ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Janabari 2013

Umagazini lo ucoca ngabantu abatjengisa ikholo nesibindi eBhayibhilini.

BaziNikela-ngokuziThandela—ENorway

Umbuzo ongakalindeleki wawutjhukumisela njani bona ukhonze lapho kunetlhogeka ekulu khona?

Yiba NesiBindi—UJehova Unawe!

Ungazuza eembonelweni zakaJoshuwa, uJehoyada, uDanyela, nabanye abatjengisa ikholo nesibindi.

UngaVumeli Litho LikuTjhidisele Kude NoJehova

Hlolisisa indlela esingenza ngayo ukukhetha okuhle ngomsebenzi, zokuzithabisa, nomndeni.

Hlala UTjhidele KuJehova

Singatjhidela njani kuJehova ngokubulunga iinsetjenziswa zobu-elokthroniki, ipilo, imali nokuzikhakhazisa endawenazo efaneleko?

UkuKhonza Ngaphandle KokuziSola

Hlangana nokuphila kwakhe, umpostoli uPowula wenza iimphoso ezimbi neenqunto ezihlakaniphileko. Singafundani esibonelweni sakhe?

‘AbaDala AbamaKrestu BaziinSebenzi Ezikunye Nathi Bona SiThabe’

Kungaziphi iindlela abadala abasiza ngayo abanakwethu nabodade bona bathabe ekonzweni kaZimu?

IJima EliHlelwe Kuhle LiThela IinThelo

Funda ngendlela umntazana oneminyaka elitjhumi weChile asebenza budisi ngayo ukumema boke egade bakhuluma isiMapudungun esikolweni afunda kiso esenzakalweni esikhethekileko.