Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

UkuBulunga UBujamo BeThu ‘NjengezaKhamuzi ZesiKhatjhana’

UkuBulunga UBujamo BeThu ‘NjengezaKhamuzi ZesiKhatjhana’

‘Bazalwana, ngiyanibawa hle, njengezakhamuzi zesikhatjhana bona nilise iinkanuko zenyama.’—1 PIT. 2:11.

1, 2. UPitrosi bekaqalise kibobani nekathi ‘kwabakhethiweko,’ begodu kubayini ababiza ngokuthi ‘zizakhamuzi zesikhatjhana’?

EMINYAKENI engaba ma-30 ngemva kobana uJesu anyukele ezulwini, umpostoli uPitrosi watlola incwadi ayinqophise ‘kwabakhethiweko izakhamuzi zesikhatjhana ezirhatjheke kilo loke lePontosi, eGalatiya, eKhaphadosiya, e-Asiya, neBithiniya.’ (1 Pit. 1:1) Ngokukhanyako, ngebizo elithi ‘abakhethiweko,’ uPitrosi bekaqalise kilabo abanjengaye, abazeswe ngomoya ocwengileko begodu banikelwa ‘ukubelethwa kabutjha, bona babe nethemba eliphilako’ lokubusa noKrestu emazulwini. (Funda 1 Pitrosi 1:3, 4.) Kodwana, kubayini ngemva kwalokho abiza abakhethiweko ngokuthi ‘ziimfiki nezakhamuzi zesikhatjhana’? (1 Pit. 2:11) Lokhu kutjho ukuthini kithi namhlanje nengabe kunoFakazi 1 kwaba-650 abamajadu ephasini loke otjhoko bona ungozesiweko okhethiweko?

2 Gade kufaneleka ukusebenzisa ibizo elithi ‘izakhamuzi zesikhatjhana’ kwabazesiweko bekhulu lokuthoma. Njengombana kunjalo ngesiqhema sesali esisaphilako namhlanje, gade bangekhe baphile unomphela ephasini. Umpostoli uPowula, ngokwakhe obekalilunga elizesiweko ‘lomhlanjana omncani,’ wahlathulula: “Kodwana thina ikhaya lethu lisezulwini, lapho silindele bona kuzavela khona umPhulusi wethu, iKosi uJesu Krestu.” (Luka 12:32; Fil. 3:20) Ngebanga lokobana ‘ikhaya labo lisezulwini’ abazesiweko nebafako bazokutjhiya ikambo yephasini bafumane okungcono khulu, ukuphila kokungafi emazulwini. (Funda Filipi 1:21-23.) Ngalokho, ngomqondo wamambala, bangabizwa ngokuthi ‘zizakhamuzi zesikhatjhana’ ephasini elilawulwa nguSathana.

3. Kwanjesi ngimuphi umbuzo ophakamako malungana ‘nezinye izimvu’?

3 Kodwana kuthiwani ‘ngezinye izimvu’? (Jwa. 10:16)  Azinalo na ithemba elingokomTlolo lokuba zizakhamuzi zasafuthi zephasini? Kwamambala, lelo kuzokuba likhaya lazo ngokungapheliko! Nanyana kunjalo, ngomqondo loyo nazo kwanje zingaqalwa njengezakhamuzi zesikhatjhana. Ngamuphi umqondo?

‘KOKE OKUBUNJIWEKO KUSATSITSILA’

4. Khuyini abadosiphambili bephasi abangakghoni ukuyikhandela?

4 Njengombana iphasi lakaSathana elimbi lisesekhona, woke umuntu, kuhlanganise namaKrestu, uzokuragela phambili atlhaga ngebanga lemiphumela yokuhlubuka kwakaSathana kuJehova. Sifunda amaRoma 8:22: ‘Siyazi bona khathesi koke okubunjiweko kusatsitsila eenhlungwini njengomfazi obelethako.’ Abadosiphambili bephasini, abososayensi nabantu abasiza umphakathi, nanyana bangathembeka kangangani, abakghoni ukukhandela ukutlhaga.

5. Kusukela ngo-1914, ngiliphi igadango iingidi zabantu ezilithetheko, begodu kubayini?

5 Kusukela ngo-1914, iingidi zabantu zizikhethele ngokuzithandela bona zibe ziinkhonzi zeKosi ebekwe nguZimu, uJesu Krestu. Azinayo ikanuko yokuba yingcenye yephasi lakaSathana. Ziyakwala ukusekela iphasi lakaSathana. Kunalokho, zisebenzisa amaphilwazo nezinto zazo ekusekeleni umBuso kaZimu, ukukhonza iinkareko zawo.—Rom. 14:7, 8.

