Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

NiLibalelane NgokuTjhaphulukileko

NiLibalelane NgokuTjhaphulukileko

‘Ragelani phambili nibekezelelana, nilibalelane ngokutjhaphulukileko.’—KHOL. 3:13.

1, 2. Kubayini kufaneleka ukuhlolisisa ukuzimisela kwakho ukulibalela?

ILIZWI lakaJehova elitloliweko lisenza sikghone ukufunda indlela aqala ngayo isono nendlela asabela ngayo nesenza izono. IliZwi lakhe lembula okunengi malungana nokulibalela. Esihlokweni esigadungileko besidzimelele endleleni ukucabanga okwatjengiswa nguDavidi noManase okwenza ngayo uJehova wabalibalela. Ukuphenduka kwabo, nesizi egade liseenhliziyweni zabo ngalokho abakwenza kwabenza bavuma izono zabo, balahla izenzo zabo ezimbi begodu baphenduka kwamambala. Ngebanga lalokho, uJehova wababuyisela emsenakhe.

2 Akhe sihlolisise ukulibalela ngelinye ihlangothi. Ucabanga bona gade uzozizwa njani ngoManase ngathana abantu ababulalako bekuhlanganisa neenhlobo zakho? Bewuzokukghona na ukumlibalela uManase? Loyo mbuzo ofanelekako namhlanjesi ngombana siphila ephasini elinganamthetho, elinenturhu nelimarhamaru. Kubayini umKrestu kufuze ahlawulele umoya wokulibalela? Nengabe uyasahlelwa namtjhana uphathwa ngendlela enganabulungiswa, khuyini engakusiza bona uzibambe, usabele ngendlela uJehova angathanda bona usabele ngayo, begodu uzimisele ukulibalela?

OKWENZA KUTLHOGEKE SILIBALELE

3-5. (a) Ngimuphi umfanekiso uJesu awusebenzisako ukusiza abalaleli bakhe bacabange ngetlhogeko yokulibalela? (b) Liyini iphuzu lakaJesu elisemfanekisweni otlolwe kuMatewu 18:21-35?

3 Ukuzimisela ukulibalela labo abasonileko—kungakhathaliseki bona bamalunga webandla lobuKrestu namtjhana awa—kuqakathekile bona sibulunge ubuhlobo obunokuthula namalunga womndeni, abangani, abanye abantu noJehova. ImiTlolo itjengisa bona ukuzimisela ukulibalela abanye kungakhathaliseki bona basone kanengi kangangani yifuneko yobuKrestu. Bona atjengise  ukuba nengqondo kwefuneko le, uJesu wasebenzisa umfanekiso wenceku egade ikoloda.

4 Inceku ekoloda ikosayo imali engalingana nomrholo wesisebenzi wamalanga azi-60 000 000; nanyana kunjalo, ikosayo yasisula isikolodweso. Ngemva kwalokho, inceku yaphuma yahlangana nenceku ekunye nayo egade iyikoloda imali elingana nomrholo wamalanga ali-100 kwaphela. Okolodako wayibawa bona imbekezelele, kodwana inceku elitjalelwe isikolodo esikhulu yabophisa inceku ekunye nayo ejele. Isenzweso sakwatisa ikosayo. Ikosi yayibuza, ‘Bekungakafuzi na bona ube nesirhawu encekwini enye njengombana nami ngibe nesirhawu kuwe? Khona-ke ikosayo, ikwatile, yayinikela [inceku engalibaleliko] kibo nogada bejele, kufikela ikhupha yoke imali eyikolodako.’—Mat. 18:21-34.

Beliyini iphuzu lomfanekiso owasetjenziswa nguJesu?

5 Ngiliphi iphuzu ebelivezwa nguJesu emfanekisweni lo? Isiphetho sakhe sathi: ‘Ngiyo-ke indlela le uBaba osezulwini azokuphatha omunye nomunye wenu ngayo, naningalibaleli abafowenu ngeenhliziyo zenu zoke.’ (Mat. 18:35) Iphuzu lakaJesu liyakhanya. Izono esizenzileko hlangana nokuphila kwethu njengabantu abangakapheleli zibufakazi bokobana asikghoni ukuhlangabezana nemithethokambiso kaJehova. Nokho, uzimisele ukusilibalela begodu ayikhohlwe ngokupheleleko imitjhaphwethu. Ngalokho, nanyana ngubani ofisa ukuba nobuhlobo noJehova ubophekile bona alibalele imitjhapho yabantu akunye nabo. Njengombana uJesu atjho eTjumayelweni yeNtabeni: “Nanilibalela abanitjhapheleko, noYihlo osezulwini naye uzanilibalela. Kodwana naningalibaleliko, yeke noYihlo angekhe anilibalela imitjhapho eniyenzileko.”—Mat. 6:14, 15.

