Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Inala Yabo YaQeda UkuTlhoga

Inala Yabo YaQeda UkuTlhoga

GADE kumnyaka ka-49 C.E. uPitrosi, uJakobosi, noJwanisi—‘ebebabonakala babadosiphambili’—banikela umpostoli uPowula nesisebenzi esikunye naye uBhanabhasi umyalo. Bekufuze bakhumbule amaKrestu atlhogako njengombana gade batjhumayela eentjhabeni. (Gal. 2:9, 10) Bawenza njani umsebenzi lo?

Iincwadi zakaPowula ziveza indlela ayitjheja ngayo indaba le. Ngokwesibonelo watlolela amaKrestu weKorinte: ‘Malungana nomnikelo wokusiza abacwengileko, yenzani lokho engikutjele amabandla weGalatiya bona akwenze. Qobe ekuthomeni kweveke akube ngiloyo naloyo azibekele imali ngeqadi, njengokuzuza kwakhe, kwenzele bona lokha nangifikako, kungabi sikhathi sokubuthelelwa komnikelo. Ekufikeni kwami labo enibakhethileko ngizabathuma baphethe iincwadi, bona base iimphiwo zenu eJerusalema.’—1 Kor. 16:1-3.

Encwadinakhe yesibili ebeyikhuthaza beKorinte, uPowula wabuyelela umnqopho wokubuthelela umnikelo. Bekukobana ‘ngokulinganisa inala yenu nje kungcono nisize labo abatlhogako.’—2 Kor. 8:12-15.

UPowula nekatlolela amaKrestu eRoma ngabo-56 C.E., ukubuthelelwa komnikelo pheze besele kuzokuphela. Wathi: “Ngisaya eJerusalema ukuyosiza abacwengileko, ngombana labo abaseMasedoniya, ne-Akhaya, bazimisele ukubuthelela umnikelo wokusiza abadududu abacwengileko eJerusalema.’ (Rom. 15:25, 26) Msinyana ngemva kwalokho, uPowula wakuzalisa ukuthunywa kwakhe, njengombana abuyela eJerusalema begodu wabotjhwa lapho, watjela umBusi uFeliksi: ‘Ngafika lapho ngiletha izipho zomusa neminikelo esitjhabeni sekhethu.’—IzE. 24:17.

Umoya otjengiswe maKrestu wekhulu lokuthoma uyakhanya ngokwalokho okwatjhiwo nguPowula ngamaKrestu weMasedoniya. Wathi: “Asirabhela khulu bona nawo avunyelwe ukufaka isandla ekusizeni.” Umpostoli wakhuthaza beKorinte bona balandele isibonelweso. Wathi: “Ngiloyo naloyo akazibekele yena ehliziyweni yakhe bona uzanikela kangangani, khona azanikela ngehliziyo ekhululekileko, ingasi ngokubilayela nangokugandelelwa. UZimu uthanda umuntu onikela ngehliziyo emhlophe twa.” Khuyini eyenza amabandla bona atjengise ukupha okunjalo? Isifiso sawo ‘bekungasi kutlhogomela lokho okutlhogwa bacwengileko kwaphela, kodwana kuletha ithabo nokuthokoza okukhulu kuZimu.’ (2 Kor. 8:4; 9:7, 12) Nathi ukupha kwethu kungaba nomnqopho ofanako. Ngokuqinisekileko uJehova uZimu uzowubusisa umoya onjalo omuhle nongasimarhamaru—begodu isibusiso sakhe kwamambala senza umuntu anothe.—IzA. 10:22.

IINDLELA ABANYE ABAKHETHA UKUNIKELA NGAZO EMSEBENZINI WEPHASI MAZOMBE

Njengesikhathini sompostoli uPowula, abanengi ‘bazibekela okuthileko ngeqadi,’ namtjhana ibhajethi yemali ethileko begodu banikele ngayo ebandleni ngebhoksini elitlolwe, “UmSebenzi wePhasi Mazombe.” (1 Kor. 16:2) Qobe nyanga, amabandla athumela iminikelo le e-ofisini laboFakazi bakaJehova elikhonza indawo yangekhabo. Godu kungakghoneka ukuyithumela ngokwakho iminikelo ehlanganweni engokomthetho esetjenziswa boFakazi bakaJehova enarheni yangekhenu. Bona wazi ibizo lehlangano engokomthetho eyihloko esetjenziswa boFakazi bakaJehova enarheni yangakhenu, sibawa uthintane ne-ofisi legatja elikhonza inarha yangakhenu. I-adresi ye-ofisi legatja ingafumaneka ku-www.jw.org. Imihlobo yeminikelo ongayithumela ngokunqophileko iyalandela:

IMINIKELO ENQOPHILEKO

  • Iminikelo yemali, izinto zokuzihlobisa (jewelry), nofana ezinye izinto eziligugu.
  • Tlola nencwadi etjengisa bona imali nofana izinto ezithunyelweko ziimnikelo onqophileko.

UKUPHA OKUHLELIWEKO

Ngaphezu kwezipho zemali nezinto zomuntu mathupha, kunezinye iindlela zokupha bona kusekelwe umsebenzi womBuso ephasini loke. Zibaliwe ngenzasi. Naphezu kwekambiso namtjhana iinkambiso ongathanda ukuzisebenzisa, kokuthoma sibawa uthintane ne-ofisi legatja elikhonza indawo yangekhenu ukubona bonyana ngiziphi iinkambiso ezingenzasi ezifumanekako endaweni yangakhenu. Njengombana iimfuneko ezingokomthetho nemithetho yeemthelo ingafani, kuqakathekile bona uthintane nabaluleki bomthelo nebezomthetho abafanelekako ngaphambi kobana ukhethe indlela engcono ozokunikela ngayo.

ITjhorensi: Umnikelo owenziwa ngokutlolisa ihlangano esetjenziswa boFakazi bakaJehova njengendlalifa yetjhorensi yokuphila nofana yomhlalaphasi.

Ama-Akhawundi WeBhanga: Ama-Akhawundi webhanga, ama-certificate of deposit, namtjhana ama-akhawundi womhlalaphasi angenziwa ithrasti namtjhana anikelwe ehlanganweni esetjenziswa boFakazi bakaJehova ngokuvumelana neemfuneko zebhanga yendawo.

AmaTjhere Nama-Bond: Amatjhere nama-bond anganikelwa bona asetjenziswe boFakazi bakaJehova njengesipho esinqophileko nofana ngesivumelwano se-Transfer on Death.

IiNdawo NeziNdlu: Iindawo nezindlu ezingathengiseka zinganikelelwa ihlangano esetjenziswa boFakazi bakaJehova ngokwenza isipho esinqophileko nofana nekuyindawo yokuhlala, kunganikelwa ngeenzuzo zayo kukulapho iragela phambili isebizweni lomninikazi nekasaphilako.

IiNcwadi ZamaFa NamaThrasti: Indawo namtjhana imali inganikelwa ihlangano esetjenziswa boFakazi bakaJehova njengelifa ngokusebenzisa incwadi yelifa etlolwe ngokomthetho, namtjhana ngokuhlathulula ihlangano ethileko njengendlalifa esivumelwaneni sethrasti. Ilungiselelweli linganikela iinzuzo ezithileko malungana nomthelo.

Bona ufumane imininingwana engeziweko, ungathintana ne-Accounting Office, kungaba ngokuyitlolela namtjhana ngomtato, esiphandeni esingenzasi, namtjhana ungathintana ne-ofisi legatja elikhonza inarha yangekhenu.