Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Lalela UZimu Uzuze Eenthembisweni Zakhe Azifungileko

Lalela UZimu Uzuze Eenthembisweni Zakhe Azifungileko

“Njengombana [uZimu] kungekho noyedwa omkhulu kunaye angamfunga, nje-ke wazifunga yena.”—HEB. 6:13.

1. Amezwi kaJehova ahluke njani emezwini wabantu abanesono?

UJEHOVA “nguZimu weqiniso.” (Rha. 31:5) Abantu abanesono abathembakali ngaso soke isikhathi, kukulapho ‘uZimu angaleyi amala.’ (Heb. 6:18; funda uNumeri 23:19.) Lokho akuhlosele bona kuzuzise abantu kuyazaliseka ngaso soke isikhathi. Ngokwesibonelo, koke uZimu athi uzokwenza ekuthomeni kwesikhathi ngasinye sokubumba, “kwaba njalo.” Ngalokho, ngekupheleni kwelanga lesithandathu lokubumba, “uZimu wabona koke akwenzileko, qala! bekukuhle khulu.”—Gen. 1:6, 7, 30, 31.

2. Liyini ilanga lakaZimu lokuphumula, begodu kubayini “alenza lacwengeka”?

2 Ngemva kokuqalisisa imisebenzakhe yokubumba, uJehova uZimu wamemezela ukuthoma kwelanga lekhomba—ingasi ilanga lama-iri ama-24, kodwana isikhathi eside aphumula ngaso emisebenzini engeziweko yokubumba ephasini. (Gen. 2:2) Ilanga lakaZimu lokuphumula alikapheli. (Heb. 4:9, 10) IBhayibhili alembuli ngokunqophileko bona lathoma nini. Bekuhlangana nesikhathi esithileko ngemva kokubunjwa komka-Adamu, u-Efa, eemnyakeni epheze ibe zi-6 000 edlulileko. Ngaphambi kwethu kuneemnyaka eyiKulungwana yokuBusa kwakaJesu Krestu, ezokuqinisekisa ukuzaliseka komnqopho kaZimu ekubumbeni iphasi libe yiparadeyisi yaphakade lizale abantu abapheleleko. (Gen. 1:27, 28; IsAm. 20:6) Ungaqiniseka na bona uzokufumana ingomuso elinjalo elithabisako? Kwamambala ungaqiniseka! Ngombana “uZimu wabusisa ilanga lekhomba begodu walicwengisa.” Lesi bekusiqinisekiso sokobana nanyana kungavela iimraro engakabonakali, umnqopho kaZimu ngaphandle kokubhalelwa uzokuzaliseka ekupheleni kwelanga lakhe lokuphumula.—Gen. 2:3.

3. (a) Ngemva kokuthoma kwelanga lakaZimu lokuphumula, ngikuphi ukuhlubuka okwenzekako? (b) UJehova wawubeka njani umnqophwakhe wokutjhabalalisa isihlubuki?

 3 Nokho, ngemva kobana ilanga lakaZimu lokuphumula lithomile, kwavela ihlekelele. USathana, indodana kaZimu eyingilozi, yazenza inaba lakaZimu. Wakhuluma amala wokuthoma begodu wakhohlisa u-Efa bona angalaleli uJehova. (1 Thi. 2:14) Ngalokho, u-Efa wenza indodakwakhe yahlanganyela ekuhlubukeni. (Gen. 3:1-6) Ngitjho nangesikhathi sokuthoma komlando wabantu lapho ukuthembeka kwakaZimu kwasolwa khona, uJehova akhenge abone kutlhogeka bona enze isifungo sokobana umnqophwakhe uzokuzaliseka. Kunalokho, watjho amezwi egade azokuzwisiswa ngesikhathi sakaZimu esifaneleko, watjho indlela isihlubuki ebesizokutjhatjalaliswa ngayo: “Ngizokubeka ubunaba phakathi kwakho [Sathana] nomfazi naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Izokuphadlha [inzalo ethenjisiweko] ihloko wena uzokukghubula isithende sayo.”—Gen. 3:15; IsAm. 12:9.