6. Kungamuphi umqondo aboFakazi bakaJehova babizwa ngokobana ziimfiki?

6 Liqiniso, aboFakazi bakaJehova bazizakhamuzi ezithobela umthetho eenarheni ezingaphezu kwama-200, nokho, kungakhathaliseki bona bahlaphi, banjengeemfiki. Babulunga ubujamo obuqinileko bokungathathi ihlangothi eendabeni zepolotiki nezomphakathi. Ngitjho nanje, baziqala njengezakhamuzi zephasi elitjha, elenziwa nguZimu njenganje. Bathabela ukubona amalanga wokuba zizakhamuzi zesikhatjhana ephasini elingakapheleli atjhidela msinyana ekupheleni.

Asilweli ukuphulusa iphasi lakaSathana. Sithuthukisa iphasi elitjha lakaZimu

7. Iinceku zakaZimu zizokuba njani zizakhamuzi zasafuthi, begodu kuphi?

7 Msinyana uKrestu uzokusebenzisa igunya lakhe ukutjhabalalisa iphasi lakaSathana elimbi. Urhulumende opheleleko kaKrestu uzokutjhaphulula iphasi esonweni nesizini. Uzokususa zoke izinto ezimbi ezibonakalako  nezingabonakaliko zokuvukela ubukhosi bakaJehova bokulunga. Iinceku zakaZimu ezithembekileko zizokuba sebujamweni bokuba zizakhamuzi zasafuthi zephasini eliyiParadeyisi. (Funda isAmbulo 21:1-5.) Ngomqondo opheleleko, okubunjiweko ‘kuzokukhululwa ebugqileni bokubola, kube nekululeko ephazimulako, yabantwana bakaZimu.’—Rom 8:21.

KHUYINI ELINDELEKE KUMAKRESTU WEQINISO?

8, 9. Hlathulula bona uPitrosi gade atjho ukuthini ngekulumo ethi, “nilise iinkanuko zenyama.”

8 UPitrosi uhlathulula lokho okulindeleke kumaKrestu nekathi: ‘Bazalwana, ngiyanibawa hle, njengezakhamuzi zesikhatjhana bona nilise iinkanuko zenyama ezilwa nemiphefumulo yenu.’ (1 Pit. 2:11) Kokuthoma, isiyeleliswesi gade sinqotjhiswe emaKrestwini azesiweko, kodwana sisebenza ngokufanako nekezinye izimvu zakaJesu.

9 Ezinye iinkanuko, azisizimbi ngokwazo nezaneliswa ngendlela evunyelwa mBumbi. Kwamambala, zingezelela ithabo ekuphileni. Ngokwesibonelo, kuneenkanuko ezivamileko zokuthabela ukudla okumnandi nokusela, ukuhlanganyela emisebenzini eqabulako, nokuthabela ubudlelwana nabangani abahle. Ngitjho nesifiso zokuzithabisa ngokomseme nomlingani otjhade naye sihle begodu sinendawaso. (1 Kor. 7:3-5) Nokho, uPitrosi wazihlukanisa “iinkanuko zenyama” ebekakhuluma ngazo ngokuthi ngilezi ‘ezilwa nomphefumulo.’ Bona akwenze kukhanye lokho akutjhoko, amanye amatjhugululo weBhayibhili akhuluma “ngeenkanuko zenyama” (King James Version) nofana “iinkanuko zesono” (New International Version). Kuyakhanya, bona nanyana ngisiphi isifiso somuntu esiphikisana nomnqopho kaJehova awutjhwileko begodu esilimaza ubuhlobo bomuntu noZimu kufuze sitjhejwe. Nakungasi njalo ithemba lomKrestu lokubulunga umphefumulwakhe uphila lingaba sengozini ekulu.

10. Ngiziphi ezinye iindlela uSathana azisebenzisako ukwenza amaKrestu bonyana abe yingcenye yephasi lakhe?

10 Umnqopho kaSathana kubogabogisa ukuzimisela kwamaKrestu weqiniso bona aziqale “njengezakhamuzi zesikhatjhana” ephasineli. Ubukhazikhazi bezinto eziphathekako, ukuziphatha kumbi ngokomseme, ukuthanda ukuvelela, ukukhohliswa mumoya “wobumina,” nokudoswa mumoya wobutjhaba—zoke izintwezi ziinthiyo zakaSathana begodu kufuze sizitjheje. Ngokuzimisela kwethu ukubalekela iinkanuko zenyama ezingakalungi, sitjengisa ngokukhanyako bonyana asifuni ukuba yingcenye yephasi lakaSathana elimbeli. Sinikela ubufakazi bokobana sihlezi kilo kwesikhatjhana kwaphela. Esikufunako nesikulwela kwamambala kukuba zizakhamuzi zasafuthi ephasini elitjha lakaZimu lokulunga.

