Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Yiba NesiBindi—UJehova Unawe!

Yiba NesiBindi—UJehova Unawe!

“Yiba nesibindi, uqine. . . . uJehova uZimu wakho unawe.”—JOSH. 1:9.

1, 2. (a) Ngiziphi iimfanelo ezizosisiza siqalane neenlingo? (b) Ungalihlathulula njani ikholo? Bonisa.

IKONZO kaJehova isilethela ithabo. Nokho, siqalana nobudisi obujayelekileko ebantwini, begodu ‘singatshwenyeka ngombana senza okulungileko.’ (1 Pit. 3:14; 5:8, 9; 1 Kor. 10:13) Bona siqalane neenlingo ezinjalo ngokuphumelelako, sitlhoga ikholo nesibindi.

2 Khuyini ikholo? Umpostoli uPowula watlola: “Ukukholwa kukuba neqiniso ngalokho okuqalwe ngethemba, kukuba neqiniso ngalokho esingakuboniko ngamehlo.” (Heb. 11:1) Enye iBhayibhili ithi: “Ikholo yitayitela yezinto esithemba ukuzifumana. Ikholo kuqiniseka ngezinto ezingabonakaliko.” (The Simple English Bible) Nengabe ipahla ethileko itloliswe ngathi, siyaqiniseka bona ngeyethu. Njengombana sinekholo lokobana uZimu uhlala asizalisa isithembiso sakhe, kunjengokungathi siphethe itayitela eliyigugu. Ikholo lethu lisenza siqiniseke bona sizokubona ukuzaliseka kweenthembiso ezisekelwe eBhayibhilini esinethemba lazo, begodu siyaqiniseka ngamaqiniso angokomoya ngitjho nanyana singeze sawabona.

3, 4. (a) Khuyini isibindi? (b) Ngiyiphi indlela yokuqinisa ikholo lethu nesibindi?

3 Isibindi sihlathululwa “njengamandla angokomoya, angokwamazizo nalokho esikukholelwako bona sikhulume begodu senze ngaphandle kokusaba nesiqalene neenqabo neengozi.” (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible) Nesinesibindi, siyaqina, sibe namandla singasabi litho ngezinye iinkhathi.—Mar. 6:49, 50; 2 Thi. 1:7.

4 Ikholo nesibindi ziimfanelo ezifiselekako. Kodwana akhe sithi siyatjheja bona sitlhoga ikholo elingeziweko begodu asizizwa sinesibindi. Nengabe kunjalo, iBhayibhili ikhuluma ngeenkulungwana zabantu egade baziimbonelo ekutjengiseni iimfanelwezi. Ngalokho, indlela yokuqinisa ikholo lethu nesibindi kucabangela ezinye zeembonelwezo.

 UJEHOVA BEKANOJOSHUWA

5. Bona aphumelele esabelweni sakhe, khuyini uJoshuwa ebekayitlhoga?

5 Akhe sibuyele emva eminyakeni engaba makhulu ama-35 edlulileko. Kwadlula iminyaka ematjhumi amane kusukela iingidi zama-Israyeli zatjhatjhululwa ebugqilini beGibhide ngesandla sakaJehova esinamandla. Umporofidi uMosisi bekawadosa phambili. Kwanje aneminyaka eli-120, ubonela iNarha yesiThembiso akude ngemva kwalokho uyahlongakala esiqongolweni seNtaba iNebo. Esikhundleni sakhe kungena uJoshuwa indoda ‘ezele umoya nokuhlakanipha.’ (Dut. 34:1-9) Ama-Israyeli azokuthumba iKanana. UJoshuwa bona aphumelele njengomrholi wawo, uzokutlhoga ukuhlakanipha akunikelwe nguZimu. Godu kuzokufuze atjengise ikholo kuJehova begodu azibonakalise anesibindi namandla.—Dut. 31:22, 23.

6. (a) UJoshuwa 23:6 uthi kufuze sibe nesibindi sokwenzani? (b) Sifundani emezwini akuzEnzo 4:18-20 nezEnzo 5:29?

