Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

UyaKhumbula?

UyaKhumbula?

Uwafunde kuhle amagadangiso weSithalasokulinda wamva nje? Nekunjalo, hlola bonyana ungayiphendula na imibuzo elandelako:

Singawucima njani umlilo wekulumo engalawulekiko?

Kufuze sihlole iinhliziyo zethu. Kunokobana sinyefule umnakwethu, kubayini singahlolisisi bonyana yini esenza simnyefule? Kghani kungenzeka bona simnyefula ngombana sifuna ukubonakala singcono? Ngaphezu kwalokho, ukunyefula abanye kungenza ubujamo bube bumbi khulu.—8/15, ikhasi 21.

UZimu uzilibalela begodu azikhohlwe njani izono zabantu abaphendukako?

UJehova uthi ngalabo abathandako: “Isono sabo ngeze ngisasikhumbula.” (Jer. 31:34) Angalibalela izono ngesisekelo sesihlengo. Nekenza njalo uJehova ulibala ngomqondo wokobana ngeze asazikhumbula izonwezo bona ajezise godu.—10/1, ikhasi 32.

Njengombana ilanga lakaJehova litjhidela, ngiziphi izenzakalo ezisazokwenzeka?

Kuzokumenyezelwa bona, “Kunokuthula nehlalakuhle!” Iintjhaba zizokusahlela begodu zitjhabalalise iBhabhiloni leDumo. Kuzokusahlelwa abantu bakaZimu. Kuzokuba nepi ye-Amagedoni, ilandelwe kuphoselwa kwakaSathana namadimonakhe ngemgodini onganamkhawulo.—9/15, ikhasi 4

Sizuza njani ngokungazi bona ukuphela kuzokufika nini?

Ukungalazi ngokunqophileko ilanga namtjhana i-awara kusivumela bona sembule okuseenhliziyweni zethu. Kusinikela ithuba lokuthabisa ihliziyo kaZimu. Kusikhuthaza bona silwele ukufumana ipilo yokuzidela begodu kusisiza bona sithembele ngokuzeleko kuZimu neLizwini lakhe. Ngaphezu kwalokho, kwenza bona ubudisi bethu bagadesi busicwenge.—9/15, amakhasi 24-25

UZimu uzowulungisa njani umonakalo owenziwe babantu?

Msinyana uZimu uzokuletha iphasi elitjha elinokulunga lelo elizokuhlalwa ngilabo abakhetha ukuthanda uZimu nabahlala nabo kwaphela. (2 Pit. 3:13) NjengeKosi kaZimu yezulwini, uJesu uzokulungisa umonakalo. (Isa. 33:24; IsAm. 21:4)—10/1, ikhasi 7.

Bobani abafanekiselwa ‘ziinkwekwezi ezilikhomba’ ezisesandleni sakaJesu sokudla ekukhulunywa ngazo kusAmbulo 1:16, 20?

Zifanekisela ababonisi abazesiweko emabandleni kuhlanganise nabo boke ababonisi.—10/15, ikhasi 14.

Ngiziphi ezinye iinkambisolawulo zeBhayibhili ezingasisiza sibone ukucabanga kwakaZimu ekusebenziseni igwayi?

UZimu ufuna sihloniphe ukuphila. (Dut. 5:17) Ulindele bona simthande begodu sithande nabomakhelwana bethu. (Mar. 12:28-31) Ufuna bona sibalekele imikghwa esilapheleko. (2 Kor. 7:1)—10/1, ikhasi 15.

UJesu wawutjengisa njani umoya wokuthobeka okukhulunywa ngawo ku-Isaya 50:4, 5?

Amavesi lawo athi loyo ‘onelimu labafundisiweko’ ngeze ‘aphendukele ngakelinye ihlangothi.’ UJesu watjengisa umoya wokuthobeka, wakutjhejisisa lokho uYise amfundise khona. UJesu bekanetjiseko begodu azimisele ukufunda kuJehova, akulandela eduze ukuthobeka kwakaZimu nekatjengisa umusa esintwini esinesono.—11/15, ikhasi 11

Sizuza njani ngokutjengisa umusa?

Ngokuba nomusa ebantwini esikunye nabo, sizokwazi uZimu ngcono, begodu lokhu kuyasithabisa. (1 Jwa. 4:7; Mat. 5:7, 8) Ngaphezu kwalokho, uJehova ukuqala njengokuligugu ukutjengisa umusa kwabanye. (IzA. 19:17)—10/1, ikhasi 20