITHANDA UKWENZA IINKANUKO ZAKABABENU’

12. Yini eyakhandela amaJuda athileko ekulaleleni uJesu?

12 Okhunye okungasikhandela ekufumaneni idumo elivela kuZimu ziimfiso zethu. Iimfiso ezingakalungi zingasikhandela ekuzweni iqiniso. (Funda uJwanisi 8:43-47.) UJesu watjela amaJuda athileko bona khenge alalele umlayezo wakhe ngombana ‘athanda ukwenza iinkanuko zakababawo uDeveli.’

13, 14. (a) Abarhubhululi bathini ngendlela ingqondo yethu ezwisisa ngayo ikulumo yomuntu? (b) Yini etjengisa bona ngubani esimlalelako?

13 Esikufisako kunomthelela kilokho esikuzwako. (2 Pit. 3:5) UJehova wasenza sinekghono elirarako lokuvala itjhada elingafunekiko. Akhe uthule kancani bese ulalelisisa indlela ongakghona ngayo ukuzwa amatjhada amanengi. Pheze amanengi gade ungawezwa ngaphambi kwalokhu. Izinzwa zengqondwakho bezikusiza bona udzimelele entweni yinye kukulapho zibulunga ikghono lakho ukuzwa amatjhada ahlukahlukeneko. Kodwana abarhubhululi bafumene bona umsebenzi wokuhlukanisa amatjhada amanengi ngesikhathi esisodwa uba budisi newulalele umuntu akhuluma. Lokhu kutjho bona newuzwa amezwi amabili akhuluma ngesikhathi esisodwa, kufuze ukhethe bonyana ngiliphi ozolilalelisisa. Ukukhetha kwakho kuzokuya ngokuthi ngiliphi ofuna ukulilalela.  AmaJuda afisa ukwenza iinkanuko zakababawo, uDeveli, khenge alalele uJesu.

14 Sifumana imilayezo evela ‘ngendlini yokuhlakanipha ‘nangendlini yobudlhayela.’ (IzA. 9:1-5, 13-17) Kokubili ukuhlakanipha nobudlhayela kuragela phambili kusibiza, begodu lokho kutjho bona kufuze sikhethe. Ngisiphi isimemo ozosamukela? Ipendulo izokuya ngokuthi yintando kabani esifisa ukuyenza. Izimvu zakaJesu zilalela ilizwi lakhe begodu zimlandele. (Jwa. 10:16, 27) ‘Zingehlangothini leqiniso.’ (Jwa. 18:37) ‘Azilazi ilizwi leenkhambi.’ (Jwa. 10:5) Abathobekilekwaba bafumana idumo.—IzA. 3:13, 16; 8:1, 18.

“KOKE LOKHU KULIDUMO LENU”

15. Ukutlhaga kwakaPowula kungaba njani ‘lidumo’ kwabanye?

15 Ukuphikelela kwethu ekwenzeni intando kaJehova kusiza abanye bafumane idumo. UPowula watlolela ibandla le-Efesu wathi: ‘Yeke ngiyanirabhela ningapheli amandla ngokutlhaga kwami ngebanga lenu; koke lokhu kulidumo lenu.’ (Efe. 3:13) Kungamuphi umqondo ukutlhaga kwakaPowula “kulidumo” kwebe-Efesu? Ukulungela kwakaPowula ukubakhonza naphezu kweenlingo kwatjengisa be-Efesu bona amalungelo ebebawathabela njengamaKrestu gade aqakathekile begodu anenani eliphakemeko ngendlela engacabangekiko. Ngathana uPowula waliselela nekatlhagako, bekungeze na kwadlulisela umlayezo wokobana ubuhlobo babo noJehova, ikonzwabo, nethemba labo belingakaqakatheki? Ukukghodlhelela kwakaPowula kwaphakamisa ubuKrestu begodu kwatjengisa nokobana ilungelo lokuba mfundi liyakufanelekela nanyana ngikuphi ukuzidela.

