Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdlela IPhaseli ElizokuPhela Ngayo

INdlela IPhaseli ElizokuPhela Ngayo

‘Anikho ebumnyameni, ilangelo akukafaneli bona lifike njengesela ningakalindeli.’—1 TES. 5:4.

1. Khuyini ezosisiza bona sihlale siphapheme begodu sikghone ukuqalana neenlingo?

KUZOKWENZEKA izehlakalo ezithusako msinyana. Ukuzaliseka kweemporofido zeBhayibhili kuyalifakazela iqinisweli, ngalokho kufuze sihlale siphapheme. Khuyini ezosisiza bona senze njalo? Umpostoli uPowula usikhuthaza bona ‘sibulunge amehlwethu . . . ezintweni ezingabonwako.’ Liqiniso kufuze sibeke imikhumbulwethu emvuzweni wokuphila okungapheliko, kungaba sezulwini nofana ephasini. Njengombana umongo utjengisa, uPowula watlola amezwi la ukukhuthaza amakholwa akunye nawo bona adzimelele emphumeleni othabisako wekambo yawo yokuthembeka. Ukwenza njalo godu bekuzowasiza bona akghone ukuqalana neenlingo netjhutjhiso.—2 Kor. 4:8, 9, 16-18; 5:7.

2. (a) Bona sibulunge ithemba lethu liqinile, khuyini okufuze sikwenze? (b) Khuyini esizokucoca ngakho esihlokwenesi nesilandelako?

2 Isiluleko sakaPowula simumethe ikambisolawulo eqakathekileko: Bona sibulunge ithemba lethu liqinile, kufuze siqale ngale kwezinto ezingaphambi kwethu. Kufuze sidzimelele ezehlakalweni eziqakathekileko ezingabonakaliko. (Heb. 11:1; 12:1, 2) Ngalokho, akhe sicoce ngezehlakalo ezilitjhumi zengomuso ezihlobene eduze nethemba lethu lokuphila okungapheliko. *

KHUYINI EZOKWENZEKA NGAPHAMBI KOBANA KUFIKE UKUPHELA?

3. (a) Ngisiphi isehlakalo esisazokwenzeka ekukhulunywe ngaso kweyoku-1 Tesalonika 5:2, 3? (b) Khuyini abadosiphambili bepolotiki abazoyenza, begodu bobani abazobajoyina?

3 Esinye isehlakalo egade sizokwenzeka esikhathini esizako uPowula ukhuluma ngaso encwadinakhe ayitlolela  beTesalonika. (Funda yoku-1 Tesalonika 5:2, 3.) Ukhuluma ‘[ngelanga lakaJehova.]’ Ngendlela elisetjenziswe ngayo la, ‘[ilanga lakaJehova]’ liqalise esikhathini esizokuthoma ngokutjhatjalaliswa kwekolo yamala begodu siphele epini ye-Amagedoni. Nokho, ngaphambi kobana ilanga lakaJehova lithome, abadosiphambili bephasi bazokuthi “Kunokuthula nehlalakuhle!” Lokhu kungenzeka kuqalisele esehlakalweni sinye nofana ezehlakalweni ezimlandelande. Iintjhaba zingacabanga bona kuseduze bonyana zirarulule eminye yemirarwazo emkhulu. Kuthiwani ngabadosiphambili bekolo? Bayingcenye yephasi, ngalokho kungenzeka bona bazokujoyina abadosiphambili bepolotiki. (IsAm. 17:1, 2) Ngalokho abafundisi bazabe balingisa abaporofidi bamala bakwaJuda wekadeni. UJehova wathi ngabo: “Bathi, ‘Kunokuthula! Kunokuthula!’ kukulapho ukuthula kungekho.”—Jer. 6:14; 23:16, 17.