6 Ukuhlakanipha, isibindi, nekholo elatjengiswa nguJoshuwa hlangana nokuthumba kwakhe amaKanani okwathatha isikhathi eside kufuze bona kwaqinisa ama-Israyeli. Nokho, ngaphezu kobukutana bepini, bewatlhoga lokho okungabizwa ngokobana sibindi esibuthule bona enze lokho uJoshuwa ebakawakhuthaza bona akwenze. Ngaphambi kokufa kwakhe wathi: “Kufuze nibe nesibindi sokubulunga nokwenza koke okutlolwe encwadini yomthetho kaMosisi ngokungadurhi kiyo niye ngesidleni namtjhana ngesinceleni.” (Josh. 23:6) Nathi sitlhoga isibindi sokulalela uJehova ngeenkhathi zoke. Lokhu kubandakanya nebujamweni lapho abantu bafuna bona senze ngokuphambene nentando kaZimu. (Funda IzEnzo 4:18-20; 5:29.) Nesithembela kuJehova ngomthandazo, uzosisiza sibe nesibindi esinjalo.

UKWENZA INDLELA YETHU IPHUMELELE

7. Bona abe nesibindi nepumelelo, khuyini uJoshuwa ebekufuze ayenze?

7 Bona sibe nesibindi esitlhogekako sokwenza intando kaZimu, kufuze sitaditjhe iLizwi lakhe begodu silisebenzise. Ngilokho uJoshuwa atjelwa bona akwenze lokha nekangena esikhundleni sakaMosisi: “Yiba nesibindi uqine khulu bona wenze ngokuvumelana nawo woke umthetho uMosisi incekwami akulaya ngawo. . . . Incwadi yomthetho le akukafuzi isuke emlonyenakho, begodu kufuze uyifunde ngelizwi eliphasi imini nobusuku, bona ukghone ukwenza ngokuvumelana nakho koke okutlolwe kiyo; ngalokho uzokuphumelelisa indlela yakho begodu uzokwenza ngokuhlakanipha.” (Josh. 1:7, 8) UJoshuwa walandela isilulekweso, ‘indlelakhe yaphumelela.’ Nesenza okufanako, sizokuba nesibindi esikhulu begodu siphumelele ekonzweni kaZimu.

Umtlolo wethu womnyaka ka-2013 uthi: “Yiba nesibindi, uqine. . . . uJehova uZimu wakho unawe.”Joshuwa 1:9

8. Umtlolo womnyaka ka-2013 usekelwephi, begodu ucabanga bona amezwi lawo azokusiza njani?

8 Kufuze bona uJoshuwa waqina khulu nekezwa amezwi kaJehova athi: “Yiba nesibindi uqine. Ungathukwa namtjhana usabe, ngombana uJehova uZimu wakho unawe nanyana kukuphi lapho uya khona.” (Josh. 1:9) UJehova unathi. Ngalokho ‘asingathukwa nofana sisabe’ kungakhathaliseki bona siqalana naziphi iinlingo. Tjheja ngokukhethekileko amezwi athi: “Yiba nesibindi, uqine. . . . uJehova uZimu wakho unawe.” Amezwi lawo akuJoshuwa 1:9 akhethwe njengomtlolo  womnyaka ka-2013. Ngokuqinisekileko azosiqinisa eenyangeni ezizako, njengombana amezwi nezenzo wezinye iimbonelo zekholo nesibindi kuzosiqinisa.

BABA NESIBINDI

9. Ngiziphi iindlela uRahabi atjengisa ngazo ikholo nesibindi?

9 UJoshuwa wathumela iinhloli eembili eKanana, uRahabi othengisa ngedini wazifihla begodu waphambukisa amanabazo. Ngebanga lezenzo zakhe ezibonisa ikholo nesibindi, yena nomndeni wekhabo baphuluka lokha umuzi weJerikho uthunjwa ma-Israyeli. (Heb. 11:30, 31; Jak. 2:25) Kwamambala, uRahabi walahla ukuziphatha kwakhe okumbi bona athabise uJehova. Abanye ababa maKrestu baba nekholo, isibindi, amandla wokuziphatha kuhle ukwenzela bona benze amatjhuguluko afanako wokuthabisa uZimu.