6. Kubayini kungasilula ngaso soke isikhathi ukulibalela?

6 Ungathi, ‘Kulula ukukutjho lokhu, kodwana akusilula ukukwenza.’ Lokhu kungombana ukusabela newoniweko kanengi kuzwisa ubuhlungu. Umuntu angakwata, azizwe akghaphelwa, afise bona kwenziwe ubulungiswa namtjhana ngitjho azibuyiselele. Eqinisweni, abanye bangazizwa bangeze bakghona ukulibalela obonileko. Nengabe  uzizwa ngendlela efanako, ungawuhlawulela njani umoya wokulibalela uJehova awufunako?

HLOLISISA AMAZIZWAKHO

7, 8. Khuyini engakusiza usabele ngendlela elibalelako nengabe ukwatiswa kuziphatha kwabanye okungasi kuhle?

7 Ukusabela ngokwamazizo esenzweni sokoniwa samambala namtjhana esicatjangelwako kungaba namandla khulu. Cabanga ngendlela elinye isokana elasabela ngayo njengombana lihlathululwe kesinye isifundo esikhuluma ngokukwata: “Ngesinye isikhathi . . . ngaphuma ngendlini ngikwatile, begodu ngafunga bona ngekhe ngisabuya la. Bekulilanga elihle lehlobo, begodu ngakhamba ibanga elide ngikhamba eendaweni ezihle bekwaba kulapho ukuthula nobuhle bendawo le kungithoba kwehlisa negwebu lokukwata, ngemva kwama-iri ambalwa ngabuyela ekhaya ngizisola khulu, ngapheze ngalila.” Njengombana okuhlangabezanwe nakho-ku kutjengisa, ukuzinikela isikhathi sokwehlisa umoya begodu uqale izinto ngomkhumbulo ovulekileko kungakusiza ubalekele ukusabela ngendlela yokungalibaleli leyo ozozisola ngayo ngemva kwesikhathi.—Rha. 4:4; IzA. 14:29; Jak. 1:19, 20.

8 Nokho kuthiwani nengabe awukghoni ukulibalela? Linga ukufumana bona kubayini ukwatile. Kghani kungombana waphathwa kumbi, mhlamunye ngendlela enganahlonipho? Namtjhana kungombana ucabanga bonyana omunye umuntu walinga ukukulimaza ngamabomu? Kghani lokho akwenzako bekukumbi khulu? Ukuhlolisisa nokuzwisisa ibanga lokusabela kwakho kuzokwenza ucabangele okungaba kusabela okufaneleko okungokomTlolo. (Funda IzAga 15:28; 17:27.) Ukucabanga okunjalo kungakusiza uqale ubujamo ngamahlangothi womabili begodu uzimisele ukulibalela. Ngokulandela indlela enjalo yokuhlolisisa ubujamo, kungakhathaliseki bona kubudisi kangangani, uvumela ilizwi lakaZimu bona lihlole ‘imizindlo esehliziyweni [yakho]’ begodu likunqophise ekulingiseni umoya kaJehova wokulibalela.—Heb. 4:12.

KUFUZE UKWATE NA?

9, 10. (a) Ungasabela njani newoniweko? (b) Ukuba nomoya omuhle wokulibalela kungayitjhentjha njani indlela oqala ngayo izinto ekuphileni?

9 Kunobujamo obunengi obungenza umuntu akwate. Ngokwesibonelo, akhe sithi utjhayela ikoloyakho, bese enye ikoloyi ipheze itjhayise ikoloyakho. Uzokusabela njani? Ufundile ngezehlakalo zelaka lendleleni lapho umuntu akwata khulu kangangobana abethe omunye umtjhayeli. Nokho, ngokuqinisekileko njengomKrestu awufuni ukwenza into enjalo.

10 Kungaba ngcono khulu ukucabanga ngaphambi kokusabela. Mhlamunye ubekwe umlandu ngokwezinga elithileko ngokwenzekileko ngombana bewuthikazisekile. Namtjhana omunye umtjhayeli kungenzeka ube nomraro ngekoloyakhe. Iphuzu lesenzakalwesi kukobana singanciphisa ukukwata, ukudana, nokhunye ukusabela okumbi ngokobana sitjengise ukuzwisisa, ukuba nomqondo ovulekileko nokuzimisela ukulibalela. UmTjhumayeli 7:9 uthi, “Ungasilingeki msinyana emoyenakho, ngombana ukusilingeka kuhlala esifubeni seendlhayela.” Ungakwati. Esikhathini esinengi, lokho esicabanga bona kwenziwe ngamabomu vane kungasinjalo; vane kumphumela wokungapheleli nofana ukungazwisisi ubujamo. Linga ukuba nomkhumbulo ovulekileko malungana nalokho okubonakala kuzizenzo namtjhana amezwi angasimahle, begodu sizimisele ukulibalela ngethando. Uzokuthaba newuphumelelako.—Funda yoku-1 Pitrosi 4:8.