4. Ngokungafani nesintu sisoke, khuyini esiyizwisisako?

4 Kungakhathaliseki bona ngubani ozokuthi “Kunokuthula nehlalakuhle!” lokho kuzokutjho bona ilanga lakaJehova selizokuthoma. Kungakho uPowula atlola athi: ‘Bazalwana, anikho ebumnyameni, ilangelo akukafaneli bona lifike njengesela ningakalindeli. Nina noke nje nibabantu bokukhanya.’ (1 Tes. 5:4, 5) Ngokungafani nesintu sisoke, siyakuzwisisa okutjhiwo zizehlakalo ezingokomTlolo ezenzekako nje. Sizokuzaliseka njani ngokunqophileko isiporofido esithi “Kunokuthula nehlalakuhle!”? Kufuze silinde sibone. Ngalokho, asizimiseleni bona ‘sihlale siphapheme begodu sitjhejile.’—1 Tes. 5:6; Zef. 3:8.

‘INDLOVUKAZI’ EZWISISA AMATHUBAYO NGOKUNGASINGIKHO

5. (a) ‘Iintlayiseko ezikulu’ zizokuthoma njani? (b) Ngiyiphi ‘indlovukazi’ ezokuzwisisa amathubayo wokuphuluka ngokungasingikho?

5 Ngisiphi isehlakalo esingakabonakali esizokwenzeka ngokulandelako? UPowula wathi: “Lokha abantu basithi: ‘Kunokuthula nehlalakuhle,’ kuthi khonokho kuzafika ukurhayilwa kibo.” Isigaba sokuthoma ‘sokurhayilokhu’ kusahlelwa ‘kweBhabhiloni leDumo,’ umbuso wephasi wekolo yamala, godu owaziwa ngokobana ‘[sifebe].’ (IsAm. 17:5, 6, 15) Ukusahlelwa kwazo zoke iinhlobo zekolo yamala lokho, kuhlanganise neSingabukrestu, kusithomo ‘seentlayiseko ezikulu.’ (Mat. 24:21; 2 Tes. 2:8) Kwabanengi, isehlakalwesi sizokufika bangakalindeli. Kubayini? Kungombana bekube sezingenelo, isifebe ngokuzithemba sizoziqala ‘njengendlovukazi’ engeze ikubone ‘ukulila.’ Kodwana msinyana izokufumana bona izwisise amathubayo wokuphuluka ngokungasingikho. Izokutjhatjalaliswa msinyana, njengokungathi  ‘ngelanga elilodwa.’—IsAm. 18:7, 8NW.

6. Ngubani ozokutjhabalalisa ikolo yamala?

6 IliZwi lakaZimu liveza umsahleli wesifebe ‘njengesibanda somango’ ‘esineempondo ezilitjhumi.’ Ukutaditjha incwadi yesAmbulo kutjengisa bona isibanda somango sijamele i-United Nations (UN). “Iimpondo ezilitjhumi” zijamele yoke imibuso ekhona yepolotiki esekela ‘isibanda somango esibomvu be.’ * (IsAm. 17:3, 5, 11, 12) Kuzokuba kumbi kangangani ukusahlelwa kwaso? Iintjhaba ze-UN zizokudlelezela umnotho wesifebe, begodu zisiveze tjhatjhalazi ubunjalo baso, sisitjhabalalise bese ‘sisirhayile ngomlilo.’ Ukutjhatjalaliswa kwaso kuzokuba ngokwamaswaphela.—Funda IsAmbulo 17:16.

7. Kuzokuthoma njani ukusahlela ‘kwesibanda somango’?

7 Godu isiporofido seBhayibhili siveza indlela ukusahlelokhu okuzokuthoma ngayo. Ngenye indlela, uJehova uzokufaka eenhliziyweni zababusi bepolotiki bona ‘benze ihloso yakhe,’ batjhabalalise isifebe. (IsAm. 17:17) Iinkolo zirhatjha ipi begodu ziragela phambili zibangela imiraro eemnengi ephasini; Ngalokho iintjhaba zingacabanga bona kuzokuzuza zona nengabe zitjhabalalisa isifebe. Eqinisweni, lokha ababusi nebasahlelako, bazokucabanga bona benze ‘ihloso yabo eyodwa.’ Kodwana uZimu uzokusebenzisa bona ababusi ukutjhabalalisa zoke iinkolo zamala. Ngalokho, enye ingcenye kaSathana yephasi izokusahlela enye ingcenye yephasi lakhe, begodu uSathana angekhe abe namandla wokuyivimba.—Mat. 12:25, 26.