10. Kungaphasi kwabuphi ubujamo uRude ajamela ukukhulekela kweqiniso, begodu ngiziphi iimbusiso azifumana?

10 Ngemva kokuhlongakala kwakaJoshuwa, uMowabikazi uRude waba nesibindi ngokujamela ukukhulekela kweqiniso. Njengomhlolokazi wom-Israyeli, kungenzeka bekunokuthileko akwaziko ngoJehova. UNawomi, unosokanakhe omhlolokazi gade ahlala kwaMowabi kodwana waqunta ukubuyela emva edorobhaneni lama-Israyeli eBhetlehema. Nebasendleleni, uNawomi wakhuthaza uRude bona abuyele ebantwini bekhabo, kodwana uMowabikazi waphendula wathi: “Ungangirabheli bona ngikutjhiye, ngijike ekukhambisaneni nawe,  . . Abantu bekhenu bazokuba babantu bekhethu, noZimakho abe nguZimami.” (Rude 1:16) URude bekaqinisile kilokhu. Ngokukhamba kwesikhathi, isihlobo sakaNawomi uBhowazi watjhada noRude, owambelethela indodana, waba ngukhokhokazi kaDavidi noJesu. Liqiniso, uJehova ubusisa izenzo zekholo nesibindi.—Rude 2:12; 4:17-22; Mat. 1:1-6.

ABANENGI BAFAKA UKUPHILA KWABO ENGOZINI!

11. UJehoyada noJehosheba basibonisa njani isibindi, begodu lokhu kwaba namiphi imiphumela?

11 Isibindi nekholo lethu kuyaqina nesibona bona uZimu unalabo ababeka iinkareko nehlalakuhle yamakholwa abakunye nawo qangi kunezabo. Ngokwesibonelo, cabanga ngomPristi omKhulu uJehoyada nomkakhe uJehosheba. Ngemva kokuhlongakala kweKosi u-Ahaziya, u-Athaliya unina wabulala inzalo yebukhosini eseleko ngaphandle kwakaJehowashi, wathatha ubukhosi. UJehoyada noJehosheba bafaka ukuphila kwabo engozini ngokuphulusa indodana ka-Ahaziya, uJehowashi, begodu bamfihla iminyaka esithandathu. Emnyakeni wekhomba, uJehoyada wenza bona kumenyezelwe bonyana uJehowashi yikosi begodu u-Athaliya wabulawa. (2 Kho. 11:1-16) Ngokukhamba kwesikhathi uJehoyada wasekela iKosi uJehowashi ekulungiseni itempeli. UJehoyada nekahlongakalako aneminyaka eli-130, wabulungwa namakhosi “ngombana wenza okuhle kwa-Israyeli nakuZimu weqiniso nendlwakhe.” (2 Mil. 24:15, 16) Ngaphezu kwalokho, izenzo zesibindi zakaJehoyada nomkakhe zabulunga ikoro yebukhosini kusukela kuDavidi kuya kuMesiya.

12. Ngimaphi amagadango wesibindi u-Ebhedimeleki awathathako?

12 U-Ebhedimeleki, umthenwa wendlu yeKosi uZedekiya, wafaka ukuphila kwakhe engozini ngebanga lakaJeremiya. Ikosi yanikela uJeremiya eenkhulwini zakwaJuda, egade zimmangalela ngamala ngokobana uvukela umbuso zamphosela epetsini enedaka, bona afele lapho. (Jer. 38:4-6) Naphezu kwengozi lokhu ebekumfaka kiyo ngebanga lehloyo egade ikhona ngoJeremiya, u-Ebhedimeleki wamkhulumela umporofidi lo kuZedekiya. UZedekiya wasabela kuhle begodu wathumela amadoda ama-30 bona akhambe naye ukuyokuphulusa uJeremiya. Ngomporofidi, uZimu waqinisekisa u-Ebhedimeleki  bona ngeze atjhabalale lokha beBhabhiloni bavimbezela iJerusalema. (Jer. 39:15-18) Isibindi esikhambisana nokusaba uZimu siyavuzwa.