UKUFUNGA—LITHULUSU ELINGOKOMTHETHO ELISEBENZAKO

4, 5. Ngiliphi ithulusu elingokomthetho ngezinye iinkhathi u-Abrahama alisebenzisako?

4 Ngaphambilini komlando wesintu, akunakuzaza bona ukufunga iqiniso endabeni bekungasiyingcenye etlhogekako endleleni yokukhuluma uZimu ayinikela u-Adamu no-Efa. Iimbunjwa ezipheleleko ezithanda uZimu begodu ezimlingisako akutlhogeki zenze isifungo; zikhuluma iqiniso ngaso soke isikhathi begodu zithembana ngokupheleleko. Kodwana izinto zatjhentjha ngokona kwabantu nokungapheleli. Ekugcineni, lokha ukuleya amala nokukhohlisa kuzizinto ezijayelekileko ebantwini, kwatlhogeka bona bafunge iqiniso leendaba eziqakathekileko.

5 Ukwenza isifungo bekulithulusu ihloko yembeleko u-Abrahama alisebenzisa okunganani iinkhathi eentathu. (Gen. 21:22-24; 24:2-4, 9) Ngokwesibonelo, lokhu kwenzeka lokha abuya ukuyokuhlula ikosi yakwa-Elamu nabangani bayo. Ikosi yeSalema neyeSodoma zayokuhlangana no-Abrahama. UMelkizedeki ikosi yeSalema, nayo ‘beyimpristi kaZimu oPhakemeko.’ Ngebanga lalokho, yabusisa u-Abrahama begodu yadumisa uZimu ngokwenza u-Abrahama ahlule amanabakhe. (Gen. 14:17-20) Ngemva kwalokho, ikosi yeSodoma neyifuna ukuvuza u-Abrahama ngokuphulusa abantu bekosi emabuthweni asahlelako, u-Abrahama wafunga: “Ngiphakamisa isandla sami ngifunga kuJehova uZimu oPhakemeko, uMenzi wezulu nephasi, bona kusukela entambeni kuya emutjeni wenyathelo, awa, angekhe ngithathe litho kinanyana yini engeyakho, ukwenzela bona ungathi, ‘Ngimi engenza u-Abrama wanjinga.’”—Gen. 14:21-23.

ISITHEMBISO UJEHOVA ASIFUNGA KU-ABRAHAMA

6. (a) Ngisiphi isibonelo u-Abrahama asibekela sona? (b) Sizuza njani ngokulalela kwaka-Abrahama?

6 Bona kuzuze isintu esinesono, uJehova uZimu godu wenza isifungo ngokusebenzisa amezwi anjengathi, “‘Kuphila kwami,’ kutjho iKosi emBusi uJehova.” (Eze. 17:16) IBhayibhili ihlathulula izenzakalo ezihlukahlukeneko ezingaphezu kwama-40 lapho uJehova uZimu enza khona isifungo. Mhlamunye isibonelo esaziwa khulu ngesokusebenzelana kwakaZimu no-Abrahama. Ngemva kweemnyaka eminengi, uJehova wenza isivumelwano seenthembiso ezinengi ezitjengisa bona iNzalo ethenjisiweko izokuvela ku-Abrahama ngendodanakhe u-Isaka. (Gen. 12:1-3, 7; 13:14-17; 15:5, 18; 21:12) Ngalokho uJehova walinga u-Abrahama, wathi anikele ngendodanakhe ethandekako. Ngaphandle kokuriyada, u-Abrahama  walalela begodu bekazokunikela ngo-Isaka lokha ingilozi kaZimu imkhandela. Ngemva kwalokho uZimu wenza isifungo nasi: “Ngizifunga mina ngokwami . . . bona ngebanga lokobana wenze into le begodu khenge ubambe indodanakho, okukuphela kwayo, ngokuqinisekileko ngizokubusisa begodu ngizoyandisa inzalwakho ibe ngangeenkwekwezi zezulwini nanjehlabathi emagega nelwandle; inzalwakho izokudla ilifa lesango lamanabayo. Begodu ngenzalwakho zoke iintjhaba zephasi ngokuqinisekileko zizokubusiswa ngebanga lokobana ulalele ilizwi lami.”—Gen. 22:1-3, 9-12, 15-18.