UKUSAHLELWA KWABANTU BAKAZIMU

8. Khuyini ukusahlela ‘kwakaGogi wenarha yakwaMagogi’?

8 Ngemva kobana ikolo yamala itjhatjalalisiwe, iinceku zakaZimu zizabe zisesekhona ‘zihlezi ngokuphephileko’ begodu ‘zinganalo iboda.’ (Eze. 38:11, 14) Kuzokwenzekani ngesiqhema sabantwesi esikhulekela uJehova begodu esiqaleka singanalo ivikeleko? Kubonakala kwanga sizokusahlelwa ngazo zoke iindlela ‘babantu abanengi.’ IliZwi lakaZimu lihlathulula isehlakalweso njengokusahlelwa “nguGogi wenarha yakwaMagogi.” (Funda u-Ezekiyeli 38:2, 15, 16.) Kufuze sikuqale njani ukusahlelokho?

9. (a) AmaKrestu atshwenyeke ngani ngokuyihloko? (b) Ngimaphi amagadango okufuze siwathathe nje ukuqinisa ikholo lethu?

9 Ukwazi kusesengaphambili ngokusahlelwa kwabantu bakaZimokhu akusenzi bona sitshwenyeke khulu. Kunalokho, ukutshwenyeka kwethu okuyihloko akusikuphuluswa kwethu, kodwana kucwengiswa kwebizo lakaJehova nokulwelwa kobukhosi bakhe.  Eqinisweni, uJehova wawatjho iinkhathi ezingaphezu kwama-60 amezwi athi: “Nizokwazi bona nginguJehova.” (Eze. 6:7) Ngalokho sinekareko ekulu yokubona indlela ingcenye eqakathekileko yokuzaliseka kwesiporofido saka-Ezekiyeli, begodu sithemba bona ‘IKosi uJehova iyakwazi ukuphulusa ekulingweni labo abamsabako uZimu.’ (2 Pit. 2:9) Okwanje, sifuna ukusebenzisa nanyana ngimaphi amathuba bona siqinise ikholo lethu sikghone ukubulunga ukuthembeka kwethu kuJehova kungakhathaliseki bonyana siqalana naziphi iinlingo. Khuyini okufuze sikwenze? Kufuze sithandaze, sitaditjhe iliZwi lakaZimu begodu sizindle ngalo sihlanganyele umlayezo womBuso nabanye. Ngokwenza njalo, sibulunga ithemba lethu lokuphila ngokungapheliko liqine “njengesikhonkhwani.”—Heb. 6:19; Rha. 25:21.

IINTJHABA KUZOKUTLHOGEKA BONA ZAZI UJEHOVA

10, 11. Khuyini ezokutjengisa ukuthoma kwe-Amagedoni, begodu khuyini ezokwenzeka hlangana nesikhatheso?

10 Ngisiphi isehlakalo esithusako esizokwenzeka lokha iinceku zakaJehova nezisahlelwako? UJehova uzokusebenzisa uJesu namabutho wezulwini bona asize abantu Bakhe. (IsAm. 19:11-16) Ukungenelokho kuzabe sele ‘kuyipi yelanga elikhulu lakaZimu uMninimandla woke’—i-Amagedoni.—IsAm. 16:14, 16.

11 Malungana nepi leyo, uJehova wasebenzisa u-Ezekiyeli wathi: “‘Ngizokubizela [uGogi] isabula kiso soke isifunda sami seentaba,’ kutjho iKosi emBusi yendawo yoke uJehova. ‘Isabula yomuntu ngamunye izokujamelana nomnakwabo.’” Bathukiwe, labo abasehlangothini lakaSathana bazokuhlangahlangana, bazokuthoma ukubulalana bodwa—isotja libulale elinye isotja. Nokho, ihlekelele izokwehlela noSathana. UJehova uthi: ‘Ngizokunisa phezu kwakhe [uGogi] naphezu kwesiqhema sakhe naphezu kwabantu abanengi abazabe banaye umlilo nesibabuli.’ (Eze. 38:21, 22) Uzokuba yini umphumela lokha uZimu nekenza lokhu?

