Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 EziVela EBulungelweni Lethu

‘Okungeze KwaLibaleka’ OkuFike ngesiKhathi

‘Okungeze KwaLibaleka’ OkuFike ngesiKhathi

“ANGEZE siyilibale!” Bayihlathulula njalo abanye i-“Creation Drama.” Yafika ngesikhathi esifaneleko begodu yatjhiya isithombe engekhe salibaleka kilabo abayibonako. Kwamambala, i-“Creation Drama” yanikela ubufakazi obukhulu ekudunyisweni kwakaJehova ngaphambi kobana umbuso kaHilter ubangele ukutlhoriswa okukhulu ebantwini Bakhe eYurobhu. Kodwana gade iyini i-“Creation Drama”?

Incwadi ethi Schöpfung (Creation) yathiywa ibizo isuselwa edrameni etja le

Ngo-1914 umzimkhulu wabantu bakaJehova eBrooklyn, eNew York, e-U.S.A., watjhaphulula i-“Photo-Drama of Creation.” Gade imkhiqizo othatha ama-awara abunane weenthombe ezima-slide ezisikinyekako ezinemibala nemidumo. I-“Photo-Drama” yabukelwa ziingidi zabantu ephasini mazombe. Ihlelo elifitjhanisiweko—i-“Eureka Drama”—nayo yatjhatjhululwa ngomnyaka ka-1914. Kodwana ngabo 1920, ama-slide, amafilimu nemitjhini yokuzidlalisa besele iluphele. Nanyana kunjalo, bekusese nabantu abanengi abasafuna ukubukela i-“Photo-Drama.” Ngokwesibonelo, abahlali beLudwigsburg, eGermany babuza bathi, “Izokutjengiswa nini godu i-Photo Drama”? Bekuzokwenziwani nakunje?

Ukuqalana netlhogakalo yokutjengisa iDrama le, ngabo-1920 abajameli bomndeni weBethel eMagdeburg, eGermany, bathenga amafilimu ekhamphanini yeendaba eParis, eFrance, nama-slide emakhamphanini weenthombe eLeipzig neDresden. Iinsetjenziswezi zahlanganiswa namanye ama-slide we-“Photo-Drama” angakamotjheki.

Umzalwana u-Erich Frost ogade asikghwari kezomvumo, watlama umbhino okhambisana namafilimu nama-slide. Kwathathwa ingcenye ethileko yokulandisa encwadinethu ethi Creation. Kungebangelo i-“Photo-Drama” ebuyekeziweko yanikelwa ibizo elitjha—i-“Creation Drama.”

IDrama etja le gade ilingana ne-“Photo Drama”ama-awara abunane—begodu beyidlaliswa isiqephu nesiqephu ngokulandelana kobusuku. Yathula imininingwana ekarisako malungana namalanga wokubumba, yabuyekeza umlando weBhayibhili newephasi begodu yaveza nokubhalelwa kwekolo yamala ukusiza abantu. I-“Creation Drama” yatjengiswa e-Austria, eGermany, eLuxemburg, eSwitzerland nakwabanye abantu abakhuluma isiJarimani kezinye iindawo.

U-Erich Frost namaphephakhe wombhino we-“Creation Drama”

U-Erich Frost wahlathulula wathi: “Nekutjengiswa iDrama le, ngakhuthaza engisebenza nabo, ngokukhethekileko labo abadlala i-ochestra, bona sisebenzise isikhathi sekhefu sikhambe ireyi nereyi  sinikele iimbukeli iincwadi neencwajana zethu ezihle. Sakhambisa iincwadi ezinengi ngokusebenzisa indlela le ukudlula ukuzikhambisa umuzi nomuzi.” UJohannes Rauthe, owahlela ukubukelwa kweDrama le ePoland nendaweni nje ebizwa ngokuthi yiCzech Republic, ukhumbula bona abantu abanengi egade bakhona batjhiya iimphande zabo ukwenzela bonyana bavakatjhelwe. Iimphandezo zaba sisekelo samabuyelo akhiqizako.

Hlangana nabo-1930, i-“Creation Drama” beyidlaliswa emawolweni azele swi, begodu aboFakazi bakaJehova bebayindaba mlonyeni endaweni. Ngo-1933, pheze abantu abasigidi besele bayibukelile idrama le ehlelwe yi-ofisi lethu legatja eGermany. Akhumbula, uKäthe Krauss uthi: “Bona siyokubukela iDrama le, kelinye nelinye ilanga emalangeni amahlanu, sakhamba amakhilomitha alitjhumi ukuya kwaphela, saratha ehlathini sehla senyuka imibundu nemimango.” U-Else Billharz uthi, “i-‘Creation Drama’ yabeka isisekelo sethando lami ngeqiniso.”

U-Alfred Almendinger ulandisa bona lokha ummakhe nekayokubukela iDrama le, “wakareka kangangombana wabe wathenga neBhayibhili wafuna ibizo elithi ‘isihlanzo.’” Njengombana bekangalifumani eBhayibhilini, walisa ukuya esondweni bewabhabhadiswa. Akhumbula, u-Erich Frost uthi, “abantu abanengi bamukela iqiniso ngebanga le-‘Creation Drama.’”—3 Jwa. 1-3.

Njengombana abantu abanengi babona i-“Creation Drama,” ihlangano yamaNazi yakhula ngamandla eYurobhu begodu yaba mraro. Ekuthomeni kwaka-1933, umsebenzi waboFakazi wavinjelwa eGermany. Kusukela ngesikhatheso bekube sekupheleni kwepi yephasi yesibili ngo-1945, iinceku zakaJehova eYurobhu zaqalana nokutlhoriswa okubudisi. U-Erich Frost wavalelwa pheze iminyaka ebunane. Kodwana wasinda begodu ngokukhamba kwesikhathi wakhonza eBethel yeWiesbaden, eGermany. Qala bona gade kukuhle kangangani bonyana i-“Creation Drama” engeze yalibaleka yafika ngesikhathi esifaneleko kangangani ukuqinisa ikholo lamaKrestu amanengi egade azokuqalana neenlingo zekholo hlangana nePi yePhasi II!—Ezivela ebulungelweni lethu eGermany.