‘KWANGA UKUTHULA KWAKHO KUNGABUYELA KUWE’

11. Ukusabela kwabantu eendabeni ezimnandi kufuze kusenze sisabele njani njengabarhuweleli bomBuso?

11 Ungakubulunga njani ukuzibamba  omunye nekakudelelako ekonzweni yesimini? UJesu nekathuma abatjhumayeli abama-70, wabatjela bona bayifisele ukuthula yoke imizi abayivakatjhelako. UJesu wathi, “Lokha kunomuntu ohlala lapho othanda ukuthula, ukulotjhisa kwenu kokuthula kuhlale phezu kwakhe, nekungasinjalo, kuzabuyela kini.” (Luka 10:1, 5, 6) Siyathaba abantu nebasabela kuhle ekonzwenethu, ngombana ngokwenza njalo bangazuza emlayezweni esiwuphetheko. Nokho, ngezinye iinkhathi abasabeli ngendlela enokuthula. Bese kwenzekani ngemva kwalokho? UJesu wathi ukuthula esikufisako emizini kufuze kuhlale nathi. Kinanyana ngibuphi ubujamo, kufuze sikghone ukuphuma emzini ngamunye sinokuthula eenhliziyweni zethu, kungakhathaliseki bona abantu basiphatha njani. Nengabe sizokusabela ngokukwata nesiphikiswako, ngeze sibulunge ukuthula kwethu.

12. Ngokuya kwamezwi kaPowula akwebe-Efesu 4:31, 32, kufuze sisabele njani?

12 Lwela ukubulunga ukuthula kibo boke ubujamo, ingasi ekonzweni yobuKrestu kwaphela. Kuliqiniso, ukuzimisela ukulibalela abanye akutjho bona kufuze wamukele ukuziphatha kwabo okungakalungi namtjhana unciphise umonakalo okuwenzako. Nokho, ukulibalela kutjho bona uyakudlulisa koke ukukwata ngokoniwa okunjalo begodu ubulunge ukuthula kwakho. Ngokuragela phambili bacabanga imicabango emimbi begodu bazindla ngokobana baphethwe kumbi kangangani, abanye abantu bavumela ukuziphatha kwabanye kubaqedele ithabo. Ungavumeli imicabango enjalo ikulawule. Khumbula bona ngeze wathaba newufukamela ukukwata. Ngalokho, yiba ngolibalelako!—Funda kwebe-Efesu 4:31, 32.

SABELA NGENDLELA ETHABISA UJEHOVA

13. (a) UmKrestu ‘uwapakelanisa njani amalahle avuthako’ ehlokweni yenaba? (b) Ungaba yini umphumela wokusabela ngomoya ophasi newuphikiswako?

13 Kungenzeka kube neenkhathi lapho uzizwa kwanga ungasiza othileko okonileko bona amukele imithethokambiso yobuKrestu. Umpostoli uPowula watlola wathi: “‘Nengabe inaba lakho lilambile, liphe ukudla; nengabe lomile, liseze; ngombana nawenza njalo uzakupakelanisa amalahle avuthako ehlokwenalo.’ Ungavumeli ubumbi bukuhlule, kunalokho yehlula ubumbi ngobuhle.” (Rom. 12:20, 21) Ngokuragela phambili utjengisa umusa newuphathwa kumbi, ungathambisa ngitjho nokucabanga okubudisi khulu begodu wenze abantu baveze ubuhle obukibo. Ngokutjengisa ukuzwisisa nomusa—emntwini okonileko, ungakghona ukumsiza afunde amaqiniso weBhayibhili. Kungakhathaliseki bona ubujamo bunjani, umoya ophasi unganikela abantu ngabanye ithuba lokucabangisisa ngokuziphatha kwakho okuhle.—1 Pit. 2:12; 3:16.