12. Iintjhaba zizokukateleleka bona zenzeni?

12 Iintjhaba kuzokufuze zilemuke bona ukurhayilwa kwazo kulethwe kunqophiswa kwakaJehova ngokwakhe. Njengombana kwenza abasahleli beGibhide yekadeni egade bagijimisa ama-Israyeli eLwandle eliBomvu ngaphambilini, amabutho kaSathana kungenzeka alile ngebanga lokubhalelwa athi: “Kwamambala uJehova uyabalwela”! (Eks. 14:25) Liqiniso, iintjhaba zizokukateleleka bona zazi uJehova. (Funda u-Ezekiyeli 38:23.) Siseduze kangangani nokuthoma kwezehlakalo ezimlandelandezi?

AWUKHO OMUNYE UMBUSO WEPHASI OZOKUVELA

13. Khuyini esiyaziko malungana nengcenye yesihlanu yesithombe esihlathululwa nguDanyela?

13 Isiporofido esisencwadini kaDanyela sisisiza sizwisise bona sikuphi nesikhathi. UDanyela uhlathulula isithombe esinjengomuntu esenziwe ngezinto ezihlukahlukeneko. (Dan. 2:28, 31-33) Sijamele imibuso yephasi ngokulandelana eyaba nomthelela omkhulu ebantwini bakaZimu, esikhathini esidlulileko nesanje. Imibuso leyo, yiBhabhiloni, amaMede namaPheresiya, iGrisi neRoma—wokugcina, esikhathini sethu, okungomunye umbuso wephasi. Ukutaditjha isiporofidi sakaDanyela kutjengisa bona umbuso wephasi wokugcina osesithombeni ufanekiselwa ziinyawo namazwani. Hlangana nePi yePhasi I, iBrithani ne-United States zakha ubuhlobo obukhethekileko. Ngalokho-ke ingcenye yesihlanu yesithombe sakaDanyela mBuso wamaNgisi namaMerika. Iinyawo zakha ingcenye yokugcina yesithombe, ukutjengisa bona awukho omunye umbuso wabantu wephasi ozokuvela godu. Ngebanga lokobana amazwani neenyawo kwakhiwa yisimbi nomdaka zifanekisela ubujamo obubuthakathaka bomBuso wePhasi wamaNgisi namaMerika.

14. Ngimuphi umbuso wephasi ozabe ulawula nekufika i-Amagedoni?

 14 Isiporofido esifanako sitjengisa umBuso kaZimu loyo, ufanekiselwa lilitje elikhulu, elaquntwa entabeni yobukhosi bakaJehova ngo-1914. Msinyana ilitjelo lizokukorola iinyawo zesithombe. E-Amagedoni, iinyawo kuhlanganise nesithombe zizokuphahlazwa. (Funda uDanyela 2:44, 45.) Ngalokho, umBuso wamaNgisi namaMerika uzabe usesembuso wephasi olawulako nekufika i-Amagedoni. Qala bona kuzokuthabisa kangangani ukubona ukuzaliseka okupheleleko kwesiporofidwesi! * Nokho, khuyini uJehova ayibekele uSathana?

INDLELA INABA LAKAZIMU ELIYIHLOKO ELIZOKUJEZISWA NGAYO

15. Ngemva kwe-Amagedoni, khuyini ezokwenzeka kuSathana namadimonakhe?

15 Kokuthoma, uSathana uzokubona ihlanganwakhe ephasini itjhatjalaliswa ngokupheleleko. Ngemva kwalokho, kunokuthileko okuzokwenzeka kuSathana. Umpostoli uJwanisi uyasibikela bona khuyini ezokwenzeka ngokulandelako. (Funda IsAmbulo 20:1-3.) UJesu Krestu—‘ingilozi . . . enesilodlhelo somgodi onganamkhawulo’—izokubamba uSathana namadimonakhe, ibaphosele emgodini onganamkhawulo, begodu ibahlalise lapho iminyaka eyikulungwana. (Luka 8:30, 31; 1 Jwa. 3:8) Igadangweli lizokuba sigaba sokuthoma sokurhayilwa kwehloko yenyoka. *Gen. 3:15.

