ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Disemba 2012

Umagazini lo ukhuluma ngaloko okutjhiwo kuphumelela kwamambala epilweni. Begodu funda ngendlela aboFakazi bakaJehova abatjhumayela ngayo njengengcenye yobuzalwana bephasi mazombe.

Tjheja UkuSebenzisa IBhayibhili NgeNdlela YokuKholelwa Elizeni

Abanye bakholelwa ukuthi iBhayibhili linamandla wemilingo. Ucabangani? Ungazuza njani eemfundisweni zeBhayibhili?

Fumana IPumelelo YamaMbala EkuPhileni

kutjho ukuthini ukuphumelela ekuphileni? Cabangela iimbonelo zeKosi uSolomoni nezakampostoli Powula.

UmPhathi OThembekileko!

Boke abakhonza uZimu baphathi. Ngiziphi iinkambisolawulo eentathu ezingsisiza bona sizalise umthwalo wethu wefanelo?

ImiBuzo EVela KubaFundi

AmaKrestu kufuze akuqale njani ukubeka imibungu? Abasafundelwa iBhayibhili bangakufanelekela na ukubhabhadiswa nengabe abakatjhadi ngokomthetho?

UyaKhumbula?

Uwafunde kuhle amagadangiso weSithalasokulinda wamva nje? Nekunjalo, hlola bonyana ungayiphendula na imibuzo elandelako.

UkuBulunga UBujamo BeThu ‘NjengezaKhamuzi ZesiKhatjhana’

Kutjho ukuthini ukuba ‘sisakhamuzi sesikhatjhana’ ephasineli? Khuyini elindeleke kiwo woke amaKrestu weqiniso?

“IzaKhamuzi ZesiKhatjhana” Zimunye EkuKhulekeleni KweQiniso

AboFakazi bakaJehova batjhumayela njani ngobunye njengengcenye yobuzalwana bephasi loke?

ISithalasokulinda SesiNgisi Esenziwe Bulula—Kubayini Siba khona?

Funda indlela abantu abadala nabantwana abazuze ngayo kuSithalasokulinda lesi.

IsiKhombo SeenHloko Ze-Sithalasokulinda Saka-2012

Iinkhombo zazo zoke iinhloko ezigadangiswe kuSithalasokulinda saka-2012! zilandelana ngokwenhloko.