7, 8. (a) Kubayini uZimu afunga ku-Abrahama? (b) ‘Ezinye izimvu’ zakaJesu zizokuzuza njani esifungweni sakaZimu esisithembiso?

7 Kubayini uZimu afunga ku-Abrahama bona iinthembiso Zakhe zizokuzaliseka? Bekukuqinisekisa labo abazokuba ziindlalifa ezikunye noKrestu, abakha ingcenye yesibili ‘yenzalo’ ethenjisiweko nokuqinisa ikholo labo. (Funda amaHebheru 6:13-18; Gal. 3:29) Njengombana umpostoli uPowula ahlathululile, uJehova ‘wangenela ngesifungo, ukwenzela bona ngezinto eembili ezingatjhentjhekiko [isithembiso nesifungo sakhe] uZimu angekhe athoma amala, thina . . . esikhuthazwa khulu ngakho, bona sikakarele ethembeni elibekwe phambi kwethu.’

Msinyana u-Abrahama uzokubona iinthembiso zakaJehova zizaliseka

8 AmaKrestu azesiweko akusingiwo kwaphela azuzako esifungweni uZimu asenza no-Abrahama. “Ngenzalo” ka-Abrahama, uJehova wafunga bona abantu ‘bazo zoke iintjhaba zephasi bazokubusiswa.’ (Gen. 22:18) Ababusisiweko abanjalo kuhlanganise ‘ezinye izimvu’ zakaKrestu ezilalelako, ezinethemba lokuphila ngokungapheliko ephasini eparadeyisini. (Jwa. 10:16) Kungakhathaliseki bona unethemba lezulwini nofana lephasini, ‘kakarela’ kilo ngokuragela phambili uphila ipilo yokulalela uZimu.—Funda amaHebheru 6:11, 12.

IIMFUNGO ZAKAZIMU EZIHLOBENEKO

9. Ngisiphi isifungo uZimu asenzako lokha iinzukulwana zaka-Abrahama zisebugqilini beGibhide?

9 Eemnyakeni elikhulu kwamva, uJehova wafunga godu ngesithembiso ekukhulunywe ngaso ngehla nekathumela uMosisi bona ayokukhuluma neenzukulwana zaka-Abrahama, egade zisebugqilini beGibhide ngesikhatheso. (Eks. 6:6-8) Aqalisele esenzakalweneso, uZimu wathi: “Ngelanga lokukhetha kwami u-Israyeli, . . . ngaphakamisa isandla sami ngifunga kibo ukubakhipha enarheni yeGibhide ngibase enarheni ebengibahlolele yona, egeleza ibisi neliju.”—Eze. 20:5, 6.

10. Ngisiphi isithembiso uZimu asenza kuma-Israyeli ngemva kokuwatjhaphulula eGibhide?

 10 Ngalokho, ngemva kokutjhatjhululwa kwama-Israyeli eGibhide, uJehova wenza esinye isithembiso kibo: “Nengabe nizolilalela ngokunembileko ilizwi lami begodu kwamambala nizosibulunga isivumelwano sami, ngokuqinisekileko nizokuba yipahlami ekhethekileko kizo zoke ezinye iinarha, ngombana loke iphasi lingelami. Begodu nina ngokwenu nizokuba mbuso wabapristi nesitjhaba esicwengileko kimi.” (Eks. 19:5, 6) Qala bona sikhundla esikhetheke kangangani uZimu asinikela ama-Israyeli! Kutjho bona nekalalelako, umuntu ngamunye wesitjhabeso angafumana ithemba lokusetjenziswa nguZimu njengombuso wabapristi bona afumane isibusiso sokuphumula kwaso soke isintu. Kwamva, nekahlathulula lokho akwenzele ama-Israyeli esenzakalweneso, uJehova wathi: “Ngaragela phambili . . . ngenza isifungo kuwe begodu ngangena esivumelwaneni nawe.”—Eze. 16:8.

