Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ImiBuzo Evela KubaFundi

ImiBuzo Evela KubaFundi

Kghani amezwi kaJesu afumaneka kuMatewu 19:10-12 atjho bona labo abakhetha ukuhlala bangakatjhadi vane bafumane isipho sokungatjhadi ngokuzenzakalelako?

Cabanga bona bekwenze njani uJesu nekakhuluma ngokungatjhadi. AbaFarisi nebeza kuye bakhuluma ngendaba yokutlhala, uJesu wawenza wakhanya umthethokambiso kaJehova ngomtjhado. Nanyana umThetho bewuvumela indoda bona itlole incwadi yokutlhala umkakhe nekwenzeka ifumane ‘okuthileko okulihlazo’ kuye, lokhu gade kungasinjalo ekuthomeni. (Dut. 24:1, 2) Ngalokho uJesu wathi: ‘Nanyana ngiyiphi indoda etlhala umkayo, ngaphandle kwesizathu sokufeba, iyahlobonga ngokutjhada omunye umfazi.’—Mat. 19:3-9.

Abafundi nebezwa lokhu, bathi: “Nengabe kunjalo hlangana nendoda nomkayo, kungadumbana kungatjhadwa-ke.” Nekaphendulako, uJesu wathi: ‘Akusibo boke abantu abalitholela indawo ilizweli, kodwana ngilabo abanesiphiwo kwaphela. Ngombana abanye babelethwe banjalo kusukela eembelethweni zabonina, begodu bakhona abathenwa abenziwa babantu, begodu bakhona abathenwa abazenza abathenwa ngebanga lokusebenzela umbuso wezulu. Loyo okghona ukwamukela lokho akenze njalo.’—Mat. 19:10-12.

Abathenwa bamambala ngilabo ababelethwe banjalo ngebanga lokukhubazeka namtjhana ababa bathenwa ngebanga lengozi ethileko namtjhana ukulimala. Kodwana gade kukhona nalabo ebebazikhethele bona babe bathenwa. Nanyana kufanelekela bona batjhade, bayazibamba begodu bahlale bangakatjhadi ‘ngebanga lokusebenzela umbuso wamazulu.’ NjengoJesu, bakhethe ukuhlala bangatjhadi ukwenzela bona bakghone ukuzinikela ekonzweni yomBuso. Akusi kukuthi babelethwa banesiphiwo sokungatjhadi nofana baphiwa sona. Eqinisweni basitholela indawo. Okutjho bona bazikhethela ngokwabo isiphiweso.

Akhela kilokho uJesu akutjho, umpostoli uPowula wahlathulula bona woke amaKrestu—angakatjhadi natjhadileko—angakhonza uZimu ngendlela eyamukelekako, abangakatjhadi [‘abanzinzileko eehliziyweni zabo,’ NW] ‘benza kuhle’ ngokungatjhadi kwabo. Kubayini kunjalo? Abantu abatjhadileko kufuze bahlukanise isikhathi namandlabo bona bathabise begodu batlhogomele abalingani babo. Ngakelinye ihlangothi, amaKrestu angakatjhadi angazenza atholakale bona enze ikonzo yeKosi ngaphandle kwesibophweso. Aqala ubujamo akibo ‘njengesipho’ esivela kuZimu.—1 Kor. 7:7, 32-38.

Ngalokho, imiTlolo isitjela bona umKrestu akatholi isiphiwo sokungatjhadi ngokuzenzakalelako. Kunalokho, uyasihlawulela ngokuhlala angatjhadi ukwenzela bona athuthukise iinkareko zomBuso ngaphandle kwesithikaziso. Abanengi namhlanje banzinzile eehliziyweni zabo bona bahlale bangakatjhadi ngebangeli, begodu abanye benza kuhle ngokuba mthombo wesikhuthazo kibo.