13. Ngisiphi isibindi esatjengiswa maHebheru amathathu, begodu singazuza njani kilokho okwabehlela?

13 Ngekhulu lekhomba B.C.E., iinceku zakaJehova ezimaHebheru zanikelwa ubufakazi obukhanyako bokobana uZimu uvuza ikholo nesibindi. IKosi uNebukadinezari yabuthelela iinkhulu zeBhabhiloni begodu yayala bona kuthandazwe esithombeni esikhulu segolide. Nanyana ngubani ongeze enze njalo bekazokufakwa emlilweni otjhisa bhe. Ngehlonipho, amaHebheru amathathu atjela uNebukadinezari athi: “UZimethu esimkhonzako uyakwazi ukusiphulusa. Uzosiphulusa emlilweni otjhisa bhe nesandleni sakho kosi. Kodwana nekungasinjalo, sifuna wazi kosi bona ngekhe sibakhonze abozimu bakho, nesithombe segolide osijamisileko angekhe sisikhothamele.” (Dan. 3:16-18) Ukuphuluswa kwamaHebheru amathathu okukarisakokhu kuhlathululwa ngokukhanyako kuDanyela 3:19-30. Nanyana singeze sisongelwe ngokubulawa emlilweni otjhisa bhe, siyaqalana neenlingo zokuthembeka begodu singaqiniseka bona uZimu uzosibusisa ngokubonisa kwethu ikholo nesibindi.

14. Ngokuya kwakaDanyela isahluko 6, uDanyela wasibonisa njani isibindi begodu kwaba namuphi umphumela?

14 UDanyela watjengisa ikholo nesibindi lokha amanabakhe akatelela iKosi uDariyu bona ikhiphe umlayo wokobana “nanyana ngubani owenza isibawo kunanyana ngimuphi omunye uzimu namtjhana umuntu amalanga amatjhumi amathathu ingasi kuwe kosi, kufuze aphoselwe ngemgodini wamabhubezi.” Msinyana ngemva kokobana uDanyela afunde umlayo otlikitliweko loyo “wangena ngendlinakhe, begodu amafesidere wekumbakhe ephezulu avulekele ngeJerusalema, kathathu ngelanga bekaguqa ngamadolo athandaze begodu adumise uZimakhe, njengombana gade kuyinto ayenza qobe.” (Dan. 6:6-10) UDanyela onesibindi wagcina aphoselwe ngemgodini wamabhubezi—kodwana uJehova wamphulusa.—Dan. 6:16-23.

15. (a) U-Akhwila noPeresila, basibekela siphi isibonelo sekholo nesibindi? (b) Atjho ukuthini amezwi kaJesu atlolwe kuJwanisi 13:34, begodu amaKrestu amanengi alitjengise njani ithando elinjalo?

15 Ngaphasi kobujamo obungakavezwa eBhayibhilini, u-Akhwila noPeresila, ‘bafaka ukuphila kwabo engozini ngebanga lakaPowula.’ (IzE. 18:2; Rom. 16:3, 4, NW) Ngesibindi benza ngokuvumelana namezwi kaJesu athi: “Nginipha umlayo omutjha ngithi: Thandanani. Njengombana gade nginithanda, nje-ke nani nifanele ukuthandana.” (Jwa.  13:34) UmThetho kaMosisi bewufuna bona umuntu athande umakhelwanakhe njengombana azithanda yena. (Lef. 19:18) Kodwana umlayo kaJesu gade ‘umutjha’ ngombana bewuhlathulula ithando ebelizokufikelela ezingeni lokunikela ngokuphila kwethu ngebanga labanye, njengombana naye enza. AmaKrestu amanengi atjengisa ithando ngokuba nesibindi ‘sokufaka ukuphila kwawo engozini’ ukwenzela bona abalekele ukunikela abanakwabo ezandleni zamanaba afuna ukubatlhorisa ngelunya nofana ukubabulala.—Funda 1 Jwanisi 3:16.

AmaKrestu wangaphambilini, gade angakucabangi ukuliselela

16, 17. Ngiliphi ivivinyo lekholo abanye abalandeli bakaKrestu bangaphambilini abaqalana nalo, begodu lokho kungamadaniswa njani nokwehlela amaKrestu athileko esikhathini sethu?