IZENZO EZIHLE

11, 12. Ngezinye iinkhathi abantu bakosontjhaba baqalwa njani, begodu khuyini engatjhiwo ngaboFakazi bakaJehova?

11 UPitrosi uragela phambili ahlathulula lokho okulindelekileko kumKrestu ‘osisakhamuzi sesikhatjhana,’ njengombana kutjhiwo kuvesi 12: ‘Philani ipilo elungileko hlangana nabangakholwako nguZimu, khona kuzakuthi nanyana banihleba bona nenza okumbi, kuthi bangabona izenzo zenu ezihle, badumise uZimu ngelanga lokuhlola kwakhe.’ Abantu bakosontjhaba, izakhamuzi zesikhatjhana ezisenarheni ekungasiyo yazo, ngezinye iinkhathi ziyanyefulwa. Ngebanga lokobana bahlukile kibomakhelwana babo, bangaqalwa njengabenzi bokumbi. Ikulumwabo, izenzo zabo, ukumbatha kwabo, mhlamunye ngitjho nokuqaleka kwabo kungaba ngokuhlukileko. Kodwana nebenza imisebenzi emihle, okutjho bona ukuziphatha kwabo okuhle, iinkulumo ezimbi eziphathelene nokuba kwabo  ngabahlukileko zingabonakala zinganasisekelo.

12 Ngokufanako, amaKrestu weqiniso ahlukile kibomakhelwana bawo abanengi ngeendlela ezithileko, ngokukhuluma namtjhana ngokukhetha zokuzithabisa. Ukumbatha nokuzilungisa kwabo kanengi kubaveza njengabahlukileko khulukhulu emphakathini. Umehluko lo ngezinye iinkhathi ungenza abanye bakhulume kumbi ngawo, njengabenzi bobumbi. Nokho, abanye abantu bangawabuka ngendlela aphila ngayo.

13, 14. Ukuhlakanipha ‘kungabonakala njani kuliqiniso ngemivuzo yakho’? Bonisa.

13 Liqiniso, ukuziphatha okuhle kungasiza ekuqedeni ukunyefula. Ngitjho noJesu, okukuphela komuntu owaphila ngokuthembeka ngokupheleleko kuZimu, wamangalelwa ngamala. Abanye bambiza ngokobana ‘mumuntu osirhiribideli, isidakwa, umngani wabathelisi nezoni!’ Nokho, iqiniso bekukobana, ikambo yakhe yokuhlakanipha ekukhonzeni uZimu yaphikisa iinsolo zokobana bekamumenzi wobumbi. UJesu wathi, ‘Ukuhlakanipha kubonakala kuliqiniso ngemivuzo yakho.’ (Math. 11:19) Kunjalo nanamhlanjesi. Ngokwesibonelo, abanye ababomakhelwana babo babaqala njengabangakajayeleki abazalwana nabodade abakhonza esakhiweni seBethel, eSelters, eJarimani. Kodwana umeyara womphakathi wabakhulumela wathi: “AboFakazi abakhonza lapho banendlelabo yokuphila, kodwana engathikazisi ukuphila kwabanye emphakathini.”

Iqiniso leBhayibhili lisize umndeni wamaRussia lo bona ubumbane

14 Mva nje kwafikelelwa esiphethweni esifanako malungana naboFakazi bakaJehova beMoscow, eRussia. Bamangalelwa ngamala ngezenzo ezinengi ezingakalungi. Kwathi ngoJuni, 2010, iKhotho yeYurobhu yamaLungelo wabaNtu eStrasbourg, eFrance yakhipha isiquntwesi: “IKhotho ifumane bona [iMoscow] yenza kumbi ngokungenela elungelweni elingokwekolo labamangalelwa nokubakhandela bona bahlangane ndawonye. Amakhotho wendawo akhenge aveze iinzathu ‘ezifaneleko nezaneleko’ ukutjengisa bona umphakathi wabamangalelwa unomlandu, ngokwesibonelo, wokuphula imindeni, wokukhuthaza ukuzibulala, namtjhana wokwala ukulatjhwa. Ngalokho, isiqunto esatjhiwo makhotho wendawo sokubazwisa ubuhlungu besibudisi ngodluleleko ngombana amakhotho wendawo abhalelwa kubonelela begodu enza ngendlela engakhambisani nananyana ngimuphi umnqopho ongokomthetho egade awuphitjhekela.”

UKUZITHOBA OKUFANELEKO

15. Ngiyiphi ikambisolawulo yeBhayibhili elandelwa maKrestu weqiniso ephasini mazombe?

15 AboFakazi bakaJehova eMoscow—eqinisweni, ephasini mazombe—bazalisa ngokungeziweko ifuneko yamaKrestu eyatjhiwo nguPitrosi. Watlola: ‘Ngebanga leKosi thobelani yoke indalo ebabantu, umbusi ngombana mkhulu, nanyana abarhulumende.’ (1 Pet. 2:13, 14) Nanyana angasi yingcenye yephasi elimbi, amaKrestu weqiniso  ngokuzithandela ayazithoba emagunyeni waborhulumende “eenkhundleni zawo ezilinganiselweko,” njengombana uPowula awayalile.—Funda amaRoma 13:1, 5-7, NW.