16. Ngikuphi ukutlhaga uPowula aqalana nakho eListra?

16 Cabanga ngomphumela itjiseko nokukghodlhelela kwakaPowula okwaba nawo. IzEnzo 14:19, 20 zithi: ‘Amanye amaJuda bekavela e-Anthiyoka ne-Ikhoniyo. Adosela iinqubuthu ngakiwo, akghadlha uPowula ngamatje, amrhurhubisela ngaphandle komuzi [weListra], adlumbana bona ufile. Kodwana kuthe bona amakholwa amzungeze, wavuka wabuyela emva emzini. Ngelanga elilandelako yena noBhanabhasi babuyela eDerbe.’ Akhe uzicabange namhlanje ubethwe bewatjhiywa ngombana kucatjangwa bona uhlongakele, kodwana ngakusasa uthathe ikhambo lamakhilomitha ali-100, ngaphandle kweenkhwelo zesimodeni!

17, 18. (a) Kungamuphi umqondo uThimothi akulandela eduze ukutlhaga kwakaPowula eListra? (b) Ukukghodlhelela kwakaPowula kwaba namuphi umphumela kuThimothi?

17 Kghani uThimothi bekangomunye ‘wabafundi’ ababuthanela ukusiza uPowula? Ukulandisa okusencwadini yeZenzo akutjho ngokukhanyako, kodwana kungenzeka. Cabanga ngalokhu uPowula akutlola encwadinakhe yesibili ayitlolela uThimothi: “Wena wayilandela  ifundiso yami, wangilingisa ngepilo oyiphilako nalokho . . . okwangehlela e-Anthiyoka [ukuqothwa emzaneni lo] ne-Ikhoniyo [balinga ukumkghadlha ngamatje] neListra [bamkghadlha ngamatje]. Uyayazi nemitlhago yoke engayithwalako; kodwana iKosi yangisiza kikho koke lokhu.”—2 Thi. 3:10, 11; IzE. 13:50; 14:5, 19.

18 UThimothi ‘wazilandela eduze’ izenzakalwezo begodu akwazi kuhle ukukghodlhelela kwakaPowula. Lokhu kwadzimelela engqondweni kaThimothi. UPowula nekavakatjhela eListra, wafumana uThimothi amKrestu osibonelo ‘abazalwana beListra nebe-Ikhoniyo bakhuluma kuhle ngaye.’ (IzE. 16:1, 2) Ngokukhamba kwesikhathi, uThimothi wakufanelekela ukuthwala imithwalo yefanelo ebudisi.—Fil. 2:19, 20; 1 Thi. 1:3.

19. Ukukghodlhelela kwethu kungaba namuphi umphumela kwabanye?

19 Ukuphikelela kwethu ekwenzeni intando kaZimu kungaba nomphumela ofanako kwabanye—khulukhulu ebantwini abatjha, abanengi abazokukhula babe ziinceku zakaZimu ezilisizo khulu. Abafundi abatjha abasiqali kwaphela begodu bafunde iimfanelo zokukhuluma namakghono kithi ekonzweni kodwana bayazuza nekuboneni indlela esisabela ngayo ebujamweni obubudisi ekuphileni. UPowula ‘waragela phambili akghodlhelela koke lokhu’ ukwenzela bona boke abahlala bathembekile ‘baphuluswe bafikelele ephazimulweni engapheliko.’—2 Thi. 2:10.

Abasesebancani bayakubuka ukuphikelela kwamaKrestu akhulileko

20. Kubayini kufuze siragele phambili sifuna iphazimulo evela kuZimu?

20 Alo-ke akukafuzi na siragele phambili ‘sifuna ukuzuza idumo elivela kuZimu’? (Jwa. 5:44; 7:18) Kwamambala kunjalo! (Funda kwebeRoma 2:6, 7.) UJehova ubapha ‘ukuphila okungapheliko labo abafuna iphazimulo nedumo.’ Ngaphezu kwalokho, ‘ukukghodlhelela kwethu ekwenzeni okulungileko’ kwenza abanye bahlale baqinile, bazuze ngokungapheliko. Ngalokho, ungavumeli litho likukhandele ekufumaneni idumo namkha iphazimulo evela kuZimu.