ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Febherbari 2013

Umagazini lo ukhuluma ngelifa elikhethekileko esinalo njengabantu bakaJehova. Godu, funda ngendlela esingahlala ngayo evikelweni lakaJehova.

Leli LiLifa Lethu Elingokomoya

Qinisa ukuthokoza kwakho ngelifa lethu elingokomoya ngokubuyekeza lokho uJehova akwenzele abantu kuhlanganise nabantu bakhe.

UyaliThokozela Na ILifa Lethu Elingokomoya?

Ukwazi ngelifa lethu elingokomoya kungasisiza bona uzimisele ukuhlala uthembekile kuZimu.

UkuFakaza EButhweni LabonoGada BesiGodlweni

UPowula wafakaza ngaphasi kwabo boke ubujamo. Fumana indlela isibonelo sakhe esingakukhuthaza ngayo ukwenza okufanako.

Hlala EmRhobeni KaJehova OVikelekileko

Uyini umrhoba osivikelo begodu abakhulekeli bakaJehova bangayifumana njani ivikeleko lapho?

Yelela IinHloso ZeHliziyo

Ngezinye iinkhathi ihliziyo yethu ilinga ukuthethelela ikambo engakalungi. Khuyini engasisiza sazi okusehliziyweni yethu mbala?

UngaVumeli Litho LikuKhandele Bona UZuze IDumo

Ungalifumana njani idumo kuZimu? Khuyini engakukhandela bona ulizize?

BekangowomNdeni KaKhayifasi

Ukufunyanwa kwebhoksi lamathambo kaMariya kunikela ubufakazi bokobana iBhayibhili ikhuluma ngabantu bamambala bemindenini yambambala.

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

‘Okungeze KwaLibaleka’ OkuFike ngesiKhathi

Fumana indlela i-“Creation Drama” etja eyasiza ngayo aboFakazi eGermany ukuqalana neenlingo zekholo hlangana nePi yePhasi II.