11. Ama-Israyeli asabela njani esimemweni sakaZimu sokobana angene ebuhlotjeni besivumelwano naye njengabantu bakhe abakhethileko?

11 Ngesikhatheso, uJehova khenge akatelele ama-Israyeli bona enze isifungo sokobana azokulalela; khenge uZimu awakatalele bona angene ebuhlotjeni obukhethekilekobu. Kunalokho, azitjhwela ngokwawo athi: “Koke uJehova akukhulumileko sizimisele ukukwenza.” (Eks. 19:8) Ngemva kwamalanga amathathu, uJehova uZimu watjela ama-Israyeli lokho azokufuna esitjhabeni sakhe asikhethileko. Kokuthoma bezwa imiThetho eliTjhumi, ngemva kwalokho uMosisi wawahlathululela eminye imithetho etlolwe ku-Eksodosi 20:22 kuya ku-Eksodosi 23:33. Asabela njani ama-Israyeli? “Boke abantu baphendula ngelizwi linye bathi: ‘Woke amezwi uJehova awakhulumileko sizimisele ukuwenza.’” (Eks. 24:3) Ngalokho uMosisi watlola imithetho ‘encwadini yesivumelwano’ begodu wayifunda ngokuzwakalako ukwenzela bona isitjhaba soke siyizwe godu. Ngemva kwalokho, kwesithathu, abantu bafunga: “Koke uJehova akukhulumileko sizimisele ukukwenza nokukulalela.”—Eks. 24:4, 7, 8.

12. UJehova nabantu bakhe abakhethileko basabela njani esivumelwaneni abasenza hlangana nabo?

12 Msinyana uJehova wathoma ukuzalisa ihlangothi lakhe lesivumelwano somThetho ngokulungiselela itende yokukhulekela begodu nobupristi obenza kwakghoneka ngabantu abanesono ukutjhidela kuye. Ngakelinye ihlangothi, ama-Israyeli akukhohlwa msinyana ukuzinikela kwawo kuZimu begodu ‘amzwisa ubuhlungu oCwengileko ka-Israyeli.’ (Rha. 78:41) Ngokwesibonelo, uMosisi nekamajadu afumana iinqophiso eNtabeni iSinayi, ama-Israyeli abhalelwa kubekezela begodu athoma ukulahlekelwa likholo lawo kuZimu, acabanga bona uMosisi uwalahlile. Ngalokho enza isithombe sekonyana legolide athi ebantwini: “Lo nguZimakho, Israyeli, owakukhupha enarheni yeGibhide.” (Eks. 32:1, 4) Ngemva kwalokho aba nalokho akubiza ngokobana “mgidi kaJehova” akhothama begodu enzela isithombe sawo asenzileko umhlatjelo. UJehova nekabona lokho, watjela uMosisi wathi: “Baphambukile msinyana endleleni engibalaye bona bakhambe ngayo.” (Eks. 32:5, 6, 8) Ngokudanisako, kusukela mhlokho ama-Israyeli aduma ngokwenza iimfungo kuZimu bese ayaziphula ngokukhamba kwesikhathi.—Num. 30:2.

IIMFUNGO EEMBILI EZINGEZIWEKO

13. Ngisiphi isifungo sesithembiso uZimu asenza neKosi uDavidi, begodu sihlobene njani neNzalo ethenjisiweko?

13 Hlangana nokubusa kweKosi uDavidi, uJehova wenza iimfungo eembili zeenthembiso bona kuzuze boke abamlalelako. Kokuthoma, wafunga kuDavidi bona isihlalo sakhe sobukhosi sizokuhlala bekube phakade. (Rha. 89:35, 36; 132:11, 12) Lokhu kutjho bona iNzalo ethenjisiweko gade izokubizwa ngokobana ‘yiNdodana kaDavidi.’  (Mat. 1:1; 21:9) Ngokuzithoba, uDavidi wakhuluma ngesizukulwana esizakwesi ‘njengeKosakhe’ ngombana uKrestu bekazokufumana isikhundla esiphakemeko.—Mat. 22:42-44.