16. Kuzokutjho ukuthini ngoSathana ukuba ‘ngemgodini onganamkhawulo’?

16 Uyini ‘umgodi onganamkhawulo’ uSathana namadimonakhe abazokuphoselwa kiwo? Ibizo lesiGirigi elisetjenziswe nguJwanisi elithi a′bys·sos litjho indawo “etjhinga khulu nofana etjhinga ngokunganamkhawulo.” Godu litjhugululwe ngokuthi “okunganakulinganiswa,” “umgodi ongagcini ndawo.” Ngalokho, yindawo engekhe yafikelelwa nanyana ngubani ngaphandle kwakaJehova nengilozakhe ekhethiweko ‘enesilodlhelo somgodi onganamkhawulo.’ Lapho, uSathana uzabe asebujamweni bokungakwazi ukwenza litho, kuzokuba ngathi ufile bona ‘angasakhohlisi iintjhaba.’ Kwamambala, ‘ingwenyama ebhodlako’ leyo izabe ithulisiwe!—1 Pit. 5:8.

IZEHLAKALO EZIDOSELA ESIKHATHINI SOKUTHULA

17, 18. (a) Ngiziphi izehlakalo ezingakabonakali esicoce ngazo bekube nje? (b) Ngemva kwezehlakalwezi, ngisiphi isikhathi esizosithabela?

17 Izehlakalo ezithusako neziqakathekileko zizokwenzeka msinyana. Siqale phambili ekuboneni indlela amezwi athi “Kunokuthula nehlalakuhle!” azokuzaliseka ngayo. Ngemva kwalokho sizokubona ukutjhatjalaliswa kweBhabhiloni leDumo, ukusahlela kwakaGogi wakwaMagogi, ipi ye-Amagedoni nokuphoselwa kwakaSathana namadimonakhe emgodini onganamkhawulo. Ngemva kwezehlakalwezi, lapho boke ubumbi bungasekho, sizokungena esikhathini esitjha sokuphila—ukuBusa kwakaKrestu kwemiNyaka eyiKulungwana, ngesikhatheso sizokuthabela ‘ukuthula okukhulu.’—Rha. 37:10, 11.

18 Ukungezelela ezehlakalweni ezihlanu esicoce ngazo bekube nje, kunezinye ‘izinto ezingabonakaliko’ esifuna ‘ukubulunga amehlwethu’ kizo. Izehlakalwezi kuzokucocwa ngazo esihlokweni esilandelako.

^ isig. 2 Izehlakalo ezilitjhumi kucocwa ngazo esihlokwenesi nesilandelako.

^ isig. 6 Qala IsAmbulo—Umvuthwandaba Waso Omkhulu Useduze! amakhasi 251-258.

^ isig. 14 Ikulumo ekuDanyela 2:44 ethi ‘uzokuqeda yoke imibuso Ie’ iqalisele emibusweni, namtjhana imibuso yephasi, efanekiselwa ziingcenye zesithombe. Nanyana kunjalo, isiporofido seBhayibhili esinokulandisa okufanako sitjengisa bona “woke amakhosi wephasi” azokubuthana ajamelane noJehova ‘ngelanga elikhulu lakaZimu uMninimandla woke.’ (IsAm. 16:14; 19:19-21) Ngalokho, akusimibuso yesithombe ezokutjhatjalaliswa kwaphela kodwana yoke imibuso yephaseli izokutjhatjalaliswa e-Amagedoni.

^ isig. 15 Ukurhayilwa kwamaswaphela kwehloko yenyoka kuzokwenzeka ngemva kokuphela kweemnyaka eyikulungwana lokha uSathana namadimonakhe nebaphoselwa “ngelitsheni lomlilo nesibabuli.”—IsAm. 20:7-10; Mat. 25:41.