Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Tjheja UkuSebenzisa IBhayibhili NgeNdlela YokuKholelwa Elizeni

Tjheja UkuSebenzisa IBhayibhili NgeNdlela YokuKholelwa Elizeni

“ILIZWI lakaZimu liphilile linamandla.” (Heb. 4:12) Ngamezwi layo umpostoli uPowula waveza amandla welizwi lakaZimu wokuthinta iinhliziyo nokutjhugulula amaphilo.

Nokho, umbono womlayezo onamandla weBhayibhilini watjhentjhwa, ngemva kokuhlongakala kwabapostoli nekuthoma ukuhlubuka okwabikezelwako. (2 Pit. 2:1-3) Ngokukhamba kwesikhathi, abadosi phambili besondo bathoma ukuthi iLizwi lakaZimu linamandla womlingo. UPhrofesa Harry Y. Gamble watlola “ngomlingo wokusebenzisa imitlolo yobuKrestu.” Wathi ngekhulu lesithathu leminyaka, uBaba weSondo u-Origen wenza isiphakamiso esithi “ukuzwa amezwi acwengileko kuyazuzisa ngendlela ethileko: Nengabe amezwi wemilingo yabarhedeni anamandla, kangangani-ke ngamezwi kaZimu asemtlolweni.” UJohn Chrysostom owaphila ngekhulu lesine watlola bona “udeveli angekhe atjhidele ngendlini la kuneVangeli khona.” Wabika nokuthi abanye balengisa eentanyeni iindinyana ezithileko zeVangeli njengesilethatjhudu esinamandla. UPhrofesa Gamble waragela phambili wathi isazi sekolo esimKatolika u-Augustine “bekakuqala njengokuvumelekileko bona umuntu nakaphethwe yihloko abeke iVangeli lakaJwanisi ngaphasi komsamelo nakalalako”! Ngalokho, imitlolo yeBhayibhili beyisetjenziselwa imilingo. Ungaqala iBhayibhili njengesilethatjhudu, esingakuvikela ebumbini?

Mhlamunye indlela ejayeleke khulu yokusebenzisa kumbi iBhayibhili mumukghwa wokuthukula ngalo. Kutjho ukuthini lokho? Kuqalise emukghweni wokuvula nanyana kukuphi encwadini, ngokuvamileko iBhayibhili, begodu ufunde umtlolo owubone qangi bese ukholelwe bona amezwi layo azokunikela isinqophiso esitlhogekako. Ngokwesibonelo, ngokutjho kwakaPhrofesa Gamble, kwesinye isenzakalo u-Augustine wezwa ilizwi lomntwana wakamakhelwana lithi: “Thatha ufunde, thatha ufunde,” u-Augustine wathatha lokho njengomlayo ovela kuZimu bona avule iBhayibhili bese ufunda umtlolo awubone qangi.

Khewezwa ngabantu abathi nebaqalene nobujamo obubudisi bathandaze kuZimu bese bavula iBhayibhili nanyana kukuphi, bakholelwa bona ivesi abalibone qangi lizobasiza baqalane nemiraro? Nanyana bebaneminqopho emihle, lokho akusiyindlela amaKrestu okufuze afune isinqophiso semiTlolo ngayo.

UJesu waqinisekisa abafundi bakhe bona uzobathumela ‘umsizi, umoya ocwengileko.’ Waragela phambili wathi: ‘Uzanifundisa yoke into unenze nikhumbule koke lokho enginitjele khona.’ (Jwa. 14:26) Ngokuhlukileko, ukuthukula ngeBhayibhili akutlhogi ilwazi lemiTlolo.

Umukghwa wokuthukula ngeBhayibhili nezinye iindlela zokukholelwa elizeni kusetjenziswa iBhayibhili kuvamile. Nokho, iLizwi lakaZimu, liyakulahla ukuthukula. (Lef. 19:26; Dut. 18:9-12; IzE. 19:19) “Ilizwi lakaZimu liphilile linamandla,” kodwana kufuze silisebenzise ngekghono. Ilwazi leBhayibhili elinembileko lithuthukisa amaphilo wabantu, ingasi ukulisebenzisa ekukholelweni elizeni. Ukufumana ilwazi elinjalo kusize abanengi bona babe nemikghwa emihle yokuziphatha, batjhiye ukuziphatha okumbi, baqinise ukuphila komndeni, begodu bahlawulele ubuhlobo bomuntu mathupha nomTloli weBhayibhili.