14. Ngisiphi isifungo esisithembiso uJehova asenzako malungana neNzalo ethenjisiweko, begodu sizuza njani kiso?

14 Kwesibili, uJehova waphefumulela uDavidi bona abikezele bonyana iKosi ekhethekileko le godu izokukhonza njengomPristi oPhakemeko wesintu. Kwa-Israyeli ubukhosi nobupristi bebuhlukaniswe ngokupheleleko. Abapristi bebavela esitjhabeni samaLefi, begodu amakhosi bekavela esitjhabeni sakwaJuda. Kodwana malungana nendlalifakhe edumileko yesikhathi esizako, uDavidi wabikezela: “USokulunga [Jehova] wathi eKosinami: ‘Hlala ngesigomeni sami, kufikela ngibeka amanabakho ngaphasi kweenyawo zakho.’ UJehova wafunga waqeda (begodu angekhe arhunyeze isifungo sakhe) wathi: ‘Wena umpristi ngokungapheliko ngendlela kaMelkizedeki.’” (Rha. 110:1, 4) Ekuzalisekeni kwesiporofidweso, uJesu Krestu, iNzalo ethenjisiweko, kwanje ubusa asezulwini. Godu ukhonza njengomPristi oPhakemeko wesintu ngokusiza abaphendukako bona babe nobuhlobo obuhle noZimu.—Funda amaHebheru 7:21, 25, 26.

U-ISRAYELI OMUTJHA KAZIMU

15, 16. (a) Ngibaphi abo-Israyeli ababili okukhulunywa ngabo eBhayibhilini, begodu ngimuphi ofumana isibusiso sakaZimu namhlanjesi? (b) Ngimuphi umlayo uJesu awunikela abalandeli bakhe ngokwenza iimfungo?

15 Ngebanga lokwala uJesu Krestu, isitjhaba sakwa-Israyeli ekugcineni salahlekelwa bujamo baso obuhle noZimu kuhlanganise nethemba lokuba “mbuso wabapristi.” Njengombana uJesu atjela abadosi phambili bamaJuda: ‘Umbuso wezulu uzokususwa kini unikelwe abantu abazokuthela iinthelo.’ (Mat. 21:43) Isitjhaba esitjha sabelethwa ngePentekosi laka-33 C.E. lokha umoya kaZimu ukghuthulelwa phezu kwabafundi bakaJesu abangaba li-120 egade babuthene eJerusalema. Laba baziwa ngokobana ‘ngu-Israyeli kaZimu’ begodu msinyana isibalo sabo saba ziinkulungwana ezinengi ezihlanganisa abantu abavela kizo zoke iintjhaba egade zaziwa ephasini ngesikhatheso.—Gal. 6:16.

16 Ngokungafani no-Israyeli wemvelo, isitjhaba esitjha sakaZimu esingokomoya besithela iinthelo ezihle ngokuragela phambili kwaso silalela uZimu. Omunye weemlayo amalungwaso awulalelako umalungana nokwenza isifungo. Ukwenza isifungo kwasetjenziswa kumbi lokha uJesu nekasephasini, abantu bafunga izinto ezimamala namtjhana bafunga ngezinto ezingakaqakatheki. (Mat. 23:16-22) UJesu wafundisa abalandeli bakhe: ‘Ningafungi . . . Ilizwi lenu elithi Iye alibe ngu-Iye, no-Awa abe ngu-Awa; okudlula lokhu kuvela komumbi.’—Mat. 5:34, 37.

Iinthembiso zakaJehova ziyazaliseka ngaso soke isikhathi

17. Ngimiphi imibuzo okuzokucocwa ngayo esihlokweni esilandelako?

17 Kghani lokhu kutjho bona akukalungi ngaso soke isikhathi ukwenza isifungo? Okuqakatheke khulu, kuhlanganisani ukukwenza u-Iye abe ngu-Iye? Imibuzo le kuzokucocwa ngayo esihlokweni esilandelako. Njengombana siragela phambili sizindla ngeliZwi lakaZimu, kwanga singatjhukumiseleka bona sihlale silalela uJehova. Ngebanga lalokho, uzokuthabela ukusibusisa ngokungapheliko ngokuvumelana neenthembiso zakhe eziligugu eziziimfungo.