16 NjengoJesu, amaKrestu wokuthoma akhulekela uJehova kwaphela ngesibindi. (Mat. 4:8-10) Ala ukutjhisa ipepho yokudumisa umbusi wamaRoma. (Qala isithombe.) UDaniel P. Mannix watlola, “Ambalwa amaKrestu alahla itewu, nanyana bekubekwe i-aldara egade lihlala livutha umlilo ekundleni yezemidlalo ukwenzela bona kube lula ngawo. Bekutlhogeka bonyana isibotjhwa sirhatjhe ipepho kancani elangabini bese sinikelwa isiTifiketi somHlatjelo bese siyatjhatjhululwa. Besihlathululelwa kuhle nokuthi besingakhulekeli umbusi; besivuma bona uphakeme khulu njengehloko yombuso wamaRoma. Nanyana kunjalo, pheze awekho amaKrestu alisebenzisa ithubelo bona aphuluke.”—Those About to Die.

17 AmaKrestu wanamhlanjesi avalelwa eenkampeni zokuhlunguphazwa zamaNazi lapho kulula khona bona angahlongakala, anikelwa kanengi amathuba wokutjhatjhululwa ngokuthi asayine isitatimende sokobana awasakholelwa kuJehova. Kodwana ambalwa asisayinako. Afaka ukuphila kwawo engozini hlangana kokuqedwa kwesitjhaba eRwanda okwenzeka mva-nje, aboFakazi abamaTutsi namaHutu bavikelana. Ukulingwa okunjalo bekutlhoga isibindi nekholo.

KHUMBULA, UJEHOVA UNATHI!

18, 19. Ngiziphi iimbonelo zeBhayibhili zekholo nesibindi ezingasisiza senze umsebenzi wokutjhumayela?

18 Kwanje sinelungelo lokuhlanganyela emsebenzini omkhulu ophathiswe iinceku zakaZimu ezibabantu—umsebenzi wokurhuwelela umlayezo womBuso nokwenza abafundi. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Qala bona sithaba kangangani ngesibonelo sakaJesu esingamadanisekiko! “Wakhamba wadabula hlangana nemizi nemizana atjhumayela iindaba ezimnandi ngombuso kaZimu.” (Luka 8:1) Njengaye, sitlhoga ikholo nesibindi bona sitjhumayele umlayezo womBuso. Ngesizo lakaZimu, singafana noNuwa onesibindi, “umtjhumayeli wokulunga” ongasabiko ‘ephasini labangamesabiko uZimu’ ebelizokutjhatjalaliswa ngokukhulamungu wephasi loke.—2 Pit. 2:4, 5.

19 Umthandazo usisiza senze umsebenzi wokutjhumayela. Lokha abalandeli bakaKrestu abathileko ebebatjhutjhiswa bathandazela ‘ukukhuluma umlayezo wakhe ngesibindi esikhulu,’ isibaweso saphenduleka. (Funda IzEnzo. 4:29-31.) Nengabe uneenhloni ngokutjhumayela umuzi nomuzi, uJehova uzoyiphendula imithandazwakho ngokuba nekholo elikhulu nesibindi.—Funda iRhalani 66:19, 20. *

20. Ngiliphi isekelo esinalo njengeenceku zakaJehova?

20 Kubudisi ukuphitjhekela ikambo yokusaba uZimu nasiqalene neenlingo ezisehlelako ephasini elimbeli nelizele imiraro. Nokho, asisisodwa. UZimu unathi. Njengombana neNdodanakhe, iHloko yebandla inathi. Godu sinaboFakazi bakaJehova esikunye nabo abangaphezu kwe-7 000 000 ephasini mazombe. Sisoke, asitjengiseni ikholo, simemezele iindaba ezimnandi kukulapho sikhumbula umtlolo womnyaka ka-2013 othi: “Yiba nesibindi, uqine. . . . uJehova uZimu wakho unawe.”—Josh. 1:9.

^ isig. 19 Qala iimbonelo ezingeziweko zesibindi esihlokweni esithi “Yiba Nesibindi Begodu Uqine Khulu” ku-Sithalasokulinda sakaFebherbari 15, 2012.