Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Janabari 2013

IJima EliHlelwe Kuhle LiThela IinThelo

IJima EliHlelwe Kuhle LiThela IinThelo

UMaría Isabel mrhuweleli osesemutjha otjhisekako ohlala edorobheni le-San Bernardo eSewula Amerika enarheni yeChile. Yena nomndenekhabo bama-Mapuche wendabuko. Woke umndeni bewusolo usekela ngetjiseko imizamo yokobana kuthonyiswe ibandla elitjha ngelimi lamaMapuche, elibizwa ngokobana siMapudungun.

Nekumenyezelwa bona isiKhumbuzo sokufa kwakaKrestu sizokuragwa ngesiMapudungun nokobana iimemo zesiKhumbuzo ezi-2 000 ngelimelo sele zilungele ukukhanjiswa, lokho kwenza uMaria Isabel wayidlela amathambo wengqondo indaba le. Khuyini angayenza bona asize? Wakhumbula okuhlangabezanwe nakho kwabanye aboFakazi abatjha abathabela ukuba nepumelelo yokutjhumayela kilabo abafunda nabo nematitjhereni. Wayidemba nababelethi bakhe indaba le, begodu baboke baqunta bona uMaria kufuze eze neqhinga lokukhambisa iimemo esikolweni. Ngiliphi iqhinga eza nalo?

Kokuthoma, uMaria Isabel wabawa imvumo kwabaphetheko esikolweni yokufaka iimemo eyegeni ekulu yesikolo. Bamnikela imvumo leyo bebambuka ngomzamo awenzileko. Langelinye ekuseni nekumakhwa irejista, uhlokokulu wesikolo wenza isaziso malungana nesimemo ngombhobho!

Ngemva kwalokho, uMaria Isabel wabawa ukuvakatjhela woke amaklasi. Ngemva kokufumana imvumo kibotitjhere, wabuza bona bakhona abaMapuche na eklasini ngalinye. Uthi: “Bengidlumbana bona mhlamunye kuzokuba nabafundi abali-10 nofana abali-15 abavela emindenini yamaMapuche esikolweni soke kodwana bekunabanye abanengi—ngagcina sele ngikhambise iimemo ezi-150!”

“BEKALINDELE UMUNTU OMDALA”

Omunye umfazi owabona isimemo eyegeni ekulu yesikolo wabuza bona ngubani abangamlayela kuye bona akhulume naye ngesiKhumbuzo. Wabamba ongenzasi nakalayelwa emntazaneni oneminyaka elitjhumi! Amomotheka, uMaria Isabel uthi: “Bekalindele umuntu omdala.” Ngemva kokumnikela isimemo ngokuthi fahlafahla ngaso, uMaria Isabel wabawa i-adresi yomfazi loyo bona ababelethi bakhe bamvakatjhele begodu bamtjele okungeziweko ngomBuso kaZimu. Qala bona bathaba kangangani abarhuweleli abama-20 abakhonza esimini ekhuluma ilimi lesiMapudungun nebabona umfazi loyo kunye nabanye abaMapuche abanekareko abama-26 ababakhona esiKhumbuzweni. Kwanje isiqhemeso silibandla elithuthuka kuhle tle!

Kungakhathaliseki ubudala bakho, ungalisebenzisa na ithubeli lokumemela ofunda nabo namtjhana osebenza nabo esiKhumbuzweni, ekulumweni yenengi nemhlanganweni wesigodi? Kubayini ungenzi irhubhululo eencwadini zethu bona ufumane okuhlangabezanwe nakho okungakunikela iindlela zokwenza umsebenzi lo uphumelele? Godu, thandazela umoya ocwengileko kaJehova bona ukusize ube nesibindi sokukhuluma ngaye. (Luka 11:13) Newenza njalo, ungakarwa ukhuthazwe namiphumela yokuhlela kwakho kuhle kusesengaphambili.