16, 17. (a) Khuyini efakazela bona asiphikisani naborhulumende? (b) Khuyini abanye abadosiphambili bepolotiki abayivumako?

16 AboFakazi bakaJehova nebaziphatha ‘njengezakhamuzi zesikhatjhana’ ephasineli, abenzi njalo ngombana bafuna ukuphikisana norhulumende; nofana bathikazise abanye abazenzela zabo iinqunto zepolotiki nofana zomphakathi. Ngokungafani nezinye iinqhema zekolo, aboFakazi bakaJehova bayakubalekela ukuzibandakanya kezepolotiki. Abalingi ukutjela iimphathimandla lokho okufuze zikwenze. Abawucabangi nokuwucabanga umqondo wokulinga ukuthikazisa ukuthula komphakathi nofana ukuvukela urhulumende!

17 Ngokulalela iimphathimandla ngokuvumelana nesiluleko sakaPitrosi ‘sokuhlonipha umbusi,’ amaKrestu atjengisa ihlonipho nedumo ngokuvumelana neenkhundla zeemphathimandla lezo. (1 Pit. 2:17) Ngezinye iinkhathi, iimphathimandla ziyavuma bona azinalo ibanga elizwakalako lokutshwenyeka ngaboFakazi bakaJehova. Ngokwesibonelo, usopolotiki weJarimani uSteffen Reiche, ogade angundunakulu kurhulumende weBrandenburg kamva owaba lilunga lepalamende yeJarimani, wathi: ‘Ukuziphatha kwaboFakazi bakaJehova emakampeni nemajele kutjengisa iimfanelo ezihle, eziqakathekileko namhlanje njengesikhathini esidlulileko, ekubeni khona komthetho sisekelo wentando yenengi: okutjho bona ukuthembeka kwabo ekujamelaneni nama-SS nomusa abawutjengisa kezinye iimbotjhwa ebezikunye nabo. Nesiqala inturhu eyandako ebantwini abavela kezinye iinarha nakilabo abaneembono ehlukileko kezepolotiki, iimfanelwezi kufuze bona zoke izakhamuzi zenarha yethu zibe nazo.”

UKUBONISA ITHANDO

18. (a) Kubayini kungokwemvelo ngathi ukuthanda boke abazalwana? (b) Khuyini etjhejwe ngabanye abangasibo aboFakazi?

18 Umpostoli uPitrosi watlola: ‘Nithande abazalwana, nesabe uZimu.’ (1 Pit. 2:17) AboFakazi bakaJehova basaba ukungamthabisi uZimu ngendlela enepilo, begodu lokhu kubatjhukumisela bona benze intando yakhe. Njengehlangano yobuzalwana bephasi loke bathabela ukukhonza nabanakwabo nabodade abanesifiso esifana nesabo. Ngalokho, kungokwemvelo ngabo bona ‘bathande abazalwana.’ Ithando lobuzalwana elinjalo, eliyindlala emphakathini wanamhlanje ozicabangela wona, ngezinye iinkhathi liyabarara abantu abangasibo aboFakazi. Ngokwesibonelo, umma onqophisa iinthekeli osebenzisana nomnyango wezokukweriya e-Amerika wabamba ongenzasi nakabona aboFakazi babonisa ithando nesizo eenkhambelini zomhlangano weentjhabatjhaba eJarimani ngo-2009. Watjho bona kiyo yoke iminyaka ayisebenza njengomnqophisi akhenge ayibone into enjengaleyo. Kamva, omunye waboFakazi watshwaya: “Koke egade akutjho ngathi, bekakutjho ngamazizo wokuthaba nangetjiseko.” Kghani wakhe wezwa ngokusabela okunjalo ebantwini abatjheja aboFakazi emhlanganweni okhe waya kiwo?

19. Khuyini okufuze sizimisele ukuyenza begodu kubayini?

19 Eendleleni ezingaphezulwezi—nezinye ezinengi—aboFakazi bakaJehova babonisa ngezenzo bona ‘bazizakhamuzi zesikhatjhana’ ephasini lanje lakaSathana. Begodu ngethabo bazimisele ukuhlala banjalo. Ithemba labo lokobana ngesikhathi esingaphelisi ihliziyo bazokuba zizakhamuzi zasafuthi ephasini elitjha lakaZimu lokulunga liqinile begodu linzinzile. Uqale phambili na kilokhu?