Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISithalasokulinda SesiNgisi Esenziwe Bulula—Kubayini Siba khona?

ISithalasokulinda SesiNgisi Esenziwe Bulula—Kubayini Siba khona?

SEKUMATJHUMI weminyaka, amadoda nabafazi ephasini loke bakwazisa begodu bazuza emininingwaneni esekelwe eBhayibhilini egadangiswe ku-Sithalasokulinda. NgoJulayi 2011, umagazini wokuthoma we-Sithalasokulinda esenziwe bulula wagadangiswa ngelimi lesiNgisi. Uyahlathulula: “ISithalasokulinda esitjhesi sizokusetjenziswa isikhathi esingangomnyaka, nengabe silisizo, sizokuragela phambili sigadangiswa.”

Kwanje, kulithabo ukunazisa bona siqunte bona siragele phambili sisigadangisa. Ngaphezu kwalokho, ngokukhamba kwesikhathi ISithalasokulinda esenziwe bulula sizokufumaneka ngesiFrench, isiPortuguese, nangeSpanish.

OKWENZA SISITHABELE

Ngemva kokufumana umagazini owenziwe bulula, iinthunywa zevangeli ezinengi eSouth Pacific zabika: “Nje abazalwana bakghona ukuzwisisa ngokuzeleko umqondo we-Sithalasokulinda.” Enye incwadi yathi: “Isikhathi ebesisetjenziswa kuqalwa amabizo nehlathululo yamabizo athileko nje sisetjenziselwa ekufumaneni umqondo wemitlolo eveziweko nokobana ihlangana njani nendaba.”

“Isikhathi ebesisetjenziselwa kuqalwa amabizo nehlathululo yamabizo athileko nje sisetjenziselwa ekufumaneni umqondo wenitlolo eveziweko nokobana ihlangana njani nendaba”

Umfundi wekholiji ofumene iziqu e-United States uthi: “Ngasebenzisa iminyaka eli-18 ukukhuluma nokutlola ilimi elikhulunywa ngebefundo ephakemeko. Ngathoma umukghwa wokukhuluma newokucabanga ngendlela ebudisi ngokungatlhogekiko. Ngalemuka bona kufuze ngenze amatjhuguluko amakhulu endlelenami yokucabanga neyokukhuluma. Kwanje njengombana amtjhumayeli ophumelelako, uyatlola: “ISithalasokulinda esenziwe bulula sabonakala silisizo elikhulu. Indlela amagamaso asetjenziswe ngayo asibonelo esihle khulu sendlela elula yokukhuluma.”

 Udade we-England owabhabhadiswa ngo-1972 watlola malungana ne-Sithalasokulinda esenziwe bulula: “Nengifunda umagazini wokuthoma, ngazizwa ngasuthi uJehova uhlezi hlanu kwami ubeke umkhonwakhe emahlombenami begodu besisifunda ndawonye. Gade kufana nobaba wephasini afundela umntwanakhe indaba ngesikhathi sokulala.”

Udade oseBethel e-United States owabhabhadiswa iminyaka ema-40 eyadlulako wathi umagazini lo ngezinye iinkhathi umnikela ukuzwisisa okutjha. Ngokwesibonelo, ibhoksi elithi “IHlathululo Yamanye AmaBizo” elikumagazini kaSeptemba 15, 2011, lihlathulula amezwi athi ‘isiqubuthu esikhulu sabofakazi’ kumaHebheru 12:1 ngamezwi naka: “Bebabanengi ngendlela engeze kwakghoneka ukubabala.” Wathi: “Lokhu kwenza ngazwisisa iveseli ngokukhanyako.” Malungana nemihlangano yaqobe veke, wangezelela: “Ngitjho nanyana iimpendulo zomntwana zivela kumagazini lo, azifani namanye amezwi aku-Sithalasokulinda esivamileko egade sisetjenziswa ngabanengi ngaphambilini. Ngalokho abalaleli bayazithokoza iimpendulo zabantwana.”

Omunye udade weBethel watlola: “Ngetjiseko ngiqala phambili ukuzwa iimpendulo zabantwana ebandleni. ISithalasokulinda esenziwe bulula sibasiza bona bakwazi ukuveza amazizwabo ngokuqiniseka. Iimpendulo zabo zisikhuthazo kimi.”

Udade owabhabhadiswa ngo-1984 watjho amezwi wokuthokoza ngomagazini owenziwe bulula: “Ngizizwa ngasuthi utlolelwe mina. Kwenza  kube lula bona ngizwisise lokho engikufundako. Nje ngiyaqiniseka bona ngingakghona ukuphendula esiFundweni se-Sithalasokulinda.

ITHULUSU LABABELETHI ELILISIZO ELIKHULU

Unina lomsana oneminyaka elikhomba wathi: “Ukuhlathulula imitjho eemnengi nesilungiselela isiFundo se-Sithalasokulinda bekusithatha isikhathi eside begodu kudinisa.” Umagazini owenziwe bulula wasiza njani? Uyatlola: “Kuyangikara bona naye angakghona ukufunda iingaba begodu azwisise akufundako. Njengombana amezwi angasibudisi begodu unemitjho emfitjhani, uyawuthabela. Uthome ukulungiselela iimpendulo zakhe zomhlangano ngaphandle kwesizo lami, begodu umnqophwakhe kulalelisisa soke isifundo sakamagazini.”

“Kuyangikara bona naye angakghona ukufunda iingaba begodu azwisise akufundako”

Unina womntazana oneminyaka elithoba watlola: “Ngaphambilini bekufuze simsize ngeempendulo zakhe. Nje uzilungiselela ngokwakhe. Sisebenzisa isikhathi esincani ukuhlathulula imininingwana. Njengombana kungasingaphezu kwamandlakhe, kwanje usithabela khulu isiFundo se-Sithalasokulinda.

ABANTWANA BAZIZWA NJANI?

Abantwana abanengi bacabanga bona ISithalasokulinda esenziwe bulula senzelwe bona ngokukhethekileko. URebecca oneminyaka elitjhumi nambili wabawa wathi: “Ngibawa niragele phambili nokwenza umagazini omutjha lo!” Wangezelela: “Ngiyalithanda ibhoksi elithi, ‘IHlathululo Yamanye AmaBizo.’ Lilula ebantwaneni.”

UNicolette oneminyaka elikhomba wazizwa ngendlela efanako: “ISithalasokulinda besibudisi kimi ukusizwisisa. Kwanje ngikghona ukunikela iimpendulo ezingeziweko.” U-Emma oneminyaka elithoba watlola: “Kube lisizo elikhulu kimi nomnakwethu, oneminyaka esithandathu. Sikghona ukuzwisisa ngcono khulu! Siyathokoza!”

Ngokukhanyako, abanengi bayazuza ku-Sithalasokulinda esisebenzisa amagama alula ukuwazwisisa emitjhweni. Sanelisa itlhogeko yokuzwisisa iBhayibhili begodu sizokuragela phambili sigadangiswa kuhlanganise nomagazini ovamileko obusolo ulilungiselelo eliqakathekileko kusukela ngo-1879.