14. Naphezu kobana omunye umuntu wakuphatha kumbi kangangani, kubayini kufuze ubalekele ukufukamela ukukwata?

14 Ngaphasi kobunye ubujamo, ngeze kwafaneleka ukuba nobudlelwana nabantu abathileko. Lokhu kuhlanganisa labo abakhe baba yingcenye yebandla kodwana benza isono, bangaphenduki, begodu basuswa ekuhlanganyeleni. Nengabe wakhe walinyazwa mumuntu onjalo, kungaba budisi khulu kuwe ukumlibalela, ngitjho nanyana aphenduka, njengombana iinlonda ezingokwamazizo zithatha isikhathi ukuphola. Ebujamweni obunjalo, ungabawa uJehova ngaso soke isikhathi bona akusize uhlawulele umoya wokulibalela umenzi wokumbi ophendukako. Ngaphezu kwalokho, ungazi njani bona khuyini esehliziyweni yomunye umuntu? UJehova uyazi. Uhlola ukutjhigamela komuntu okudephileko begodu uyababekezelela abenzi bokumbi. (Rha. 7:9; IzA. 17:3) Kungebangelo imiTlolo ithi: “Ungabuyiseli ubumbi ngobumbi. Lingani ukwenza okulungileko phambi kwabantu boke. Lingani nina ngehlangothini lenu ukuhlalisana kuhle nabanye. Ningabuyiseli, bathandekako, kodwana lisani ilaka; ngombana umtlolo  ocwengileko uthi: ‘Ukubuyisela ngekwami, mina ngizokubuyisela, kutjho uJehova.’” (Rom. 12:17-19) Unalo ilungelo lokusola omunye umuntu? Awa. (Mat. 7:1, 2) Kodwana ungaqiniseka bona ubulungiswa busezandleni zakaZimu.

15. Khuyini engasisiza sehlise ukukwata malungana nomuntu owakhe wasiphatha kumbi?

15 Nengabe uzizwa ngasuthi ube ngungazimbi wokungabi nabulungiswa begodu ukufumana kubudisi ukulibalela umenzi wobumbi ophendukileko, kungaba kuhle ukulemuka bona okukhubileko naye ungungazimbi. Naye utshwenya miphumela yokungapheleli ezuzwe ngesono. (Rom. 3:23) UJehova uyabarhawukela boke abantu abangakapheleli. Ngalokho, kuyafaneleka ukuthandazela okonileko. Pheze, ngeze saragela phambili sikwatela umuntu esimthandazelako. Bona kufuze sibalekele ukufukamela ukukwata nangalabo abasiphatha kumbi kuyakhanya emezwini kaJesu athi: ‘Ragelani phambili nithanda amanaba wenu nithandazele labo abanizumako.’—Mat. 5:44.

16, 17. Kufuze usabele njani abadala abamaKrestu nebahlulela isoni njengesiphendukileko, begodu kubayini?

16 Ngokuvumelana nentando kaJehova, abadala abamaKrestu baphathiswe umthwalo wokurarulula imiraro yokona ebandleni. Abazalwanaba abanalo ilwazi elizeleko uZimu analo, kodwana balwela ukwenza iinqunto zabo zivumelane nesinqophiso esinikelwe eliZwini lakaZimu ngokunqophiswa komoya ocwengileko. Ngalokho, abakunquntako eendabeni ezinjalo ngemva kokubawa isizo lakaJehova ngomthandazo kuzokutjengisa umbono wakhe.—Mat. 18:18.

Ukuzimisela ukulibalela yifuneko yobuKrestu

17 Lapha kulapho kungena khona ukuthembeka. Kghani uzobalibalela begodu ubaqinisekise ngethando lakho labo abafumaneke baphendukile? (2 Kor. 2:5-8) Lokhu kungenzeka kungabi lula, khulukhulu newungungazimbi wokona namtjhana uhlobene nongazimbi. Nokho, ukubeka ithemba lakho kuJehova nendlelenakhe yokulungisa izinto ngebandla, uzokwenza ngokuhlakanipha. Uzokutjengisa bona kwamambala ulibalela ngokutjhaphulukileko.—IzA. 3:5, 6.

18. Ngiziphi iinzuzo ongazifumana ngebanga lokulibalela ngokutjhaphulukileko?

18 Izazi zepilo zengqondo ziyazazi iinzuzo zokuzimisela ukulibalela. Kutjhaphulula amazizo agandelelekileko nalimazako angagulisa umuntu, begodu kuthuthukisa ubuhlobo obunepilo nobuthabisako. Madanisa lokhu nemiphumela yokungazimiseli ukulibalela—ipilo ebogabogako, ubuhlobo obulimeleko, ukugandeleleka nokungakhulumisani kuhle. Kodwana isibusiso esiqakatheke khulu sokulibalela kukobana sizokuba nobuhlobo obuhle noBabethu wezulwini, uJehova.—Funda kwebeKholose 3:12-14.