ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Novemba 2012

“NgiFundisa Ukwenza INtando Yakho”

Singamlingisa njani uDavidi begodu sibe nombono kaJehova ngezinto?

Inala Yabo YaQeda UkuTlhoga

AmaKrestu wekhulu lokuthoma abekela labo egade batlhoga iminikelo eqadi. Singenza njani ngokufanako nathi?

UJesu WaBeka IsiBonelo SokuThobeka

Singazuza njani esibonelweni sokuphila kwakaJesu kokuthobeka?

Hlawulela Umoya Wokuba NgomNcani

Singakutjengisa njani ukuthobeka ebuhlobeni bethu nabanye?

ImiBuzo Evela KubaFundi

Atjho Ukuthini Amezwi KaJesu Ngesiphiwo Sokungatjhadi?

UkuLibalela KwakaJehova Kutjho Ukuthini Kuwe?

Indlela uJehova asebenzelana ngayo nezoni ngesikhathi esidlulileko kungasifundisa okukhulu ngokuzimisela kwakhe ukulibalela.

NiLibalelane NgokuTjhaphulukileko

Cabangela indlela esingalingisa ngayo ukulungela kwakaJehova ukulibalela.

‘BekumLayezo OMnandi Khulu Engakhe NgawuZwa’

Ngo-1926, abaFundi beBhayibhili, njengombana aboFakazi bakaJehova bababizwa njalo, bebalungisa iintetjhi zabo zemirhatjho emadorobheni amane weCanada.